Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

08.00.11 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

În condiţiile trecerii la economia de piaţă creşte importanţa disciplinei “Statistica economică” în învăţământul economic. Cerinţele informaţionale ale structurilor administrative s-au modificat considerabil după volum, componenţă, veridicitate şi operativitate. Economia cu sute de mii de agenţi economici reclamă trecerea de la evidenţa completă la cea selectivă. În astfel de condiţii obiective o importanţă deosebită capătă tehnologia colectării, prelucrării şi analizei datelor statistice, care permite elaborarea informaţiilor macroeconomice generalizate în concordanţă cu practica internaţională privind sistemul de gestiune şi statistică.

Procesele socio-economice conduc la necesitatea componentului de prognostic, capabil să semnalizeze din timp despre posibilitatea ofensivă a situaţiilor critice, dacă în sistemul de administrare nu se petrec schimbări esenţiale.

În activitatea lor, statisticienilor le revin de soluţionat cele mai actuale probleme de statistică economică.

Pentru a deveni specialişti în domeniul 08.00.11 “Statistică economică” candidatul va susţine examenul de doctorat.

Disciplinele selectate îmbină elemente ale cunoştinţelor deja acumulate pe parcursul etapelor precedente de formare a doctorandului şi presupun un grad avansat de prezentare teoretică a subiectelor propuse, prin îmbinare cu aplicarea lor practică. Pe parcursul examenului, doctorandul trebuie să dea dovadă de următoarele abilităţi:

Conţinutul programei

Statistica descriptivă şi inferenţială

Conceptul de statistică
Apariţia şi evoluţia statisticii. Domeniile statisticii. Legi statistice. Conceptele ştiinţei statistice. Metodologia statistică. Problemele şi principiile de bază ale organizării statisticii de stat în Republica Moldova.

Observarea statistică
Principii de bază ale observării statistice. Surse de date statistice. Probleme metodologice şi organizatorice ale programului unei observări statistice. Tipurile de observări. Metodele de înregistrare a datelor. Conceptul de eroare în statistică, modalităţi de eliminare a erorilor.

Metode de prelucrare a datelor statistice
Programul prelucrării datelor statistice. Prelucrarea datelor statistice cu ajutorul mijloacelor tehnicii de calcul. Sistematizarea datelor. Metoda grupării. Alegerea şi utilizarea caracteristicilor de grupare. Tipuri de grupări statistice. Alegerea numărului de grupe şi stabilirea mărimii intervalului de grupare pentru caracteristicile exprimate numeric.

Metode de prezentare a datelor statistice
Tabele statistice. Regulile de construire a tabelelor. Serii statistice. Principii şi reguli de reprezentare grafică.

Indicatorii statistici rezultaţi din prelucrarea datelor
Funcţiile indicatorilor statistici. Indicatori primari şi derivaţi. Mărimi relative de structură, intensitate şi coordonare. Mărimi relative ale dinamicii.

Indicatorii tendinţei centrale
Clasificarea mărimilor medii. Media de ordinul t. Relaţia între medii. Generalizarea noţiunii de medie. Modul. Mediana. Generalizarea medianei: quntilele (de ordinul n). Condiţiile lui Yule. Mediala. Relaţia între medie, mediană şi mod.

Analiza statistică a dispersiei (variabilităţii) faţă de tendinţa centrală
Necesitatea măsurării dispersiei (variabilităţii) valorilor individuale. Indicatorii sintetici ai dispersiei. Varianţa şi abaterea standard. Proprietăţi ale varianţei. Momente simple şi ordinare. Momente centrate. Relaţiile dintre momente. Indicatorii variabilei aleatoare a lui Bernoulli. Caracterizarea statistică a formei de repartizare a frecvenţelor: asimetria repartiţiilor, aplatizarea, boltirea. Coeficientul empiric de asimetrie Yule şi Kendall. Coeficienţii de aplatizare a lui Pearson şi R.Fisher.

Modelele principale folosite în statistică
Variabile aleatoare şi legi de probabilitate. Variabile aleatoare discrete. Variabile aleatoare continue. Legea normală de repartiţie. Variabila centrată -redusă (z). Transformarea unei distribuţii statistice într-o distribuţie teoretică. Relaţia dintre valorile unei variabile (x) şi efectivele corespunzătoare. Distribuţia Student. Distribuţia binomială. Distribuţia Poisson. Aproximarea legii binomiale printr-o lege Poisson. Verificarea normalităţii unei distribuţii: testul χ2, testul Kolmogorov. Validarea modelelor.

Sondajul - metoda de investigare a fenomenelor de masă
Rolul cercetării prin sondaj. Etape ale demersului metodologic al cercetării prin sondaj. Metode nealeatoare de eşantionare. Metode aleatoare de eşantionare. Elaborarea chestionarelor. Prelucrarea şi analiza datelor sondajului. Erori de reprezentativitate.
Testarea ipotezelor statistice în fundamentarea deciziilor bazate pe date de sondaj. Intervale de încredere pentru caracteristicile populaţiei de referinţă. Determinarea mărimii eşantionului. Erori şi riscuri în decizia statistică. Teste pentru media unei caracteristici. Teste pentru dispersia unei caracteristici referitoare la calitatea produselor. Verificarea corespondenţei dintre repartiţia empirică şi cea teoretică. Redactarea raportului.

Experimentele în economie - Analiza varianţei (ANOVA)
Concepte, definiţii, clasificări în ANOVA. Descompunerea variaţiei pe componente în cazul analizei unifactoriale. Tabelul de sinteză ANOVA pentru un singur factor cauză. Analiza varianţei pentru doi factori. Ipoteze şi testarea acestora în cazul ANOVA bifactorială. Tabelul de sinteză ANOVA bifactorială.

Analiza statistică a legaturilor dintre variabilele statistice
Metode de studiere a legăturilor statistice. Metode analitice de studiere a legăturilor statistice. Metoda regresiei: modele de regresie unifactonală, modele de regresie multifactorială. Modele de regresie neliniare. Indicatorii parametrici ai intensităţii corelaţiei. Metode neparametrice de măsurare a intensităţii legăturilor dintre fenomene.

Metoda indicilor
Probleme teoretice ale construirii indicilor. Indicii agregaţi. Sisteme de ponderare folosite la construirea indicilor de grup. Indicii de grup calculaţi ca medie a indicilor individuali. Indicii calculaţi ca raport a două medii. Descompunerea pe factori a variaţiei unui fenomen complex folosind metoda indicilor. Alcătuirea seriilor cronologice de indici statistici.

Indicatori şi metode de analiză a dinamicii fenomenelor
Conceptul de serie cronologică. Reprezentări grafice ale seriei cronologice. Sistemul de indicatori statistici ai seriei cronologice. Modelarea statistică a seriilor cronologice. Modelul aditiv si modelul multiplicativ de combinare a componenţelor seriilor cronologice. Analiza statistică a sezonalităţii fenomenelor. Interpolarea şi extrapolarea pe baza seriilor cronologice. Prognoza statistică.

Metode de analiză a datelor
Obiectul analizei datelor. Principiile de bază ale analizei datelor. Structura ansamblului de metode de analiză a datelor. Gestiunea, analiza şi sinteza datelor. Analiza factorială a corespondenţelor. Metode discriptive de analiză multivariată a datelor (analiza componentelor principale). Metode de analiză discriminantă. Metode geometrice. Analiza discriminantă. Descrierea principalelor comenzi ale pachetelor de programe statistice existente pentru PC: MATLAB, EXCEL/WINDOWS, SAS, SPSS, SYSTAT, EVIEWS.

Statistica social-economică

Sistemul de indicatori ai statisticii socio-economice
Noţiuni, forme şi tipuri de indicatori statistici. Principalele capitole al sistemului de indicatori ai statisticii socio-economice.

Clasificări statistice
Noţiuni generale despre clasificări, grupări şi nomenclatoare şi rolul acestora în cercetările statisticii socio-economice. Clasificări şi nomenclatoare standardizate: rolul, legături, funcţii. Clasificarea activităţilor din economia naţională. Principii şi arhitectură. Încadrarea activităţii principale a unei unităţi după metoda “ordinii descrescătoare”. Modalităţi de încadrare. Reguli de stabilitate. Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor (CPSA).

Statistica populaţiei, ocupaţiei şi şomajului
Populaţia şi structura demografică. Indicatorii statistici privind mişcarea naturală a populaţiei. Mişcarea migratorie a populaţiei. Indicatorii statistici calculaţi în statistica internaţională privind forţa de muncă. Statistica şomajului.

Statistica veniturilor populaţiei
Importanţa socio-economică a cercetării statistice a veniturilor populaţiei. Indicatorii şi caracterul acestora. Indicatorii diferenţierii veniturilor populaţiei în cercetările gospodăriilor casnice. Indicatorii statisticii ai sărăciei.

Statistica consumului populaţiei
Sistemul de indicatori ai consumului populaţiei. Consumul alimentar ca obiect al observării statistice. Statistica consumului mărfurilor nealimentare şi serviciilor.

Statistica preţurilor, tarifelor şi inflaţiei.
Principiile metodologice ale statisticii preţurilor. Sistemul indicilor preţurilor. Cercetarea statistică a dinamicii preţurilor şi tarifelor la nivelul întreprinderilor. Statistica preţurilor de consum. IPC şi utilizarea IPC. Statistica inflaţiei.

Indicatorii creşterii economice
Principalele agregate macroeconomice de rezultate. Metode de calcul a produsului intern brut (PIB-ului) în statistica internaţională. Măsurarea statistică a economiei neobservate şi a economiei ascunse. Calcularea produsului naţional brut – PNB, venitului naţional (VN) şi venitului naţional disponibil (VND). Ritmul creşterii economice. Rata anuală de creştere economică. Rata medie anuală de creştere economică. Metode de desflaţionare a Produsului Intern Brut. Calcularea deflatorului PIB.

Statistica avuţiei naţionale
Caracterul socio-economic al avuţiei naţionale. Conţinutul avuţiei naţionale. Sistemul de indicatori ai avuţiei naţionale. Evaluarea avuţiei naţionale.

Statistica capitalului fix în avuţia naţională
Caracterul socio-economic al capitalului fix şi al mijloacelor fixe şi sarcinile caracteristicii statistice ale acestora. Clasificarea mijloacelor fixe. Metode de evaluare a mijloacelor fixe. Indicatorii reproducţiei simple şi lărgite ai mijloacelor fixe. Metoda bilanţieră de cercetare a reproducţiei mijloacelor fixe.

Statistica investiţiilor
Caracterul socio-economic al investiţiilor şi sarcinile cercetării statistice. Indicatorii statisticii ai investiţiilor şi metodologia de calcul al acestora. Metode de analiză a investiţiilor.

Statistica bugetului public şi a sistemei bugetare
Caracterul socio-economic al bugetului public şi sistemei bugetare. Clasificarea bugetară. Principalii indicatori de analiză ai bugetului public şi sistemei bugetare.

Statistica circulaţiei monetare
Caracterul socio-economic al circulaţiei monetare şi sarcinile statisticii. Principalii indicatori ai circulaţiei monetare. Interconexiunile indicatorilor monetari cu indicatorii macroeconomici.

Statistica creditului
Categorii de credite bancare conform clasificaţiei internaţionale. Calcularea dobânzii, costului împrumutului şi ratei dobânzii. Indicatorii statistici calculaţi de băncile comerciale pentru acordarea creditelor agenţilor economici.

Statistica relaţiilor economice externe
Obiectul şi sarcinile statisticii relaţiilor economice externe. Statistica vamală a comerţului exterior. Principalele clasificări şi nomenclatoare utilizaţi în statistica comerţului exterior. Indicatorii statistici de analiză a comerţului exterior. Balanţa de plăţi externe. Rolul, clasificarea şi forme de prezentare. Metodologia de elaborare al Balanţei de plăţi externe. Indicatorii statistici de analiză a Balanţei de plăţi externe. Poziţia investiţională internaţională – PII.

Statistica datoriei externe
Noţiuni şi clasificări ale datoriei externe – DE. Indicatorii statistici ai datoriei externe. Indicatorii efectelor economice şi financiare ale datoriei externe.

Statistica antreprenoriatului
Caracterul socio-economic al antreprenoriatului şi sarcinile statisticii. Clasificarea statistică a întreprinderilor după mărime. Indicatorii statistici ai antreprenoriatului şi metodologia de calcul al acestora. Particularităţile cercetării statistice a micului business.

Probleme metodologice privind comparaţiile în timp şi spaţiu ale indicatorilor macroeconomici Probleme teoretice privind alegerea formulei indicelui preţurilor. Indicii preţurilor produsului intern brut. Compararea indicatorilor macroeconomici ai Republicii Moldova cu alte ţări şi analiza lor.

Metode statistice pentru studiul calităţii şi fiabilităţii produselor
Metode pentru asigurarea calităţii produselor. Aspectele economice ale calităţii. Evaluarea statistică a nivelului calităţii. Indicatorii statistici ai calităţii. Analiza statistică a capacităţii proceselor de fabricaţie. Controlul reglării şi preciziei procesului cu media sau mediana. Controlul preciziei. Metode de control statistic pentru recepţia produselor. Controlul statistic de recepţie a produselor cu caracteristici atributive. Analiza şi controlul fiabilităţii produselor. Indicatorii principali ai fiabilităţii.

Statistica activităţilor

Statistica rezultatelor activităţii în industrie
Indicatorii statisticii ai producţiei industriale. Producţia fizică. Indicatorii valorici ai rezultatelor. Valoarea producţiei fizice. Producţia brută. Valoarea adăugată brută. Valoarea adăugată netă. Excedentul brut de exploatare. Excedentul net de exploatare. Profitul. Indicatorii performanţelor calitative. Indicatorii parţiali ai calităţii. Indicatorii cumulativi. Indicatorii calităţii medii. Indicatorii lipsei de calitate. Marca de calitate. Indicatorii eficienţei factorilor de producţie. Corelaţii fundamentale.

Statistica în construcţii şi transporturi
Indicatori ai statisticii construcţiilor şi transporturilor. Organizarea sistemului informaţional statistic în construcţii şi transporturi. Principalii indicatori fizici: suprafaţa construită, suprafaţa utilă, suprafaţa locuibilă. Principalii indicatori valorici: producţia de construcţii-montaj terminată, producţia de construcţii globală în construcţii-montaj, producţia de construcţii netă, cheltuieli materiale etc. Indicatori în transporturi. Indicatorii transportului feroviar de mărfuri, indicatorii transporturilor auto de mărfuri, indicatorii transportului naval. Indicatorii traficului aerian de mărfuri. Indicatorii statistici ai traficului de călători. Indicatorii globali ai activităţilor de transport.

Statistica agriculturii
Analiza statistică a fenomenelor şi proceselor din agricultură. Organizarea sistemului informaţional statistic din agricultură. Analiza statistică a factorilor de producţie. Indicatorii valorici de rezultate: producţia globală, netă, marfă, alimentară. Indicatorii eficienţei economice şi sociale. Analiza retribuirii muncii şi a productivităţii muncii, costuri, profit, venituri şi cheltuieli, rentabilitate. Analiza statistică a rezultatelor activităţii de producţie şi a proporţiilor şi corelaţiilor din agricultură. Analiza statistică a fenomenelor şi proceselor din economia pădurilor, apelor şi mediului înconjurător.

Statistica comercială
Indicatorii statistici ai circulaţiei mărfurilor. Statistica circulaţiei mărfurilor cu ridicata. Indicatorii statistici ai circulaţiei mărfurilor cu ridicata. Statistica circulaţiei mărfurilor cu amănuntul: indicatorii desfacerilor cu amănuntul, stocurilor de mărfuri, intrărilor de marfă. Statistica preţurilor în comerţ. Indicele preţurilor de consum. Studierea dinamicii preţurilor. Problemele de bază ale statisticii serviciilor comerciale. Indicatorii statistici ai serviciilor comerciale. Statistica eficienţei social-economice a comerţului interior al alimentaţiei publice.

Statistica turismului
Analiza statistico-economică a rezultatelor activităţii turistice. Indicatorii circulaţiei turistice. Indicatorii cheltuielilor turistice. Indicatorii încasărilor din turism. Indicatorii eficienţei economice a turismului. Indicatorii calităţii activităţii turistice.

Statistica asigurărilor
Sistemul de indicatori statistici ai asigurărilor. Indicatorii statistici ai formării fondului de asigurări. Indicatorii statistici ai utilizării fondului de asigurări. Indicatorii statistici rezultativi ai asigurărilor. Statistica riscului în asigurări. Metode statistice de estimare a rezervelor în asigurări.

Econometrie

Econometrie – definiţii, concepte specifice.
Definiţiile privind econometria şi principalele concepte utilizate în acest domeniu. Elemente de economie, statistică şi matematică aflate cu precădere în atenţia econometriei şi „intersecţia” acestor domenii vaste ale ştiinţei sub umbrela econometriei.

Modele econometrice cu o singură ecuaţie
Relaţii cauză-efect în economie şi dependenţa statistică. Metode de estimare (metoda punctelor echidistante, metoda celor mai mici pătrate, metoda verosimilităţii maxime, elemente de analiză bayesiană în domeniul estimării).
Elemente de inferenţă statistică – proprietăţile estimatorilor. Verificarea în sens statistic a rezultatelor modelului: testul Chow şi testul Golgfeld-Quandt. Regăsirea elementelor de estimare şi verificarea în principalele pachete de programe (soft) utilizate pe plan naţional şi internaţional.

Tipologia variabilelor şi relaţiilor din reprezentările econometrice
Variabile cardinale. Variabile calitative şi problema măsurării lor. Modelul Logit şi Probit. Variabile cu efect întârziat şi specificitatea acestora. Relaţii neliniare. Principii privind estimarea în cazul nelinearităţii. Transformări de variabile. Algoritmul Gauss-Newton şi procesul iterativ de stabilire a minimului global. Metoda Gauss-Seidel. Proprietăţile estimatorilor.
Rolul econometriei într-o lume dominată de relaţii neliniare atât în natură (procese de crestere, de adaptare, de îmbătrânire etc.), cât şi în viaţa socială (pieţele şi saturaţia, relaţia şomaj-inflaţie, ciclul economic etc.).

Mecanisme ale economiei de piaţă şi reprezentarea schematică a acestora prin modele cu o singură ecuaţie
Funcţiile de consum elaborate în optica lui M. Keynes, R. Stone, ş.a. recente. Funcţii de producţie (funcţiile clasice, dar şi modelul CES şi interesul actual acordat acestuia). Modele privind evoluţia masei monetare, creditului, cursului de schimb.

Modele cu ecuaţii simultane şi descrierea economiei pe baze riguroase
Elaborarea modelului cu ecuaţii simultane şi metodele recente destinate acestui scop: criteriul Akaike, testul J, testul RESET, testul BOX-COX.
Identificarea. Estimarea parametrilor (metoda celor mai mici pătrate în două şi trei stadii, modul de lucru în cazul modelelor cu sute sau mii de ecuaţii). Inferenţa statistică în modelul cu ecuaţii simultane. Prognoza şi simularea.

Seriile cronologice şi modele econometrice de tip dinamic
Componentele seriei cronologice. Modele cu lag distribuit de tip Almon sau de tip geometric şi transformarea Koyck. Cauzalitatea Granger. Modele vectoriale autoregresive. Elemente de analiză spectrală şi descrierea oscilaţiilor simultane din economie.

Modele stochastice de prognoză
Tipologia modelelor elaborate de Box G. E. şi Jenkins M. Proprietăţile statistice ale modelelor autoregresive. Analiza de cointegrare. Specificarea şi caracteristicile modelelor AR, MA, ARMA, ARIMA, ARCH, GARCH. Proprietăţile proceselor ARMA.
Principiul testului Dickey-Fuller. Elaborarea prognozelor cu modele, considerate astăzi de o deosebită performanţă pentru economie.

Literatura de specialitate:

 1. Greenne H.W. – Econometric analisys, Macmillian Publishing Company, New York, 2000.
 2. Gourieroux Ch., - Teories des sondages, Economica, Paris, 1981.
 3. Isaic-Maniu Al., Grădinaru A., Voineagu V., Mitruţ C., – Statistica teoretică şi economică, Editura “Tehnică”, Chişinău, 1994.
 4. Jaba E., Grama A. - Analiza statistică cu SPSS sub Windows, Editura Polirom, Bucureşti, 2004.
 5. Jaba E. ş.a. – Cercetarea selectivă, Univ. “Al. I. Cuza”, Iaşi,1977.
 6. Jaba E.- Statistica, Univ. “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1982.
 7. Jaba E.- Statistica economiei naţionale, Univ. “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1982.
 8. Jaba E., - Statistica ,Ediţia a 3-a, Editura Economică, Bucureşti, 2002.
 9. Jaba E., – Statistica. Sistem metodologic. Aplicaţii, Univ. Iaşi, 1986.
 10. Lîsîi I. – Statistica agriculturii, Chişinău, 2002.
 11. Pecican E., – Econometrie. Editura ALL, Bucureşti, 1994.
 12. Pecican E., –Econometrie pentru...economişti., Editura Economică, Bucureşti, 2003.
 13. Pindyck K., Rubinfeld D., - Econometric Models and Econometric Forecasts, Mc. Grow Hill, 1976.
 14. Porojan D., – Statistica şi teoria sondajului. Casa de Editură şi Presă “Şansa”, SRL, Bucureşti, 1993.
 15. Tassi Philippe, - Methodes statistiques, Ed. Economica, Paris, 1985.
 16. Tudorel A. – Statistică şi econometrie, Ed. Economică, Bucureşti, 2003.
 17. Ţarcă M., - Demografie, Editura Economică, Bucureşti, 1997.
 18. Verejan O., Pârţachi I. –Statistica actuarială în asigurări, Ed.Economica, Bucureşti, 2004
 19. Yule G.U., Kendall G.M., - Introducere în teoria statisticii, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1969.
 20. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики. Москва, Финансы и статистика, 1995.
 21. Система национальных счетов. Инструмент макроэкономического анализа, под ред. Ю.Н. Иванова, Москва, Финстатинформ, 1996.
 22. Экономика и статистика фирм : Учебник / В.Е. Адамов, С.Д. Илинкова и.др. - М. Финансы и статистика, 2002
 23. Статитика финансов: Учебник/под ред. В.Н. Салина, 2-е изд. – М: Финансы и статистика, 2002
 24. Социальная статистика/Под ред. И.И.Елисеевой - М: Финансы и статистика, 2002
 25. Статистика рынка товаров и услуг / Под редакцией И.К.Беляевского - М: Финансы и статистика, 2002
 26. Eurostat
 27. www.europa.eu.int
 28. Glosare Statistice
 29. http://linkage.rockefeller.edu/wli/glossary/stat.html
 30. http://www.stats.gla.ac.uk/steps/glossary/index.html
 31. http://www.statsoft.com/textbook/glosfra.html
 32. http://www.statlets.com/usermanual/glossary.htm
 33. Departamentul Statistică şi sociologie al Republicii Moldova
 34. http://www.statistica.md

Bibliografie selectivă

 1. Andrei T., Stancu S. – Statistica, Editura ALL, Bucureşti, 1995.
 2. Baron T., Anghelache C., Ţiţan E. – Statistică, Editura Economică, Bucureşti, 1996.
 3. Baron T., Biji E., Tovissi L., Wagner P., Isac – Maniu Al., Korka M., Porojan D. – Statistica teoretică şi economică, Editura Didactică şi Pedagogică – R.A., Bucureşti, 1996.
 4. Bărbat Al. – Teoria statisticii sociale, - Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1972.
 5. Georgescu-Roegen N. – Omul şi opera, vol.I, Ed.Expert, Bucureşti, 1996.
 6. Giard V., - Statistique appliquee a la gestion, - Ed. Economica, Paris, 1985.
 7. Isac-Maniu Al., Mitruc C., Voineagu V., – Statistica pentru managementul afacerilor. Editura Economică, Bucureşti, 1995.
 8. Lecaillon I., Labrasse C., – Statistique descriptive, Ed. Cujas, Paris, 1988.
 9. Moineagu C., Negură I., Urseanu V., – Statistica, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977.
 10. Pârţachi I. Studiu comparativ privind STATISTICA, Proiectul Implementarea Acordului de Parteneriat şi Cooperare RM-UE, Chişinău, 2002.
 11. Pârţachi I., Brăilă A., Şişcan N. “Econometrie aplicată”, Chişinău, 1999.
 12. Spircu L., Calicu M., Spriscu T., - Analiza datelor de marketing, Editura ALL, Bucureşti, 1994.
 13. Statistica în cercetarea economico-socială. Coordonatori Alecsandru Puiu Tacu, Elisabeta Jaba, Editura Junimea, Iaşi,2001
 14. In memorium Profesor universitar doctor Alexandru Bărbat, Coordonatori Alecsandru Puiu Tacu, Elisabeta Jaba, Editura Junimea , Iaşi,2002
 15. Probleme actuale de statistică, Coordonatori Alecsandru Puiu Tacu, Elisabeta Jaba, Editura Junimea , Iaşi,2000
 16. Statistică în cercetarea economico-socială, Coordonatori Alecsandru Puiu Tacu, Elisabeta Jaba, Editura Junimea , Iaşi,2001
 17. Probleme actuale de statistică. Dinamica fenomenelor şi proceselor economico-sociale, Coordonatori Elisabeta Jaba, Alecsandru Puiu Tacu, Editura Junimea , Iaşi,2004
 18. Probleme actuale de statistică. Statistica în serviciul dezvoltării economico-sociale, Coordonatori Elisabeta Jaba, Alecsandru Puiu Tacu, Editura Junimea , Iaşi,2004
 19. Липпе Петер «Экономическая статистика», Федеральное статистическое управление Германии, Стуттгарт, 1995.
 20. Рябушкин Б.Т. Национальные счета и экономические балансы - М. Финансы и статистика, 2002
 21. Национальное счетоводство: Учебник/ Под редакцией Б.И.Башкатова – М: Финансы и статистика, 2002
 22. ***Annuaire Statistiwue UNESCO, 1990 – până în prezent.
 23. ***Anuarul Statistic al Republicii Moldova, anii 1990 – până în prezent.
 24. ***Anuarul Statistic al României, anii 1990 – până în prezent.
 25. ***Băcescu M., Băcescu-Cărbunaru A. Compendiu de macroeconomie. Editura economică, Bucureşti, 1997.
 26. *** Isaic-Maniu A., Pecican E., Ştefănescu D. etc. – Dicţionar de statistică generală, Ed.Economică, Bucureşti, 2003.
 27. ***Colecţia “Economistul”, Bucureşti 1990 – până în prezent.
 28. ***Dicţionar de economie de Blanovschi A., Căun V., Editura enciclopedică “Gherghe Asachi”. Chişinău, 1996.
 29. ***Mică enciclopedie de statistică de Trebici V. (coordonator), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985.
 30. ***The Economics of Transition, 1990 – până în prezent.
 31. ***Raportul naţional al dezvoltării umane, România, 1995 – până în prezent.
 32. ***Raportul naţional al dezvoltării umane, Moldova, 1995 – până în prezent.
 33. ***Revista Tribuna Economică. 1990 – până în prezent.
 34. ***Revista Română de Statistică, 1990 – până în prezent.
 35. *** Vocabular economic şi financiar de Bernard Y. & Colli I. – C., Ed. Humanitas, 1994.
 36. Instituţii Internaţionale
 37. ONU www.un.org
 38. Fondul Monetar Internaţionalhttp://dsbb.imf.org/
 39. OECDhttp://www.oecd.org/std/
 40. Banca Mondialăhttp://www.worldbank.org/
 41. Diviziunea Statistică a Naţiunilor Unitehttp://www.un.org/Depts/unsd/