Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

08.00.01 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Economia politică şi doctrine economice este domeniul ştiinţei economice care se ocupă de cercetarea esenţei, legităţilor funcţionării şi ale evoluţiei diverselor sisteme economice, finalitatea ei fiind cunoaşterea mai adecvată a realităţii şi elaborarea politicilor economice raţionale.

În cadrul Economiei politice şi a doctrinelor economice se acordă atenţie înţelegerii oportunităţilor de care pot beneficia agenţii economici, precum şi restricţiile economice, politice şi instituţionale cu care aceştia se confruntă în contextul diferitor tipuri de pieţe. Modelele teoretice constituite în baza pieţelor sunt întregite cu analiza „eşecurilor” pieţei şi a statului.

Programa realizează o serie de abordări din perspectiva teoriei economice pozitive şi normative, din cea micro şi macroeconomică. Totodată, se conturează metode şi instrumente de studiu inderdisciplinar.

Disciplina Economie politică; doctrine economice are funcţia de a-l ajuta pe viitorul specialist din orice domeniu să-şi formeze o gândire complexă, coerentă şi critică cu privire la modul de funcţionare şi evoluţie a economiei contemporane.

Conţinutul

Dezvoltarea economiei politice şi perfecţionarea instrumentarului ei analitic

Cuvinte cheie: Economie politică, Economics, Noua economie politică, metodologie, metode şi procedee de cercetare, legi economice, politică economică, doctrine economice.

Economia politică – ştiinţă teoretico-metodologică în cadrul sistemului ştiinţelor economice. Periodizarea dezvoltării economiei politice. Specificul obiectului de studiu al economiei politice: abordarea clasică, neoclasică, marxistă, instituţionalistă. Economia politică, Economics şi Noua economie politică.

Metodologia economiei politice: metode şi procedee de cercetare. Metoda logicii formale, dialectică şi sistemică. Legile economice ca manifestare a interdependenţelor economice. Legile economice şi libertatea economică. Specificul cercetării metodologice la diferite etape de dezvoltare a economiei politice.

Raportul: teorie economică – realitate economică – politică economică. Dificultăţile cercetării în cadrul economiei politice. Economia politică şi tendinţa spre interdisciplinaritate.

Sistemul economic şi modurile lui de coordonare

Cuvinte cheie: Sistem economic, autoorganizare, sistem economic tradiţional, centralizat, descentralizat, mixt, modele naţionale de sistem economic

Esenţa sistemului economic şi caracteristicile lui: structurarea, autoorganizarea, interlegăturile cu alte sisteme. Tendinţele contradictorii în evoluţia sistemului economic. Caracterul polivalent al sistemului economic.

Clasificarea sistemelor economice după modul de coordonare a activităţii economice. Sistemul economic tradiţional şi tradiţia ca orientare în soluţionarea problemelor „ce”, „cum”, „pentru cine” de produs. Sistemul economic centralizat şi planul ca element central de coordonare ierarhică a activităţii economice. Sistemul economic descentralizat şi preţul ca instrument fundamental de coordonare spontană a activităţii.

Sistemul economic mixt şi diversitatea modelelor lui contemporane. Modelul adecvat pentru R.Moldova.

Fundamentele instituţionale ale sistemului economic

Cuvinte cheie: Instituţii, institute, mediu instituţional, sistem instituţional, proprietatea, drepturile de proprietate, aplicarea şi definirea drepturilor de proprietate

Instituţiile ca „reguli de joc” şi locul lor în cadrul sistemului economic. Felurile de instituţii: formale şi informale. Mediul instituţional şi funcţiile lui economice.

Cererea şi oferta instituţională, rolul lor în formarea mediului instituţional. Caracteristicile mediului instituţional în R.Moldova. Factorii determinanţi ai modificării mediului instituţional. Legităţile modificării instituţionale. Interdependenţa dintre ordinea juridică şi cea economică.

Institutele (organizaţiile) şi diversitatea lor: familia, statul, biserica, sistemul educaţional. Interdependenţa evoluţiei instituţiilor şi institutelor. Sistemul instituţional.

Proprietatea ca relaţie economică. Însuşirea şi înstrăinarea. Tipurile de proprietate după obiecte şi subiecţi. Drepturile de proprietate ca instituţie fundamentală. Aplicarea drepturilor de proprietate şi costurile ei. Divizarea dreptului de proprietate în diverse împuterniciri şi impactul lor asupra eficienţei utilizării resurselor economice. Importanţa definirii exacte a drepturilor de proprietate.

Principiile fundamentale ale comportamentului economic

Cuvinte cheie: Raritate, cost alternativ, raţionalitate, comportament individualist şi oportunist, principiul maximizării

Raritatea relativă a resurselor economice şi problema fundamentală a organizării activităţii economice. Costul alternativ şi alegerea individuală, bilaterală şi colectivă în cadrul economiei statice şi dinamice.

Factorii naţionali şi socio-culturali care determină particularităţile activităţii economice în timp şi spaţiu.

Caracteristicile de bază ale Homo economicus. Raţionalitate economică deplină şi limitată. Deţinerea informaţiei complete şi asimetria informaţională. Comportamentul individualist şi oportunist. Esenţa comportamentului maximizator. Influenţa mediului instituţional asupra comportamentului economic. Restricţiile impuse comportamentului maximizator de către mediul natural. Tendinţa spre atingerea echilibrului.

Menajele ca subsistem economic consumator

Cuvinte cheie: Menaje, consum, utilitate, curbă de indiferenţă, linie bugetară, echilibrul consumatorului

Menajele în sistemul relaţiilor economice: funcţii şi scopuri.

Delimitările conceptuale ale utilităţii economice: utilitate totală şi marginală. Preferinţele consumatorilor şi harta curbelor de indiferenţă. Constrângerea bugetară. Echilibrul consumatorului în abordare statică şi dinamică.

Consumul menajelor: izvoare, factori de influenţă, legităţi. Structura şi dinamica consumului în lumea contemporană. Structura şi problemele consumului în R.Moldova.

Firmele ca subsistem economic productiv

Cuvinte cheie: Firma, concentrare, asociere, factori de producţie, combinarea factorilor de producţie, productivitatea factorilor de producţie, cost de producţie, echilibrul producătorului

Firma în abordare neoclasică şi instituţionalistă. Funcţiile şi scopurile firmei. Interlegăturile firmei cu ceilalţi agenţi economici.

Tipurile de firme. Modalităţile de trecere de la un tip de firme la altul. Tendinţa istorică spre concentrare şi cauzele regenerării recente a firmelor mici. Modalităţile de interacţiune între firmele mici, medii şi mari. Structura firmelor din R.Moldova.

Combinarea factorilor de producţie în cadrul firmei. Funcţia de producţie. Analiza pe termen scurt – legea randamentelor neproporţionale. Analiza pe termen lung – economiile şi dezeconomiile de scară. Productivitatea medie şi marginală a factorilor de producţie. Căile sporirii productivităţii factorilor de producţie.

Delimitările conceptuale ale costului de producţie. Mărimea şi tipologia costului. Relaţia cost mediu–cost marginal şi cost–productivitate. Căile de reducere a costului de producţie.

Echilibrul producătorului pe termen scurt şi lung.

Piaţa ca subsistem al schimbului economic

Cuvinte cheie: Piaţă, economie de piaţă, liberalism politic şi economic, infrastructura pieţei, cost de tranzacţie

Esenţa pieţei în funcţie de faza reproducţiei, subiecţii implicaţi şi mecanismul de funcţionare a economiei. Piaţa şi economia de piaţă. Rolul liberalismului politic în consolidarea economiei de piaţă. Spiritul antreprenorial ca fundament spiritual al economiei de piaţă.

Condiţiile formării şi trăsăturile fundamentale ale economiei de piaţă. Rolul pieţei în diferite doctrine economice.

Elementele infrastructurale ale pieţei şi funcţiile lor. Costul de tranzacţie ca rezultat a interacţiunii subiecţilor pieţei. Mărimea costului de tranzacţie şi eficienţa funcţionării pieţei. Structura şi particularităţile pieţei contemporane. Virtuţile şi eşecurile pieţei.

Mecanismul funcţionării pieţei bunurilor

Cuvinte cheie: Cerere, ofertă, elasticitate, echilibru, dezechilibru, preţ, concurenţă perfectă, concurenţă imperfectă, reglementarea preţului

Comportamentul consumatorului şi cererea la bunurile de consum. Factorii determinanţi ai cererii. Legea cererii şi excepţiile ei. Elasticitatea cererii în funcţie de preţ şi venituri, importanţa ei practică.

Comportamentul producătorului şi oferta bunurilor de consum. Factorii determinanţi ai ofertei. Legea ofertei şi excepţiile ei. Elasticitatea ofertei în diferite perioade de timp.

Echilibrul, dezechilibrul şi modalităţi de restabilire a echilibrului pe piaţa bunurilor de consum. Caracteristica pieţei bunurilor de consum în R.Moldova.

Preţul ca expresie a legii cererii şi ofertei. Teoriile cu privire la natura preţului.

Particularităţile formării preţului pe piaţa concurenţei perfecte. Preţul de echilibru şi modificările lui. Reacţia consumatorilor şi producătorilor la modificarea preţului. Limitele preţului.

Preţul pe piaţa cu concurenţa imperfectă. Diferenţierea preţurilor în condiţiile concurenţei monopoliste. Înţelegeri de preţuri şi preţul firmei-leader în condiţiile oligopolului. Preţul de monopol şi limitele lui. Discriminarea prin preţ. Preţul monopsonic.

Politici de preţuri. Plafoane de preţ, susţinerea preţurilor, implicaţiile impozitelor asupra nivelului preţului.

Dinamica şi reglementarea preţurilor în R.Moldova.

Particularităţile funcţionării pieţei factorilor de producţie

Cuvinte cheie: Cerere la forţa de muncă, oferta forţei de muncă, ocuparea forţei de muncă, segmentarea pieţei muncii, cererea şi oferta resurselor naturale, capital real, economii, investiţii

Particularităţile generale ale funcţionării pieţei factorilor de producţie. Raportul venit marginal–cost marginal al utilizării factorilor de producţie.

Piaţa muncii. Cererea la forţa de muncă în diferite perioade de timp. Oferta de muncă pe piaţa concurenţei perfecte şi imperfecte. Ocuparea forţei de muncă şi formele ei. Segmentarea contemporană a pieţei muncii. Rolul sistemului de instruire şi al capitalului uman pe piaţa muncii.

Piaţa resurselor naturale. Cererea la resursele naturale. Oferta resurselor naturale şi caracterul ei rigid. Problemele atingerii echilibrului economico-ecologic.

Piaţa capitalului real. Economiile şi investiţiile ca reflectare a ofertei şi cererii la capital real.

Particularităţile funcţionării pieţei informaţiilor.

Procesul formării pieţei factorilor de producţie în R.Moldova.

Distribuirea şi redistribuirea venitului

Cuvinte cheie: Salariu, rentă, dobândă, profit, transferuri sociale, venituri factoriale, venituri disponibile.

Distribuirea funcţională a veniturilor şi formarea veniturilor factoriale. Concepte cu privire la natura salariului: salariu natural – salariul modern. Factorii de influenţă a salariului pe piaţa concurenţială, monopolică şi monopsonică. Salariul nominal şi real. Rolul reglementator al statului: salariul minimal şi cotizaţiile sociale.

Renta în abordările tradiţională şi contemporană. Renta economică şi renta funciară. Felurile de rentă funciară. Preţul pământului.

Dobânda şi teoriile ce o explică. Ratele dobânzilor şi structura lor. Factorii de influenţă a ratelor dobânzii. Rata nominală şi rata reală a dobânzii.

Profitul şi teoriile lui. Categorii de profit şi factorii de influenţă. Rolul economic al profitului şi căile lui de majorare.

Redistribuirea veniturilor şi formarea veniturilor disponibile. Diferenţierea veniturilor disponibile. Curba lui Lorenz. Direcţiile utilizării veniturilor disponibile.

Veniturile factoriale şi disponibile în R.Moldova.

Piaţa plasamentelor financiare

Cuvinte cheie: Plasamente financiare, cerere şi ofertă monetară, agregate monetare, sistem bancar, politica monetar-creditară, curs valutar, convertibilitate, acţiuni, obligaţiuni.

Piaţa financiară: componente şi instituţii.

Piaţa monetară. Cererea monetară activă şi speculativă. Teoria cantitativă a banilor, teoria preferinţei lichidităţii, teoria portofoliului. Oferta de monedă şi masa monetară. Agregatele monetare. Expansiunea monetară şi efectele ei. Echilibrul pe piaţa monetară. Politica monetar-creditară: obiective şi instrumente. Politica monetar-creditară expansionistă şi restrictivă. Caracteristicile sistemului bancar şi a politicii monetar-creditare în R.Moldova.

Piaţa valutară. Cursul valutar şi factorii ce determină oscilarea lui. Cursurile valutare şi schimburile economice externe. Instrumentele politicii valutare. Modalităţile şi problemele menţinerii stabilităţii şi convertibilităţii leului moldovenesc.

Piaţa hârtiilor de valoare. Activele şi titlurile financiare pe termen lung. Particularităţile cererii şi ofertei titlurilor financiare. Piaţa primară şi secundară a hârtiilor de valoare. Formarea şi structura pieţei hârtiilor de valoare în R.Moldova.

Riscul şi atractivitatea plasamentelor financiare.

Statul ca agent economico-politic

Cuvinte cheie: Implicarea statului în economie, reglementare şi dereglementare, bunuri publice, sector public, legislaţie antimonopol, externalităţi, piaţa politică, circuitul politico-economic, birocraţie, corupţie, renta politică.

Eşecurile pieţei şi cauzele implicării statului în economie. Rolul statului în circuitul economic.

Limitele minimale şi maximale ale implicării statale în doctrinele liberale şi dirijiste. Pragul optimal al acţiunii publice şi Indicele Libertăţii Economice. Bunurile publice şi dimensiunile raţionale ale sectorului public. Monopolurile şi legislaţia antimonopol, reglementarea monopolurilor naturale. Externalităţile şi modalităţile soluţionării lor.

Tipologia politicilor economice. Succesiunea fazelor de reglementare şi dereglementare statală, a naţionalizărilor şi privatizărilor.

Piaţa politică. Actorii pieţei politice: funcţii şi scopuri. Circuitul politico-economic. Rolul birocraţiei. Corupţia: cauze, manifestări, consecinţe şi posibilităţi de reducere. Problema corupţiei în R.Moldova. Renta politică. „Eşecurile” statului. Natura statului puternic şi eficient.

Reglementarea financiară a economiei

Cuvinte cheie: Finanţe publice, buget de stat, cheltuieli publice, venituri publice, impozite, povara fiscală, deficit şi proficit bugetar, datorie publică.

Finanţele publice şi bugetul de stat. Natura fondurilor extrabugetare.

Importanţa şi structura cheltuielilor publice. Tendinţe în evoluţia cheltuielilor publice. Izvoarele veniturilor publice. Impozitele: funcţii şi principii de impozitare. Impozite directe şi indirecte: avantaje şi deficienţe. Gradul de fiscalitate şi curba lui Laffer. Povara fiscală în R.Moldova.

Proficit şi deficit bugetar. Cauzele formării, modalităţile de finanţare şi reducere a deficitului bugetar. Datoria publică internă şi externă, impactul ei asupra activităţii economice. Modalităţile de gestionare a datoriei publice. Problema datoriei externe a R.Moldova.

Politica bugetar-fiscală şi principalele ei instrumente.

Aspectele dimensionale şi structurale ale sistemului economic naţional

Cuvinte cheie: Economie naţională, Sistemul Conturilor Naţionale, Produs Intern Brut, Produs Naţional Brut, Venit Naţional, economie subterană, interese naţionale, securitate economică, independenţă economică.

Economia naţională ca sistem integru complex. Viziune generală asupra Sistemului Conturilor Naţionale. Produsul naţional şi venitul naţional – indicatori sintetici fundamentali. Circuitul macroeconomic dintre produsul, venitul şi consumul global. PIB nominal şi real. Limitele PIB şi indicatori alternativi. Structura şi dinamica PIB în R.Moldova.

Economia legală şi economia subterană. Cauzele existenţei şi formele de manifestare ale economiei subterane. Proporţiile economiei subterane în diferite ţări, extinderea ei în R.Moldova. Costurile economice, sociale şi politice ale legalităţii şi clandestinităţii. Consecinţele extinderii economiei subterane şi modalităţile legalizării ei.

Interesele economice naţionale fundamentale. Interesele naţionale ale R.Moldova. Securitatea economică şi pericolele ei. Independenţa economică formală şi reală. Securitatea economică şi priorităţile politicii economice în R.Moldova.

Dezechilibrele macroeconomice şi rolul statului în aplanarea lor

Cuvinte cheie: Dezechilibre, recesiune, crize neciclice, măsuri anti-recesionale, şomaj, rata şomajului, măsuri anti-şomaj, inflaţie, rata inflaţiei, măsuri anti-inflaţioniste.

Caracterul ciclic al evoluţiei activităţii economice. Ciclul investiţional şi fazele lui. Abordările keynesistă, monetaristă şi schumpeteriană a cauzelor recesiunii. Manifestările recesiunii. Marile recesiuni ale sec.XX, efectele lor negative şi pozitive. Principalele măsuri anti-recesioniste: politica bugetară şi politica ajustărilor structurale. Crize neciclice. Particularităţile dezvoltării ciclice în R.Moldova.

Şomajul: abordările neoclasică, keynesistă şi instituţionalistă a cauzelor lui. Formele, structura şi indicatorii nivelului şomajului. Problema şomajului cronic. Rata naturală şi reală a şomajului în diferite ţări. Consecinţele economice şi sociale ale şomajului. Legea lui Okun. Măsuri anti-şomaj active şi pasive. Problema şomajului în R.Moldova.

Inflaţia şi cauzele apariţiei ei în abordarea keynesistă şi monetaristă. Tipurile inflaţiei. Rolul anticipărilor inflaţioniste. Comportamentul agenţilor economici în condiţiile inflaţiei. Raportul inflaţie–şomaj. Manifestările inflaţiei la nivel naţional şi internaţional. Măsuri adaptaţioniste şi anti-inflaţioniste. Politica anti-inflaţionistă aplicată în R.Moldova.

Interacţiunea dezvoltării economice şi sociale

Cuvinte cheie: Creştere economică, dezvoltare economică durabilă, bunăstare, nivel de trai, sărăcie, asigurare şi asistenţă socială, politică socială.

Complexitatea procesului „creştere economică”. Factorii direcţi de creştere economică şi tipurile creşterii economice – extensiv şi intensiv. Influenţa factorilor indirecţi: a investiţiilor, cererii şi capitalului uman. Modelele creşterii economice: smithian, neoclasic şi neokeynesist. Costurile şi beneficiile creşterii economice.

Creşterea economică şi poluarea mediului. Combaterea poluării la nivel naţional: taxe de poluare, legislaţia antipoluare, licenţe de emisie a noxelor. Mediul ambiant ca bun public naţional şi global.

Creşterea şi dezvoltarea economică. Caracteristicile dezvoltării economice durabile. Politicile de creştere şi dezvoltare economică. Problemele creşterii şi dezvoltării în R.Moldova. Manifestările subdezvoltării în economia naţională.

Nivelul şi calitatea vieţii – rezultat al dezvoltării economice. Dilema „eficienţă economică – echitate socială”. Indicele Dezvoltării Umane.

Sărăcia şi manifestările ei. Minimul de existenţă şi pragul de sărăcie. Contribuţiile teoretice ale lui A.Sen. Securitatea şi stabilitatea socială ca bun economico-social. Politica socială. Asigurările şi asistenţa socială. Măsurile de protecţie socială în R.Moldova.

Aspectele teoretice ale formării societăţii informaţionale şi „noii economii”

Cuvinte cheie: Societate informaţională, economie de reţea, capital uman, proprietate intelectuală, politică inovaţională.

Direcţiile principale de cercetare a noii faze de dezvoltare a civilizaţiei: teoria „societăţii postindustriale”, conceptul „societăţii informaţionale” şi a „epocii post-economice”.

Noua revoluţie tehnologică ca bază materială a „noii economii”. Reţeaua ca modalitate de schimb, comunicare şi ameliorare a cunoştinţelor cu randament crescător. Economia de reţea ca tip de coordonare a activităţilor economice. Noii subiecţi economici.

Conţinutul transformărilor în cadrul „noii economii”. Modificarea rolului factorilor de producţie: de la economia bazată pe utilizarea resurselor rare la economia bazată pe abundenţa informaţiilor. Valorificarea profitabilă a cunoştinţelor ca obiect al activităţii economice. Creşterea rolului capitalului uman.

Modificarea relaţiilor de proprietate. Creşterea rolului proprietăţii intelectuale şi individuale. Noua elită informaţională şi posibilităţile noilor conflicte sociale.

Transformările structurale: caracter schimbat al pieţelor, terţiarizarea şi internaţionalizarea activităţii economice.

Particularităţile reglementării de stat a „noii economii”. Politica inovaţională.

Insuficienţa aparatului teoriei economice standard pentru explicarea mutaţiilor în cadrul activităţilor economice.

Trăsăturile şi legităţile perioadei de tranziţie la economia de piaţă

Cuvinte cheie: Economie în tranziţie, modele ale tranziţiei la economia de piaţă, declinul transformaţional.

Ineficienţa economică, politică şi socială a sistemului economic centralizat şi scopul transformării sistemice. Economia în tranziţia ca etapă în succesiunea sistemelor economice.

Abordările metodologice ale tranziţiei: neoclasică şi instituţională. Sarcinile transformării sistemice: a creării „noilor reguli de joc”, a formării sectorului privat, a liberalizării activităţii economice, a formării infrastructurii de piaţă, a protecţiei sociale a populaţiei.

Trăsăturile perioadei de tranziţie: mixtitate, instabilitate, caracter alternativ al dezvoltării. Modelele tranziţiei la economia de piaţă – „terapia de şoc” şi „gradualismul”: laturi comune şi deosebiri. Explicaţiile teoretice vizând traiectoria diferită a transformărilor sistemice. Declinul transformaţional şi particularităţile lui în diferite ţări. Mecanismul trecerii la relansarea economică.

Criteriile care determină succesul transformărilor sistemice. Perspectivele de dezvoltare a diferitor economii în tranziţie. Rolul statului în cadrul transformărilor sistemice.

Aspectele şi problemele transformărilor sistemice în Republica Moldova

Cuvinte cheie: Privatizare, atenuarea drepturilor de proprietate, restructurare, criza investiţională, reforma agrară.

Ciclitatea reformării economice în R.Moldova: reforme şi contrareforme. Ciclitatea ca reflectare a structurii economice, a influenţei factorilor politici interni şi externi, a preferinţelor ideologice. Tipul de piaţă predominant în economia naţională.

Formarea sectorului privat pe baza cooperativelor şi a privatizării. Modalităţile de privatizare. Structura şi dimensiunile sectorului privat. Problemele legate de atenuarea drepturilor de proprietate, conflictele între insideri şi outsideri.

Problema dezindustrializării şi restructurarea activităţii economice. Asigurarea financiară a restructurării. Formele acumulării iniţiale a capitalului şi problema evadării lui. Criza investiţională şi rolul investiţiilor străine.

Rolul sectorului agrar în economia naţională. Reforma agrară: scopuri, direcţii, principii. Mecanismul desfăşurării reformei agrare. Problemele generate de privatizarea pământului, destrămarea structurilor organizatorice, marile datorii, lipsa infrastructurii adecvate, degradarea socială. Necesitatea reglementării de stat a dezvoltării sectorului agrar.

Costurile economice, politice şi sociale ale transformării sistemice.

Circuitul economic mondial şi fluxurile economice internaţionale

Cuvinte cheie: Economie mondială, globalizare, fluxuri economice internaţionale, politica comercială liber-schimbistă şi protecţionistă, investiţii străine, migraţia internaţională a forţei de muncă.

Economia mondială – rezultat al internaţionalizării vieţii economice. Esenţa şi componentele de bază ale economiei mondiale. Trăsăturile specifice ale economiei mondiale contemporane. Complexitatea procesului de globalizare: manifestări, avantaje şi costuri.

Raportul: relaţii-fluxuri. Esenţa şi clasificarea fluxurilor economice internaţionale. Comerţul exterior – principalul flux economic internaţional. Evoluţia şi problemele comerţului internaţional contemporan. Exportul net şi rolul lui economic. Politica comercială liber-schimbistă şi protecţionistă, instrumentele ei. Evoluţia politicii comerciale în R.Moldova.

Fluxurile internaţionale de capital. Esenţa, cauzele şi factorii migraţiei internaţionale de capital. Formele fluxurilor internaţionale de capital. Ţările în tranziţie angajate în lupta pentru atragerea investiţiilor de capital străin. Avantajele investiţiilor străine directe.

Migraţia internaţională a forţei de muncă. Clasificarea formelor migraţiei resurselor de muncă. Exodul inteligenţei şi discriminarea pe piaţa mondială a muncii. Problema emigraţiei forţei de muncă din R.Moldova.

Relaţiile valutar-financiare internaţionale. Componenţa fluxurilor valutar-financiare. Importanţa şi evoluţia sistemului valutar internaţional. Cursul valutar şi convertibilitatea.

Racordarea economiilor naţionale la circuitul economic mondial

Cuvinte cheie: Diviziunea internaţională a muncii, specializare internaţională, respecializarea, competitivitate, asistenţă economică externă.

Sisteme economice închise şi deschise.

Diviziunea internaţională a muncii – temelia economiei mondiale. Fundamentele teoretice ale specializării internaţionale: teoria avantajului absolut, relativ, dotării cu factori de producţie. Teoriile contemporane.

Tipurile de specializare internaţională: inter-sectorială, inter-ramură, intra-ramură, organologică, tehnologică.

Respecializarea ţărilor în tranziţie din perspectiva integrării lor în economia mondială. Strategia de respecializare a economiei moldoveneşti. Conceptul de competitivitate. Activităţile naţionale competitive şi necompetitive sub aspectul pieţelor de desfacere interne şi externe. Influenţa transformărilor sistemice asupra competitivităţii bunurilor autohtone şi căile ei de sporire. Asistenţă economică externă: condiţiile obţinerii, forme, eficienţă.

Necesitatea şi problemele integrării economice internaţionale

Cuvinte cheie: Integrare economică internaţională, regionalizare, grupări integraţioniste, organizaţii economice internaţionale, ordine economică mondială.

Conţinutul, cauzele şi avantajele integrării economice. Integrarea economică internaţională şi regională. Cauzele regionalizării economiei mondiale.

Formele integrării economice regionale. Principalele grupări integraţioniste regionale. Pactul de stabilitate din Europa de Sud-Est – „anticamera” Uniunii Europene. Uniunea Europeană – cea mai avansată grupare integraţionistă.

Instituţiile care reglementează circuitul economic mondial: OMC, FMI, BM. Impactul pozitiv şi negativ al acestor organizaţii asupra creşterii şi dezvoltării economice naţionale.

Problema creării unei noi ordini economice mondiale.

Literatura de specialitate

 1. Moldovan D. Economie politică, Chişinău, 2001
 2. Samuelson P. Economie politică, Bucureşti, 2000
 3. Economie. Ed. a V-a şi a VI-a / Red. Anghelescu C., Bucureşti, 2001, 2003
 4. Дорнбуш Р., Фишер С., Шмалензи Р., Экономика, М., 1993.
 5. Мэнкью Г. Принципы экономикc. С.-Петерсбург, 2003

Bibliografie suplimentară

 1. Chirca S. Mecanisme economice, Bucureşti, 1999
 2. Umaneţ V. Economie politică, Chişinău, 2001
 3. Cojuhari A., Manole T., Teorie economică, Chişinău, UTM, 2004
 4. Şişcan N. Economie politică contemporană, Chişinău, 2001
 5. Moldovan D. Economie Moldovei: în capcana globalizării şi tranziţie, Chişinău, 2004
 6. Сорочан О. Социально-экономические трансформации: специфика постсоциализма. Кишинэу 2002
 7. Feuraş E. Mediul instituţional: formare, funcţionare, reformare. Chişinău, 2001
 8. Hardwich Ph. Introducere în economia politică modernă, Bucureşti, 2002
 9. L*economie contemporaine en 10 lecons/ J.Samson P., 2004