Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

08.00.10 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Republica Moldova în noua conjunctură internaţională, delimitată la începutul anilor ’90, nu putea să-şi dezvolte o economie autarhică, fiind obligată să se integreze în sistemul de cooperare şi specializare economică internaţională.

De la obţinerea independenţei (1991) atenţia Guvernului Republicii Moldova a fost focalizată pe implementarea reformelor economice, care însă au fost promovate lent şi neuniform. Opţiunile strategice importante din cadrul reformei depăşesc limitele contextului politic, căci doar soluţiile tehnocratice nu sunt suficiente în alegerea celei mai potrivite căi a reformei şi viteza de derulare a acesteia. Orice trecere de la un sistem socio-economic la altul presupune o pregătire fundamentală, elaborarea unei strategii şi a unui program de schimbări radicale în conformitate cu interesele naţionale şi contextul geopolitic şi economic internaţional. În scopul definitivării soluţiilor şi căilor optime de derulare a reformelor economice un rol considerabil îl are cercetarea ştiinţifică. Formarea şi promovarea cercetării ştiinţifice este garantul succesului reformelor economice.

Pentru a deveni specialişti în domeniul 08.00.10 “Finanţe; monedă; credit” candidatul va susţine examenul de doctorat la următoarele discipline: Gestiunea financiară publică, Managementul asigurărilor, Managementul financiar, Administrare şi planificare fiscală, Managementul Bancar, Managementul portofoliului de investiţii, Reglementarea activităţii bancare, Reglementarea funcţionării pieţelor de capital.

Disciplinele selectate îmbină elemente ale cunoştinţelor deja acumulate pe parcursul etapelor precedente de formare a doctorandului, şi presupun un grad avansat de prezentare teoretică a subiectelor propuse, prin îmbinare cu o profundă cunoaştere a principiilor de reglementare şi supraveghere a finanţelor publice, activităţii bancare, activităţii antreprenoriale, pieţei asigurărilor, pieţei valorilor mobiliare. Pe parcursul examenului doctorandul trebuie să dea dovadă de următoarele abilităţi:

Conţinutul programei

Compartimentul 1.Gestiunea finanţelor publice

Sectorul public: conceptul de bunuri publice, sector public şi componentele sale, funcţiile sectorului public, evoluţia sectorului public în Republica Moldova.

Cuvinte-cheie: bun public, bun privat, întreprindere publică (de stat), funcţia alocativă, redistributivă, reglativă, externalităţile pieţii.

Sistemul bugetar şi politica bugetar-fiscală a statului: bugetul – ca verigă de bază a sistemului financiar al ţării, conceptul de sistem bugetar şi componentele sale, politica bugetar-fiscală a statului.

Cuvinte-cheie: buget, principiu bugetar, funcţiile bugetului, sarcinile bugetului, relaţii bugetare, sistem bugetar, buget de stat, buget local, buget consolidat, buget raional, principiile sistemului bugetar, politica bugetară.

Procesul bugetar: concept şi trăsături, rolul autorităţilor publice în procesul bugetar, elaborarea bugetului de stat, examinarea şi aprobarea legii bugetare anuale, executarea bugetului de stat, întocmirea raportului cu privire la executarea legii bugetare anuale şi aprobarea ei, control bugetar.

Cuvinte-cheie: proces bugetar, proiect bugetar, notă explicativă, legea bugetului de stat, an bugetar, elaborarea proiectului bugetului, examinarea proiectului bugetului, aprobarea bugetului, rectificarea bugetului, blocarea cheltuielilor bugetare, concepţia politicii bugetar-fiscale, pronosticul dezvoltării social-economice, raport privind executarea bugetului, alocaţii bugetare.

Trezoreria publică: concept cu privire la Trezorerie. Funcţiile Trezoreriei publice, structura sistemului trezorerial în Republica Moldova, funcţiile şi sarcinile Trezoreriei Centrale de Stat.

Cuvinte-cheie: Trezoreria de Stat, Trezoreria Centrală, Trezoreria Teritorială, ordonator de credite, plan de finanţare, cont trezorerial, alocaţie, contribuabil, beneficiarul conturilor trezoreriale de venituri, registrul conturilor trezoreriale de venituri, dispoziţie de plată trezorerială, dispoziţie incaso trezorerială, nota de contabilitate trezorerială, cec bancar, aviz de plată în numerar, ordin de încasare în numerar.

Deviz de cheltuieli, clasificaţia bugetară: concept de clasificare bugetară, însemnătatea clasificării pentru planificarea şi executarea bugetului; principiile clasificării veniturilor şi cheltuielilor bugetare, subdiviziunile clasificării bugetare.

Cuvinte-cheie:deviz de cheltuieli, clasificaţia bugetară, clasificaţia veniturilor bugetare, clasificaţia funcţională a cheltuielilor bugetare, clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare, clasificaţia economică a cheltuielilor bugetare, Reţea de state şi contingente ale instituţiilor bugetare, capitol, paragraf, grupă, tip, articol, alineat.

Finanţe publice locale: Structura şi funcţiile administraţiei publice locale, resurse financiare la dispoziţia autorităţilor publice locale, transferuri: tipuri şi metode de calcul, delimitarea competenţelor în efectuarea cheltuielilor administraţiei publice locale, procesul bugetar la nivel de administraţie publică locală.

Cuvinte-cheie: administraţia publică locală, autonomia locală, consiliul raional, consiliul local, preşedinte al raionului, primar, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, autonomia financiară, echilibrul bugetar, normativele defalcărilor de la veniturile generale de stat, transferuri, executor de buget, finanţe publice locale, bugetul raionului, bugetul central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic, buget municipal, buget sătesc, bugetul comunei, bugetul oraşului, bugetul municipiului, descentralizarea bugetară, delimitarea veniturilor, delimitarea cheltuielilor, bugetele locale de nivelul I, bugetele locale de nivelul II.

Finanţarea protecţiei sociale: caracteristica generală a protecţiei sociale şi componenţa cheltuielilor pentru aceste scopuri; principiile asigurărilor sociale de stat; nivelul, dinamica şi structura cheltuielilor pentru asistenţa socială; formele susţinerii sociale a cetăţenilor prin intermediul asigurărilor sociale. Finanţarea asigurării cu pensii din bugetul de stat; planificarea cheltuielilor pentru asistenţă socială.

Cuvinte-cheie: cheltuieli bugetare pentru protecţia socială, Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale, pensie, indemnizaţie, compensaţie, transferuri, ajutor material, fondul nestatal de pensii, pensie pentru limita de vârstă, pentru indvaliditate, pentru urmaş.

Finanţarea cheltuielilor pentru învăţământul public: caracteristica generală şi componenţa cheltuielilor pentru învăţământul public; nivelul, dinamica şi structura cheltuielilor pentru învăţământul public; indicii principali de planificare a cheltuielilor pentru învăţământ; sistemul de salarizare a lucrărilor din sfera învăţământului; planificarea cheltuielilor pentru întreţinerea instituţiilor preşcolare: ordinea finanţării cheltuielilor şcolilor medii de cultură generală, liceelor, gimnaziilor, particularităţile determinării cheltuielilor şcolilor–internat; planificarea cheltuielilor pentru pregătirea cadrelor.

Cuvinte-cheie: cheltuielile bugetare pentru învăţământul public, învăţământ preşcolar, învăţământ primar, învăţământ gimnazial, şcoli–internat, învăţământ liceal, învăţământ mediu special, învăţământ colegial, învăţământ universitar, învăţământ postuniversitar, perfecţionarea cadrelor, personal didactic, personal administrativ-gospodăresc, Reţea de Tarifare Unică, salariu de funcţie, suplimente, fondul de premii şi ajutor material, deviz de venituri şi cheltuieli, mijloace speciale, cheltuieli pentru plata mărfurilor şi serviciilor.

Finanţarea cheltuielilor pentru ocrotirea sănătăţii: caracteristica generală şi componenţa cheltuielilor pentru ocrotirea sănătăţii; nivelul, dinamica şi structura cheltuielilor pentru ocrotirea sănătăţii; indicii principali de planificare a activităţii instituţiilor de ocrotire a sănătăţii; sistemul de salarizare a lucrătorilor medicali; ordinea planificării cheltuielilor pentru întreţinerea cheltuielilor spitalelor; finanţarea policlinicilor; cheltuieli pentru măsuri curative şi sanitaro-profilactice; planificarea centralizată a cheltuielilor pentru ocrotirea sănătăţii şi controlul insituţiilor financiare a modului de folosire a lor; reforma sistemului de ocrotire a sănătăţii.

Cuvinte-cheie: cheltuieli bugetare pentru ocrotirea sănătăţii, instituţii curative, spitale, policlinici, ambulatorii, cheltuieli pentru medicamente, cheltuieli pentru alimentaţie, instituţii epidemiologice de profilaxie, asistenţa bolnavilor la domiciliu, devizul de venituri şi cheltuieli, salariu de funcţie, supliment, fondul de premii şi ajutor material, mijloace speciale, cheltuieli pentru plata mărfurilor şi serviciilor, medicina prin asigurări, medic de familie, numărul de vizite medicale, numărul de paturi, cheltuieli pentru medicamente şi materiale pentru pansamente.

Finanţarea cheltuielilor pentru serviciile publice generale: caracteristica generală şi componenţa cheltuielilor pentru întreţinerea aparatului de conducere; nivelul, dinamica şi structura cheltuielilor pentru serviciile publice generale;planificarea cheltuielilor pentru aparatul administrativ de stat; controlul organelor financiare asupra respectării disciplinei de state; particularităţile finanţării cheltuielilor pentru apărarea statului.

Cuvinte-cheie: administraţie publică; organe şi instituţii de stat; disciplina de stat, deviz de venituri şi cheltuieli; salariul funcţiei; solda militarilor; fondul de premii şi ajutor material.

Compartimentul 2. Managementul asigurărilor

Societăţile de asigurare şi rolul lor în sistemul economic: remunerarea muncii angajaţilor societăţilor de asigurare, activitatea de achiziţie şi intermediere în asigurări, portretul psihologic al agentului de asigurare, funcţiile broker-lui de asigurare, bazele expertizei de asigurare, rolul asigurărilor în sistemul economic.

Cuvinte-cheie: brokeri în asigurări, agent de asigurare, sistem de asigurare, societăţi de asigurare, comision, activitatea de achiziţie, brokeraj, expertiză de asigurare.

Direcţiile principale a sistemului de asigurare: dezvoltarea şi problemele asigurărilor la etapa actuală, direcţiile de perfecţionare a legislaţiei din domeniul asigurărilor. Cuvinte-cheie: risc asigurabil, eveniment asigurat, derivate financiare, societăţi mutuale de asigurări, domenii de asigurare, banca-asigurare.

Constituirea societăţilor de asigurare: structura organizatorică a unei societăţi de asigurare din Republica Moldova, înregistrarea societăţilor de asigurare, reglementarea de către stat a activităţii de asigurare prin intermediul Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor pe lângă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.

Cuvinte-cheie: tarif de asigurare, asigurări facultative, asigurări obligatorii, reasigurări, capital social, structura organizatorică, licenţă, prescripţie, autoritate de supraveghere.

Gestiunea financiară şi eficienţa economică în asigurări: gestiunea financiară în companiile de asigurare şi reasigurare, conceptul de eficienţă în activitatea de asigurare, indicatorii de eficienţă economică în activitatea de asigurare, criterii de apreciere a eficienţei activităţii în asigurare, căi de creştere a eficienţei societăţilor de asigurare-reasigurare, rezultatele financiare a activităţii de asigurare.

Cuvinte-cheie: tipuri de asigurare, eficienţa în asigurări, indicator de eficienţă, criterii de apreciere, rezultate financiare, prime de asigurare, despăgubiri de asigurare, efect, efort.

Calculele actuariale şi rolul lor în activitatea de asigurare: noţiunea de tarif de prime, componenţa şi structura, prima netă şi brută, indicele de despăgubire, formarea rezervei matematice, particularităţile formării taxelor tarifare la asigurarea vieţii.

Cuvinte-cheie: tarif de primă, primă netă, primă brută, indice de despăgubire, rezervă matematică, tabelul mortalităţii şi natalităţii.

Veniturile, cheltuielile şi rezultatele financiare a societăţilor de asigurare. structura şi importanţa veniturilor şi cheltuielilor societăţilor de asigurare, solvabilitatea societăţilor de asigurare, analiza profitului societăţilor de asigurare, determinarea riguroasă a veniturilor şi cheltuielilor – condiţia de bază pentru realizarea echilibrului financiar, rezultatele financiare şi fondurile societăţilor de asigurare.

Cuvinte-cheie: încasări din prime de asigurare, despăgubiri de asigurare, rezerve tehnice, fondul măsurilor preventive, încasări din prime de reasigurare, fonul de risc a asigurătorului.

Auditul societăţilor de asigurare: auditul încasărilor primelor de asigurare, auditul despăgubirilor de asigurare, auditul constituirii rezervelor şi plasării lor, auditul rezervelor financiare, auditul altor operaţiuni din activitatea companiilor de asigurare. Cuvinte-cheie: audit, audit intern, audit extern, concluzie de audit, raport de audit, echipă de audit, rezerve de asigurare.

Rolul esenţial al marketingului în cadrul societăţilor de asigurare: asigurarea cererii consumatorului prin calitatea serviciilor prestate, marketingul şi planificarea de marketing, sisteme informaţionale de marketing şi cercetări de marketing, marketingul şi reclama în activitatea de asigurare.

Cuvinte-cheie: asiguraţi, marketing în asigurări, cercetări de marketing, strategii de marketing, buletin informativ, cadrul societăţilor de asigurare, calitatea serviciilor, planificare de marketing, sisteme informaţionale.

Organizarea, implementarea şi controlul marketingului: organizarea, implementarea activităţii de marketing, evaluarea şi controlul activităţii de marketing.

Cuvinte-cheie: planul de marketing, implementare, raportul agentului de asigurare, controlul marketingului, evaluarea activităţii.

Esenţa şi funcţiile Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor: necesitatea reglementării de către stat a activităţii de asigurare, funcţiile Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor.

Cuvinte-cheie: reglementarea asigurărilor, dereglementarea asigurărilor, supravegherea asigurărilor, controlul activităţii de asigurare.

Piaţa asigurărilor: conceptul de piaţă în activitatea de asigurare, caracteristicile şi structura pieţei asigurărilor, potenţialul de creştere a pieţei asigurărilor, sisteme de asigurări vest-europene, piaţa asigurărilor din Republica Moldova.

Cuvinte-cheie: piaţa asigurărilor, operatori ai pieţei asigurărilor, bancasigurare, produse de asigurare, portofoliul de asigurare, atomicitatea pieţei asigurărilor, omogenitatea produselor de asigurare, pool de asigurare, asociaţii mutuale de asigurare.

Compartimentul 3. Managementul financiar

Bazele conceptuale ale managementului financiar: esenţa, obiectivele şi sarcinile managementului financiar, funcţiile managementului financiar, evoluţia managementului financiar, obiectul şi metoda de studiu ale managementului financiar, particularităţile managementului financiar în întreprinderile din Republica Moldova.

Cuvinte-cheie: finanţe, sistem financiar, întreprindere, structurăorganizatorică, surse de finanţare, piaţa financiară, fluxuri financiare, decizii financiare, relaţii financiare, instrumente financiare.

Bazele metodologice de elaborare a sistemelor de asigurare a managementului financiar: sistemul de asigurare metodologică şi informaţională a managementului financiar, metode şi tehnici de analiză financiară, metode şi tehnici de planificare financiară, metode şi tehnici de control financiar intern.

Cuvinte-cheie: sistem informaţional, indicatori macroeconomici, indicatori microeconomici, centre de responsabilitate, rapoarte financiare, analiza financiară, sistem de asigurare organizaţională.

Valoarea în timp a banilor: concepte de bază ale valorii prezente, procesele compunerii şi actualizării, valoarea viitoare şi valoarea prezentă, aplicaţii în managementul financiar.

Cuvinte-cheie: valoare prezentă, valoare viitoare, procesul actualizării, procesul compunerii, rata de actualizare, rata de compunere, anuitate, flux propriu, flux de numerar, flux ordinar, flux de numerar special, axă temporală.

Evaluarea obligaţiunilor şi a acţiunilor: evaluarea obligaţiunilor, evaluarea acţiunilor.

Cuvinte-cheie: acţiune, obligaţiune, obligaţiune cu cupon zero , acţiuni simple, acţiuni privilegiate, valoarea nominală de piaţă, rata admisibilă de profit, randament pe acţiune, coeficient de capitalizare, obligaţiuni perpetui, obligaţiune cu reducere, cu primă.

Evaluarea riscului: definirea şi măsurarea riscului, riscul total şi riscul de piaţă, portofoliile eficiente, alegerea portofoliului optim, concepţia coeficientului β. Modelul CAMP, modelul APT.

Cuvinte-cheie: risc, risc financiar, risc de portofoliu, risc individual, risc total, risc de piaţă, Modelul coeficientului β, modelul CAMP, modelul ART, coeficient de variaţie, portofoliul investiţional, diversificarea portofoliului, coeficient de corelaţie.

Decizii financiare în condiţiile modificării preţurilor: economia în condiţiile modificării preţului – concepte de bază, evaluări, decizii financiare în condiţii de inflaţie, metode de evaluare şi luare a deciziilor în condiţii de inflaţie.

Cuvinte-cheie: inflaţie, preţuri, indicele preţurilor, indicele preţurilor total, individual, decizii financiare, modelul Altman, insolvabilitate.

Gestiunea activelor curente: gestiunea numerarului şi a titlurilor de plasament, gestiunea creanţelor, gestiunea stocurilor.

Cuvinte-cheie: active curente, necesar de active curente, active curente nete, Modelul EOQ, modelul Raumol, analiza pareto, creanţe, stocuri, mijloace băneşti, modelul KANBAN, rentabilitatea activelor curente, costuri de comandă, ciclul operaţional, ciclul financiar.

Gestiunea pasivelor curente: consideraţii generale privind gestiunea pasivelor curente, surse de finanţare pe termen scurt.

Cuvinte-cheie: pasive stabile, credit furnizor, credit client, factoring, termen de credit, creditori, credit comercial, consolidarea datoriilor.

Costul şi structura capitalului: conceptul de cost al capitalului propriu şi al capitalului de împrumut, costul mediu ponderat al capitalului, costul marginal al capitalului, conceptul de structură a capitalului, conceptul de levier, structura optimă a capitalului, teorii privind structura capitalului.

Cuvinte-cheie: costul capitalului, costul datoriilor, cost marginal, cost mediu ponderat, cost de oportunitate, cost incremental al capitalului, capital de risc, capital propriu.

Politici de dividend:natura economică a factorilor care influenţează politica dividendelor, formele dividendelor şi procedurile de plată a acestora, răscumpărarea acţiunilor, teorii privind politica dividendelor.

Cuvinte-cheie: dividend, dividende cumulative, politica de dividend, randament pe acţiune, dividend pe acţiune, modelul Gordon-Shapiro, răscumpărarea acţiunilor.

Emisiunea hârtiilor de valoare: piaţa acţiunilor simple, procedura emisiunii acţiunilor simple, avantajele şi dezavantajele finanţării prin emisiunea acţiunilor simple, decizia privind transformarea firmei în comparaţie de tip închis.

Cuvinte-cheie: subscrierea, emisiunea de acţiuni, prospectul de emisiune, acordul de subscriere, preţul emisiunii, comision, costuri de emisiune, finanţare directă.

Finanţarea prin datorii pe termen lung: instrumente obligatoare tradiţionale, inovaţii recente privind obligaţiunile, avantaje şi dezavantaje ale instrumentelor financiare de lungă durată, factorii care influenţează deciziile financiare de lungă durată.

Cuvinte-cheie: datorii consolidate, obligaţiuni, euroobligaţiuni, obligaţiuni riscante, primă de risc, finanţare cu datorii.

Finanţarea hibridă: acţiuni privilegiate, warant-uri, hîrtii de valoare convertibile, acţiuni privilegiate: proprietăţi şi utilizarea acestora, warant-uri şi evaluarea lor, hîrtii de valoare convertibile, inovaţii recente în domeniul hârtiilor de valoare.

Cuvinte-cheie: acţiuni privilegiate warant-urile, hîrtiile de valoare convertibile, finanţare hibridă, opţion, warante acţiuni privilegiate, titluri de valoare convertibile, efect de levier al opţiunilor.

Leasing: tipuri de leasing, efectele leasing-ului asupra rapoartelor financiare, evaluarea leasing-ului de către chiriaşi, evaluarea leasing-ului de către finanţator.

Cuvinte-cheie: leasing, leasing operaţional, leasing financiar, locaţie, vânzare cu leaseback, contract de leasing, valoarea uzurii, valoarea reziduală.

Fuziunile. Dezinvestirile. Operaţiunea LOB: cauzele şi tipurile fuziunilor, dezinvestirile, operaţiunile LBO.

Cuvinte-cheie: fuziune, fuziune orizontală, fuziune verticală, fuziune congenerică, fuziune conglomerat, fuziune financiară, achiziţii pe datorie, distribuiri de acţiuni, dezinvestire.

Falimentul.Reorganizarea şi lichidarea: esenţa, tipurile şi procedurile falimentului, diagnosticarea falimentului, mecanisme de stabilizare financiare în situaţiile riscului de faliment, procedura de reorganizare, procedura de lichidare.

Cuvinte-cheie: insolvabilitate, restructurare, reorganizare, procedură de lichidare, procedură de reorganizare, masă debitoare, eşec economic, eşec al întreprinderii, lichidare voluntară.

Managementul financiar în corporaţiile transnaţionale: corporaţiile transnaţionale, particularităţile managementului financiar în corporaţiile transnaţionale, structura internaţională a capitalului, aspecte internaţionale ale gestiunii capitalului circulant.

Cuvinte-cheie: management financiar internaţional, piaţă financiară, opţion, contracte financiare, instituţii financiare.

Particularităţile managementului financiar în firme din diferite ramuri: particularităţile managementului financiar în bănci, în agricultură, în comerţ şi servicii, în sectorul necomercial.

Cuvinte-cheie: management financiar în asigurări, management financiar bancar, management financiar în afaceri mici şi mijlocii, management investiţional.

Compartimentul 4.Fiscalitate, administrare şi planificare fiscală

Bazele constituirii şi structura sistemelor fiscale. Instituirea şi perceperea impozitelor, gestiunea fiscală, determinarea corelaţiei optime dintre impunerea directă şi indirectă. Instituirea unor cote optime ale impozitelor. Influenţa impozitelor directe asupra proceselor social-economice. Influenţa impozitelor indirecte asupra proceselor social-economice.

Cuvinte-cheie: sistem fiscal, relaţii fiscale, legislaţia fiscală, acorduri internaţionale, principiile constituirii sistemelor fiscale, planificare fiscală, reglementare fiscală, stimulare fiscală, activitate economică externă, activitate investiţională, nivelul preţurilor.

Impozitarea veniturilor persoanelor fizice şi juridice. Impozitul pe venit – componenţa venitului. Deducerile şi scutirile. Creştere şi pierdere de capital. Regulile de ducere a evidenţei. Impozitarea unor categorii de contribuabili. Regimul fiscal în cazul lichidării şi reorganizării agentului economic. Regulile referitoare la asociaţii şi fondurile investiţionale. Impozitarea fondurilor nestatale de pensii. Sursele de venituri ale nerezidenţilor. Achitarea prealabilă a impozitului. Trecerea în cont a impozitului. Reţinerea şi achitarea impozitului la sursa de plată.

Cuvinte-cheie: royalty, anuităţi, dividende, venit investiţional, venit financiar, venit din dobândă, opţion, deduceri, scutiri, trecere în cont.

Impozitele pe consum. Taxa pe valoare adăugată. Modul de calcul şi achitare a TVA. Valoarea impozabilă a livrării impozabile, ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile. Livrările scutite de TVA. Livrările impozitate la cota zero. Administrarea TVA. Accizele, obiectul impunerii şi baza impozabilă. Cotele accizelor, metoda de calcul a lor şi termenele de achitare. Administrarea accizelor. Taxele vamale în domeniul activităţii economice externe.

Cuvinte-cheie: Taxa pe valoare adăugată, livrare de mărfuri, livrare de servicii, achitarea parţială, livrare impozabilă, importul şi exportul mărfurilor şi serviciilor, cota zero, locul livrării mărfurilor şi serviciilor, factura fiscală, certificatul de acciz, încăperea de acciz.

Impozitul pe avere. Subiecţii şi obiectele impozitului pe bunurile imobiliare. Evaluarea şi reevaluarea imobilului. Cotele, metoda de calcul şi termenele de plată a impozitului pe bunurile imobiliare. Înlesnirile şi scutirile acordate de organele administraţiei publice locale. Administrarea impozitului pe bunurile imobiliare. Cuvinte-cheie: impozitul pe bunurile imobiliare, valoarea de bilanţ, baza impozabilă a bunurilor imobiliare, cadastrul fiscal, avizul de plată al impozitului.

Administrarea fiscală, organizarea serviciului fiscal şi controlul asupra achitării impozitelor. Condiţiile de bază şi principiile generale de organizare a organelor fiscale. Evidenţa contribuabililor. Obligaţii fiscale. Evidenţa obiectelor impozabile şi a obligaţiilor fiscale. Executarea silită a obligaţiunilor fiscale. Organizarea licitaţiei mărfurilor sechestrate. Tipurile încălcărilor fiscale şi răspunderea pentru ele. Termenele de prescripţie.

Cuvinte-cheie:organ fiscal, inspectorat fiscal de stat, conducerea organului fiscal, obligaţia fiscală, perioada fiscală, darea de seamă fiscală, controlul fiscal, încălcări fiscale, restanţe fiscale, sechestrarea averii, registrul fiscal de stat.

Optimizarea (planificarea) fiscală în activitatea întreprinderii, reducerea impozitelor: concept şi tipuri. Reducerea impozitelor ca fenomen social. Concepţia reducerii impozitelor (minimizarea fiscală). Cauzele minimizării fiscale. Tipuri de minimizare fiscală. Eschivarea de la plata impozitelor şi optimizarea fiscală – planificarea fiscală.

Cuvinte-cheie: optimizarea fiscală, minimizarea fiscală, reducerea legală şi ilegală a impozitelor, limitele optimizării fiscale.

Metodele utilizate în cadrul planificării fiscale (optimizării fiscale). Elaborarea dispoziţiei cu privire la politica de evidenţă. Optimizarea prin contract, metoda analizei (expertizei) economico-legale a contractului.

Cuvinte-cheie: politica de evaluare în scopuri fiscale, recunoaşterea veniturilor în scopul impozitării, alegerea metodei de calcul a amortizării, termenele de utilizare utilă, coeficienţii de majorare a averii uzate, schemele de leasing, rezerve pentru datorii dubioase, formarea preţului de realizare.

Metodele speciale ale optimizării fiscale. Metodele de schimbare a relaţiilor. Metoda diferenţierii relaţiilor. Metoda amânării relaţiilor. Metoda reducerii directe a obiectului impozabil. Metoda off-shor. Metoda întreprinderii cu înlesniri.

Cuvinte-cheie:contract de vânzare-cumpărare, leasing financiar, contract de arendă, contract de donaţie, operaţiuni privind reconstrucţia, utilizarea cambiei, amânarea apariţiei livrărilor impozabile, reducerea obiectului impozitului.

Practica de arbitraj, litigiile fiscale în judecătoriile de arbitraj. Baza normativă a relaţiilor fiscale. Răspunderea contribuabililor. Litigii fiscale privind impozitul pe venit. Litigii fiscale privind taxa pe valoare adăugată. Litigii fiscale privind contractele de activitate colectivă.

Cuvinte-cheie: asigurarea drepturilor contribuabililor, litigii fiscale, recurs, evaziune, cheltuieli de producţie, livrări impozabile, activitate comună.

Compartimentul 5. Managementul bancar

Esenţa şi tendinţele dezvoltării managementului bancar: Management bancar: concept, conţinut, principii, etape ale dezvoltării. Apariţia şi dezvoltarea MB în Republica Moldova; particularităţile MB, scopul MB. Direcţiile principale ale MB: managementul financiar şi managementul personalului.

Cuvinte-cheie: bancă, management bancar, management financiar, managementul personalului.

Managementul personalului băncii: Esenţa managementului personalului BC. Organele de conducere ale băncii: funcţii, scopuri, principiile organizării. Politica de cadre a BC: angajare, concediere, instruire, aprecierea activităţii personalului. Securitatea activităţii bancare. Riscul de fraudă. Etica în afacerile bancare.

Cuvinte-cheie: managementul personalului, organe de conducere, angajare, concediere, instruire, evaluare, motivarea personalului, securitate bancară, risc de fraudă, etică bancară.

Structura organizatorică a BC tipuri de structuri organizatorice, factori ce determină structura organizatorică a băncii: Particularităţile activităţii băncilor cu diferite structuri organizatorice. Organizarea reţelei de filiale a BC. Administrarea filialelor, organizarea schimbului de informaţii între banca centrală şi filialele sale.

Cuvinte-cheie: organigramă, reţea de filiale, administrarea bancară, flux informaţional.

Riscul bancar:conceptul de risc bancar; clasificarea riscurilor bancare (interne şi externe), categorii de indicatori ai riscurilor bancare. Metode de calcul şi apreciere a riscurilor bancare Principiile gestiunii riscurilor bancare; modalităţi de asigurare a riscurilor bancare.

Cuvinte-cheie: risc bancar, riscuri interne, riscuri externe, indicatori ai riscurilor bancare, gestiunea riscurilor bancare, asigurarea riscurilor bancare.

Strategia şi politica administrării lichiditaţii băncii: Lichiditate, concept, metode de calcul, analiza indicatorilor lichidităţii. Necesitatea în resurse lichide: metode de apreciere, surse, structură. Strategia dirijării lichidităţii (prin pasive, active şi mixtă).

Cuvinte-cheie: lichiditate, indicatorii lichidităţii, resurse lichide, managementul lichidităţii, managementul lichidităţii prin pasive, managementul lichidităţii prin active, managementul lichidităţii prin metoda mixtă.

Strategia gestiunii activelor şi pasivelor băncii: Necesitatea şi problemele gestiunii activelor; gestiunea calităţii activelor BC. Necesitatea şi problemele gestiunii pasivelor; gestiunea calităţii pasivelor BC; optimizarea gap-ului şi spread-ului.

Cuvinte-cheie: active bancare, pasive bancare, managementul calităţii activelor, managementul calităţii pasivelor, modelul GAP, optimizarea GAP-ului, optimizarea spread-ului.

Managementul activităţii de creditare: Politica de creditare a băncii: concept, funcţii, rol; scopul politicii de creditare, metode de formare a politicii creditare. Criteriile de optimizare a politicii de creditare. Reglementări privind activitatea de creditare. Modalităţi de apreciere a riscului creditar.

Cuvinte-cheie: credit, politică de credit, risc de creditare, ofiţer de credite, credite neperformante, credite problematice, departament de creditare, consiliul de creditare, reglementarea creditării.

Activitatea extrabilantieră a BC: Gestiunea activităţii extrabilantiere a BC, reglementarea ei. Riscurile în activitatea extrabilantieră şi evaluarea lor.

Cuvinte-cheie: activitate extrabilanţieră, managementul activităţii extrabilanţiere, riscurile în activitatea extrabilanţieră.

Necesitatea şi principiile planificării bancare: Necesitatea şi principiile planificării bancare. Planificarea strategică: concept, funcţii, rol. Planificarea curentă: concept, funcţii, rol.

Cuvinte-cheie: planificare bancară, principiile planificării, planificare strategică, planificare curentă.

Gestiunea activităţii financiare a băncii: Determinarea politicii activităţii băncii, scopul politicii BC. Gestiunea portofoliului investiţional al BC. Gestiunea venitului şi cheltuielilor BC. Metode de asigurare a riscului de piaţă (inclusiv dobânda). Administrarea capitalului BC. Asigurarea riscului de capital.

Cuvinte-cheie: politica de activitate a băncii, managementul portofoliului investiţional, managementul veniturilor, managementul cheltuielilor, asigurarea riscului de piaţă, asigurarea dobânzilor, administrarea capitalului, riscul capitalului.

Analiza şi aprecierea activităţii financiare a BC: Noţiunea de fiabilitate a BC, metode de apreciere; metode de analiza a activităţii financiare a BC. Coeficienţii ce caracterizează activitatea BC. Băncile problematice, criterii de apreciere, gestiune şi restructurare. Concept şi tipuri de ratinguri bancare; alcătuirea ratingului după metoda CAMEL.

Cuvinte-cheie: fiabilitate bancară, bancă problematică, mangementul băncii problematice, restructurarea bancilor, raiting bancar, metoda CAMEL.

Compartimentul 6. Managementul portofoliului de investiţii

Noţiuni generale privind portofoliul de investiţii: Noţiuni generale despre investiţiile de portofoliu si instrumentele investiţionale. Procesul formarii portofoliului investiţional.

Cuvinte-cheie: investiţie de portofoliu, instrumente investiţionale, formarea procesului investiţional, acţiune, obligaţiune, valori mobiliare.

Profitabilitatea şi riscul investiţiilor în hârtiile de valoare: Concepţia profitului de la investiţiile în hârtiile de valoare. Dimensionarea profitului. Esenţa riscului investiţiilor în hârtiile de valoare. Dimensionarea riscului investiţional. Cuvinte-cheie: riscul investiţiilor, profitabilitatea investiţiilor, profitul.

Problema alegerii portofoliului investiţional. Introducere în analiza portofoliului: Curbele indiferenţei. Nesaturarea şi evitarea riscului. Teorema despre mulţimea efectiva. Modelul pieţei. Diversificarea portofoliului. Problema combinării hârtiilor de valoare în portofoliu.

Cuvinte-cheie:portofoliu, portofoliu investiţional, curbele indiferenţei, mulţime efectivă, diversificarea portofoliului, risc investiţional.

Investiţiile in obligaţiuni. Gestiunea portofoliului obligaţiunilor: Calcule de eficienţă a investiţiilor în obligaţiuni. Indicatorii activităţii pieţei obligaţiunilor. Indicatorii de bază pentru determinarea eficienţei portofoliului de obligaţiuni. Metodele de gestiune a portofoliilor de obligaţiuni. Metodele pasive de investire în obligaţiuni. Metodele active de investire în obligaţiuni.

Cuvinte-cheie: obligaţiune, investiţii în obligaţiuni, eficienţa investiţiilor, piaţa obligaţiunilor, portofoliu de obligaţiuni, metode pasive de investire, metode active de investire.

Investiţiile în acţiunile simple. Gestiunea portofoliului de acţiuni: Evaluarea acţiunilor simple. Evaluarea acţiunilor prin metoda discontării dividendelor. Evaluarea acţiunilor prin estimarea profitului. Factorii ce determina mărimea dividendelor. Formarea portofoliului de acţiuni. Strategiile de investire

Cuvinte-cheie: acţiune, acţiune simplă, acţiune preferenţială, dividend, discontarea dividendelor, estimarea profitului, portofoliul de acţiuni, strategii de investire.

Analiza fundamentală: Prognozare şi modele econometrice. Factori fundamentali la nivel macroeconomic. Analiza dărilor de seamă financiare; recomandările analiştilor şi cursul acţiunilor.

Cuvinte-cheie: prognozare, metode econometrice, dare de seamă financiară, cursul acţiunilor, strategiile analizei tehnice.

Analiza tehnică. Metodele analizei tehnice: Esenţa analizei tehnice. Strategiile analizei tehnice; instrumentele analizei tehnice. Mediile glisante, oscilatoarele. Teoria ciclurilor. Teoria undelor lui Elliot. Cuvinte-cheie: strategiile analizei tehnice, mediile glisante, oscilatoarele, teoria ciclurilor, teoria undelor.

Gestiunea portofoliului de investiţii: Principiile gestiunii portofoliului de investiţii. Tratarea tradiţională a gestiunii portofoliului de investiţii şi teoria de portofoliu contemporană. Crearea portofoliului pe baza plasării activelor.

Cuvinte-cheie: portofoliu de investiţii, managementul portofoliului de investiţii, plasarea activelor, crearea portofoliului, teoria portofoliului contemporan.

Evaluarea eficientei gestiunii portofoliului de investiţii: Dimensionarea profitabilităţii portofoliului de investiţii. Dimensionarea eficientei gestiunii portofoliului, luând în consideraţie riscul. Alegerea timpului optim al operaţiunilor.

Cuvinte-cheie: profitabilitatea portofoliului de investiţii, eficienţa gestiunii portofoliului de investiţii, riscul portofoliului de investiţii.

Compartimentul 7. Reglementarea activităţii bancare

Obiectul, conţinutul şi principiile reglementării activităţii bancare: Reglementarea activităţii bancare - parte componentă a dreptului bancar; principiile reglementarii activităţii bancare. Reglementarea activităţii bancare - tratare internaţională. Reglementarea activităţii bancare - concepţie europeană.

Cuvinte-cheie: reglementare, activitate bancară, drept bancar.

Cadrul juridic al reglementării activităţii bancare. Reglementarea juridică a supravegherii activităţii bancare: Tratarea juridică a reglementării activităţii bancare. Componentele reglementării activităţii bancare. Sursele juridice ale reglementării activităţii bancare. Rolul şi problematica reglementării activităţii bancare. Scopul şi funcţiile reglementarii supravegherii activităţii bancare. Instituţiile ce efectuează reglementarea şi supravegherea activităţii bancare.

Cuvinte-cheie: surse juridice, supravegherea activităţii bancare, instituţiile de reglementare, regulament, acte normative, lege.

Restricţii şi limite în activitatea bancară: Restricţiile şi limitele activităţii bancare în domeniul licenţierii (autorizării) instituţiilor bancare. Restricţiile şi limitele activităţii bancare în domeniul suficienţei capitalului. Restricţiile şi limitele activităţii bancare în domeniul operaţiunilor de creditare. Restricţiile şi limitele activităţii bancare în domeniul gestionării lichidităţii băncilor.

Cuvinte-cheie: restricţii în activitatea bancară, limite în activitatea bancară, licenţierea instituţiilor bancare, suficienţa capitalului, operaţiuni de creditare, managementul lichidităţii bancare.

Reglementarea prudenţială parte componentă a reglementării activităţii bancare: Conceptul şi funcţiile reglementării prudenţiale a activităţii bancare în perioada de tranziţie. Reglementarea prudenţială a activităţii bancare în Republica Moldova.

Cuvinte-cheie: reglementarea activităţii bancare, norme prudenţiale, restricţii, criterii. reglementarea activităţii bancare, norme prudenţiale, restricţii, criterii.

Băncile Comerciale ca obiect al reglementării activităţii bancare: Activitatea bancară şi operaţiunile bancare ca obiect al reglementării activităţii bancare. Aspectul juridic al operaţiunilor bancare şi tipurile lor. Subiectul şi structura conexiunii juridice a operaţiunilor bancare. Procedura juridică de reorganizare a băncilor şi instituţiilor financiare.

Cuvinte-cheie:activitate bancară, operaţiuni bancare, reglementarea activităţii bancare, reorganizarea băncilor, instituţie financiară.

6.Banca Naţională a Moldovei (Băncile Centrale) subiect al reglementării activităţii bancare: Aspectul juridic al statutului Băncilor Centrale (BNM). Competenţa Băncilor Centrale (BNM). Particularităţile juridice ale activităţii subdiviziunilor teritoriale ale Băncilor Centrale. Cuvinte-cheie: Banca Centrală, statut juridic, competenţele Băncii Centrale, subdiviziuni teritoriale.

Reglementarea operaţiunilor pasive ale băncilor comerciale: Reglementarea operaţiunilor pasive ale băncilor comerciale. Reglementarea operaţiunilor bancare cu certificate de depozit şi de economii.

Cuvinte-cheie: operaţiuni pasive, depozit la vedere, depozit la termen, capital propriu, împrumuturi, certificat de economii, certificat de depozit.

Reglementarea operaţiunilor active ale băncilor comerciale: Reglementarea operaţiunilor active ale băncilor comerciale. Reglementarea operaţiunilor valutare ale băncilor comerciale. Reglementarea operaţiunilor bancare cu cambii şi cecuri.

Cuvinte-cheie:operaţiuni active, operaţiuni valutare, cambia, cecul, numerar, rezerve, titluri, portofoliu de titluri, credite, active corporale.

Compartimentul 8. Reglementarea funcţionării pieţelor de capital

Structura reglementării pieţei de capital în Republica Moldova.Tipuri de sisteme de reglementare şi analiza lor comparativă. Structura sistemului de reglementare în RM. Funcţiile şi procedurile de reglementare şi organismele ce le implementează. Funcţiile şi atribuţiile CNVM. Organismele de autoreglementare pe piaţa valorilor mobiliare din RM.

Cuvinte-cheie: infrastructura reglementării pieţei valorilor mobiliare, piaţa valorilor mobiliare, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, societate pe acţiuni, organisme de autoreglementare.

Emisiunea valorilor mobiliare pe piaţa de capital a Republicii Moldova şi procedura de înregistrare. Emitenţii pe piaţa titlurilor de valoare a Republicii Moldova. Procedurile de emisiune. Emisiunea publică şi emisiunea privată. Cerinţele faţă de plasamentul primar. Etapele de plasare şi exigenţele privind înregistrarea de stat a titlurilor autorizate spre plasare. Oferta publică, prospectul emisiei şi cerinţele faţă de el, etapele de plasament şi condiţiile de înregistrare de stat al titlurilor autorizate spre plasare.

Cuvinte-cheie: piaţa titlurilor de valoare, emitenţi, proceduri de emisiune, emisiune privată, emisiune publică, plasament privat, ofertă publică, înregistrarea de stat, titluri autorizate spre plasare.

Reglementarea activităţii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare a Moldovei şi procedura de licenţiere. Tipurile activităţilor profesioniste prevăzute de legislaţia RM. Cumularea tipurilor de activitate profesionistă. Licenţierea activităţilor profesioniste, cerinţe faţă de actele de constituire, componenta specialiştilor atestaţi. Suspendarea şi retragerea licenţelor ca mod de protecţie a cumpărătorilor de servicii pe piaţa de capital din RM.

Cuvinte-cheie: participanţi profesionişti, pachet de servicii, specialişti atestaţi, licenţierea activităţii profesioniste.

Supravegherea serviciilor prestate pe piaţa de capital a Republicii Moldova şi procedura de control. Supravegherea activităţii de broker şi dealer. Exercitarea procedurii de control prin intermediul dărilor de seamă. Supravegherea activităţii de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare în vederea protecţiei dreptului de proprietate pe PVM din RM. Dările de seamă întocmite de registratorii independenţi. Supravegherea activităţii de depozitare a valorilor mobiliare.

Cuvinte-cheie: activitate de broker, activitate de dealer, registrul deţinătorilor de valori mobiliare, registrator independent, depozitarea valorilor mobiliare, Depozitar Naţional, registrul acţionarilor, sistemul depozitar, operaţiunile de depozitare.

Reglementarea activităţii fondurilor de investiţii în Republica Moldova. Conceptul şi tipologia fondurilor de investiţii. Condiţiile de activitate a fondurilor de investiţii pe piaţa de capital a Republicii Moldova. Gestiunea fondurilor de investiţii. Serviciile prestate de către alţi participanţi profesionişti fondurilor de investiţii. Restricţiile în activitatea fondurilor de investiţii, dările de seamă prezentate de fondurile de investiţii.

Cuvinte-cheie: fond de investiţie, fonduri mutuale, fonduri nemutuale, fonduri pe intervale, managerul fondului, companie fiduciară, companiile de trust.

Mecanismul de transfer al dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare în Republica Moldova. Mecanismul de transfer al drepturilor de proprietate pe piaţa de capital al RM. Protecţia intereselor investitorilor. Tipuri de tranzacţii pe piaţa de capital a RM. Organizarea tranzacţiilor extrabursiere. Tranzacţii specifice. Oferta prin tender a hârtiilor de valoare. Mecanismul de transmitere a drepturilor patrimoniale asupra titlurilor de valoare. Activitatea Depozitarului Naţional al Valorilor Mobiliare. Hârtiile de valoare străine pe piaţa RM, condiţii de circulaţie.

Cuvinte-cheie: drept de proprietate, investitor, tranzacţii extrabursiere, tranzacţii specifice, ofertă prin tender, Depozitarul Naţional, hârtii de valoare străine.

Reglementarea activităţii Bursei de Valori din Moldova. Specificul tranzacţiilor bursiere. Reglementarea activităţii BVM. Procedura de reglementare a BVM. Cerinţe faţă de introducerea în listing, procedura de non-listing. Obţinerea calităţii de membru al BVM. Cerinţe faţă de agenţii bursei. Mecanismul de tranzacţionare în cadrul BVM. Lichidarea tranzacţiilor în cadrul BVM. Decontarea şi clearingul prin intermediul şi fără DNVM.

Cuvinte-cheie: bursă de valori, listing, non-listing, delisting, membru al bursei, agenţii bursei, tranzacţie, ordine condiţionale, ordine limită, ordine de piaţă, decontare, clearing, reguli de tranzacţionare.

Literatura de specialitate (de bază)

 1. Constituţia Republicii Moldova (aprobată la 29.07.94). Data ultimei modificări 25.07.2003.
 2. Legea cu privire la Guvernul republicii, Nr.64 - XII din 31.05.1990. Data ultimei modificări 13.02.2004.
 3. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, Nr. 548-XIII din 21.07.95. Data ultimei modificări 24.07.2003.
 4. Legea cu privire la proprietate, Nr. 459-XII din 22.01.1991. Data ultimei modificări 17.10.2002.
 5. Legea privind societăţile pe acţiuni, Nr. 1134-XIII din 02.04.1997. Data ultimei modificări 12.12.2002.
 6. Legea taxei de stat, Nr. 1216-XII din 03.12.92. Data ultimei modificări 04.12.2003.
 7. Legea cu privire la asigurări, Nr. 1508-XII din 15.06.1993. Data ultimei modificări 25.12.2003.
 8. Legea instituţiilor financiare, Nr. 550-XIII din 21.07.1995. Data ultimei modificări 29.05.2003.
 9. Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător, Nr. 81-XV din 18.03.04.
 10. Legea cu privire la fondurile de investiţii, Nr. 1204-XIII din 05.06.1997. Data ultimei modificări 05.02.2002.
 11. Legea RM cu privire la inspecţia înainte de expediţie, Nr. 265-XV din 26.06.2003.
 12. Legea privind Curtea de Conturi, Nr. 312-XIII din 08.12.1994. Data ultimei modificări 17.05.2002.
 13. Legea insolvabilităţii, Nr.632-XV din 14.11.2001. Data ultimei modificări 26.12.2003.
 14. Legea salarizării, Nr. 1305-XII din 25.02.1993. Data ultimei modificări 26.12.2003.
 15. Legea cu privire la programul de privatizare pentru anii 1997-1998, Nr.1217-XIII din 25.06.1997. Data ultimei modificări 01.04.2004.
 16. Legea asistenţei sociale, Legea RM Nr. 547-XV din 25.12.2003.
 17. Legea RM privind finanţele publice locale, Nr. 397-XV din 16.10.2003.
 18. Legea serviciului public, Nr. 443-XIII din 04.05.1995. Data ultimei modificări 25.12.2003.
 19. Legea privind sistemul bugetar si procesul bugetar, Nr.847-XIII din 24.05.1996. Data ultimei modificări 04.12.2003.
 20. Legea privind taxele locale, Nr. 186-XIII din 19.07.1994. Data ultimei modificări 05.02.2004.
 21. Legea privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, Nr. 499 - XIV din 14.07.1999. Data ultimei modificări 26.09.2003
 22. Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat, Nr.156-XIV din 14.10.1998. Data ultimei modificări 04.03.2004.
 23. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, Nr.1585- XIII din 27.02.1998. Data ultimei modificări 25.12.2003.
 24. Legea privind administraţia publică locală, Nr. 186- XIV din 06.11.1998. Data ultimei modificări 23.10.2002.
 25. Legea cu privire la sistemul public de asigurări sociale, Nr. 489- XIV din 08.07.1999. Data ultimei modificări 18.12.2003.
 26. Legea cu privire la tariful vamal, Nr. 1380-XIII din 20.11.1997. Data ultimei modificări 11.12.2003.
 27. Legea bugetară anuală pentru anii respectivi.
 28. Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pentru anii respectivi.
 29. Legea cu privire la bani, Nr. 1232-XII din 15.12.1992.
 30. Legea cu privire la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, nr. 192-XIV din 02.11.1998. Data ultimei modificări 18.07.03.
 31. Legea cambiei, Nr. 1527-XII din 22.06.1993
 32. Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor, Nr. 633-XV din 15.11.2001. Data ultimei modificări 05.02.2004.
 33. 33. Legea RM privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, Nr. 575-XV din 26.12.2003.
 34. Legea cu privire la gaj, Nr.449-XV din 30.07.2001. Data ultimei modificări 21.11.2003.
 35. Legea cu privire la leasing, Nr. 731 din 15.02.1996. Data ultimei modificări 13.06.2003.
 36. Legea cu privire la franchising, Nr.1335-XIII din 01.10.1997. Data ultimei modificări 13.06.2003.
 37. Legea cu privire la piaţa valorilor mobiliare, Nr. 199-XIV din 18.11.1998. Data ultimei modificări 05.02.2002.
 38. Codul Fiscal, Nr.1163-XIII din 24.04.1997. Data ultimei modificări 06.02.2004.
 39. Codul vamal. Nr. 1149-XIV din 20.07.2000.
 40. Clasificaţia bugetara. Hotărârea Parlamentului RM privind clasificaţia bugetara Nr.969-XlII din 24 iulie 1996.
 41. Cu privire la indexarea pensiilor, Hotărârea Guvernului RM, Nr. 278 din 22 martie 2004.
 42. Privind politica monetară şi valutară a BNM pentru anii respectivi, Hotărîri ale BNM.
 43. Despre aprobarea Regulamentului cu privire la efectuarea reviziilor economico-financiare, Hotărârea Guvernului RM Nr. 253 din 10.03.2003. Data ultimei modificări 11.09.2003.
 44. Hotărâre a CNVM cu privire la modul de acordare şi retragere a licenţelor pentru activitatea pe piaţa valorilor mobiliare, nr. 12/1 din 28.10.1999.
 45. Hotărârea CNVM cu privire la aprobarea actelor normative privind activitatea de brokeraj şi dealer, nr. 48/7 din 17.12.2002.
 46. Hotărâre cu privire la aprobarea Regulilor Bursei de Valori a Moldovei, nr. 17/5 din 19 mai 2000.
 47. Regulamentul cu privire la aplicarea TVA, din 01.11.1999. Scrisoare instructivă ale Ministarului Finanţelor Republicii Moldova.
 48. Adochiţei M., Adochiţei A. „Finanţele întreprinderii in economia de piaţă.” - Piatra Neamţ: Tipografia Mitrea, 1993.
 49. Adochiţei M., Antoniu N.”Finanţele întreprinderilor.” - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 1993.
 50. Basno Cezar. „Monedă şi Credit.” Vol. II- Bucureşti: A.S.E., 1991.
 51. Basno Cezar. „Monedă şi Credit.” Vol. III - Bucureşti: A.S.E., 1991.
 52. Basno Cezar, Dardac Nicolae, Floricel Constantin. „Monedă, Credit, Bănci.” - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.R., 1994.
 53. Balanescu Rodica, Balanescu Florin, Moldovan Elena. „Sistemul de impozite.” - Bucureşti: Editura Economică, 1994.
 54. Balanescu Rodica, Codreanu Carmen. „Taxa pe valoarea adăugată.” - Bucureşti: Editura AGER-Economistul, 1993.
 55. „Băncile şi relaţiile economice de piaţă” (partea I) / Coordonatori: C.Bulhac, V.Valeico, P.Petrusin. - Chişinău: Editura „GOLVO", 1994.
 56. Bistriceanu Gheorghe, Ana Gheorghe. „Finanţe.” - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 1995.
 57. Boulescu Mircea, Chita Marcel. „Control financiar şi expertiza contabilă.” - Craiova: Editura MONDO - EC, 1992.
 58. Bran Paul. „Relaţii financiare şi monetare internaţionale.” - Bucureşti: Editura Economică, 1995.
 59. Dardac Nicolae, Vasilescu Eugen. „Monedă şi Credit.” Vol. I. - Bucureşti: A.S.E.; 1992
 60. „Dicţionar de asigurări”, Coordonator: prof.univ. dr. Gh. D. Bistriceanu. - Bucureşti: Editura Ştiintifică, 1991.
 61. „Dicţionar de relaţii economice internaţionale” / Coordonatori: prof. univ. Dr. Gheorghe Marin, prof.univ. dr. Alexandru Puiu. - Bucureşti: Editura Enciclopedică, 1993.
 62. Drenuţa Emilian. „Administrarea veniturilor bugetului public.” - Bacău: Editura Agora, 1991.
 63. Drenuţa Emilian, Neamţu Gheorghe. „Bugetul public.” - Bacău: Editura Agora, 1992.
 64. Drenuţa Emilian, „Trezoreria finanţelor publice.” - Bacău: Editura Agora, 1994.
 65. Gliga loan. „Dreptul finanţelor publice.” - Bucureşti: Editura didactică şi Pedagogică, R.A., 1992.
 66. „Finanţe publice” / Coordonator prof.univ. dr. Iulian Văcărel. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 1992.
 67. „Finanţe - monedă „/ Coordonator: prof.univ. dr. Maria Bodnar. - Bucureşti, A.S.E., 1995.
 68. Kiriţescu Costin C. „Relaţii valutar-financiare internaţionale.” - Bucureşti: Editura Ştiinţifică si Enciclopedică, 1978.
 69. Matei Gheorghe. „Finanţe generale.” - Craiova: Editura MONDO-EC., 1994.
 70. „Monedă, credit, bănci” / Coordonator: prof.univ. dr. Cezar Basno. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 1994.
 71. Negruş Mariana. „Tehnici de calcul valutar-financiare.” - Bucureşti: Editura Militară, 1992.
 72. „Preţuri si tarife” / Coordonator: prof.univ. dr. Tatiana Moşteanu. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 2000.
 73. Radu Vasile. „Monedă şi politică fiscală.” - Bucureşti: Editura URANUS, 1994.
 74. „Relaţii valutar-financiare internaţionale” / Coordonator: conf. univ. dr. Paul Bran. -Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1990.
 75. Stancu Ion. „Finanţe.” - Bucureşti: Editura Economică, 1996.
 76. Toma Mihai. „Finanţe şi gestiune financiară.” - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., 1994.
 77. Topciu Constantin. „Fiscalitatea.” Vol. I. - Bucureşti: A.S.E., 1992.
 78. Şaguna Dan-Drosu. „Drept financiar şi fiscal.” - Bucureşti: Editura OSCAR PRINT, 1994
 79. Vasilescu Eugen, Dardac Nicolae. „Monedă şi Credit.”Vol. II. - Bucureşti: A.S.E., 1991.
 80. P.Halpern, "Finanţe manageriale" Editura Economică 1998.
 81. Stancu, "Finanţe, Gestiune financiară", Bucureşti. -1997.
 82. „Reforma agrară: Falimentul, analize, sinteze, comentarii,” ediţia a II-a; Chişinău 1999/ARA/.
 83. Steve Robinson "Management financiar", Bucureşti: Teora 1999.
 84. Teodora Vaşcu Barbu "Bugetul statului si agenţilor economici", Bucureşti, 1997.
 85. Gh. Manolescu "Buget: abordare economică si financiară". Editura Economică. Bucureşti 1997.
 86. Ioan Talpoş. "Finanţele României". Timişoara 1995.
 87. T. Moşteanu. "Buget şi Trezorerie publică", Bucureşti 1997.
 88. Emilian Drehuţa, Gheorghe Neamţu "Bugetul public şi contabilitatea unităţilor bugetare". Editura Agora, 1997.
 89. Stanislav Fotescu. ş.a. “Iniţiere în asigurări”, Chişinău, editura Policolor 2003.
 90. Stanislav Fotescu “Eficienţa asigurărilor în Republica Moldova”, Chişinău 2001, editura ASEM.
 91. Iulian Văcărel, Florin Bercea “Asigurări şi reasigurări”, Bucureşti editura Expert 1998,
 92. Marinică Dobrin, Paul Tănăsescu “Teoria şi practica asigurărilor: procedee manageriale în economia asigurărilor”, Bucureşti 2002, editura Economica – 312 p.;
 93. Ion Negoiţă “Aplicaţii practice în asigurări şi reasigurări”, Sibiu 2001, editura Etape.
 94. Borgan Decebal Manole „Sistemul informaţional în societăţile de asigurare”, Filipeştii de Tîrg, editura Antet, 2003.
 95. Алексеев М. „ Рынок ценных бумаг” , Москва, Издательство Финансы и статистика, 1992.
 96. Антонов Н.Г., Пессель М.А. «Денежное обращение, кредит и банки.», Москва, Издательство Финстатинформ, 1995.
 97. «Банки и рынок « (книга 1) Под общ. Ред. Булгака К.А., Валейко В.П., Петрушина П.А. , Кишинев, Издательство «БОЕВО», 1994.
 98. Бункина М.К. «Деньги. Банки. Валюта.»: Учебное пособие, Москва, Издательство АО «ДИС», 1994.
 99. Валейко В.П., Примак А.Л.»Управление фондовым рынком (книга 1).», Кишинев, Издательство РИВЦ, 1995.
 100. Валейко В.П. и др. «Управление фондовым рынком (книга 2).», Кишинев, Издательство РИВЦ, 1995 .
 101. Валейко В.П. и др. «Управление фондовым рынком (книга 3).», Кишинев, Издательство РИВЦ, 1995 .
 102. «Денежное обращение и кредит при капитализме” Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. - 3-е изд., перераб. и доп., Москва, Издательство Финансы и статистика, 1989 .
 103. «Деньги, кредит, банки: Справочное пособие» / Е.И. Кравцова, Б.С. Войтешенко, Е.И. Кравцов и др., под общ.ред. Г.И. Кравцовой, Минск, издательство Меркаванне, 1994.
 104. Долан Э.Дж. и др. «Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика» / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; под общ. Ред. В. Лукашевича., Москва, 1991.
 105. Камшибаев Р.А., Валейко В.П., Стратулат О.А., Камшибаев А.Р. «Инвестиция и расчеты с ценными бумагами.», Алматы, издательство КИМЭП, 1994.
 106. Макконнэл Кэмбэлл Р., Брю Стэнли Л. «Экономикс: Принципы, проблемы и политика: в 2-х томах 1,2.» , Москва, Издательство «Республика», 1992.
 107. «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения»/ Под ред. Д.э.н. проф. Л.Н.Красавиной, Москва, издательство Финансы и статистика, 1994.
 108. Нуриев P.M. « Деньги, банки и денежно-кредитная политика.», Москва, издательство Финстатинформ, 1995.
 109. «Общая теория денег и кредита»: Учебник / Под ред. Проф. Е.Ф. Жукова., Москва, издательство ЮНИТИ, 1995.
 110. «Общая теория финансов»: Учебник / Л.А. Дробозина, Ю.А. Константинова, Л.П. Окунева и др.; под общ. Ред. Л.А. Дробозиной. - Москва, издательство ЮНИТИ, 1995.
 111. « Банки и биржи», под общ.ред. Л.А. Дробозиной, Москва, издательство ЮНИТИ, 1995.
 112. «Финансы и кредит»: Учебник / А.Ю. Казак и др.; Под ред. А.Ю. Казака., Екатеринбург, издательство МП «ПИПП», 1994.
 113. В.М. Родионова, Ю.Я. Вавилов, Л.И. Гончаренко и др. «Финансы», Москва, издательство Финансы и статистика, 1995.
 114. Дж. Ван Хорн «Основы финансового менеджмента».- 11-е издательство, Москова – Санкт-Петербург-Киев, издательство Вильямс, 2003.
 115. В. В. Ковалев «Введение в финансовый менеджмент», Москова, издательство Финансы и статистика, 1999.
 116. Бернар Коласс «Управление финансовой деятельностью предприятия», Москва, издательство Финансы, 1997.
 117. Юджин Ф. Бригхэм «Энциклопедия финансового менеджмента», Москова, издательство Экономика, 1998
 118. «Практикум по финансовому менеджменту», Москва, издательство «Перспектива», 1998.
 119. P. Брейли, С. Майерс «Принципы корпоративных финансов»,Москва , изд-во «Олимп-бизнес»,1997.
 120. Ульям Ф. Шарп «Инвестиции», Москва, 1997.
 121. E.G. Стоянова «Финансовый менеджмент: теория и практика.», Москва, издательство Перспектива, издание-3 , 1998.
 122. «Финансовый менеджмент» под ред. Г. Б. Поляка, Москва, «Финансы» изд. Объединение, 1998.
 123. «Финансовое управление фирмой» под ред. В. И. Терехина, Москва, издательство « Экономика», 1998.
 124. Юджин Ф. Бригхэм, Луис Гапенски « Финансовый менеджмент», Санкт Петербург, издательство «Экономическая школа», 1997 в 2-х томах.
 125. Е.С. Стоянова, М.Г. Штерн «Финансовый менеджмент для практиков» Москва, изд-во « Перспектива», 1998.
 126. А.А. Гвозденко «Основы страхования», Учебник, Москва, издательство Финансы и статистика 1998.
 127. В.И. Рыбкин «Аудит страховых компаний», Москва, АО Финстатинформ 1995.
 128. А.Н. Зубец «Страховой маркетинг», Москва, издательство АНКИЛ 1998.
 129. Л.Г. Скамай «Страхование», Учебное пособие, Москва, издательствоИНТРА-М 2001.
 130. А.П. Архипов, В.Б. Гомель «Основы страхового дела», Учебное пособие, Москва, издательство Маркет ДС, 2002.
 131. К.Е. Турбина «Теория и практика страхования», Учебное пособие, Москва, издательство АНКИЛ , 2003.
 132. Под редакцией профессора В.В. Шахова «Страхование», Москва, издательство АНКИЛ, 2002.
 133. К.Е. Турбина «Тенденции развития мирового рынка страхования», Москва, издательство АНКИЛ , 2000.
 134. М.Н. Басаков «Страховое дело в вопросах и ответах», Ростов-на-Дону, издательство Феникс, 1999.
 135. Б.Ю.Сербиновский, В.Н.Гарькуша «Страховое дело», Ростов-на-Дону, издательство Феникс, 2000.

Bibliografia suplimentară.

 1. Banks / Volum 1. Washington, D.C. International Monetary Fund, 1992.
 2. Banks / Volum 2. Washington, D.C. International Monetary Fund, 1994.
 3. Banks / Volum 3. Washington, D.C. International Monetary Fund, 1995.
 4. Brigham Eugene. Fundamentals of financial management / Seventh edition. The Druben Press, 1996
 5. Financial Regulation. Washington, D.C.: The World Bank, 1992.
 6. Frame works for Monetary Stability. - Washington, D.C.: International Monetary Fund, 1994.
 7. Francois Deruel. Finances publiques / Dalloz. - Paris: 1977.
 8. Improving'l Administration in Developing Gauntries. - Washington, D.C.: I.M.F. 1992.
 9. Khan M.Y., Jain S. Theory and problems of Financial Management. - New Delhi: Ta'I McGraw-hill Publishing Company Limited, 1993.
 10. Klein Thomas. External Debt Management.-Washington, D.C.: The World Bank, 1994.
 11. Musgrave Richard, Musgrave Reggy. Public Finance in Theory and Practice. Tourth Edition, McGraw-Hill Company, New Yore, St.Louis. San-Francisco. 1984.
 12. Newbery David, Stern Nicholas. The Theory of Taxation for Developing Countries / The World Bank. Oxford University Press, 1987.
 13. Pechman Joseph. Federal'l Policy / Fifth edition. - Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1987.
 14. Pischke J.D. Von. Finance at the Frantier. - Washington, D.C., 1991.
 15. Premchand. Public Expenditure Management / International Monetary Fund. Washington, D.C. 1993.
 16. Tait Alan. Value Added'l. - Washington, D.C.: International Monetary Fund, 1988.
 17. Tax Policy. - Washington, D.C.: International Monetary Fund, 1995.
 18. Tax Policy in Development Countries. - Washington, D.C.: The World Bank 1991.
 19. Accounting and finance for managers in insurance”, CII 1991
 20. J. Cowan, „Lloyd’s regulatory requiremenrs”, CII, 1991
 21. O.C.D.E. L’assurance et les services financiers. Tendances structurelles // Les Editions de L’O.C.D.E, Paris 2001
 22. www.mdl.net
 23. www.infomerket.md
 24. www.generali.ro
 25. www.aiglife.ro
 26. www.allinsurance.ru
 27. www.ankil.ru
 28. www.ins-forum.ru
 29. www.cea.assur.org - Comite Europeen Des Assurances