Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

08.00.05 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale:

„Economia şi managementul ( în ramură)”are drept scop formarea unei viziuni sistemice asupra activităţii manageriale, abordarea sistemică a principiilor, metodelor şi tehnicilor sistemelor manageriale aplicate la nivelul economiei naţionale, la nivelul ramurii şi în firmele moderne. Specialistul trebuie să posede: • Capacitatea de cercetare, modelare şi eficientizare a proceselor economice la nivel micro şi macro; • Cunoştinţe în aplicarea metodelor şi tehnicilor manageriale; • Capacitatea de a analiza procesele economice şi de a lua decizii optime; • Posibilitatea elaborării strategiilor de dezvoltare a economiei naţionale, a ramurii şi a unităţilor economice; • Abilitatea de a elabora metode şi tehnici de organizare şi conducere în condiţii nestandarde; • Abilităţi de implementare a rezultatelor cercetărilor efectuate;

Conţinutul cursului

Capitolul I : Economia Întreprinderii ( firmei )

Tema 1.1. Întreprinderea – verigă de bază a economiei de piaţă
Cuvinte cheie: întreprindere, sistem, societate cu răspundere limitată, societate pe acţiuni, întreprinderi mici.

Întreprinderea – unitate de bază în cadrul economiei de piaţă. Caracteristicile întreprinderii, abordate ca sistem: sistem complex, sistem socio-economic, sistem planificat, sistem deschis, sistem organic adaptiv, sistem tehnico-material, sistem organizat.

Tipologia întreprinderilor. Necesitatea clasificării întreprinderilor. Criterii de clasificare.

Caracteristica întreprinderilor după forma organizatorico-juridică. Întreprinderea individuală: caracteristicile, avantajele şi dezavantajele. Societăţile cu răspundere nelimitată ( societăţi în nume colectiv ). Societăţi în comandită. Particularităţile constituirii. Societatea cu răspundere limitată: caracteristicile de bază, avantajele şi dezavantajele.

Societăţile pe acţiuni: cadrul legislativ, particularităţile constituirii şi activităţii. Hârtii de valoare emise de societăţile pe acţiuni şi tipurile lor. Structura organizatorică a societăţii pe acţiuni, componenţa organelor respective. Avantajele şi dezavantajele societăţilor pe acţiuni.

Întreprinderea cooperativă: particularităţile. Tipuri de cooperative. Structura organizatorică.

Întreprinderea municipală şi întreprinderea de stat. Caracteristicile principale. Uniuni de întreprinderi: definirea, tipuri. Concernul, consorţiul, asociaţia, caracteristicile.

Relaţiile între întreprinderile mici şi mari. Parteneriat financiar. Parteneriat tehnologic. Parteneriat – roire.

Tema 1.2. Mijloacele fixe de producţie ( capitalul fix ) – factorul principal al producţiei
Cuvinte cheie: mijloace fixe, capacitatea de producţie.

Esenţa economică, componenţa şi structura mijloacelor fixe de producţie. Metodele de evaluare a mijloacelor fixe Indicatorii folosirii eficiente a mijloacelor fixe şi estimarea rezervelor de folosire la etapa actuală.

Indicatorii dinamicii mijloacelor fixe de producţie şi analiza lor. Reproducerea mijloacelor fixe. Metodologia calculării capacităţii de producţie.

Tema 1.3 Mijloace circulante ( capitalul circulant ) şi aprovizionarea tehnico-materială a întreprinderilor
Cuvinte cheie: mijloace circulante, stocuri materiale, norma de consum.

Esenţa economică, componenţa şi structura mijloacelor circulante la întreprinderile ramurii.

Normarea mijloacelor circulante şi sursele de formare a lor în economia de piaţă.

Indicatorii utilizării eficiente a mijloacelor circulante. Gestiunea stocurilor.

Aprovizionarea tehnico – materială a întreprinderilor. Căi de perfecţionare a aprovizionării tehnico-materiale la etapa actuală.

Relaţiile de producere şi comerciale ale întreprinderilor. Relaţii contractuale.

Tema 1.4. Resursele umane şi remunerarea muncii
Cuvinte cheie: resurse umane, productivitatea muncii, sisteme de salarizare, remunerarea muncii.

Resursele umane – factor principal al producerii. Componenţa, structura indicatorii. Recrutarea şi selecţia personalului.

Evidenţa timpului de muncă şi indicatorii utilizării lui.

Productivitatea muncii – criteriul principal al folosirii eficiente a muncii.

Indicatorii productivităţii muncii şi metodele de apreciere.

Analiza dinamicii productivităţii muncii şi influenţei factorilor de producere asupra productivităţii muncii.

Esenţa, formele şi sistemele salarizării muncii.

Reglarea de stat a remunerarea muncii în condiţiile economiei de piaţă.

Tema 1.5. Costul de producţie
Cuvinte cheie: costul de producţie, consum, cheltuieli, cost unitar.

Conţinutul, clasificarea şi structura costului de producţie. Noţiune de consum şi cheltuieli. Structura. Indicatorii costului de producţie şi analiza factorilor care influenţează asupra reducerii lui. Analiza dinamicii costului de producţie.

Calculaţia cheltuielilor de producţie. Deviza planului de cheltuieli.

Tema 1.6. Strategia formării preţurilor în condiţiile economiei de piaţă
Cuvinte cheie: preţ, politici ale preţurilor.

Esenţa economică şi funcţiile preţului. Sistemul de preţuri şi metodele de formare a lor. Formarea şi structura preţurilor în diferite modele de piaţă (concurenţă, monopolie, oligopolie ). Politici ale preţurilor. Reglarea de stat a preţurilor în condiţiile economiei de piaţă.

Tema 1.7. Indicatorii rezultatelor activităţii economiei a întreprinderilor
Cuvinte cheie: programa de producţie, producţia marfă, producţia globală, producţia netă, volumul vânzărilor, calitatea produselor, calitatea producţiei.

Indicatorii naturali ai programului de producţie şi caracteristica lor. Indicatorii valorici şi metodele de apreciere. Dinamica indicatorilor programului de producţie şi analiza lor.

Noţiune şi indicatorii calităţii producţiei.

Tema 1.8. Eficienţa activităţii economice a întreprinderii şi a tehnicii noi Cuvinte cheie: eficienţa producţiei, profitul, rentabilitatea. Esenţa economică a eficienţei producţiei şi importanţa sporirii ei în condiţiile de piaţă. Profitul. Conţinutul economic, tipurile, metode de determinare şi direcţii de repartizare a lui. Rentabilitatea – esenţa economică, felurile şi metodele de determinare. Analiza indicatorilor finali ai activităţii economice a întreprinderii. Eficienţa absolută a tehnicii şi indicatorii ei. Eficienţa comparabilă a tehnicii şi indicatori ei. Evaluarea efectului economic al măsurilor organizator – tehnice şi selectarea variantei optime.

Tema 1.9. Relaţiile economice externe ale întreprinderii
Cuvinte cheie: relaţii economice externe, taxe vamale, licenţă.

Tipurile de relaţii economice externe a întreprinderilor. Legislaţia Republicii Moldova cu privire la relaţiile economice externe. Indicatorii activităţii economice ale întreprinderilor. Încheierea contractelor cu agenţii economici externi.

Reglementarea de stat a relaţiilor economice externe. Taxele vamale şi licenţe.

Capitolul II: Introducere în management

Tema 2.1. Conceptul, evoluţia şi şcolile managementului
Cuvinte cheie: management, şcoli de management,

Etimologia şi definiţii ale noţiunii “management”. Semnificaţiile managementului – proces, funcţie, categorie de persoane, ştiinţă, artă, organ de conducere. Necesitatea şi factorii de succes în management.

Managementul empiric şi managementul ştiinţific: trăsăturile caracteristice.

Şcolile managementului. Şcoala clasică universală. Managementul industrial – Fr. Taylor, Lilian şi Franck Gilbreth: aportul şi principii. Managementul administrativ – Henri Fayol – principiile şi sistemele de funcţii ale întreprinderii industriale. Managementul birocratic - Max Weber şi caracteristicile birocraţiei raţionale. Caracteristicile generale, avantajele şi limitele şcolii clasice universale.

Şcoala relaţiilor umane. E.Mayo şi rezultatele experimentului de la Hawthorne. Teoria X-Y a lui D. McGregor.

Tema 2.2. Organizaţia şi mediul
Cuvinte cheie: organizaţie, organizaţie formală, organizaţie neformală, succes, mediul intern al organizaţiei, mediul extern al organizaţiei, variabile interne, cultura organizaţională, responsabilitate socială.

Definirea şi caracteristicile principale ale organizaţiei. Organizaţii formale şi neformale, importanţa organizaţiilor neformale.

Analiza succesului organizaţiei. Elementele succesului organizaţiei: supravieţuirea, eficacitatea şi eficienţa, productivitatea, implementarea.

Mediul intern al organizaţiei – scopul, structura, sarcina, tehnologia, oamenii. Interdependenţa variabilelor interne.

Mediul extern al organizaţiei. Esenţa şi necesitatea abordării mediului extern. Factorii mediului extern de influenţă directă: furnizorii, consumatorii, concurenţii, legile şi organele de stat, sindicatele. Mediul de influenţă indirectă asupra organizaţiei: situaţia economică din ţară, factorii politici, progresul tehnico-ştiinţific, factorii socio-culturali, mediul internaţional. Caracteristicile mediului extern: complexitatea mediului, interdependenţa, mobilitatea factorilor, incertitudinea mediului.

Esenţa şi conţinutul culturii organizaţionale. Caracteristicile culturii organizaţionale. Impactul culturii organizaţionale asupra funcţiilor manageriale.

Formarea şi dezvoltarea culturii organizaţionale. Factori de influenţă internă şi externă.

Responsabilitatea socială: esenţa, argumente “pro” şi “contra”. Etica managerială şi factorii ce determină comportamentul etic.

Tema 2.3. Managerii în organizaţie
Cuvinte cheie: manager, roluri manageriale, tipuri de manageri, antreprenor.

Definirea managerului: caracteristica generală a activităţii manageriale. Sfera calităţilor, cunoştinţelor şi aptitudinilor managerilor. Aptitudini tehnice, interpersonale, conceptuale.

Rolurile manageriale elaborate de H.Mintzberg: interpersonale, informaţionale, decizionale.

Tipuri de manageri: superiori, medii, inferiori.

Managerul şi antreprenorul: asemănări şi deosebiri.

Capitolul III: Funcţiile managementului

Tema 3.1. Funcţia de planificare
Cuvinte cheie: planificare, planificare strategică, schimbări organizaţionale.

Planificarea – funcţia de bază a managementului. Definirea şi necesitatea activităţii de planificare; tipuri de planuri. Ghidul planificării eficiente elaborat de J. Ernest Mitchell Jr.

Planificare strategică şi management strategic. Esenţa, importanţa şi necesitatea planificării strategice. Conţinutul planificării strategice.

Schimbările organizaţionale şi dirijarea lor. Modelul dirijării schimbărilor organizaţionale elaborat de Larry Greiner. Cauzele rezistenţei schimbărilor din partea subalternilor. Tehnici de micşorare a rezistenţei schimbărilor: transmiterea informaţiei, atragerea subalternilor în procesul decizional, negocieri, cooptarea, manevrarea, forţarea.

Tema 3.2. Funcţia de organizare
Cuvinte cheie: structură organizatorică, relaţii de autoritate, delegarea autorităţii.

Esenţa funcţiei de organizare. Structura organizatorică. Definirea structurii organizatorice. Tipurile principale de structură. Structuri mecaniciste: tipuri, avantaje şi dezavantaje. Structuri organice: tipuri, avantaje şi dezavantaje.

Structuri centralizate şi descentralizate: avantaje şi dezavantaje.

Relaţiile de autoritate în organizaţie. Procesul delegării: definirea, caracteristici. Tipurile relaţiilor de autoritate: relaţii liniare (ierarhice) şi relaţii de stat-major. Principiile delegării. Avantaje şi dezavantaje ale delegării.

Tema 3.3. Funcţia de motivare
Cuvinte cheie: procesul motivării, teorii conceptuale ale motivării, teorii procesuale ale motivării.

Natura şi esenţa motivării. Procesul motivării.

Teoriile conceptuale ale motivării. Teoria ierarhizării necesităţilor a lui A.Maslow: necesităţi fiziologice, de securitate şi siguranţă, contacte umane şi afiliere la grup, stimă şi autorealizare. Teoria ERG a lui C.Alderfer: necesităţi de existenţă, stabilire a relaţiilor, creştere. Teoria necesităţilor a lui McClelland: necesităţi de realizare (succes), putere, afiliere. Teoria bifactorială a lui F.Herzberg: factori igienici şi factori motivatori.

Teoriile procesuale ale motivării. Teoria aşteptărilor. Teoria echităţii. Modelul Porter-Lawler. Teoria formulării scopurilor.

Tema 3.4. Funcţia de control
Cuvinte cheie: controlul în organizaţie, procesul de control, strategii de control.

Esenţa şi necesitatea controlului în organizaţie. Tipuri de control: preventiv, curent, final.

Algoritmul procesului de control: stabilirea standardelor, compararea rezultatelor cu standardele, acţiunile necesar de a fi întreprinse. Caracteristici ale controlului eficient.

Strategii de control: controlul prin politica de personal, controlul prin structura formală a organizaţiei, controlul prin reguli şi reglementări formale, controlul financiar, controlul cu ajutorul maşinilor sau aparatelor, controlul prin evaluarea performanţelor.

Capitolul IV. Management strategic

Tema 4.1. Strategii concurenţiale
Cuvinte cheie: strategie, strategie concurenţială, strategii de diferenţiere, strategii de focalizare.

Analize strategice. Strategie concurenţială. „Avantaje concurenţiale” – teoria lui M.Porter. Analiza SWOT. Dimensiunile concurenţei. Întâietatea în minimizarea costurilor. Diferenţiere focalizată. Cheltuieli focalizate.

Strategia de minimizare a costurilor. Noţiunea de strategie şi profit de ramură. Firmă cu profituri medii. Lider în costuri mici. Firma diferenţiator. Strategia de minimizare concomitentă a costului şi preţului. Majorarea volumului de realizări fără a micşora calitatea. Curba experienţei. Economisirea pe seama dimensiunilor procesului de producţie. Războiul preţurilor. Modalităţi de evitare a războiului preţurilor. Riscurile legate de poziţia de lider în cheltuieli mici.

Strategii de diferenţiere. Unicitatea solicitată de cumpărător. Asigurarea produsului calităţile dorite de către consumator. Divizarea consumatorului pe subgrupe de fidelitate. Bariere de pătrundere în ramură cauzate de fidelitatea consumatorului. Riscurile strategiei de diferenţiere.

Strategie de focalizare. Satisfacerea necesităţilor prezente pe un anumit segment de piaţă. Concurenţa pe un anume segment de piaţă determinat prin focalizare. Deosebirile între diferenţierea largă şi diferenţierea focalizată. Pericolul dispariţiei segmentului de piaţă ales. Riscurile legate de nivelul cheltuielilor. Profitul obţinut la etapa de avânt a ramurii.

Concept de strategie comună. Pericolul alegerii de a produce „ceva uşurel şi ieftin”. Relaţia diferenţiere-eficacitate. Specificul factorilor care asigură succesul firmei. Strategia aleasă pentru a obţine eficacitate maximă. Relaţia perfecţionarea producţiei şi standardizarea producţiei.

Tema 4.2. Poziţionarea firmei pe piaţă
Cuvinte cheie: luptă concurenţială, produse substituibile.

Modelul celor cinci forţe din cadrul ramurii. Teoria savantului american M.Porter. Lupta concurenţială. Pericolul pătrunderii în ramură a noilor concurenţi. Pericolul apariţiei noilor mărfuri subsituibile. Posibilitatea furnizorilor de a dicta condiţiile sale. Posibilitatea cumpărătorilor de a dicta condiţiile sale. Rivalitatea între concurenţii din cadrul ramurii. Factorii care influenţează înteţirea luptei concurenţiale. Bariere pentru pătrunderea firmelor pe o anumită piaţă. Influenţa consumatorului asupra firmei din cadrul ramurii. Influenţa furnizorului asupra firmei din cadrul ramurii. Atractivitatea ramurii. Profitabilitatea ramurii. Ciclurile vieţii ramurii.

Interacţiunea celor cinci forţe de influenţă asupra ramurii. Poziţia convenabilă faţă de concurenţi. Prognozarea modificărilor. Tendinţe de modificare a mediului extern. Mediu politic. Mediu economic. Mediu social. Mediu tehnologic. Tehnica PEST. Tendinţe de modificare a macromediului şi structurii pieţei. Evoluţia mediului. Analiza ramurii. Conturarea hotarelor ramurii.

Capitolul V: Procesul decizional şi comunicarea

Tema 5.1. Procesul de luare a deciziei
Cuvinte cheie: decizie, etapele procesului decizional, modelare, metode decizionale.

Esenţa şi importanţa deciziilor în management. Definirea deciziei. Tipuri principale de decizii. Decizii organizaţionale şi personale; decizii strategice şi operative; decizii programate şi neprogramate; decizii bazate pe raţiune şi bazate pe intuiţie.

Etapele procesului decizional: definirea problemei, formularea restricţiilor şi criteriilor, identificarea, evaluarea şi compararea soluţiilor posibile, alegerea alternativei optime, implementarea deciziei, controlul şi evaluarea rezultatelor.

Factorii ce influenţează procesul de adoptare a deciziei: calităţile şi capacităţile managerului, mediul de luare a deciziei, interdependenţa deciziilor adoptate, consecinţe negative, bariere informaţionale, atitudinea personalului.

Modelarea în procesul decizional. Necesitatea modelării. Tipuri de modele: fizic, analogic, matematic. Procesul modelării: formularea problemei, construirea modelului, verificarea, utilizarea în practică, înnoirea sau perfecţionarea modelului. Dificultăţi în utilizarea modelării.

Metode de luare a deciziilor. Matricea de plată. Arborele decizional. Brainstorming. Metoda Delphi. Reguli de utilizare, avantaje şi dezavantaje.

Tema 5.2. Comunicarea în management
Cuvinte cheie: comunicare organizaţională, comunicare interpersonală, bariere în procesul comunicării.

Esenţa şi importanţa comunicării în management. Comunicare organizaţională şi interpersonală. Elementele procesului de comunicare: emitentul, mesajul, canalul de transmitere, destinatarul. Etapele procesului de comunicare: formarea ideii, codificarea, alegerea canalului de transmitere şi transmiterea, recepţionarea şi decodificarea. Zgomotul în procesul comunicării. Importanţa legăturii inverse.

Direcţii de comunicare: ascendentă, descendentă, pe orizontală, pe diagonală.

Reţele de comunicare: în formă de cerc, lanţ, Y, roată, stea.

Forme ale comunicării: verbală, scrisă, nonverbală.

Barierele în procesul comunicării interpersonale: perceperea, bariere semantice, bariere nonverbale, comunicarea inversă insuficientă, lipsa calităţilor de a asculta. Metode de perfecţionare.

Bariere în cadrul comunicării organizaţionale: denaturarea informaţiei, supraîncărcarea fluxurilor informaţionale, structura organizatorică neeficientă.

Tema 5.3. Dirijarea conflictelor
Cuvinte cheie: conflict, conflict intern, conflict extern, metode de soluţionare a conflictelor.

Esenţa şi natura conflictului. Definirea conflictului. Tipuri principale de conflicte: conflict funcţional şi disfuncţional, conflict intern şi conflict extern – interpersonal, între persoană şi grupă, între grupe. Cauzele apariţiei conflictelor. Consecinţele funcţionale şi disfuncţionale ale conflictelor.

Metode de soluţionare a conflictelor. Metode structurale de soluţionare a conflictelor: explicarea cerinţelor faţă de executarea sarcinii, stabilirea mecanismelor de coordonare, formularea unor scopuri comune, utilizarea sistemelor de stimulare.

Metode interpersonale de soluţionare a conflictelor: evitarea, atenuarea, forţarea, compromisul, colaborarea.

Capitolul VI. Puterea şi influenţa

Tema 6.1. Liderismul în management
Cuvinte cheie: puterea în management, influenţa în management, leader, leaderism.

Importanţa influenţei şi puterii în management. Esenţa şi formele puterii: bazată pe teamă, stimulare, cunoştinţe, exemplu, tradiţii. Avantaje şi dezavantaje.

Formele influenţei: convingerea, participarea. Avantaje şi dezavantaje.

Esenţa şi natura liderismului. Managerul şi liderul: caracteristici comune şi deosebiri.

Limitele manageriale şi caracteristica lor: lipsa abilităţilor de autodirijare; neclaritatea valorilor personale; scopuri nedefinite; încetarea autoinstruirii; insuficienţa deprinderii de a soluţiona probleme; lipsa creativităţii; insuficienţa abilităţilor de a influenţa subalternii; necunoaşterea specificului activităţii unui manager; lipsa aptitudinilor de a conduce; lipsa capacităţii de a instruire subordonaţii; lipsa aptitudinilor de a forma un colectiv, o echipă.

Teorii ale liderismului. Teorii tradiţionale ale leaderismului: teorii de pe poziţia calităţilor personale ale liderului.

Teorii behavioriste ale liderismului: gruparea clasică; clasificarea lui R.Likert; clasificarea stilurilor de către grupul de la Universitatea din Ohio; reţeaua managerială Blake-Mouton.

Teorii situaţionale ale liderismului: modelul lui Fred Fiedler; teoria „ciclului de viaţă” Hersey-Blanchard; modelul adoptării deciziilor Vroom-Yetton, modelul „cale-scop”.

Tema 6.2. Organizarea şedinţelor
Cuvinte cheie: şedinţa în management, etape de organizare a şedinţei, convorbiri.

Importanţa şedinţei în activitatea managerială. Tipuri principale de şedinţe: decizionale, de informare, de armonizare, de explorare, de dare de seamă şi alegeri, eterogene.

Etapele de organizare a şedinţei: de pregătire, de deschidere, de desfăşurare, de închidere. Regulile de bază în organizarea şedinţei.

Convorbirea (discuţia) în activitatea managerului. Funcţiile şi etapa de pregătire. Structura convorbirii: începutul, argumentarea, luarea deciziei finale.

Metode principale utilizate în procesul convorbirii: argumentare, contrargumentare, neutralizare.

Capitolul VII. Management comparat

Tema 7.1. Managementul firmelor japoneze
Cuvinte cheie: angajare „pe viaţă”, cercurile calităţii, sistemul „Ringhi”.

Sistemul de angajare „pe viaţă” utilizat în firmele japoneze.

Stimularea materială: salariul de bază, prime, plata pentru cerinţele sociale.

Mecanismul funcţionării sistemului managerial: formularea scopului, relevarea metodelor de realizare, valori şi convingeri. Strategiile „produs – piaţă”. Tipuri principale ale firmelor japoneze (după produs).

Relaţiile companie – filială în managementul japonez. Probleme şi bariere în managementul internaţional.

Sistemul managerial al firmei „Hitachi”. Managementul personalului: principii de selectare, angajare, promovare şi antrenare.

Procesul decizional: sistemul „Ringhi”; relaţiile de producţie; consilii comune (patronat, sindicate, angajaţi).

Cercurile calităţii: principii de organizare şi funcţionare; criterii de apreciere a eficienţei activităţii.

Tema 7.2. Sistemul managerial al firmei „IBM”
Cuvinte cheie: structuri organice, control complex.

Caracteristica sistemului formal, formarea sistemului neformal.

Funcţionarea sistemului managerial: structuri organice; relaţii manager-subordonat; promovarea optimismului; diversificarea locului de muncă; motivarea personalului; cariera universală; management participativ; controlul complex; cultura şi etica.

Tema 7.3. Particularităţile managementului scandinav
Cuvinte cheie: distanţă ierarhică, management economic.

Specificul managementului scandinav: distanţa ierarhică; controlul de incertitudine; corelaţie între colectivism şi individualism; procesul de comunicare; procesul decizional; motivarea; structura organizatorică; stilul managerial.

Elementele managementului scandinav: relaţii patronat-angajaţi, managementul economic, remunerarea.

Capitolul VIII. Managementul businessului mic şi riscurile în afaceri

Tema 8.1. Micul business în economia de piaţă
Cuvinte cheie: micul business, franchising, leasing, factoring.

Definirea conceptului micului business. Rolul şi importanţa micului business în economia de piaţă. Dezvoltarea micului business în Republica Moldova. Susţinerea de către stat a micului business în Republica Moldova.

Franchisingul. Avantajele şi dezavantajele franchisingului.

Particularităţile manageriale ale agenţilor micului business. Finanţarea afacerilor. Surse interne de finanţare. Capitalul de împrumut. Forme netradiţionale de finanţare: leasingul, factoringul, venture capital.

Tema 8.2. Planul de afaceri – baza activităţii de antreprenoriat
Cuvinte cheie: plan de afaceri, cercetarea pieţei de desfacere, management şi personal executiv, descrierea produsului, analiza concurenţilor.

Importanţa şi necesitatea elaborării planului de afaceri. Sursele de informaţie necesare şi cerinţele elaborării unui plan de afaceri.

Etapele de elaborare a unui plan de afaceri. Structura şi conţinutul planului de afaceri. Compartimentele de bază.

Tema 8.3. Teoria riscurilor. Metode de evaluare a riscurilor
Cuvinte cheie: risc, incertitudine, risc politic, risc de producţie, risc comercial, metode de estimare a riscurilor.

Noţiune de risc. Analiza diverselor abordări a noţiunii de risc. Factorii de influenţă asupra riscului antreprenorial.

Tipologia riscurilor. Caracteristica diferitor tipuri de riscuri. Riscul pur, riscul speculativ.

Funcţiile riscurilor. Metode de evaluare a riscurilor; analiza calitativă, analiza cantitativă (metoda statistică, metoda analizei oportunităţii cheltuielilor, metoda evaluării experţilor, metoda analitică, metoda analogiilor).

Tema 8.4. Managementul riscurilor. Metode de minimizare a riscurilor
Cuvinte cheie: managementul riscului, asigurarea riscului, reasigurarea.

Esenţa şi conţinutul managementului riscurilor. Funcţiile managementului riscurilor.

Metode de minimizare a riscurilor. Diversificarea. Transmiterea riscului. Analiza tipurilor de contracte. Reducerea riscurilor interne.

Asigurarea. Riscul asigurabil. Reasigurarea.

Capitolul IX. Managementul calităţii

Tema 9.1. Concepte de bază ale managementului calităţii
Cuvinte cheie: management al calităţii, diagrama ”cauză-efect”, sistemul „20 chei” managementul calităţii totale.

Obiectul de studiu, misiunea şi scopurile managementului calităţii. Definiţia şi obiectivele managementului calităţii. Funcţiile managementului calităţii. Managementul calităţii şi raportul său cu alte ştiinţe. Particularităţile adaptării managementului calităţii în practica managerială a Moldovei. Evoluţia managementului calităţii. Practica de implementare a Managementului calităţii în SUA, Europa, Rusia, România.

Analiza teoriilor contemporane ale managementului calităţii. Principali precursori ai managementului calităţii. W.Edward Deming, Joseph M.Juran, Armand V.Feigenbaum, Kaoru Ishikava, Philip B.Crosby. „Programul în 14 puncte” al lui W.Edward Deming. Programul de îmbunătăţire continuă după Joseph M.Juran. Total Quality Control după Armand V.Feigenbaum. Company Wide Quality Control în concepţia lui Kaoru Ishikawa. Teoria cozii de peşte. Philip B.Crosby şi principiile de bază ale managementului calităţii. Sistemul 20 de chei ale succesului după Iwao Kobayashi.

Tema 9.2. Trăsăturile caracteristice funcţiilor managementului calităţii
Cuvinte cheie: planificarea internă şi externă a calităţii, auditul, strategii ale calităţii, asigurarea calităţii, manualul calităţii.

Planificarea calităţii. Planificarea internă a calităţii. Planificarea externă a calităţii. Tipuri de strategii în domeniul calităţii. Organizarea activităţilor referitoare la calitate. Centrele de profit. Coordonarea activităţilor şi antrenarea personalului. Teoria X şi Y în realizarea obiectivelor referitoare la calitate. Controlul calităţii şi asigurarea calităţii. Auditul intern şi extern al calităţii. Controlul statistic. Controlul statistic al proceselor. Analiza sistemului efectuată de managementul firmei.

Asigurarea internă şi externă a calităţii. Controlul calităţii: după obiectul controlului, după modul de prelevare, în funcţie de caracteristicile controlate, în funcţie de relaţia controlor-producător, după efectele asupra produsului controlat, după metodele de control utilizate. Modalităţi de îmbunătăţire a calităţii la întreprindere. Evaluarea şi tratarea neconformităţilor. Indicatorii calităţii produselor şi serviciilor. Sistemul de indicatori ai calităţii. Metode de măsurare a calităţii. Metode tehnice de măsurare a calităţii. Indicatorii sintetici ai calităţii. Documentele sistemului calităţii. Componentele sistemului calităţii. Ierarhizarea documentelor sistemului calităţii. Manualul calităţii.

Tema 9.3. Management inovaţional
Cuvinte cheie: proprietate intelectuală, management inovaţional, proiect.

Economia proprietăţii intelectuale. Reglementarea juridică a proprietăţii intelectuale. Managementul inovaţional ca subsistem al gestiunii întreprinderii: esenţa, specificul, sarcinile şi funcţiile. Proiectul ca verigă principală a managementului inovaţional: participanţii, etapele de realizare, documentaţia. Managementul inovaţional al întreprinderii: strategia inovaţională, planificarea modernizării producţiei, organizarea procesului inovaţional, resursele financiare. Costurile de proiect şi preţul inovaţiilor. Micile întreprinderi inovaţionale.

Tema 9.4 Metode, tehnici şi procedeele de investigare şi aplicare a sistemelor manageriale.
Cuvinte cheie: condiţiile elementare şi funcţiile ştiinţifice ale teoriei, rezultatele investigaţiilor teoretice.

Cercetarea economică teoretică a activităţii manageriale, condiţiile elementare ale teoriei (coerenţa logică, deductibilitatea, completitudinea, verificabilitatea) şi funcţiile ei ştiinţifice (explicativă, rezumativă, predictivă şi practică).

Cerinţele de bază privind forma rezultatelor investigaţiilor teoretice (categorii şi noţiuni economice, principii, legităţi, legi, enunţuri ştiinţifice) în economie şi managementul ramural.

Obiectul de studiu, esenţa şi conţinutul metodelor şi tehnicilor de bază a procesului de cercetare a economiei şi a sistemelor manageriale, cunoştinţe şi procedee în aplicarea lor la nivelul macro-, mezo- şi în firmele moderne.

Particularităţile utilizării diverselor instrumente tradiţionale, inovaţionale şi avansate de cunoaştere ştiinţifică a esenţei proceselor economice şi fenomenelor manageriale – metoda sistemică, modelarea, analiza şi sinteza, deducţia şi inducţia, selectarea şi generalizarea, analiza statistică, factorială şi economico - matematică, metoda monografică, tabelară, grafică etc.

*pentru Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Complexul agroindustrial (CAI) şi rolul lui în soluţionarea problemei alimentare.
Cuvinte cheie: complexul agroindustrial, problema alimentară, legături interramurale, produs final, mecanism economic.

Noţiune şi necesităţile formării Complexului agroindustrial. Componenţa şi scopul lui. Structura, caracteristica şi rolul lui în producerea producţiei agricole. Legăturile interamurale în CAI. Productul final şi mecanismul economic a CAI. Perfecţionarea activităţii de producţie a Complexul agroindustrial.

Amplasarea şi specializarea agriculturii.
Cuvinte cheie: amplasare, specializare, densitate, zone, concentrare, integrare

Esenţa şi bazele ştiinţifice de amplasare şi specializare în agricultură. Importanţa şi indicatorii eficienţei lor economice. Principiile de bază ale amplasării şi specializării condiţiilor naturale şi de transport, proporţiile optime dintre agricultură şi industrie, densitatea populaţiei, PTŞ, nivelul preţurilor, mărimii investiţiilor.

Amplasarea şi specializarea ramurilor agriculturii pe zonele climaterice ale republicii. Caracteristica naturală şi economică a zonelor.

Noţiune de ramură şi specializare, caracteristica lor. Indicatorii specializării. Structura ramurală şi corelaţia ramurilor. Esenţa concentrării şi integrării producerii. Proporţiile gospodăriei. Formele de concentrare si integrare. Cooperarea gospodăriilor.

Eficienţa producţiei vegetale şi căile principale de sporire a ei.
Cuvinte cheie: particularităţi, suprafeţe, productivitate, indicatori

Studierea economiei producerii fiecărui din produsele vegetale cultivate în ţară — cereale, sfeclă pentru zahăr, tutun, seminţe de floarea-soarelui, cartofi, legume, fructe, struguri, furaje precum şi a unor produse puţin răspândite se efectuează în următoarea ordine: însemnătatea, dezvoltarea şi amplasarea pe zonele republicii. Particularităţile producţiei, dinamica suprafeţelor însămânţate (plantate), productivităţii la 1 ha, producţia globală şi calculată la un locuitor. Investiţiile la un hectar de plantaţii viticole şi pomicole.

Sistemul de indicatori ai eficienţei economice a producţiei produselor fitotehnice. Metoda determinării.

Căile de sporire a eficienţei economice a producerii producţiei vegetale.

Economia producţiei produselor animaliere şi căile de sporire a eficienţei economice.
Cuvinte cheie: bovine, porcine, amplasare, productivitate, produse animaliere

Studierea economiei producţiei fiecărei ramuri din sectorul zootehnic — creşterea bovinelor, porcinelor, ovinelor şi avicultura se efectuează în ordinea următoare: importanţa, dezvoltarea şi amplasarea lor pe zone. Dinamica efectivului de animale, productivitatea, producţia globală şi marfă. Asigurarea populaţiei cu producţia în cauză.

Indicatorii eficienţei economice a producţiei produselor animaliere. Metoda determinării. Starea eficienţei economice a producţiei. Căile de sporire a eficienţei economice a producerii produselor animaliere.

Normarea proceselor de muncă în fitotehnie.
Cuvinte cheie: factori, metode, structură, paşaportizare, fotografie.

Factorii creării şi metoda stabilirii normelor, factorii tehnologici, tehnici şi naturali, metodele stabilirii normelor tipice de muncă, structura timpului de muncă, şi paşaportizarea câmpului. Stabilirea normelor de muncă pe baza cronometrării şi foto-grafiei zilei de muncă. Stabilirea normelor complexe în între-prinderile cu forme colective de muncă.

Normarea muncii în zootehnie.
Cuvinte cheie: norme de deservire, balanţă, timp, schimb, ferme.

Stabilirea normelor de deservire a animalelor. Factorii ce influenţează asupra normelor de deservire, întocmirea balanţei timpului de schimb, paşaportizarea fermelor de animale. Normarea muncii şi stabilirea normativelor în lucrători.

Planificarea şi prognozarea în gospodăriile ţărăneşti (de fermieri).
Cuvinte cheie: volum, cheltuieli, muncă, resurse, servicii, cost unitar, eficienţă.

Planificarea şi prognozarea dimensiunilor gospodăriilor şi volumului de producţie. Folosirea metodei “volum—cheltuieli de muncă”, corelaţiei exacte argumentată dintre programele de producţie pe ramuri, planificarea recoltei, resurselor de producţie, programei de producţie, necesarului în nutreţuri, repartizării producţiei. Planificarea resurselor materiale, serviciilor şi izvoarelor de obţinere a lor. Folosirea normativelor de seminţe, îngrăşăminte, substanţe pentru protecţia plantelor, nutreţuri la o unitate de producţie, uzurii fondurilor fixe, de reparaţie a tehnicii, combustibil, lucrărilor şi serviciilor. Planificarea realizării producţiei, venitului şi distribuirii lui. Stabilirea structurii costului unitar, volumelor de realizare a producţiei marfă, cheltuielilor interne, impozitelor, venitului repartizării lui pentru consum şi dezvoltării procesului de producere.

Planificarea costului unitar al producţiei agricole.
Cuvinte cheie: costuri, zile, producţie, prognoză, cost unitar, eficienţă.

Planificarea costului unitar al unei zile de lucru cabaline, al unui chintal de producţie în fitotehnie, în vitărit al unui chintal de lapte, de carne de vită, de porc, al unui chintal de producţie avicole şi ovicole. Prognozarea nivelului costului unitar al unui chintal de producţie

Literatura de specialitate

Legi şi acte normative:

 1. Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, nr.845-XII din 3 ianuarie 1992, modificată şi completată prin Legea nr.320-XII din 3 noiembrie 1995.
 2. Legea Republicii Moldova cu privire la susţinerea şi protecţia micului business, nr.112-XIII din 20 mai 1994, modificată şi completată prin Legea nr.629-XII din 3 noiembrie 1995.
 3. Legea cu privire la societăţile pe acţiuni, adoptată la 2 aprilie 1997.
 4. Legea cu privire la faliment, adoptată la 26 martie 1996.
 5. Legea cu privire la restructurarea întreprinderilor, aprobată la 19 iulie 1996.
 6. Legea nr.1453-XII din 25.05.1993 Cu privire la protecţia drepturilor consumatorilor.
 7. Legea nr.1310-II din 24.01.2000 Cu privire la certificare.
 8. Legea nr.590-XIII din 22.09.1995 Cu privire la standardizare.
 9. Legea cu privire la patenta de antreprenoriat, adoptată la 15 iulie 1998.
 10. Programul de stat Cu privire la susţinerea micului business pe anii 1999-2000. Hotărârea Guvernului nr.750 din 5 august 1999, Monitorul oficial al Republicii Moldova, 12 august 1999, p.59-60.
 11. Hotărârea Guvernamentală nr.306 din 15 mai 1995 Cu privire la măsurile de neamânat pentru ameliorarea economico-financiară şi restructurarea întreprinderilor industriale.
 12. Regulamentul cu privire la societăţile economice din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 10 septembrie 1991 cu următoarele modificări şi completări:
  • Hotărârea Guvernului nr.234 de la 12 martie 1997.
  • Hotărârea Guvernului nr.280 de la 24 martie 1997.
  • Hotărârea Guvernului nr.285 de la 16 martie 1998.

Manuale, monografii, articole:

 1. Yvan Allaire, Mihaela Fîrşirotu. Management strategic: strategiile succesului în afaceri. – Bucureşti, Ed. Economică, 1998.
 2. Letitia Baldrige. Codul manierelor în afaceri. – Bucureşti, 1985. 430 p.
 3. Bogdab Băcanu. Management strategic. – Bucureşti, Teora, 1997.
 4. C.Bărbulesu, T.Gavrilă ş.a. Economia şi gestiunea întreprinderii. – Bucureşti, 1995.
 5. C.Bărbulescu. Managementul producţiei industriale. – Bucureşti, 1995.
 6. B.Băşanu. Managment strategic. – Bucureşti, 1999.
 7. Mihai Belecciu. Iniţiere în afaceri: Ghid practic pentru lansarea şi gestionarea unei afaceri. – Bacău, Ed. Deşteptarea, 1995.
 8. Eugen Burduş. Management comparat. – Bucureşti, Economica, 1997.
 9. Eugen Burduş, Gheorghiţa Căprărescu. Fundamentele managementului organizaţiei. – Bucureşti, Ed. Economică, 1999.
 10. N.Burlacu, V.Cojocaru. Management. - Chişinău, 2000. 473 p.
 11. Ioan Ciobanu. Management strategic. – Iaşi, POLIROM, 1998.
 12. Helena Cornelius, Shoshana Faire. Ştiinţa rezolvării conflictelor. – Bucureşti, 1996.
 13. A.Cotelnic, M.Nicolaescu, V.Cojocaru. Management (în definiţii, scheme şi formule) – Chişinău, ASEM, 1998. 336 p.
 14. Judith R.Gordon. Comportamentul organizaţional: o abordare analitică. – Chicago, American Library Association, 1995.
 15. James H.Harrington, James S.Harrington. Management total în firma secolului 21. – Bucureşti, Teora, 2001.
 16. Gerard Herniaux. Conducerea proiectelor de organizare. – Bucureşti, Ed. Tehnică, 1995.

Bibliografie suplimentară:

Literatura în limbile engleză, franceză, rusă:

 1. Tony Alberto, Pascal Combemale. Compreandre lentreprise: Theorie, gestion relation socials. – Nathan, 1993.
 2. Jean-Paul Betbeze. Economie de lentreprise comtemporaine. – Paris, Nathan Economie, 1989.
 3. Lester R.Bittel, Ronald S.Burke, Charles P.Bilbrey. Business in Action: An Introduction to Business. - New-York, McGraw-Hill Book Company, 1988.
 4. Louis E.Boone, David L. Kurtz. Contemporary business: learning guide. - Fort Worth, The Dryden Press, 1993.
 5. Rogene A.Buchholz. Business environment and public policy: implication for management and strategy. - Prentice-Hall, 1992.
 6. Andrew J.Dubrin, R.Duane Ireland. Management  Organization. – South-Western Publishing Co Cincinnati Ohio, 1993.
 7. Walter Jack Duncan. Management: ideas and actions. – New-York, Oxford University Press, 1999.
 8. Encyclopedie du management. - Paris, Vuibert, 1992.
 9. Kenneth E.Everard, Jim Burrow. Principles  Management. - Cincinnati, South-Westwrn Publishing Co, 1984.
 10. Group relations, management and organization. – Oxford, Oxford University Press, 1999.
 11. Jay Heizer, Render Barry. Production and operation management: strategies and tactics. – Boston, 1988.
 12. Richard L. Hughes, Robert C.Ginnett, Gordon J.Curphy. Leadership: enhancing the lessons of experience. – Boston, IRWIN, 1999.
 13. Michel Marchesnay. Management strategique. – Paris, EYROLLES, 1993.
 14. А.О.Блинов, И.И.Санин. Менеджмент предпринимательских структур. – Подольск, Сатурн-С, 1999 г.
 15. Л.С.Бляхман, В.П.Галеннко, А.В.Минкин. Введение в менеджмент (учебное пособие). – Санкт-Петербург, 1994 г.
 16. Л.С.Бляхман. Основы функционального и антикризисного менеджмента. - Санкт-Петербург, 1999 г.
 17. Л.С.Бляхман. Экономика фирмы. (Учебное пособие). - Санкт-Петербург, 1999 г.
 18. В.Бовыкин. Новый менеджмент. Управление предприятиями на уровне высших стандартов. – Москва, Экономика, 1997 г.
 19. Дитер Борман, Людмила Воротина, Рудольф Федерманн. Менеджмент. Предпринимательская деятельность в рыночной экономике. – Гамбург. Лейпциг. Киев, 1992 г.
 20. Ф.М.Бородин, Н.М.Коряк. Внимание: конфликт! – Новосибирск, Наука, 1984 г.
 21. Клифф Боумэн. Основы стратегического менеджмента. – Москва, ЮНИТИ, 1997 г.
 22. У.Брэддик. Менеджмент в организации. – Москва, ИНФРА-М, 1997 г.
 23. Д.В.Валовой. История менеджмента (учебное пособие). – Москва, ИНФРА-М, 1997
 24. Ханс Виссема. Менеджмент в подразделениях фирмы. – Москва, ИНФРА-М, 1996 г.
 25. О.С.Виханский. Стратегическое управление. – Москва, Гардарика, 1998 г.
 26. О.С.Виханский, А.И.Наумов. Менеджмент. – Москва, 1995 г.
 27. О.И.Волкова. Экономика предприятия (учебник). – Москва, ИНФРА-М, 1998 г.
 28. М.Вудкок, Д.Фрэнсис. Раскрепощенный менеджмент. - Москва, 1991г. 313 с.
 29. И.Н.Герчикова. Менеджмент (учебник). – Москва, ЮНИТИ, 2000 г