Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

03.00.15 – Programa examenului de doctorat


Genetica – ştiinţa eredităţii şi a variabilităţii organismelor.

Obiectul de studiu. Metodele de cercetare a fenomenelor genetice. Evoluţia cunoştinţelor despre ereditate şi variabilitate. Importanţa teoretică şi practică a geneticii.

Bazele citologice ale eredităţii şi variabilităţii.

Celula şi ereditatea. Citoplasma şi componenţii ei cu funcţie genetica. Nucleul. Cromozomii. Cariotipul. Reproducerea celulei. Mitoza. Meioza. Sporogeneza şi gametogeneza. Fecundarea la plante. Tipuri neregulate de fecundare la plante. Formarea celulelor reproducătoare la animalele superioare.

Procesul sexual şi ciclul vital la plantele superioare. Ciclul vital la animalele superioare. Ciclul vital la ciuperci. Ciclul vital la bacterii. Ciclul vital la virusuri.

Legile mendeliene ale eredităţii.

Teoria factorilor ereditari şi principiile analizei genetice. Monohibridarea. Legea segregării genelor. Legea segregării independente a factorilor ereditari. Probabilitatea şi raportuturile mendeliene de segregare. Testul x2. Mecanismul citologic al segregării caracterelor.

Abateri de la raporturile mendeliene de segregare.

Abateri aparente de la raporturile mendeliene de segregare. Interacţiuni alelice. Dominanţa incompletă şi codominanţă. Supradominanţă. Genele letale. Alelismul multiplu. Pleiotropia. Interacţiunea genelor nealele. Complementaritatea genelor. Epistazia şi hipostazia. Polimeria (poligenia). Acţiunea modificatoare a genelor. Interacţiunea genotip – mediu. Noţiune de penetranţă şi expresivitate a genelor.

Abateri reale de la raporturile mendeliene de segregare. Segregarea preferenţială a cromozomilor în meioză. Nesepararea (non–disjuncţia) cromozomilor în meioză. Formarea nerandomizată a zigoţilor.

Ereditatea caracterele cantitative.

Determinarea genetică a caracterelor cantitative. Transgresia. Metodele statistice de cercetare a caracterelor cantitative. Varianţa fenotipică. Componenţii variaţiei genetice. Varianţa genetica a dominanţei. Varianţa genetică a interacţiunii. Heritabilitatea. Coeficientul de heritabilitate.

Teoria cromozomală a eredităţii.

Ereditatea înlănţuită a genelor (linkage). Schimbul reciproc de gene între cromozomi omologi (crossing – over). Factorii care afectează crossing-overul. Mecanismul citologic al crossing – overului. Hârţile cromozomale. Determinarea grupului de linkage şi a poziţiei genelor în cromozom.

Genetica sexului.

Mecanismul cromozomal de determinare a sexului. Tipurile de determinism genetic al sexului la organismele partenogenetice. Ereditatea sexului la plantele superioare. Particularităţi citologice şi genetice ale cromozomilor sexului. Raportul X/A şi X/Y în determinarea sexului. Anomalii în ereditatea sexului la om şi la animale. Nondisjuncţia cromozomilor sexului. Ginandromorfismul. Determinismul genic al sexelor. Genele sexelor la plante. Gena sexului la om. Raportul dintre sexe (sex ratio). Schimbarea raportului dintre sexe. Dirijarea sexelor. Ereditatea caracterelor legate de sex. Caractere limitate şi caractere controlate de sex.

Ereditatea extracromozomală.

Generalităţi. Criterii şi metode pentru evidenţierea eredităţii extracromozomale. Ereditatea plastidică. Ereditatea mitocondrială. Ereditatea simbiotică. Fenomenul de restaurare a androfertilităţii. Androsterilitatea la porumb.

Ereditatea în procesul reproducerii organismelor.

Ereditatea la reproducerea asexuată. Ereditatea la reproducerea sexuată. Incompatibilitatea sexuată la plante. Efectul genetic al autofecundării. Teoria liniilor pure. Consangvinizarea. Heterozisul. Particularităţile manifestării şi importanţa practică a heterozisului. Teorii (ipoteze) cu privire la natura heterozisului. Hibridarea distantă. Difucultăţile la hibridarea distantă şi învingerea lor. Sinteza şi resinteza speciilor. Inducerea variabilităţii genetice. Specificul şi eficienţa hibridării distante în funcţie de modul de reproducere a plantelor.

Bazele moleculare ale eredităţii.

Ereditatea în procesul reproducerii organismelor. Natura chimică şi identificarea materialului genetic. Structura şi replicarea acidului dezoxiribonucleic (ADN). Noţiune de ADN “egoist” sau “parazitar”. Transpozoni. Gene reglatoare. Compoziţia chimică şi structura ADN-ului. Sinteza replicativă a ADN – lui. Mecanismul biochimic al biosintezei replicative a ADN-ului. Structura şi replicarea acidului ribonucleic (ARN). Tipurile de ARN. Sinteza ARN – ului (Transcrierea genetică). Retrotranscrierea.

Recombinarea genetică.

Recombinarea genetică la virusuri. Recombinarea genetică la bacterii. Transformarea genetică la bacterii. Conjugarea bacteriană. Transducţia. Sex – ducţia. Recombinarea genetică la eucariote – aspecte moleculare.

Ingineria genetică.

Generalităţi. izolarea şi sinteza artificială a genelor. Noţiune de vector. Obţinerea moleculelor himerice de ADN. Clonarea fragmentelor de ADN. Noţiune de biblioteci genomice. Identificarea genelor individuale. Realizări şi perspective în domeniul tehnologiei ADN – ului recombinat. Reacţia în lanţ a polimerazei (PCR). Hibridarea somatică. Hibridarea somatică la plante şi animale. Ingineria genică şi umanitatea.

Variabilitatea organismelor.

Formele de variabilitate. Variaţiile nereditare. Procesul de formare a recombinaţiilor genetice. Variaţiile ereditare. Procesul de formare a recombinaţiilor genetice. Importanţa teoretică şi practică a recombinaţiilor. Clasificarea mutaţiilor. Mutaţii spontane. Mutaţii induse. Factorii mutageni fizici. Factorii mutageni chimici. Factorii mutagenici biologici. Mutaţiile genetice şi mecanismul lor molecular. Antimutagenii. Sistemele de reparaţie a materialului ereditar. Omul şi mutageneza ecologică. Variaţia în structura cromozomică. Deficienţa. Deleţia. Duplicaţia. Inversiunea. Transpoziţia şi translocaţia. Efectul de poziţie a genelor. Inducerea, detectarea şi importanţa mutaţiilor. Variaţii în numărul de cromozomi. Tipurile de variaţii numerice cromozomale. Euploidia. Haploidia. Poliploidia. Autopoliploidia. Allopoliploidia. Aneuploidia. Importanţa aneupoliploizilor. Analiza monosomică.

Genetica umană.

Omul ca obiect de studiu al geneticii. Istoria genetică a speciei umane. Determinismul cromozomal al sexelor. Anomalii cromozomiale asociate cu cancerul uman. Diagnosticul prenatal. Fenomenul de sex-linkage şi maladii ereditare sex-linkage. Maladii genetice de metabolism: ce afectează sinteza proteinelor; ce afectează sinteza aminoacizilor. Imunogenetica şi maladii genetice ale sistemului imun. Imunitatea celulară. Superantigenele şi unele maladii umane. Organisme transgenice şi terapia genică umană. Clonarea organismelor. Probeleme de etică în transferul de gene şi în terapia genică.

Genetica populaţiilor.

Noţiune de populaţie. Metodele utilizate în studiul genetic al populaţiei. Structura genetică a populaţiilor cu reproducere panmictică. Legea Hardy – Weinberg. Principiile de bază ale statisticii variaţionale. Stabilirea parametrilor genetici cantitativi şi calitativi prin metode statistice. Structura genetică al populaţiilor cu reproducere autogama perfectă. Factorii care modifică structura genetică a populaţiilor (mutaţia, izolarea, migraţia, numărul de indivizi, driftul genetic, selecţia). Homeostazia genetică şi evoluţia.

Literatura de specialitate

 1. А.Palii. Genetica, Chişinău, ed.“Muzeum”, 1998, 352 p.
 2. N.Bucataru.Genetica, Universitas,Chişinău, 1993
 3. N.Popa. Citogenetica, Chişinău, 1996
 4. N.Popa. Ingineria genică, Cartea Moldovenească, Chişinău, 1989
 5. T. Crăciun, I. Tomozei, N. Coles, Galia Butnaru. Genetica vegetală, 1991.
 6. L. Gavrila. Genetica v. I, II, Bucureşti. 1986.
 7. P. Raicu. Genetica, Bucureşti, 1991.
 8. С. Г. Инге-Вечтомов. Генетика с основами селекции, Москва, 1989.
 9. Н. П. Дубинин Генетика. Кишинев. 1985.
 10. Emila Severin. Genetica umană. Scripta, Bucureşti. 1996
 11. M. Isvoreanu. Genetica umană. Ed. Didact. şi pedagog., R.A. – Bucureşti, 1993.
 12. Suzuki D. T., Griffiths A. V. F., Miller J. H., Lewontin R. C. Introduction a l’analyse genetique. Bruxells, 1991.
 13. Hartl D. L., Freifelder D., Snyder L. A. Basic genetics, USA, Boston, 1988.
 14. P. Raicu. Genetica generală şi umană. Humanitas, Bucureşti, 1997.
 15. Lewin B. Genes. Ed. 1997, ed.VI.
 16. N. Singer and P. Berg. Genes and Genomes, 1991, University Science Books Mill Vally, California.