Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Instrucţiune privind modul întocmirii raportului de autoevaluare a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării


I. Dispoziţii generale

1. Noţiuni:
Raport de autoevaluare (a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării) - document analitic, elaborat de organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării, ce reflectă indicatorii de activitate, dinamica acestora şi tendinţele generale de evaluare a activităţilor organizaţiei, estimate pe fiecare profil (direcţie) de cercetare şi integral pe organizaţie. Indicatorii cantitativi exprimaţi în cifre sunt însoţiţi de o descriere a aspectelor calitative ale activităţilor oglindite în fiecare compartiment.

2. În raportul de autoevaluare se reflectă indicatorii de activitate pe durata ultimilor cinci ani (trei ani –pentru organizaţiile nou formate) sau în cazul reacreditării – pe durata de timp expirată după ultima acreditare.

II. Structura raportului de autoevaluare

3. Raportul de autoevaluare va cuprinde informaţii pe fiecare poziţie a Fişei statistice a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării reflectate în Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15 iulie 2004 (în continuare - Codul), respectînd structura acesteia.

4. Raportul de autoevaluare a organizaţiei constă din rapoartele de autoevaluare pe fiecare profil (direcţie) de cercetare de activitate estimat şi raportul de autoevaluare instituţional ce vizează activitatea integrală a organizaţiei.
Activitatea integrală a organizaţiei se determină în baza mediei indicatorilor reflectaţi pe profiluri (direcţii) de cercetare, care se mai completează cu date de caracter instituţional ce ţin de management, de legislaţia muncii, de unele compartimente ale capitolului economico-financiar, etc.

5. Rapoartele de autoevaluare pe profiluri includ obligatoriu 3 componente:

6. Raportul de autoevaluare instituţional include 2 componente:

III. Unele precizări privind reflectarea indicatorilor de acreditare

7. Pentru a evita unele inadvertenţe referitoare la indicatorii statistici şi a prezenta răspunsuri în aceeaşi cheie facem unele precizări.
Astfel, la p. 2.2.4 prin titulari ai organizaţiei se va avea în vedere doar numărul de persoane şi nu de unităţi.
La p. 2.4.1. a) se va preciza numărul doctoranzilor ce-şi fac studiile susţinuţi din bugetul de stat şi prin contract (stat / contract), la fel ca şi în 2.4.2. Prin sintagma care sunt promovaţi se subînţeleg doctoranzii care au finisat cu succes anul de studii.
Litera b) al aceluiaşi punct – doctoranzi care studiază în exterior - va reflecta numărul doctoranzilor cu destinaţie specială.
În p. 3.3. se va specifica volumul cheltuielilor pentru sfera ştiinţei şi inovării faţă de volumul total al cheltuielilor (%) organizaţiei, iar per cercetător ştiinţific – din cheltuielile preconizate pentru ştiinţă.
Caracteristicile echipamentului ştiinţific (4.3) vor fi reflectate în Fişa statistică prin costul acestuia în lei.
Prin elaborări ştiinţifice (5.1.4.) se va avea în vedere temele incluse în planul de cercetare cît şi implementările efectuate.
Punctul 5.1.6. va reflecta numărul de manifestări ştiinţifice internaţionale / naţionale la care organizaţia a fost inclusă ca organizator.
Specificarea punctului 6.7. se va face în Raport.
Deşi Raportul descriptiv se elaborează strict conform Fişei statistice a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, unele puncte necesită o descriere detaliată. Astfel, p. 6.5. va mai reflecta suplimentar decizia senatului/ consiliului privind crearea subdiviziunilor comune în sfera ştiinţei şi inovării ( laborator, catedră, centru, etc.); în p. 7.2. se vor specifica denumirile, obiectivele programelor europene şi internaţionale (susţinute de U.E., UNESCO, CRDF, SOROS, etc.). Dacă în p. 7.3 în Fişa statistică a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării se va indica numărul proiectelor cîştigătoare, apoi în Raport vor fi reflectate datele doveditoare despre acestea, cum ar fi, de exemplu, contractele economice dintre părţi, etc.
La p. 2 din Lista materialelor solicitate organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării se vor specifica, după caz, temele, concepţiile, teoriile, recomandările, etc. elaborate.

IV. Dispoziţii finale

8. Raportul de autoevaluare se aprobă de consiliul ştiinţific / senatul organizaţiei

9. După aprobare raportul de autoevaluare se prezintă în două exemplare Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare. În exemplarul doi componentele structurale (rapoartele de autoevaluare instituţională şi pe profiluri (direcţii) de cercetări) se prezintă separat.

Anexa 1
223 Kb Fişa statistică a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării

Anexa 2

Materialele solicitate organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării pentru evaluare şi acreditare

 1. Planul tematic de cercetări pentru perioada luată în studiu
 2. Lista lucrărilor elaborate în perioada luată în studiu
 3. Lista lucrărilor apărute în edituri străine:
  • monografii
  • dicţionare
  • culegeri
 4. Lista lucrărilor apărute în edituri din ţară:
  • monografii
  • dicţionare
  • culegeri
 5. Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din străinătate
 6. Lista capitolelor din monografii apărute în străinătate
 7. Lista articolelor ştiinţifice apărute în revistele organizaţiei
 8. Lista articolelor ştiinţifice apărute în reviste de specialitate din ţară
 9. Lista capitolelor din monografii apărute în ţară
 10. Lista articolelor ştiinţifice publicate în culegeri
 11. Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate ca rezumat (1-3 pagini). În această listă se vor include şi exemplarele semnal apărute în străinătate
 12. Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări internaţionale, publicate integral
 13. Lista comunicărilor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale ca rezumat (1-3 pagini). În această listă se includ şi exemplarele semnal apărute în ţară
 14. Lista referatelor ştiinţifice prezentate la manifestări naţionale, publicate integral
 15. Lista studiilor, referatelor publicate pe Internet (se indică organizaţia editor)
 16. Lista proiectelor/granturilor obţinute în străinătate
 17. Lista proiectelor/granturilor obţinute în ţară
 18. Lista contractelor extrabugetare
 19. Lista brevetelor obţinute
 20. Lista manifestărilor ştiinţifice organizate (denumirea, participarea, perioada, locul desfăşurării)
 21. Lista participărilor la tîrguri şi expoziţii naţionale şi internaţionale cu specificarea rezultatelor aprecierii exponatelor prezentate
 22. Lista revistelor ştiinţifice de prestigiu pe profilul (direcţia) de cercetare

Notă: În listă se face descrierea bibliografică completă a publicaţiei, conform standardelor în vigoare.