Attestation committee
Accreditation committee
Expert committee
Dispositions, instructions
Normative acts
Nomenclature
Institutions
Scientific councils
Seminars
Theses
Scientific advisers
Scientists
Doctoral students
Postdoctoral students
CNAA logo

 română | русский | english


Construcţia identitară în RSS Moldovenească


Author: Negru Elena
Degree:doctor habilitat of history
Speciality: 07.00.02 - History of Romanians (with specification of time period)
Year:2023
Scientific consultant: Gheorghe Cojocaru
doctor habilitat, associate professor (docent), Institute of History of the ASM
Institution: Moldova State University

Status

The thesis was presented on the 27 January, 2023 at the meeting of the Scientific Council and now it is under consideration of the National Council.

Abstract

Adobe PDF document1.09 Mb / in romanian

Thesis

CZU 94(478)„1940/1989” (043.2)

Adobe PDF document 3.96 Mb / in romanian
318 pages


Keywords

RSSM, politică naţională, naţiune, limbă ,,moldovenească”, construcţie identitară, limba română, renaștere națională, România, români

Summary

Tema: Construcţia identitară în RSS Moldovenească, teză de doctor habilitat în ştiinţe istorice, Chişinău, anul elaborării 2022. Structura tezei: introducere, cinci capitole, 23 de paragrafe, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 223 de titluri, 14 anexe, 283 de pagini text de bază. Cuvinte-cheie: RSSM, politică naţională, naţiune, limbă ,,moldovenească”, construcţie identitară, limba română, renaștere națională, România, români. Domeniul de studiu: Istoria Românilor. Scopul și obiectivele lucrării: Cercetarea conținutului și semnificației proiectului identitar din RSS Moldovenească. Obiectivele acestei cercetări rezidă în clarificarea conceptelor de identitate și națiune, esenţei teoriei cu privire la națiunea sovietică și a proiectului identitar sovietic; studierea modului în care proiectul identitar din RASSM a fost transpus în RSSM și instrumentalizat în primul deceniu postbelic; identificarea paradigmelor evoluției sale în anii ,,dezghețului” hrușciovist, între 1965-1985, precum şi în perioada restructurării lui Gorbaciov din 1985-1989. Noutatea ştiinţifică: Această teză oferă o imagine de ansamblu, originală şi documentată asupra proiectului sovietic de fabricare a identităţii ,,moldoveneşti” pe parcursul a patru decenii şi jumătate. Sunt prezentate într-o abordare sintetică şi novatoare obiectivele şi faţetele proiectului identitar în RSSM, strategiile de deconstrucţie și construcţie, apariția fenomenului de renaștere națională în anii ,,dezghețului” hrușciovist și contraofensiva regimului comunist, schimbarea de paradigmă privind construcția identitară în contextul războiului propagandistic antiromânesc al URSS de la mijlocul anilor 1960. În acelaşi timp, pe baza unor surse edite şi inedite este relevat rolul mişcării de renaştere naţională în demolarea mitului ,,limbii moldoveneşti”, bătălia lingvistică, reabilitarea limbii române şi a alfabetului latin din RSSM în anul 1989. Rezultatele obţinute care contribuie la soluționarea unei probleme ştiinţifice importante rezidă în fundamentarea paradigmei explicative privind implementarea proiectului de construcție a identității naționale în RSS Moldovenească, ceea ce a dus la elucidarea cauzelor fluctuaţiilor strategiilor identitare sovietice, a forţelor care s-au opus şi au determinat eşecul proiectului de creare a identităţii ,,moldoveneşti” în 1989. Aceste rezultate au condus la crearea unei noi direcții științifice pentru studiul problemei identitare, ca o condiţie esenţială pentru dezvoltarea unei politici de stat care vizează consolidarea societăţii. Valoarea teoretică: Importanţa teoretică rezultă din înseşi conceptele, noţiunile şi teoriile descrise în capitolul despre cadrul teoretic al problemei. În lucrare se fac noi precizări privind identitatea, naţiunea, naţiunile civică şi etnoculturală, conţinutul proiectului identitar în diferite etape ale existenţei RSSM. Valoarea aplicativă: Rezultatele cercetărilor din această teză vor fi valorificate de autorii lucrărilor de sinteză, ai manualelor preuniversitare sau școlare. Acestea vor fi, de asemenea, utile pentru dezvoltarea de cursuri universitare sau de masterat. În cele din urmă, cercetarea poate fi de interes pentru instituțiile publice implicate în dezvoltarea politicilor culturale și educaționale. Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele cercetărilor asupra tezei au fost utilizate în elaborarea manualelor şi a sintezelor, notelor de curs universitare. Ele au fost aplicate și în procesul de scriere a monografiilor pe teme de istorie contemporană de către cercetătorii Institutului Național de Istorie a Totalitarismului al Academiei Române. 6