Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


08.00.10 – Finanţe; monedă; credit


Aprobat
Sedinta Comisiei de atesatre
Din 27 februarie 2005

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific:
Economie

Formula specialităţii
Specialitatea „Finanţe; monedă; credit” este un domeniu al ştiinţei economice care cercetează fluxurile financiare şi monetare prin elaborarea şi aplicarea metodelor contemporane de cercetare şi gestiune a acestora; prin cunoaşterea profundă a legislaţiei în vigoare şi utilizarea noilor tehnologii informaţionale în atingerea scopului dezvoltări economice durabile. La baza cercetrii domeniului financiar şi monetar se află abordarea sistemică cu un pronunţat caracter interdisciplinar bazat pe principiile metodologiilor moderne şi diversitatea metodelor de cercetare.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
1. Specialitatea „Finanţe; monedă; credit” studiază modalităţile de formare şi distribuire a finanţelor statului, întreprinderilor şi organizaţiilor, precum şi procedeele concrete de obţinere şi rambursare a resurselor de împrumut, în timp ce „Economia politică; doctrine economice” cercetează relaţiile financiare între stat şi agenţii economici ca modalitate de implicare a statului în economie în vederea reglementării ei.

2. Specialitatea „Finanţe; monedă; credit” cercetează principiile de alocare a resurselor financiare în vederea creşterii eficienţei activităţii unităţilor economice, în timp ce „Economie şi management (în ramură)” permite formularea legităţilor, metodelor şi procedurilor de organizare şi gestionare a proceselor economice necesare asigurării creşterii eficienţei organizaţiei.

3. Specialitatea „Finanţe; monedă; credit” studiază mecanismul de finanţare a proceselor de producere, de funcţionare a pieţelor financiare, de aplicare a politicii de preţuri, în timp ce „Marketing; Logistică” se orientează la cunoaşterea curentă şi de perspectivă a nevoilor consumatorilor spre a satisface optimal şi operativ aceste nevoi.

4. Specialitatea „Finanţe; monedă; credit” se axează pe analiza financiară a unităţilor economice, în timp ce „Statistica economică” prezintă latura cantitativ-numerică a indicatorilor economici, stabilind dinamica şi mutaţiile de structură în cadrul lor.

5. Specialitatea „Finanţe; monedă; credit” cercetează principiile de aplicare eficientă a rapoartelor financiare, a bilanţurilor contabile în procesul de analiză şi previziune financiară, pe când „Contabilitate; audit; analiză economică” se preocupă de colectarea, prelucrarea şi analiza informaţiilor privind fluxurile economice, controlul şi auditul contabil.

6. Specialitatea „Finanţe; monedă; credit” cercetează eficienţa fenomenelor şi proceselor financiare, iar „Metode economico-matematice” formează posibilităţi noi de cercetare prin aplicarea modelelor economico-matematice, cibernetice, econometrice şi de cercetare operaţională.

7. Specialitatea „Finanţe; monedă; credit” cercetează legităţile dezvoltării sistemului financiar-bancar pe plan naţional şi internaţional, pe când „Economie mondială; relaţii economice internaţionale” se preocupă de dezvoltarea economică şi reducerea dezechilibrelor economice pe plan mondial; particularităţile funcţionării pieţei mondiale; relaţiile de cooperare, integrare şi globalizare între statele lumii şi rolul organizaţiilor economice internaţionale.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Cobzari Ludmila, dr.hab., conf. univ., decanul facultăţii „Finanţe”
  2. Caraganciu Anatol, dr.hab., prof.univ., şef catedră „Bănci şi burse de valori”
  3. Manole Tatiana - dr.hab., prof.univ., şef catedră „Finanţele şi contabilitatea firmei”, Universitatea Tehnică din Moldova
  4. Hîncu Rodica - dr.hab., conf. univ., facultatea „Finanţe”, ASEM
  5. Fuior Elena - dr., conf univ., şef catedră „Finanţe şi bănci” UCCM

Recenzenţii:

  1. Ulian Galina - dr.hab., prof.univ., şef catedră „Finanţe”, Universitatea de Stat din Moldova
  2. Casian Angela, conf.univ., dr., catedra „Finanţe şi Asigurări”