Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

Întrebări frecvente şi răspunsuri


Ghid privind perfectarea tezelor de doctorat şi autoreferatelor

Întrebări şi răspunsuri

1.Care acte normative reglementează modalitatea de perfectare a tezelor de doctorat ?


Perfectarea tezelor de doctorat se efectuază conform Regulamentului atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico- didactice de înaltă calificare (Codul cu privire la ştiinţă şi inovare, Anexa nr.3, Monitorul oficial nr.125-129 din 30iulie 2004);Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova,( Monitorul oficial nr.78-79 din18 aprilie 2008); Ghidului privind perfectarea tezelor de doctorat şi autoreferatelor, aprobat de Comisia de atestare a CNAA la 23 aprilie 2009 (Pagina WEB: www.cnaa.md/normative-acts/guide_thesis/).

2.Cerinţele faţă de Consiliile ştiinţifice specializate?

In conformitate cu Codul cu privire la ştiinţă şi inovare, Anexa nr.3, Monitorul oficial nr.125-129 din 30 iulie 2004) Consiliile ştiinţifice specializate se organizază ad-hoc pentru fiecare teză aparte şi activează în concordanţă cu un regulament special aprobat de CNAA. Se constitue din 5 membri, inclusiv preşedintele şi secretarul ştiinţific, care au lucrări ştiinţifice la specialitatea tezei examinate. Cel puţin unul din membrii consiliului trebue să fie din altă organizaţie. La o solicitare motivată se pot include suplimentar pînă la 4 doctori habilitaţi. Preşedintele şi secretarul ştiinţific ai consiliului trebue să fie titulari ai organizaţiei în care acesta funcţionează. Consiliul ştiinţific specializat se institue exclusiv în cadrul organizaţiilor acreditate de CNAA.

3. Cînd intră în vigoare Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi autoreferatelor?

Respectivul document intră în vigoare la 01.09.09. Astfel, începînd cu această dată tezele de doctorat urmează a fi perfectate şi prezentate în CNAA în strictă conformitate cu actul normativ menţionat.

4.Care este durata de împuternicire a Consiliului ştiinţific specializat?

Conform Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova,( Monitorul oficial nr.78-79 din18 aprilie 2008) durata de împuternicire a consiliului se stabileşte pe perioada de examinare şi susţinere a tezei de doctorat, dar nu mai mult de un an de zile.

5.Dacă organizaţia în care a fost elaborată teza refuză eliberarea avizului privind valoarea acesteia, cum procedăm?

Soluţionarea problemei, în acest caz, revine CNAA, unde trebue să se adreseze pretendentul cu o solicitare în scris.

6. Cîţi membri ai Consiliului ştiinţific specializat pot lipsi de la susţinerea tezei de doctorat?

Conform Regulamentului cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova ( Monitorul oficial nr.78-79 din18 aprilie 2008),pp.h,i, susţinerea publică a tezei de doctorat poate avea loc în prezenţa tuturor membrilor consiliului sau în lipsa motivată doar a unuia dintre ei. În cazul prezenţei tuturor membrilor consiliului se admite lipsa motivată doar a unui referent oficial, dacă acesta a prezentat aviz favorabil.

7.Cine poate prezenta teza de doctorat în baza lucrărilor publicate?


Autorii unor rezultate de valoare, la solicitarea consiliului stiinţific sau senatului organizaţiei în care activează pretendentul , cu permisiunea Comisiei de atestare, pot prezenta teza de doctor habilitat în baza lucrărilor publicate.În acest caz referatul ştiinţific nu va depăşi volumul de 3 coli de autor, perfectat conform prevederilor Ghidul privind perfectarea tezelor de doctorat şi autoreferatelor.

8.Cum se recunosc şi echivalează actele de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică?


Recunoaşterea şi echvalarea actelor respective se efectuază conform Regulamentului cu privire la recunoaşterea ţi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate,aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.472 din 6 mai 2004 (Monitorul oficial nr.77-79,p.27-30), cu modificările şi completările ulterioare(Monitorul oficial nr.74-77, 2007)

9.Cine poate fi numit în calitate de conducător de doctorat ?


- Doar persoanele abilitate de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare şi plasate pe lista respectivă a site-ului CNAA la compartimentul “Conducători de doctorat”

10. Care este modalitatea de confirmare a temei tezei de doctorat ?


- Tema se propune de către conducătorul de doctorat sau de comun acord cu doctorandul, se discută în unitatea de cercetare ştiinţifică (laborator/catedră/grup de cercetare), apoi se recomandă spre aprobare finală consiliului ştiinţific/senatului instituţiilor cu activitate de doctorat. Concomitent se aprobă conducătorul de doctorat şi specialitatea ştiinţifică. Acest proces durează nu mai mult de trei luni din data înmatriculării la studii doctorale.

11. În ce cazuri se admite aprobarea a 2 persoane în calitate de conducător / consultant de doctorat?


În cazul când teza este elaborată în 2 specialităţi ştiinţifice (DH) sau problemele abordate în teza de doctorat poartă caracter interdisciplinar.
Aprobarea a doi îndrumători - specialişti din acelaşi domeniu şi aceeaşi specialitate contravine cadrului normativ în vigoare.

12. Se permite elaborarea tezelor de doctorat sub îndrumarea doar a cetăţenilor străini?

Nu. Se permite doar în cotutelă. Pentru cetăţenii străini este necesară Dispoziţia de abilitare cu dreptul de conducător de doctorat de către CNAA.

13. La ce etapă se permite schimbarea temei tezei sau a conducătorului de doctorat?


Nu mai târziu de un an până la finisarea studiilor doctorale.

14. La ce etapă se permite modificarea (precizarea, concretizarea) temei tezei de doctorat?

La orice etapă până la formarea consiliului ştiinţific specializat pentru susţinerea publică.

15. Care este durata de valabilitate a examenelor de doctorat?


Valabilitatea examenelor de doctorat este de 7 ani. Daca insa examenele de doctorat au fost sustinute pana in anul 2008, atunci valabilitatea acestora este de 10 ani (in conformitate cu prevederile in vigoare la data sustinerii).

16. Care sunt condiţiile pentru resusţinerea examenelor de doctorat ?


Examenele de doctorat, a căror valabilitate a expirat, pot fi resusţinute pe parcursul perioadei de sesiune a examenelor (de regulă, luna mai). Nu sunt restricţii reglementare referitor la perioada dintre examene.

17. Din ce dată se achită îndemnizaţia pentru grad ştiinţific?


Pentru gradul de doctor – din ziua susţinerii în CŞS, pentru gradul de doctor habilitat – din ziua hotărârii Comisiei de atestare a CNAA.