Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

03.00.05 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Botanica sau Fitologia, este una dintre cele mai prestigioase şi mai vechi ştiinţe biologice. Actualmente sunt descrise peste 600 mii de specii de plante, dintre care circa 2000 specii omul le-a folosit în nutriţie. Azi hrana de bază a societăţii umane o constituie circa 20 specii de plante. Însă după părerea specialiştilor în domeniul studierii plantelor omul ar putea folosi în nutriţie şi alte necesităţi vitale peste 70 mii specii de plante. Pentru aceasta însă este necesară studierea fundamentală a lumii vegetale, de care depinde nu numai existenţa lumii animale ci şi a Biosferei în genere.

Tema: Botanica ca ştiinţa despre plante.

Scurt istoric de dezvoltare a botanicii ca ştiinţa. Persoane de vază ce au contribuit la formarea concepţiilor de bază în domeniul ştiinţelor despre plante. Botanica în sistemul contemporan de ştiinţe biologice şi legătura ei cu alte ştiinţe.
Cuvinte cheie: botanica, fitologia.

Tema: Anatomia şi morfologia plantelor.

Treptele evoluţiei organelor vegetative ale plantelor. Cauzele diferenţierii organelor şi a ţesuturilor vegetale. Caractere specifice ale celulei vegetale. Ţesuturi vegetale şi caracteristica lor. Organele vegetative şi generative ale plantelor superioare, structura şi funcţiile lor.
Cuvinte cheie: organe vegetative, ţesuturi vegetale, plante superioare.

Tema: Diversitatea lumii vegetale.

Originea şi etapele principale ale dezvoltării lumii vegetale. Filogenia şi evoluţia plantelor inferioare. Alternanţa generaţiilor.
Cuvinte cheie: alge, ciuperci, filogenia, haplo-şi diplobionţi; alternarea izo- şi heteromorfă.

Tema: Caracteristica generală a algelor.

Clasificarea algelor şi caracteristica succintă a fiecărei încrengături. Răspândirea algelor. Însemnătatea algelor în ecosistemele naturale şi în viaţa omului.
Cuvinte cheie: alge, grupele ecologice de alge, obiecte biotehnologice, substanţe biologic active.

Tema: Caracetristica generală a încrengăturilor Cyanophyta, Dinophyta, Crysophyta.

Clasificarea încrengăturilor respective. Caracteristica succintă a principalelor clase, ordine, familii. Însemnătatea lor în natură şi în viaţa omului.
Cuvinte cheie: alge, teacă, heterociste, hormogonii, carapace, substanţă asimilatoare.

Tema: Caracteristica generală a încrengăturii Bacillariophyta

Clasificarea diatomeelor. Caracteristica claselor Centrophyceae şi Pennatophyceae. Răspândirea şi rolul diatomeelor în viaţa omului.
Cuvinte cheie: alge diatomee, carapace, pigmenţi, auxospori.

Tema: Caracteristica generală a încrengăturii Rhodophyta, Phaeophyta

Clasificarea încrengăturii respective. Caracteristica generală a claselor Bangiophyceae, Flolideophyceae, Izogenerotophyceae, Heterogeneratophyceae. Răspândirea lor în ecosistemele naturale şi însemnătatea lor în viaţa omului.
Cuvinte cheie: alge roşii, alge brune, organe de înmulţire, gametofit, sporofit.

Tema: Caracteristica generală a încrengăturii Clorophyta, Charophyta.

Clasificarea harofitelor şi algelor verzi. Caracteristica claselor Volvocophyceae, Chlorococcophyceae, Ulotrichophyceae, Conjugatophyceae. Răspândirea şi însemnătatea lor în viaţa omului.
Cuvinte cheie: tal, substanţă de rezervă, pigmenţi, colonii, cenobii.

Tema: Legăturile filogenetice dintre diferite grupe de plante inferioare.

Legăturile filogenetice dintre diferite grupe de alge, dintre alge şi muşchi. Teoria simbiogenezei, argumente pro-şi contra acestei teorii.
Cuvinte cheie: legături filogenetice, evoluţie.

Tema: Caracteristica generală a filumului Mycophyta.

Clasificarea ciupercilor şi caracteristica succintă a fiecărei clase. Tipurile de nutriţie, structură şi înmulţire întâlnite la ciuperci. Răspândirea ciupercilor. Însemnătatea lor în viaţa omului.
Cuvinte cheie: miceliu, hife, spori.

Tema: Caracteristica generală a claselor Hytridiomycetes şi Oomycetes

Caracteristica, răspândirea şi însemnătatea în viaţa omului a reprezentanţilor ordinilor Chytridiales, Saprolegniales, Peronosporales.
Cuvinte cheie: rizomiceliu, oogamie, sifonoplast, diplanetism.

Tema: Caracteristica generală a clasei Zygomycetes

Caracteristica, răspândirea şi însemnătatea în viaţa omului a reprezentanţilor ordinelor Mucorales şi Entomophorales.
Cuvinte cheie: chitina, zigogamie, zigospor.

Tema: Caracteristica generală a clasei Ascomycetes

Caracteristica, răspândirea şi însemnătatea în viaţa omului a reprezentanţilor ordinelor Endomycetales, Taphrinales, Plectoascales, Clavicepetales, Pezizales.
Cuvinte cheie: corp de fructificaţie, cleistoteciu, apoteciu, periteciu.

Tema: Caracteristica generală a clasei Basidiomycetes

Caracteristica, răspândirea şi însemnătatea în viaţa omului a reprezentanţilor ordinelor Ustilaginales, Uredinales, Aphyllophorales, Agaricales grupului de ordine Gasteromycetales.
Cuvinte cheie: bazidii, sporidii, himeniu, himenofor, peridiu.

Tema: Caracteristica generală a clasei Deutoromycetes

Caracteristica, răspândirea şi însemnătatea în viaţa omului a reprezentanţilor ordinelor Hyphomycetales, Melanconiales, Sphaeropsidales.
Cuvinte cheie: deuteromiceliu, heterocurioza, anastomoze.

Tema:. Evoluţia morfologiei talului algelor şi ciupercilor.

Diversitatea ciclurilor de viaţă la alge şi ciuperci. Evoluţia modului de reproducere la plantele inferioare.
Cuvinte cheie: evoluţie, reproducere.

Tema: Caracteristica generală a filumului Lychenopyta.

Clasificarea, răspândirea şi rolul lichenilor în viaţa omului.
Cuvinte cheie: licheni, alge, ciuperci, izidii.

Tema: Transformările morfologice şi reproductive ale plantelor în legătură cu trecerea la modul de viaţă terestru.

Structura morfologică a organelor generative la plante. Alternarea generaţiilor.
Cuvinte cheie: gametofit, sporofit, ciclu vital.

Tema: Caracteristica generală a palntelor superioare.

Istoria sistemelor de clasificare a plantelor, clasificarea modernă a plantelor superioare (după Tahtadgan). Teorii despre originea plantelor superioare.
Cuvinte cheie: cormofite, clasificare.

Tema: Noţiuni generale despre plante cu spori şi seminţe.

Originea seminţei şi rolul ei în evoluţia plantelor. Două direcţii în evoluţia ciclului vital la plantele superioare.
Cuvinte cheie: evoluţie, ciclu vital, spori, seminţe.

Tema: Caracteristica generală a plantelor arhegoniate.

Clasificarea, răspândirea şi rolul în viaţa omului a filum. Bryophyta, Polypodiophyta, Equisetophyta, Pteridophyta.
Cuvinte cheie: tal, corm, anteridiu, arhegoniu.

Tema: Caracteristica generală a filumului Pinophyta.

Caracteristica generală şi răpândirea reprezentanţilor claselor Cycadopsida, Gnetopsida, Gynkgoopsida şi Pinopsida.
Cuvinte cheie: gimnosperme, con..

Tema: Caracetristica generală a plantelor cu flori.

Caracteristica comparativă a gimnospermelor şi angiospermelor. Floarea ca organ caraceristic magnoliofitelor. Originea, structura şi rolul ei.
Cuvinte cheie: gimnosperme, magnoliofite, floare.

Tema: Clasificarea, originea şi filogenia magnoliofitelor.

Caracteristica generală a reprezentanţilor principali din Fam. Brassicaceae, Asteraceae, Poaceae, Solonaceae, Fabaceae şi rolul lor în natură şi economia naţională.
Cuvinte cheie: origine, filogenie, tulpină, rădăcină, frunză, floare, formulă florală.

Tema: Planta şi mediul ambiant.

Reacţia plantelor la acţiunea mediului. Noţiune de ecotop şi biotop. Lumina, căldura, umiditatea ca factori ecologici.
Cuvinte cheie: factor ecologic, ecotop, biotop.

Tema: Grupele ecologice principale de plante.

Grupele ecologice principale de plante în dependenţă de umiditatea biotopului, lumină, temperatură.
Cuvinte cheie: biotop, grupe ecologice.

Tema: Formele vitale la plante.

Formele vitale ca rezultat al adaptării plantelor la condiţiile mediului. Evoluţia biomorfelor.
Cuvinte cheie: forme vitale, evoluţie, biomorfe.

Tema: Fitocenoza, ca obiect principal de studiere al fitocenologiei şi ca parte constituentă al învelişului vegetal

Structura şi compoziţia fitocenozei. Indicele populaţional, sinuzia, stratul. Dinamica succesională a fitocenozelor. Cauzele externe şi interne a succesiunilor. Succesiuni exo-eco-genetice, singenetice, şi endo-eco-genetice.
Cuvinte cheie: fitocenoză, succesiune, înveliş vegetal.

Tema: Fitocenogeneza. Stadiile principale ale formării fitocenozelor.

Asociaţia, ca unitate fundamentală de clasificare a fitocenozelor. Noţiune despre areal, ca unul din principalele obiecte de studiu al fitoeografiei. Tipurile de areale.
Cuvinte cheie: fitocenoză, asociaţie, areal

Tema: Regiunile floristice ale Terei.

Regiunea holarctica, paliotropicală, neotropicală, australiană. Caracteristica regiunilor floristice.
Cuvinte cheie: regiuni floristice.

Tema: Tipurile de vegetaţie.

Vegetaţia zonală, intrazonală, azonală.
Cuvinte cheie: vegetaţie, zonă.

Tema: Vegetaţia zonei temperate.

Pădurile de conifere şi de foioase. Stepele. Repartiţia geografică. Caracteristica stepelor. Vegetaţia zonelor de pe şesuri şi etajelor în munţi.
Cuvinte cheie: vegetaţie, păduri, stepe.

Literatura de specialitate

 1. Curs de plante inferioare. Chişinău, “Cartea moldovenească”, 1990.
 2. P.Obuh. “Introducere în sistemul filogenetic al plantelor inferioare”, Chişinău, 1963.
 3. E.Ghişa. “Botanica sistematică. Plantele inferioare”.
 4. T. Chifu, Botanică sistematică. Bucureşti.2000.
 5. “Водоросли”, Справочник (ред. С.П.Вессер), Киев, 1989.
 6. «Жизнь растений», Т. 1. 2, 3. Л., 1975-1986
 7. Călinescu Raul “Curs de geografie a plantelor”. Bucureşti 1958 p.655
 8. Алексин В. В. Кудряшов Л.В. Говорухин В. С. «География растений с основами ботаники» М., 1968 стр.420
 9. Гордеева Т. Н. , Стрелкова С. С., «Практический курс географии растений». М., 1968 стр. 335

Bibliografie suplimentară

 1. Тахтаджян А. А. «Флористические области Земли». Л. ,1978 стр. 427
 2. Толмачев А.И. «Введение в географию расстений». М., Л., 1974 стр. 244
 3. Bazilevscaia N.A. Beloconi I., Scerbacova A. “Cratcaia istoriia botanichi”, M., 1968.
 4. Vakar B.A. “Vvedenie v filogenii u rastitelinogo mira”, Minsc, 1973.
 5. Taktajan A.L. “Sistema magnoliofitov”,L., 1987.
 6. Zerov D. “Ocerc filogenii bessosudestîh rastenii”, Kiev, 1973.
 7. Meyen S.V. “Actualinîe problemî paleobotanichi”, M., 1987.
 8. “Жизнь растений”, vol. 1-6, 1972-1981.