Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

08.00.12 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Programa propusă are drept scop de a oferi doctoranzilor posibilitatea de a însuşi mai aprofundat concepţiile metodologice a contabilităţii financiare şi de gestiune, a auditului, analizei activităţii economico-financiare.

Contabilitatea tractează informaţia într-o manieră completă şi continuă, permite reflectarea datelor obţinute sub toate aspectele şi permite calcularea imediată a consecinţelor. Ea este un instrument de gestiune şi o bază de reviziune remarcabilă.

Metodele aplicate de contabilitate se pot aprecia după cantitatea de informaţie pe care o furnizează, precizia acestora, rapiditatea cu care sunt furnizate, eficienţe deciziilor.

Scopul programei constă în integrarea celor mai importante concepte ale contabilităţii financiare, de gestiune, a auditului şi analizei activităţii economico-financiare într-o metodă logică, astfel încît să-l ajute pe doctorand să înţeleagă şi să le însuşească.

Subiectele incluse în programa examenelor de doctorat vor permite doctoranzilor asigurarea succesului ca economist, dacă aceştia vor efectua pregătirea conform obiectivelor incluse în programă.

Pentru însuşirea subiectelor incluse în partea a II – a a programei sunt indicate subiectele cheie care trebuie să fie însuşite de către doctorand.

De asemenea programa prevede însuşirea celor mai importante concepte ale auditului pe care doctorandul ar trebui să le acumuleze, după o analiză a circumstanţelor unice ale fiecărui angajament. Analiza activităţii economico – financiare, ca disciplină de profil permite doctoranzilor să facă cunoştinţă şi să însuşească frecvent cele mai esenţiale metode şi tehnici de apreciere şi estimare a rezultatelor activităţilor desfăşurate de unităţile de producţie pe teren.

Subiectele la AAEF incluse în programa examenului de doctorat, sunt formate în baza unui concept complex de însuşire a acestei disciplini începînd cu unele aspecte pur teoretice ale AAEF, pînă la includerea metodelor concrete de analiză privind îndeplinirea programului de producţie şi comercializare, eficienţa utilizării factorilor de producţie, ajustarea consumurilor şi cheltuielilor, aprecierea justificată a rezultatelor financiare şi rentabilităţii, cît şi situaţia şi stabilitatea financiară în condiţiile actuale de dezvoltare.

Conţinutul programei

„Bazele contabilităţii”, „Contabilitatea financiară”, „Controlul financiar şi auditul”

Bazele contabilităţii: contabilitatea, sistem informaţional de bază, esenţa şi rolul contabilităţii, principiile de bază şi cerinţele contabilităţii, obiectul şi metoda contabilităţii.

Cuvinte – cheie: utilizatorii informaţiei, funcţia informaţională, de control, analitică, importanţa, utilitatea, sistem contabil, obiectul contabilităţii, metoda contabilităţii. Contabilitatea financiară:
Bazele organizării contabilităţii financiare: conceptul, scopul şi obiectul contabilităţii financiare, reglementarea contabilităţii financiare, principiile fundamentale, bazele conceptuale, sisteme contabile, politica de contabilitate.

Cuvinte – cheie: conceptul, scopul, obiectul, reguli şi principii, acte legislative şi normative, convenţii fundamentale a contabilităţii, destinaţia şi obiectivul politicii de contabilitate, elemente de bază a politicii contabilităţii.

Contabilitatea activelor nemateriale: definirea activelor nemateriale, componenţa activelor nemateriale, evaluarea activelor nemateriale, contabilitatea intrărilor, contabilitatea consumurilor ulterioare, contabilitatea amortizării, contabilitatea ieşirii activelor nemateriale.

Contabilitatea activelor materiale pe termen lung: componenţa şi clasificarea, constatarea şi evaluarea, contabilitatea activelor materiale în curs de execuţie, contabilitatea terenurilor, mijloacelor fixe, contabilitatea uzurii, reparaţiei.

Cuvinte –cheie: active materiale în curs de execuţie, terenuri, mijloace fixe, resurse naturale, uzura mijloacelor fixe, metoda de calculare a uzurii, reparaţia mijloacelor fixe.

Contabilitatea arendei (chiriei):clasificarea arendei, contabilitatea arendei operaţionale, contabilitatea arendei finanţate.

Cuvinte - cheie: caracteristica arendei, contabilitatea arendei.

Contabilitatea stocurilor: definirea stocului de mărfuri şi materiale, clasificarea stocurilor, evaluarea stocurilor, componenţa, calculul costului de achiziţie, documentarea şi înregistrarea operaţiunilor privind intrările şi ieşirile, vănzărilor stocurilor.

Cuvinte - cheie: componenţa stocurilor, valoarea de intrare, metode de evaluare, contabilitatea materialelor, obiectelor de mică valoare, uzura acestora, contabilitatea producţiei mărfurilor, prezentarea stocului la sfîrşitul exerciţiului.

Contabilitatea creanţelor: definirea şi clasificarea creanţelor, principiile de evaluare şi constatare a creanţelor, contabilitatea creanţelor comerciale, privind decontările cu bugetul, cu personalul privind veniturile calculate.

Cuvinte – cheie: creanţe, rezerve, formarea creanţelor, contabilitatea creanţelor, documente de bază, conturi contabile, formule contabile.

Contabilitatea mijloacelor băneşti: conceptul de clasificare a mijloacelor băneşti, perfectarea documentară a operaţiunilor privind încasarea în numerar, decontările în numerar şi fără numerar, modul de ţinere a contabilităţii în conturile curente.

Cuvinte – cheie: mijloace băneşti în valută naţională, în valută străină, mijloace băneşti în numerar, alte mijloace băneşti, mijloace băneşti legate, mijloace băneşti nelegate, contabilitatea mijloacelor băneşti.

Contabilitatea investiţiilor: definirea, prezentarea şi clasificarea investiţiilor, metodele de evaluare, contabilitatea investiţiilor.

Cuvinte – cheie: investiţii, proprietate investiţională, părţi legate, nelegate, investiţii pe termen lung, investiţii pe termen scurt.

Contabilitatea capitalului propriu: identificarea componentelor capitalului, contabilitatea capitalului.

Cuvinte – cheie: capital statutar, suplimentar, rezerve, profit nerepartizat, capital secundar, capital retras, profit nerepartizat, profit utilizat în anul de gestiune.

Contabilitatea datoriilor: componenţa, clasificarea, contabilitatea datoriilor.

Cuvinte – cheie: datorii financiare, cheltuieli privind, împrumuturile, datorii comerciale, datorii faţă de personal, datorii privind asigurările, alte datorii.

Contabilitatea consumurilor, cheltuielilor şi veniturilor: componenţa şi clasificarea consumurilor, componenţa cheltuielilor şi veniturilor, contabilitatea consumurilor cheltuielilor, veniturilor.

Cuvinte – cheie: consumuri materiale, SNC 3, SNC 18, privind retribuirea muncii, consumuri indirecte de producţie, cheltuielile activităţii operaţionale, cheltuieli ale activităţii neoperaţionale, cheltuieli privind impozitul pe venit

. Rapoartele financiare: caracteristica şi componenţa rapoartelor financiare. Bilanţul contabil, raportul privind rezultatele financiare, privind fluxul capitalului propriu, privind mijloacele băneşti, SNC 5.

Cuvinte – cheie: rapoarte financiare, mod de întocmire.

Control financiar şi audit: baza legislativă şi normativă a auditului în Republica Moldova, scopul efectuării auditului, planificarea şi documentarea auditului, procedeele de executare a controlului financiar, evaluarea riscului şi controlului intern, etica profesională, auditul activelor curente, capitalului propriu, veniturilor şi cheltuielilor, proceduri generale de finisare a auditului, tipuri de concluzii de audit.

Cuvinte – cheie: înţelegerea obiectivelor şi responsabilităţii auditului, proceduri specifice etapei de finisare, tehnici de finisare a auditului, documentarea lucrărilor de finisare a auditului.

Analiza activităţii economico-financiare

Teoria analizei activităţii economice
Conţinutul, obiectul şi metoda analizei activităţii economice: locul şi rolul AAEF în sistemul de ştiinţe, componentele de bază a obiectului AAE, indicatorii analitici, factorii, rezervele interne, metoda analizei activităţii economice.

Cuvinte – cheie: definirea conţinutului „analiza”, „analiza economică”, indicatorii analitici, factorii, rezervele interne, metoda AAE.

Procedeele metodice ale AAE: procedeele de studiere prealabilă şi aprecierea calitativă a indicatorilor, metodele tradiţionale, economice, statistice, metodelel economico – financiare, metodele gîndirii euristice.

Cuvinte –cheie: Noţiune de procedee metodice în AAE, metoda comparării, metoda balanţieră, metoda substituţiei în lanţ, metoda diferenţelor absolute, metoda diferenţelor relative, metoda recalculării, metoda participării prin cotă, metoda integrală, metodele gîndirii colective.

Tipurile analizei activităţii economice: analiza valorii, analiza tehnico-economică, vanaliza economico – financiară, analiza rapoartelor financiare.

Cuvinte – cheie: definirea tipurilor AAE, analiza prealabilă, analiza curentă, analiza de perspectivă, analiza completă, analiza pe teme, analiza pe probleme, analiza internă, analiza la nivel de întreprindere, analiza la nivel de secţie.

Baza informaţională a AAE: clasificarea surselor de informaţie utilizate în analiza activităţii economiceşi caracteristica lor, modul de verificare al exactităţii şi veridicităţiisurselor de informaţie.

Cuvinte – cheie: informaţie pentru uz intern, informaţie pentru utilizatorii externi, raport statistic, raport financiar, verificare formală, verificare în fond, verificare aritmică.

Etapele efectuării lucrului analitic la întreprindere: consecutivitatea efectuării analizei sistemice a activităţii economice, conţinutul etapelor de bază a lucrului analitic, modul de totalizare a resurselor analizei, elaborarea măsurilor concrete pentru mobilizarea rezervelor interne.

Cuvinte – cheie: consecutivitatea analizei economice, etapele de bază a lucrului analitic, modul de totalizarea rezultatelor analizei.

Analiza activităţii economico-financiare
Analiza programului de producţie şi comercializare: corelaţia indicatorilor de volum, analiza îndeplinirii programului de producţie pe sortimente, calitate şi ritmicitate, analiza valorii adăugate, analiza venitului din vînzări.

Cuvinte – cheie: indicatori de volum, indicatori rezultativi, indicatori de eficienţă, sortiment, structură, calitate şi competitivitate, ritmicitate, valoare adăugată, venit din vînzări.

Analiza eficienţei utilizării factorilor de producţie: analiza asigurării întreprinderii cu resurse umane, mijloace fixe şi resurse materiale, analiza indicatorilor generalizatori de eficienţă a utilizării forţei de muncă, a mijloacelor fixe şi resurselor materiale la devierea volumului producţiei fabricate.

Cuvinte – cheie: indicatorii (factorii) cantitativi şi calitativi, sistemele factoriale ale productivităţii muncii, randamentului mijloacelor fixe şi randamentul resurselor materiale, factorii generali, factorii detaliaţi.

Analiza consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii:analiza structurii costului producţiei, analiza consumurilor directe şi indirecte, analiza structurii cheltuielilor pe feluri de activitate, analiza cheltuielilor perioadei.

Cuvinte – cheie: costul producţiei, costul vânzărilor, consumuri directe, consumuri indirecte, cheltuielile perioadei, indicatorii generalizatori de eficienţă privind consumurile şi cheltuielile.

Analiza rezultatelor financiare şi rentabilităţii: analiza profitului perioadei de gestiune pînă la impozitare, analiza profitului brut, analiza rezultatelor din activitatea neoperaţională, analiza rentabilităţii pe produse, veniturilor din vânzări, activelor, capitalului permanent, capitalului propriu.

Cuvinte – cheie: profit brut, profit net, profit pînă la impozitare, sisteme factoriale ale rezultatelor financiare şi rentabilităţii.

Analiza situaţiei şi stabilităţii financiare: analiza expres a bilanţului contabil pe verticală, orizontală şi în baza unui sistem de coeficienţi, analiza capacităţii de plată, solvabilităţii şi lichidităţii bilanţului contabil.

Cuvinte – cheie: patrimoniul la valoarea reală şi netă, sursele de constituire a patrimoniului, fondul de rulment, (active curente nete), capacitatea de plată, solvabilitate şi lichiditate, situaţie financiară, satisfăcătoare, bună şi nesatisfăcătoare, situaţie financiară de faliment.

Literatura de specialitate

 1. Acte normative
 2. Legea contabilităţii n 426- ХШ din 4 aprilie 1995 (cu modificările
 3. ulterioare), Contabilitate şi audit, 2002, nr.5).
 4. Despre reforma contabilităţii. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1187 din 24 decembrie 1997 (Monitorul Oficial nr. 88-91 din 30.12.1998).
 5. Standardele Naţionale de Contabilitate, aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr. 16 din 29 ianuarie 1999. (Monitorul Oficial nr. 35-38 din 15. 04.1995).
 6. Comentarii cu privire la aplicarea Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor Republicii Moldova nr. 16 din 29.12.1999 (Monitorul Oficial nr. 35-38 din 15.05. 1999).
 7. Codul fiscal nr. 1163 - XIII din 24 aprilie 1997. (Contabilitate şi audit, 2002, nr.8).
 8. Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 474 - XV din 27 noiembrie 2003. Revista “Contabilitate şi audit” nr. 1, 2004.
 9. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova “Cu privire la criteriile de ţinere a contabilităţii de către unele categorii de agenţi economici”, nr. 1476 din 14 noiembrie 2002, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 170-172..
 10. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova “Cu privire la clasificarea mijloacelor fixe pe categorii de proprietate în scopul impozitării”, nr 1218 din 31 decembrie 1997. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 12-13.
 11. Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr. 2 din 13 ianuarie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 54-55.
 12. Acte normative cu privire la reforma contabilităţii. Vol. I-III. Chişinău , Moldpres , 1998 (vol. I-II), 1999 (vol. III).
 13. Standardele Naţionale de Audit. (Monitorul Oficial nr. 91-93 din 29 iulie
 14. 2000, nr. 157-159).
 15. Legea R.M. privind Serviciul Fiscal de Stat nr. 876-XIII din 22 ianuarie
 16. 1992 (Monitorul Oficial nr. l din 2.01.1992).
 17. Legea R.M. cu privire la Serviciul Public nr. 443-XIII din 4 mai 1995 (Monitorul Oficial nr. '619 din 1995).
 18. Legea R.M. privind Curtea de Conturi nr. 312-XIII din 8 decembrie 1999 (Monitorul Oficial nr. 137-140 din 16.12.1999).
 19. Legea R.M. cu privire la activitatea de audit nr. 729-XIII din 15 februarie 1996.
 20. Codul privind conduita profesională a auditorilor şi contabililor din Republica Moldova aprobată prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 29 din l martie 2001, Monitorul Oficial nr. 29 – 30 din 15.03.2001.

Manuale, monografii, cărţi, broşure

 1. Belverd E. Needles, „Principiile da bază ale contabilităţii”, ediţia a 5-a,
 2. Tipografia Centrală, Chişinău, 2000.
 3. Bojian Octavian. Contabilitate generală Bucureşti: Eficient, 1998.
 4. Contabilitatea financiară, ediţia a 2-a, coordonator Nederiţa A. Chişinău, ACAP, 2003.
 5. Contabilitate managerială: Ghid practico - didactic / Coordonator Nederiţa
 6. Chişinău, ACAP, 2000.
 7. Ţurcanu V., Bajerean E., Bazele contabilităţii, tipografia centrală, 2004.
 8. Ţurcanu Viorel. Contabilitatea conform Standardele Internaţionale.
 9. Chişinău ASEM, 1996.
 10. Dumitrova M., Negruţiu M. Contabilitatea firmei. Editura MAXIM, 1997.
 11. Dumbravă Parfenie, Pop Atanasiu. Contabilitatea de gestiune în industrie,
 12. Cluj -Napciea, "Ardealul", 1997.
 13. Bodarev P., Auditul financiar, tipografia centrală, Chiţinău 2003.
 14. Vitiuc A. Audit, Chişinău, 1999.
 15. Alvin A. ARENS, Audit, editura ARC, 2003.
 16. Mazarachi Ch., Luca L., Nicolai M., Controlul economico-financiar prin intermediul conturilor. Editura Naţional, 1996.
 17. N. Ţiriulnicov, V. Paladi,şi alţii, « Analiza rapoartelor financiare » (manual,
 18. Chişinău, ASEM, 2003, 384 p.).
 19. Analiza economico-financiară a întreprinderii - metode şi tehnici
 20. (Manual, Bucureşti. Editura “Tribuna economică“ 1994, p. 388)
 21. Analiza economico-financiare asistată de calculator (Manual, elaborat de
 22. prof. dr. D.Mărgulescu, prof. dr. I.Văduvă şi alţii, Bucureşti, 1985, p. 408).
 23. D. Mărgulescu, M.Niculescu, V.Robu., Diagnostic economico-financiar.
 24. Concepte, metode şi tehnici, Ed. Romcart, 1994.
 25. C. Stănescu, A. Işfănescu, A. Baicuşi. Analiza economico-financiară (cu aplicaţii în societăţile comerciale industriale, de construcţii şi transporturi).
 26. Editura Economică, Bucureşti, 1996.
 27. P. Şerban. Analiza activităţii economico – financiare. Ed. didactică şi pedagogică, Bucureşti 1996
 28. Petrescu S., Mironic M. “Analiza economico-financiară: teorie şi aplicaţie” Iaşi. Editura Tiparul , 2002.
 29. Савицкая Д.В. «Анализ хозяйственной деятельности предприятия». Минск, Изд.ООО «Новое знание», 2000.
 30. Любушин Н.П. «Анализ финансово-экономической деятельности предприятия»: Учебное пособие. – М., Финансы и статистика, 2000.
 31. Revistele "Contabilitate si audit" din anii 1998-2003.