Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

06.02.04 – Programa examenului de doctorat


Recamandări metodice generale

Programa la specialitatea 06.02.04 unifică cursurile universitare: creşterea şi exploatarea bovinelor, suinelor, ovinelor, păsărilor, cabalinelor, animalelor de blană, cunicultura, apicultura, piscicultura, sericicultura şi tehnologia obţinerii produselor animaliere. Studierea acestor compartimente ale zootehniei se bazează pe cunoaşterea cursurilor de biologie şi zootehnie generală (anatomie, genetică, fiziologie, biochimie, alimentaţie, ameliorare şi zooigiena animalelor domestice).

Scopul disciplinei – studierea particularităţilor biologice şi productive ale animalelor domestice, păsărilor, albinelor şi peştilor, tehnologiei creşterii, exploatării lor şi obţinerii produselor animaliere pentru sporirea eficienţii economice şi ameliorarea calităţii produselor obţinute.

Sfera de cunoştinţe – importanţa creşterii animalelor, păsărilor, albinelor şi peştilor; originea şi evoluţia lor; exteriorul, interiorul şi constituţia; productivitatea şi formarea caracterelor productive; tehnologii de întreţinere, exploatare şi de obţinere a produselor animaliere, metodele de evaluare şi valorificare; rasele, tipurile, crosurile şi hibrizii de animale, păsări, albine şi peşti.

Spectrul de abilităţi - acumularea cunoştinţelor teoretice, ştiinţifice şi practice în tehnologii performante de creştere, exploatare a animalelor domestice, obţinere şi prelucrare a produselor de origine animalieră.

Utilizarea şi aplicarea tehnologiilor avansate de creştere, exploatare a animalelor domestice şi organizarea obţinerii, condiţionării, certificării şi comercializării produselor animaliere. Elaborarea, testarea, experimentarea şi argumentarea tehnologiilor noi.

Conţinutul cursului

Tehnologia creşterii şi exploatării animalelor domestice, păsărilor, albinelor şi peştilor

Cuvinte cheie - istoria, tendinţe, perspective, progresul tehnico-ştiinţific, metode intensive, domesticire, etape, modificări morfologice, particularităţi biologice şi productive, adaptabilitate, exterior, interior, constituţie, conformaţie corporală, tip morfo-productiv, caractere productive, specii, rase, hibrizi, crosuri, tehnologie, creştere, exploatare.

Importanţa creşterii animalelor
Istoria, starea actuală şi perspectiva dezvoltării zootehniei pe plan mondial şi în Republica Moldova. Importanţa creşterii animalelor domestice, păsărilor, albinelor şi peştilor pentru economia naţională. Particularităţile economice ale zootehniei şi perspectiva ei în dezvoltarea diferitor unităţi agrare. Istoria ştiinţei zootehnice şi fondatorii bazelor teoretice şi practice ale zootehniei. Direcţiile principale de dezvoltare a zootehniei. Progresul tehnico-ştiinţific şi metodele intensive de obţinere a produselor animaliere în diferite categorii de gospodării (fermieri, societăţi pe acţiuni, gospodării individuale).

Originea şi evoluţia animalelor domestice
Factorii socio- şi agro-economici a evoluţiei animalelor domestice. Originea, etapele de domesticire, modificările morfologice şi fiziologice în urma domesticirii şi particularităţile biologice şi productive ale diferitelor specii de animale. Crearea raselor şi criteriile principale de clasificare a lor. Clasificarea raselor de animale domestice.

Exteriorul, interiorul şi constituţia animalelor
Studii despre exterior, interior şi constituţie. Relaţia între exterior, conformaţie corporală şi tipurile morfo-productive ale animalelor. Adaptabilitatea organismului animal la mediu ambiant. Reacţia de comportament a animalelor. Clasificarea tipurilor constituţionale şi morfo-productive, importanţa lor. Metodele de apreciere a exteriorului şi interiorului. Particularităţile interiorului şi pronosticarea productivităţii animalelor.

Productivitatea animalelor domestice
Formarea caracterelor productive la animalele domestice. Categoriile de producţie şi factorii de influenţă. Producţia principală şi suplimentară ale diferitelor specii de animale. Calităţile reproductive a animalelor domestice. Realizările, selecţiei, ştiinţei şi progresului tehnico-ştiinţific în mărirea productivităţii animalelor. Influenţa stresului asupra productivităţii.

Rasele de animale domestice, păsări, albine şi peşti
Rasa ca mijloc de producţie în zootehnie. Procesul de creare a raselor. Caracteristica raselor principale de bovine, suine, ovine, cabaline, animalelor de blană, păsări, albine şi peşti. Structura rasei, hibrizi şi crosuri. Principiu de raionare a raselor după criteriul economic.

Creşterea, întreţinerea şi exploatarea animalelor
Particularităţile de creştere a tineretului de diferite specii. Influenţa tipului de alimentaţie asupra creşterii tineretului de diferite vârste şi nivelul productiv al animalelor. Creşterea tineretului în diferite categorii de gospodării. Sisteme şi tehnologii de întreţinere şi exploatare a animalelor. Cerinţele zooigienice pentru întreţinerea şi exploatarea animalelor.

Tehnologia obţinerii produselor animaliere

Cuvinte cheie – produse animaliere, lapte, carne, lână, pielicele, piei, blănuri, ouă, miere, propolis, polen, ceară, lăptişor de matcă, venin de albine, carne de peşte, tehnologie.

Tehnologia obţinerii produselor de bovine
Tehnologia producerii laptelui şi cărnii în unităţi specializate. Sisteme şi metode de îngrăşare a taurinelor. Tehnologia îngrăşării taurinelor specializate pentru carne. Metodele de apreciere a producţiei de lapte şi carne la bovine. Certificarea şi comercializarea producţiei de lapte şi carne, conform cerinţelor standardelor naţionale şi europene.

Tehnologia obţinerii produselor avicole
Tehnologii de obţinere a ouălor de consum şi incubabile, cărnii şi grăsimii de pasăre, ficatului gras de palmipede. Tehnica sacrificării, vescerarea carcaselor, congelarea cărnii, conservarea ficatului gras. Factorii de influenţă asupra calităţii, regimurile de depozitare şi tehnica transportării producţiei. Aprecierea calităţii şi comercializarea produselor avicole.

Tehnologia obţinerii produselor de suine
Tehnologii de obţinere a cărnii de porc în diferite categorii de gospodării. Particularităţile tehnologiei intensive. Tehnologia sacrificării suinelor, aprecierea carcaselor, calităţii cărnii şi grăsimii de porc. Certificarea şi comercializarea carcaselor, cărnii şi grăsimii de porc.

Tehnologia obţinerii produselor de ovine şi caprine
Tehnologii de obţinere a produselor ovicole în diferite categorii de gospodării şi factorii care determină cantitatea şi calitatea producţiilor. Tehnologia obţinerii lânii, laptelui şi cărnii de oaie, pielicelelor pieilor şi blănurilor. Sacrificarea mieilor pentru pielicele, prelucrarea primară. Particularităţile fizico-chimice şi însuşiri biologice ale laptelui, cărnii şi grăsimii de oaie. Particularităţile obţinerii produselor de caprine. Certificarea şi comercializarea producţiei de lapte, carne, pielicele, piei şi blănuri de ovine şi caprine conform cerinţelor standardelor.

Tehnologia obţinerii produselor apicole
Tehnologia obţinerii mierii, cerii, polenului, propolisului, lăptişorului de matcă şi veninului de albine. Tehnologia şi organizarea polinizării plantelor agricole. Particularităţile biologice şi chimice a produselor apicole, factorii de influenţă asupra calităţii şi cantităţii lor. Certificarea şi comercializarea produselor apicole

Tehnologia obţinerii produselor de cabaline
Particularităţile tehnologiei obţinerii cărnii şi laptelui de cabaline. Însuşirile fizico-chimice şi biologice ale cărnii şi laptelui de iapă. Tehnologia valorificării capacităţilor de muncă şi sport a cabalinelor.

Tehnologia obţinerii produselor a animalelor de blană
Tehnologia producţiei cunicule şi altor animale de blană. Factorii de influenţă asupra calităţii producţiei. Tehnica sacrificării, jupuirii, degresării blănurilor şi conservarea lor. Prelucrarea primară a blănurilor şi carcaselor. Cerinţele standardului faţă de calitatea producţiei cuniculturii şi altor animale de blană.

Tehnologia obţinerii produselor de peşti
Tehnologii de obţinere a peştelui de consum în diferite gospodării piscicole. Particularităţile tehnologiei de obţinere a crapului şi peştilor fitofagi. Tehnologia incubării icrelor de diferite specii de peşti. Factorii de influenţă asupra calităţii şi cantităţii producţiei piscicole. Pescuitul, standardizarea şi comercializarea peştelui de consum.

Tehnologia incubării ouălor de păsări
Particularităţile tehnologiei incubării ouălor de păsări. Factorii care influenţează calitatea ouălor de incubaţie. Indicii fizico-chimici ai ouălor icubabile. Fluxul tehnologic de incubaţie a ouălor de găină, curcă, palmipede, prepeliţă. Particularităţile tehnice de transportare a ouălor incubabile, a puilor şi bobocilor.

Literatura de specialitate

 1. Arzumenean E. Scotovodstvo. – Moscva: Kolos, 1984.
 2. Dinui I., şi al. Tehnologia creşterii suinelor. – Chişinău: Universitas, 1993.
 3. Cabanov V. Svinovodstvo. – Moscva: Kolos, 2001.
 4. Crivţov N., Lebedev V., Tunicov T. Pcelovodstvo. – Moscova, 2000. -398s.
 5. Georgescu Gh. şi al. Tehnologia creşterii bovinelor. – Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1990.
 6. Harnaj V. Manualul apicultorului. – Bucureşti, 1979.
 7. Lupan V., Chilimar S., Ujică V., Tehnologia creşterii bovinelor, Chişinău, 1997.
 8. Mureşan Gh. Tehnologia creşterii cabalinelor. Lucrări practice. - Cluj Napoca: Tipoagronomia, 1991.
 9. Mesropov G. Creşterea iepurilor de casă şi a nutriilor. – Chişinău: Lumina, 1988. – 214p.
 10. Marius G. Incubaţia la păsări domestice. – Iaşi: C.M. Universitatea Agronomică Ion Ionescu de la Brad, 1999. – 163p.
 11. Svecin C. Conevodstvo. – Moscva: Kolos, 1994.
 12. Smetnev S. Ptiţevodstvo. – Moscva: Kolos, 1985. – 315s.
 13. Stan T., Păsărin B. Acvacultura. – Iaşi: C.M. Universitatea Agronomică Ion Ionescu de la Brad, 1996. – 286p.
 14. Taftă V., Vintilă I., Zamfirescu Stela. Producţia, ameliorarea şi reproducţia ovinelor. – Bucureşti: Ceres, 1997. – 525 p.
 15. Taftă V. Producţia şi reproducţia caprinelor. - Bucureşti : Ceres, 1996. – 191 p.
 16. Vacaru-Opriş I., şi al. Tratat de avicultură. – Bucureşti: Ceres, 2000.

Bibliografia suplimentară

 1. Antonescu C. Albinele şi noi. – Bucureşti: Redacţia publ.apicole, 1979.
 2. Aveticean G. Pcelovodstvo. – Moscva, 1985.
 3. Ărnst L. i dr. Plemenoe delo v jivotnovodstve. – Moscva: Agropromizdat, 1987.
 4. Dinu I., şi col. Înfiinţarea şi exploatarea unei ferme pentru îngrăşarea porcilor. – Ed. Grand, 1998.
 5. Hristea L. Stuparitul nou. – Bucureşti, 1976.
 6. Malai E. Sporirea productivităţii de miere. – Bucureşti: Ceres”, 1976.
 7. Privezenţev Iu. Intensivnoe prudovoe râbovodstvo. - Moscva: Agropromizdat, 1991.
 8. Stan T. Tehnologhia creşterii suinelor. – Iaşi, 1999.
 9. Stepanov V., Mihailov N. Svinovodstvo i tehnologhia proizvodstva svininî. – Moscva: Agropromizdat, 1991.
 10. Usturoi M. Incubaţia la păsările domestice. – Iaşi, 1999.