Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

06.01.03 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Scopul studierii Agropedologiei prevede cunoaşterea tuturor aspectelor legate de utilizarea solului ca mijloc de producţie în agricultură, precum şi conservarea, ameliorarea solului ca parte a ecosistemelor terestre.

Agropedologia a fost diferenţiată ca domeniu specific al ştiinţei solului care studiază aplicaţiile pedologiei în agricultură.

Sfera de cunoaşterea a disciplinei Agropedologia cuprinde studierea solurilor, influenţa proprietăţilor fizice, chimice, fizico-chimice, biologice asupra creşterii şi dezvoltării plantelor agricole, fertilitatea şi metodele ei de reproducţie Un rol important este studierea influenţei antropice asupra modificării proprietăţilor solurilor şi a învelişului de sol.

Conţinutul cursului

Noţiuni introductive.

Agropedologia - definiţie. Delimitaţi de pedologia generală. Legăturile agropedologiei cu alte ştiinţe. Dezvoltarea agropedologiei în Republica Moldova şi în afara ei. Aplicaţiile practice ale pedologiei în agricultură. Problemele actuale ale agropedologiei. Perspectivele de dezvoltare a agropedologiei în Moldova.

Solul ca mediu natural de nutriţie a plantelor.

Factorii de solificare.
Generalităţi referitoare la formarea solului. Rocile. Clima. Relieful. Organismele. Apele freatice şi stagnante. Timpul. Factorul antropic. Învelişul de sol – reflectare a acţiunii factorilor pedogenetici.

Componenţa minerală a solului..
Originea părţii minerale a solului. Dezagregarea şi alterarea, produsele lor.

Componenţa organică a solului..
Originea părţii organice a solului. Transformarea resturilor organice în sol. Descompunerea resturilor organice. Humificarea – humusul. Acizii humici – alcătuirea şi proprietăţile lor. Tipuri de humus. Rolul humusului în definirea fertilităţii solului.

Biota solului şi importanţa ei pentru soluri..
Bacteriile. Fungii. Microfauna. Macrofauna. Edafonul macroorganic al solului.

Proprietăţile chimice ale solului.

Soluţia solului..
Proprietăţile soluţiei solului. Salinitatea. Sursele de săruri în soluţia solului. Alcalinitatea.

Coloizii solului şi principalele lor proprietăţi. Capacitatea de adsorbţie moleculară. Capacitatea de adsorbţie cationică. Capacitatea de adsorbţie anionică.

Reacţia solului..
Aciditatea actuală sau disociată. Aciditatea potenţială sau adsorbită. Măsurarea pH-lui, exprimarea valorii lui. Importanţa teoretică şi practică a pH solurilor pentru agricultură.

Capacitatea de oxido-reducere. .
Definiţie. Oxidarea şi reducerea. Valorile potenţialului redox din soluri şi importanţa lor pentru solurile agricole.

Capacitatea de tamponare..
Definiţie. Însuşirea de tamponare pentru reacţie. Capacitatea de tamponare pentru ionii azotului, fosforului, potasiului.

Reţinerea şi adsorbţia elementelor chimice în soluri..
Reţinerea mecanică. Reţinerea biologică. Reţinerea fizică. Reţinerea chimică. Reţinerea fizico-chimică.

Mobilitatea elementelor nutritive în sol..
Noţiune generală. Activitatea sau concentraţia activă. Potenţialul chimic al elementelor nutritive. Importanţa mobilităţii elementelor nutritive pentru plante.

Proprietăţile fizice şi fizico-mecanice ale solului.

Textura. Structura. Porozitatea. Umiditatea. Proprietăţile fizico-mecanice ale solului. Importanţa proprietăţilor fizice pentru plantele de cultură.

Proprietăţile hidrofizice, de aeraţie şi termice.

Apa din sol..
Forţele care acţionează asupra apei din sol. Potenţialul apei din sol. Sucţiunea solului. Curba caracteristică a umidităţii solului. Indicii hidrofizici ai solului. Formele de apă din sol. Permiabilitatea pentru apă a solului. Ascensiunea capilară a apei din sol. Pierdea apei din sol. Bilanţul apei din sol şi regimul hidric al solului. Secetele şi importanţa apei din sol pentru plante.

Aerul din sol şi temperatura solului..
Compoziţia aerului liber din sol. Însuşirile solului pentru aer. Proprietăţile termice ale solului şi influenţa lor asupra plantelor.

Solurile.

Clasificarea .
Clasificarea naturalistă rusă. Clasificarea americană. Clasificarea solurilor Republicii Moldova.

Cernoziomurile Republicii Moldova..
Subtipurile principale. Caracterele diagnostice şi deosebirile. Răspândirea şi creşterea plantelor.

Solurile cenuşii şi brune de pădure..
Subtipurile, deosebirile, răspândirea, vegetaţia.

Solurile hidromorfe..
Lăcoviştile. Solurile mlăştinoase. Solonceacurile. Soloneţurile.

Solurile antropice.
Cauzele apariţiei şi răspândirea. Influenţa asupra mediului înconjurător.

Eroziunea solurilor..
Formele de eroziune. Cauze şi condiţii de manifestare a eroziunii. Pagubele şi răspândirea eroziunii. Prevenirea şi combaterea eroziunii.

Poluarea solului.

Noţiuni generale. Tipurile de poluare şi poluanţii în agricultură. Modalităţi de poluare a solurilor. Măsuri de prevenire şi combatere a poluării solului.

Modificarea antropică a solurilor şi a învelişului de sol.

Înlăturarea sau înlocuirea vegetaţiei naturale. Lucrările solului. Structura şi rotaţia culturilor. Îngrăşămintele, amendamentele, pesticidele. Irigaţia. Desecarea, drenarea, îndiguirea. Lucrări de prevenire şi combatere a eroziunii. Amenajări pentru plantaţii multianuale. Alte activităţi umane.

Cartarea solurilor.

Noţiuni generale. Importanţa practică a cartării solului pentru agricultură.

Bonitarea terenurilor agricole.

Indicatorii de calitate. Importanţa practică a bonitării terenurilor agricole.

Îmbunătăţiri funciare.

Amendarea calcică. amendarea gipsică. Spălarea sărurilor solubile. Afânarea adâncă. Fertilizarea ameliorativă. Aportul de material pământos. Crearea şi stabilizarea structurii solului. amenajarea de şanţuri şi rigole de scurgere a apei în exces. Drenajul cârtiţă. modelarea în benzi cu coamă. Culturi tolerante, protectoare şi amelioratoare. Recultivarea terenurilor degradate prin activităţi social-economice. Depoluarea solurilor.

Culturile agricole.

Compoziţia chimică a plantelor. Cerinţele plantelor în proprietăţi fizice, chimice şi biologice ale solului. Cerinţele plantelor în elemente nutritive în raport cu fazele de vegetaţie.

Sisteme de lucrări ale solului.

Sisteme de lucrări în funcţie de proprietăţi. Sistemul clasic. Sistemul actual de lucrări ale solului. Sistemul de lucrări de conservare a solului.

Asolamentele.

Importanţa asolamentelor. Reguli pentru întocmirea rotaţiei culturilor. Clasificarea asolamentelor. Organizarea asolamentelor. Stabilirea rotaţiei culturilor. Registrul cu istoria asolamentelor.

Sisteme de agricultură.

Generalităţi. Sistemul de agricultură cu ţelină. Sistemul de agricultură cu pârloagă. Sistemul de agricultură cu ogor. Sistemul de agricultură cu plante prăşitoare. Agricultura convenţională. Agricultura biologică. Sistemul agriculturii durabile.

Aplicaţiile pedologiei în agricultură.

Corectarea fertilităţii solului prin metode chimice. Corectarea reacţiei solurilor agricole. Elementele nutritive din sol şi importanţa lor în agricultură. Utilizarea defectuasă a produselor chimice în agricultură.

Literatura de specialitate

 1. Bucur N., Lixandru Gh. Principii fundamentale de ştiinţa solului (I. Formarea, evoluţia, fizica şi chimia solului). Editura “Dosoftei”, Iaşi, 1997.
 2. Canarache A. Fizica solurilor agricole. Bucureşti, 1980.3. Cerbari V. Sistemul de clasificare şi bonitare a solurilor Republicii Moldova pentru elaborarea studiilor pedologice.
 3. Florea N. Cercetarea solului pe teren. Editura ştiinţifică. Bucureşti, 1964.
 4. Florea N., Bălăceanu V., Răuşă C., Canarache A. Metodologia elaborării studiilor pedologice. Partea I, II, III.- Bucureşti, 1990.
 5. Lupaşcu Gh., Jigău Gh., Vârlan M. Pedologie generală. Editura JUNIMEA. Iaşi, 1998.
 6. Metodica instituirii Monitoringului Funciar în Republica Moldova. Chişinău, 1997.
 7. Mureşan D., Pleşa I. ş. a. Irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului. Editura didactică şi pedagogică, R. A., Bucureşti, 1992.
 8. Oanea N., Radu A. T. Pedologie aplicativă. Editura ALUTUS. Miercurea Ciuc, 2003.
 9. Puiu Ş. Pedologie. Editura CERES. Bucureşti, 1980.
 10. Romanescu Gh., Jigău Gh. Geomorfologie. Chişinău, 1998.
 11. Zaruba Q., Mencl V. Alunecările de teren şi stabilizarea lor. Editura tehnică. Bucureşti, 1975.
 12. Возбудская А.Е. Химия почв. Изд. Высшая школа. Москва, 1968.
 13. Глазовская М. А. Почвы мира. Изд. МГУ, 1972.
 14. Качинский Н. Ф. Структура почв. Изд. МГУ, 1963.
 15. Качинский Н.А. Физика почв. Ч. I и II. Изд. МГУ, 1965, 1967.
 16. Крупеников И.А. Черноземы Молдавии. Кишинев, 1967.
 17. Крупеников И. А. История почвоведения. Изд. Наука, Москва, 1981.
 18. Органическое вещество целинных и освоенных почв. Изд. Наука, Москва, 1972.
 19. Почвоведение. Под ред. Кауричева И. С. Изд. Колос, М., 1975.
 20. Почвы Mолдавии. Ч.I, II, III. Кишинев, Штиинца.
 21. Урсу А. Ф. Природные условия и география почв Молдавии.
 22. Черноземы СССР. Том 1. Москва, Колос, 1974.

Bibliografia suplimentară

 1. Budoi Gh., Penescu A. Agrotehnica. Editura CERES. Bucureşti, 1996.
 2. Florea N., Dumitru M. Ştiinţa solului în România în secolul al XX-lea. Editura “Cartea pentru toţi”. Bucureşti, 2002.
 3. Lăcătuşu R. Agrochimie. Editura HELICON. Timişoara, 2000.
 4. Metodologia valorificării superioare a solului în noile condiţii de gospodărire a terenurilor agricole. Editura Ruxanda. Chişinău, 1999-
 5. Niţu I., Răuţă C., Drăcea M., Mihalache M. Lucrările agropedoameliorative. Editura AGRIS – Redacţia Revistelor agricole. Bucureşti, 2000.
 6. Niţu I., Dracea M., Răuţă C., Rizea A. Ameliorarea şi valorificarea solurilor sărăturate din R. S. România. Editura CERES. Bucureşti, 1985.
 7. Programul Naţional Complex de sporire a fertilităţii solului. Editura Pontos, Chişinău, 2000.
 8. Sistemul Informaţional privind calitatea învelişului de sol al republicii Moldova (banca de date). Editura Pontos. Chişinău, 2000.
 9. Афанасьева Т. В., Василенко В. И., Терешина Т. В., Шеремет Б. В. Почвы СССР. Москва, Мысль, 1979.
 10. Вальков В. Ф. Почвенная экология сельскохозяйственных растений. Москва. Агропромиздат, 1986.
 11. Крупеников И. А., Урсу А. Ф. и др. Агропочвенное районирование Молдавской ССР.
 12. Синкевич З. А. Современные процессы в черноземах Молдавии. Кишинев. Штиинца, 1989.
 13. Урсу А. Ф. Почвенно-экологическое микрорайонирование Модавии. Кишинев, 1980. Кишинев, 1965.