Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Criteriile privind abilitarea cu dreptul de conducător / consultant de doctorat şi post-doctorat


H O T Ă R Ă R E

nr. AT 03/2-1
pentru aprobarea Criteriilor de abilitare cu dreptul de conducător /consultant de doctorat şi post-doctorat

(proces-verbal nr. 3 din 23 aprilie 2009)

În temeiul art. 104 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XIV din 15 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republici Moldova, 30.07.2004, nr.125-129, art.663) cu modificările şi completările ulterioare, punctelor 7-12 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi post-doctoratului, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.173 din 18.02.2008 (Monitorul Oficial al Republici Moldova, 29.02.2008, nr. 42-44, art. 252) şi în scopul asigurării cadrului normativ de organizare şi desfăşurare a doctoratului şi post-doctoratului, Comisia de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare

Hotărăşte:

1. Se aprobă Criteriile de abilitare cu dreptul de conducător /consultant de doctorat şi post-doctorat, conform anexei.

2. Se abrogă hotărârile Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA din 24.02.2005 (proces-verbal nr.2) pentru aprobarea Criteriilor privind abilitarea cu dreptul de conducere /consultare ştiinţifică a tezelor de doctorat şi din 23.02.2006 (proces-verbal nr.2) pentru modificarea şi completarea Criteriilor privind abilitarea cu dreptul de conducere /consultare ştiinţifică a tezelor de doctorat.

3. Se obligă conducătorii instituţiilor cu activitate de doctorat de a pune în aplicare Criteriile de abilitare cu dreptul de conducător /consultant de doctorat şi post-doctorat cu începere de la 1 iunie 2009;

4. Responsabilitatea de executarea hotărârii revine dnei Lidia Toderaş, şef direcţie generală de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare din cadrul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare.

Preşedinte al CNAA,

academician Valeriu CANŢER

Secretar ştiinţific,

doctor habilitat Gheorghe GLADCHI

Anexă
la Hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice
şi ştiinţifico-didactice a CNAA nr. AT 03/1-2
din 23 aprilie 2009

Criteriile privind abilitarea cu dreptul de conducător / consultant de doctorat şi post-doctorat

TITLUL I

Criterii generale:

1. Conducător /consultant de doctorat şi post-doctorat pot fi membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM, profesorii universitari, profesorii cercetători, conferenţiarii universitari, conferenţiarii cercetători care activează în organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării, acreditate şi abilitate cu activitate de doctorat la specialitatea solicitată.
Membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM se confirmă în calitate de conducător /consultant de doctorat şi post-doctorat fără a trece procedura abilitării conform criteriilor CNAA.

2. Persoanele care activează în alte instituţii decât cele nominalizate pot fi abilitate de CNAA cu dreptul de conducător /consultant de doctorat şi post-doctorat în baza adresării către instituţiile cu activitate de doctorat care iau decizia respectivă şi promovează dosarul în CNAA.

3. Consultant ştiinţific la post-doctorat pot fi doar persoanele cu grad ştiinţific de doctor habilitat.

4. Conducător / consultant ştiinţific la doctorat pot fi persoanele cu grad ştiinţific de doctor sau doctor habilitat.

5. Dreptul de conducător /consultant de doctorat şi post-doctorat se acordă prin decizia Comisiei de atestare a CNAA în baza propunerilor consiliilor ştiinţifice ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi senatelor instituţiilor de învăţământ superior.

6. Doctorii în ştiinţe se abilitează cu dreptul de conducător /consultant de doctorat la o singură specialitate ştiinţifică (în baza tezei susţinute sau atestatului ce confirmă titlul ştiinţific /ştiinţifico-didactic). În acest caz specialitatea conducătorului trebuie să corespundă cu specialitatea doctorandului preconizat spre îndrumare.
Doctorii habilitaţi pot fi abilitaţi cu dreptul de conducător /consultant de doctorat până la 3 specialităţi ştiinţifice, inclusiv 2 conexe cu specialitatea de bază, în caz că dispun suplimentar de contribuţii ştiinţifice specificate la punctele 3 şi 4 din Titlul II al prezentului act pentru fiecare din specialităţile conexe.

7. Cetăţenii străini se abilitează de CNAA cu dreptul de conducător /consultant de doctorat doar în cotutelă şi pentru o persoană concretă la recomandările consiliului ştiinţific al organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării sau senatului instituţiei de învăţământ superior.

TITLUL II

Criterii specifice

1. Vechime de activitate ştiinţifico-didactică de cel puţin 1 an după conferirea titlului ştiinţific /ştiinţifico-didactic de către CNAA;

2. antrenare curentă în activitatea de cercetare în aria temelor de doctorat propuse spre realizare : - participări în cadrul unei teme de cercetare, proiecte, granturi naţionale / internaţionale;
- participări în cercetările instituţiei conform planului aprobat de cercetare;

3. contribuţii ştiinţifice:
- cel puţin 5 articole în ultimii 5 ani publicate în reviste ştiinţifice de specialitate acceptate de CNAA sau 2 articole şi 3 brevete de invenţii /brevete de autori de soi de plante / de rase de animale /certificate de înregistrare a softurilor;
- 3 prezentări la foruri ştiinţifice internaţionale sau saloane de invenţii;

4. propuneri concrete a 2 teme de doctorat cu argumentarea corespunzătoare şi acceptarea lor de către consiliul ştiinţific / senatul instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării.

TITLUL III

Actele necesare pentru obţinerea dreptului de conducător / consultant de doctorat şi post-doctorat

1. Demersul instituţiei cu activitate de doctorat în care se solicită abilitarea persoanei respective cu dreptul de conducător /consultant de doctorat şi post-doctorat, indicându-se specialitatea ştiinţifică şi numărul procesului verbal al şedinţei consiliului ştiinţific/ senatului instituţiei de învăţământ superior privitor la recomandarea în calitate de îndrumător ştiinţific ;

2. Copia atestatului ce confirmă titlul ştiinţific sau ştiinţifico-didactic;

3. Curriculum Vitae;

4. Lista publicaţiilor ştiinţifice (conform formularului stabilit de CNAA pentru conferirea gradelor ştiinţifice) în ultimii 5 ani, a brevetelor de invenţii, brevetelor de autori de soiuri de plante sau rase de animale, certificatelor de înregistrare a softurilor, a participărilor la foruri ştiinţifice internaţionale şi saloane de invenţii;

5. Copiile a 3 articole reprezentative din ultimii 5 ani (în cazul solicitării a mai multor specialităţi se prezintă pentru fiecare specialitate în parte) sau copiile a 2 articole şi a 2-3 brevete;

6. Informaţie privind participarea la:
a) granturi /proiecte (copie a fişei proiectului şi a listei participanţilor);
b) realizarea planului de cercetări ştiinţifice ale instituţiei (copie din plan cu activitatea preconizată a persoanei solicitante);

7. Propuneri a 2 teme de doctorat cu argumentarea problemei şi modalităţii de cercetare (pentru fiecare temă - max. 1 pag.), menţionând şi Nr. procesului-verbal al şedinţei consiliului ştiinţific /senatului universitar de acceptare a temelor.