Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

06.01.04 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale.


Scopul studierii cursului Agrochimie prevede cunoaşterea tuturor aspectelor legate de proprietăţile solului în raport cu nutriţia plantelor şi rolul îngrăşămintelor organice şi minerale în majorarea fertilităţii solurilor, productivităţii culturilor agricole şi îmbunătăţirea calităţii producţiei.

Doctorandul trebuie să posede cunoştinţe despre disciplina dată atât în plan teoretic cât şi practic; explicarea fenomenelor ce se petrec la nivelul sistemului sol – plantă – îngrăşământ şi elaborarea soluţiilor pentru fertilizarea corectă a solurilor, protecţia plantelor, solurilor de efectele negative şi obţinerea recoltelor mari de calitate înaltă.

Totodată programul include întrebări privind circulaţia elementelor chimice în sol şi posibilităţile de reglare a regimului nutritiv pe baza legilor ce guvernează nutriţia plantelor.

Conţinutul cursului

Noţiuni generale.

Obiectul agrochimiei. Metode de cercetare în agrochimie. Agrochimia ca ştiinţă interdisciplinară. Agrochimia la etapa actuală.

Teoria nutriţiei plantelor.

Etapele principale în dezvoltarea teoriei nutriţiei plantelor. Nutriţia cu carbon din aer. Nutriţia cu humus. Nutriţia minerală.

Rolul savanţilor: Boussingault, Libigh, Hellriegel, A.Enghelgard, D.Mendeleev, A.Timireazev, D.Preanişnicov, K.Gedroiţ, I.Dicusar, A.Timoşenco, D.Davidescu în dezvoltarea conceptului privind nutriţia plantelor.

Legile ştiinţifice ale sporirii sau menţinerii fertilităţii solului: Legea restituirii elementelor nutritive exportate din sol, Legea minimului, maximului şi a optimului, Legea fertilităţii crescânde a solului şi alt.

Bazele agrochimice ale fertilizării în raport cu biologia plantelor.

Compoziţia chimică a plantelor. Modificarea compoziţiei plantelor în funcţie de fenofază de dezvoltare şi condiţiile de nutriţie. Rolul unor macro - şi microelemente în nutriţia plantelor.

Exportul substanţelor nutritive cu recolta culturilor agricole. Noţiuni despre asimilarea substanţelor nutritive de către plante în dependenţă de condiţiile exterioare. Rolul concentraţiei soluţiei, antagonismului şi sinergismului ionilor.

Cerinţele plantelor faţă de condiţiile de nutriţie în diferite perioade a creşteri lor. Dinamica consumului substanţelor nutritive de către plante în decursul perioadei de vegetaţie. Reacţia fiziologică a sărurilor. Rolul microorganismelor în nutriţia plantelor.

Aplicarea îngrăşămintelor ca cel mai important procedeu de influenţă asupra nutriţiei şi schimbului de substanţe a plantelor. Diagnoza sol- plantă a nutriţiei minerale a plantelor şi metodele de optimizare a regimului nutritiv a solului.

Proprietăţile solului în raport cu nutriţia plantelor şi aplicarea îngrăşămintelor

Compoziţia minerală şi organică a solului ca sursă de elemente nutritive a plantelor. Procesul de humificare.

Humusul – temelia fertilităţii solului. Bilanţul humusului şi a substanţelor nutritive în agricultura republicii şi căile de reglare a lor. Procesele chimice şi biochimice în sol, rolul lor în transformarea substanţelor nutritive. Sursele de materie organică pentru regenerarea humusului.

Rolul însuşirilor fizice ale solului, factorilor chimici şi fizico-chimici asupra fertilităţii şi eficienţei îngrăşămintelor. Capacitatea de tamponare a solurilor şi importanţa ei agrochimică. Reacţia solului şi importanţa ei agrochimică pentru plante. Rolul factorilor biologici din sol asupra fertilităţii şi eficienţei îngrăşămintelor

Caracteristica agrochimică a solurilor Moldovei în legătură cu aplicarea îngrăşămintelor. Eficacitatea diferitor forme de îngrăşăminte pe solurile Moldovei.

Amendarea calcică şi gipsică a solurilor

Bazele amendării calcice, tehnologia şi efectele amendării. Oportunitatea amendării gipsice; calculul dozelor de amendamente şi principalele elemente tehnologice.

Îngrăşămintele ca mijloc de sporire sau menţinere a fertilităţii.

Îngrăşămintele chimice şi organice naturale. Clasificarea îngrăşămintelor. Metodele de aplicare a îngrăşămintelor. Teoria agriculturii biologice şi locul îngrăşămintelor.

Îngrăşăminte cu azot.

Rolul azotului în nutriţia plantelor. Formele compuşilor de azot în sol şi transformarea lor. Producerea, compoziţia, însuşirile chimice şi fizice a formelor principale de îngrăşăminte cu azot. Transformările îngrăşămintelor chimice cu azot în sol. Aplicarea îngrăşămintelor cu azot pe diverse soluri la diferite culturi agricole.

Îngrăşăminte cu fosfor.

Fosforul în nutriţia plantelor. Formele compuşilor de fosfor în sol şi transformarea lor. Producerea, sortimentul îngrăşămintelor cu fosfor. Interacţiunea îngrăşămintelor fosforice cu solul, utilizarea lor de către plante. Influenţa îngrăşămintelor cu fosfor asupra recoltei culturilor agricole şi calitatea ei.

Îngrăşăminte cu potasiu.

Rolul potasiului în nutriţia plantelor. Conţinutul şi formele de potasiu în sol şi transformarea lor. Producerea, sortimentul îngrăşămintelor cu potasiu. Transformările suferite de îngrăşăminte în sol. Doze de aplicare şi eficacitatea îngrăşămintelor cu potasiu în Moldova.

Îngrăşăminte complexe.

Clasificarea îngrăşămintelor complexe. Descrierea principalelor îngrăşăminte complexe. Importanţa economică şi agronomică. Compoziţia şi însuşirile îngrăşămintelor. Îngrăşăminte complexe lichide.

Microîngrăşămintele.

Rolul microelementelor (B, Mn, Mo, Cu, Co, Zn)pentru plante. Formele mobile a microelementelor în sol. Consumul microelementelor de către diferite culturi agricole. Metodele de aplicare a microîngrăşămintelor şi efectul lor asupra recoltei şi calităţii producţiei agricole.

Gunoiul de grajd.

Rolul gunoiului în sporirea fertilităţii solului şi a recoltelor culturilor agricole. Compoziţia chimică şi valoarea fertilizantă a gunoiului. Metodele de acumulare, păstrare a gunoiului, pierderile elementelor nutritive.

Aplicarea gunoiului de grajd, dozele. Locul gunoiului de grajd în asolament. Tehnologie de aplicare la diferite culturi agricole. Îmbinarea aplicării gunoiului de grajd cu îngrăşăminte chimice.

Composturile.

Rezervele şi caracteristica reziduurilor de provenienţă diversă. Tehnologia de obţinere şi caracteristica agrochimică a composturilor obţinute în baza diferitor materiale organogene. Aplicarea composturilor, eficacitatea şi securitatea ecologică.

Sistemul de aplicare a îngrăşămintelor

Determinarea sistemului de fertilizare. Evaluarea agrotehnică şi economică a sistemului de îngrăşăminte în Moldova. Sarcinile sistemului de fertilizare în funcţie de particularităţile nutriţiei plantelor, condiţiile pedoclimatice, tipul asolamentului, nivelul agrotehnic, premergător, asigurarea gospodăriei cu îngrăşăminte. Metodele de determinare a dozelor optime de îngrăşăminte în funcţie de cantitatea substanţelor nutritive în sol.

Metodele şi procedeele de încorporare a îngrăşămintelor organice şi minerale la diferite culturi în zonele pedoclimatice. Particularităţile sistemului de fertilizare în asolamentele de diferită profilare. Aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile erodate, irigate şi desecate.

Metode de cercetări agrochimice

Experienţele de câmp. Elaborarea schemelor. Importanţa şi cerinţele metodice principale privind experienţa de câmp. Elementele principale a metodicii experienţei de câmp (repetiţii, forma, mărimea şi orientarea parcelei, amplasarea variantelor). Programul experienţelor de câmp. Metodica recoltării.

Cercetări în vase de vegetaţie. Rolul metodei de cercetare în vase de vegetaţie în agrochimie. Varietăţile metodei, schema experienţelor, tehnica de executare a experienţelor în vase de vegetaţie. Particularităţile executării experienţelor în vase de vegetaţie cu diferite culturi.

Prelucrarea statistică a rezultatelor obţinute. Scopul prelucrării statistice ale rezultatelor de cercetare. Caracteristicile statistice principale. Metodele de prelucrare a datelor obţinute.

Cartografierea agrochimică a solurilor.

Scopul cartografierii. Metoda de executare a cercetărilor agrochimice (faza pregătitoare, cercetările de teren, cercetările de laborator). Metoda de întocmire a hărţilor agrochimice, a paşapoartelor şi folosirea lor pentru aplicarea corectă a îngrăşămintelor.

Stabilirea dozelor de îngrăşăminte.

Stabilirea dozelor de îngrăşăminte în baza: - rezultatelor experienţelor efectuate în condiţii de câmp; - indicilor agrochimici, potenţialului genetic şi factorilor de mediu; - calculului teoretic prin metoda bilanţului.

Literatura de specialitate

 1. Lixandru Gh. şi alţi. Agrochimie. Manual universitar. – Bucureşti. Editura didactică şi pedagogică – 1990.
 2. Lăcătuşu R. Agrochimie. – Timişoara. Editura Helicon, 2000.
 3. Lăcătuşu R. Mineralogia şi chimia solului. Bucureşti, 2001.
 4. Ionescu A., Ginga I., Ştefan Gh. Utilizarea deşeurilor organice ca îngrăşământ. – Bucureşti: Ceres, 1985.
 5. Davidescu D., Davidescu Velicia. Agrochimia modernă . Bucureşti: Ceres, 1981
 6. Borlan Z., Hera Cr., Bunescu O., Agrochimia fosforului. – Bucureşti: Ceres, 1990.
 7. Oancea Ioan. Agricultura generală. Bucureşti: Ceres, 1994.
 8. Прянишников Д.Н. Агрохимия. Избранные сочинения. Т.1, М., «Колос», 1965.
 9. Гедроиц К.К. Избранные научные труды. М., «Наука», 1965.
 10. Тимирязев К.А., Земледелие и физиология растений. Избранные сочинения. Т.П., М., Сельхозгиз, 1947.
 11. Журбицкий З.И. Физиологические и агрохимические основы применения удобрений. М., Изд-во АН СССР, 1963.
 12. Кук Дж. Регулирование плодородия почв. Пер. с англ. М., «Колос», 1970.
 13. Петербургский А.В. Агрохимия комплексных удобрений. М., «Колос», 1975.
 14. Сапожников Н.А., Корнилов М.Ф. Научные основы системы удобрений нечерноземной полосы. Л., «Колос», 1969.
 15. Цуркан М.А. Агрохимические основы применения органических удобрений. Изд-во «Штиинца». Кишинев, 1985.
 16. Тома С.М. Микроэлементы и урожай. Изд-во «Штиинца», Кишинев, 1980.
 17. Загорча К.Л. Оптимизация системы удобрения в полевые севообороты. Изд-во «Штиинца», Кишинев, 1990.
 18. Думитрашко М.И. Система удобрения в интенсивном полеводстве на черноземах. Изд-во «Штиинца», Кишинев, 1992.
 19. Андриеш С.В. Регулирование питательных режимов почв под планируемый урожай озимой пшеницы и кукурузы. Кишинев, 1993.
 20. Кордуняну П.В. Удобрение и качественный состав белка и масла подсолнечника. Изд-во «Штиинца», Кишинев, 1982.
 21. Почвы Молдавии. Т.3. Кишинев, 1986.
 22. Recomandări privind folosirea îngrăşămintelor în Republica Moldova, Chişinău, 1994.
 23. Recomandări privind folosirea îngrăşămintelor organice în Moldova, Chişinău, 1994.
 24. Îndrumări metodice pentru determinarea bilanţului humusului în solurile Moldovei, Chişinău, 1995.
 25. Buletin de monitoring ecopedologic (agrochimic). Ed. a VII-ea. Chişinău: Pontos, 2000.
 26. Programul naţional complex de sporire a fertilităţii solului. Pontos, Chişinău, 2001.
 27. Recomandări privind aplicarea îngrăşămintelor pe diferite soluri în asolamente d câmp în perioada postprivatizaţională. Chişinău, 2001.

Bibliografia suplimentară

 1. Borlan Z., Hera Cr. Metoda de apreciere a stării de fertilitate a solului în vederea folosirii raţionale a îngrăşămintelor. Bucureşti: Ceres, 1973.
 2. Ceapoiu N. Metode statistice aplicate în experienţele agricole şi biologice. – Bucureşti: Editura agrosilvică – 1968.
 3. Metode de evaluare a îngrăşămintelor organice cu surse de substanţe nutritive – Bucureşti: ICPA, 1983.
 4. Агрохимия. Под. Ред. П.М.Смирнова и А.В.Петербургского. Изд. 3-е, М., «Колос», 1975.
 5. Каталымов М.В. Микроэлементы и микроудобрения. М., «Химия», 1965.
 6. Крупеников И.А. Почвенный покров Молдовы. Прошлое, настоящее, управление, прогноз. Кишинэу, «Штиинца», 1992
 7. Banaru A. Călăuză pentru utilizarea îngrăşămintelor organice. Chişinău, 2003.