Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

Comisia de atestare (Consiliul de Conducere a ANACEC)


Atestarea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare se efectuează de către Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic (în continuare – Comisia de atestare).

Membrii Comisiei de atestare se înaintează doar pentru un termen, din rîndul personalităţilor ştiinţifice a căror competenţă şi al căror înalt profesionalism în domeniile ştiinţifice şi tehnologice sînt notorii.

Comisia de atestare funcţionează în baza Regulamentului atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare , expus în anexa nr.3, a Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova.

Comisia de atestare se convoacă în şedinţă de cel puţin 7 ori pe an, din iniţiativa preşedintelui Consiliului Naţional sau la cererea a cel puţin 1/3 din membrii săi.

Şedinţa Comisiei de atestare este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membri. Hotărîrile acestei comisii se adoptă cu majoritatea de voturi ale celor prezenţi.

Atribuţiile Comisiei de atestare

Comisia de atestare:

 1. participă la elaborarea şi la realizarea politicii şi strategiei statului în domeniul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare, formează un sistem unic de stat de atestare a acestora şi asigură funcţionarea lui eficientă;

 2. participă la elaborarea de propuneri privind direcţiile strategice din sfera ştiinţei şi inovării şi la asigurarea acestora cu cadre ştiinţifice de înaltă calificare;

 3. elaborează, în comun cu Academia de Ştiinţe, regulamentele cu privire la pregătirea cadrelor ştiinţifice prin doctorat şi postdoctorat, la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în alte state, precum şi alte acte normative pentru a fi prezentate Guvernului spre aprobare;

 4. elaborează şi acordă diplome şi atestate pentru înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică;

 5. avizează planul de înmatriculare la studii prin doctorat şi postdoctorat;

 6. avizează criteriile de admitere în învăţămîntul postuniversitar specializat (masterat, rezidenţiat, secundariat);

 7. orientează sistemul naţional de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare spre standardele europene, colaborează cu instituţii de profil din alte state, încheie cu acestea acorduri bilaterale sau multilaterale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, face schimb de acte normative şi de alte documente referitoare la acest sistem;

 8. cooptează în consiliile ştiinţifice specializate şi în comisiile de experţi în domeniul atestării cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare (după caz) savanţi străini cu renume;

 9. recunoaşte şi echivalează actele privind înalta calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică ale cetăţenilor Republicii Moldova, eliberate de autorităţile publice din alte state;

 10. menţine în stare funcţională baza de date referitoare la persoanele care au obţinut grade şi titluri ştiinţifice şi titluri ştiinţifico-didactice;

 11. organizează consfătuiri, conferinţe şi alte manifestări în problemele atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare;

 12. asigură transparenţa activităţii sistemului naţional de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare;

 13. aprobă programele examenelor de doctorat şi fişele tehnice ale specialităţilor la care se acordă grade ştiinţifice;

 14. elaborează şi aprobă criterii şi instrucţiuni de conferire a gradelor şi titlurilor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifico-didactice;

 15. aprobă planul său anual de activitate;

 16. formează, în baza propunerilor consiliilor ştiinţifice ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi ale senatelor instituţiilor de învăţămînt superior, reţeaua de consilii ştiinţifice specializate ad-hoc (pentru susţinerea fiecărei teze aparte) şi cea a comisiilor de experţi în domeniu, operează modificări în componenţa lor;

 17. supraveghează activitatea de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice desfăşurată de consiliile ştiinţifice specializate, de comisiile sale de experţi, de doctorate, de consiliile ştiinţifice ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi de senatele instituţiilor de învăţămînt superior, solicitîndu-le rapoarte anuale şi alte informaţii despre această activitate;

 18. organizează expertiza tezelor de doctor/doctor habilitat pentru evaluarea lor şi obiectivitatea deciziilor emise de consiliile ştiinţifice specializate;

 19. poartă răspundere pentru autenticitatea şi nivelul ştiinţific al lucrărilor, în a căror bază s-au acordat grade şi titluri ştiinţifice şi titluri ştiinţifico-didactice;

 20. anulează hotărîrile subdiviziunilor sale în cazul în care contravin actelor normative;

 21. retrage dreptul de a avea consilii ştiinţifice specializate organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării care nu asigură cercetărilor ştiinţifice nivelul corespunzător;

 22. iniţiază în instanţa de judecată revocarea gradului şi/sau titlului ştiinţific sau titlului ştiinţifico-didactic persoanelor care au comis falsificări de date, plagiat, compilaţii ori alte acţiuni incompatibile cu etica de om de ştiinţă.