Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

08.00.14 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Introducere
Cursul Economie mondială; Relaţii Economice Internaţionale este destinat pentru aprofundarea cunoştinţelor în domeniul categoriilor economice ce reflectă o realitate istorică a evoluţiei unor probleme globale ale societăţii umane pe plan atât naţional, cât şi planetar, precum şi a interrelaţiilor comerciale, financiare, tehnologice, de cooperare şi de altă natură economică ce se statornicesc şi se dezvoltă între naţiunile diferitelor state, ca şi între statele lumii, între economiile statelor lumii şi organismele internaţionale (mondiale şi regionale) în cadrul unor mecanisme şi structuri instituţionale de funcţionare internaţională.

Obiectivele cursului
Familiarizarea competitorilor (doctoranţilor) cu tendinţele dezvoltării Economie mondială şi Relaţii Economice Internaţionale la etapa actuală, pregătirea specialiştilor de nivel ştiinţific superior, capabili să sesizeze principiile şi tendinţele politicii economice externe şi relaţiilor economice internaţionale

Conţinutul cursului Economie mondial; Relaţii Economice Internaţionale

Structura cursului Economie mondială; Relaţii Economice Internaţionale cuprinde două părţi componente: 1.Economie mondială şi principalele probleme componente; 2.teoria şi practica relaţiilor economice internaţionale la etapa contemporană. Sunt cercetate şi se analizează : caracteristica sistemului economic global, problemele demografice, problemele ecologice de dezvoltare economică, modelele dezvoltării macroeconomice, principalele forme ale relaţiilor economice internaţionale (comerţul internaţional cu materie primă, utilaje, produse, servicii, obiecte ale proprietăţii intelectuale; mişcarea internaţională a capitalului şi investiţiilor, relaţiile valutar-financiare internaţionale, migraţia internaţională a forţei de muncă).

Sarcinile cursului
Scopul metodico-didactic al cursului poartă un caracter dublu:
În primul rând, a înarma persoana, ce studiază Economie mondială şi Relaţii Economice Internaţionale, cu aparatul şi arsenalul principilor generale şi metodelor de cunoaştere şi percepere al principalelor legităţi istorico-economice, tendinţe de dezvoltare, particularităţi structurale şi posibilităţi potenţiale pentru:

Doctorandul (competitorul) trebuie să poată analiza şi compara datele statistice şi primare, ce caracterizează principalii parametri ai economiei mondiale şi elemente structurale.

Indicaţii organizaţional - metodice
În conformitate cu standardul de stat Economie mondial; Relaţii Economice Internaţionale reprezintă un curs obligatoriu pentru instruirea specialiştilor în domeniul relaţiilor diplomatice şi politice internaţionale

Disciplina Economie mondială; Relaţii Economice Internaţionale se referă la:
• disciplini economice fundamentale;
• disciplini fundamentale, pe care se bazează aprofundarea cunoştinţelor în domeniul Comerţului inetrnaţional, Economia transportului internaţional, Economia turismului internaţional, Cooperarea tehnico-economice şi ştiinţifică internaţională, Economia serviciilor internaţionale.

Соnţinutul disciplinei

CAPITOLUL I. SISTEMUL ECONOMIEI MONDIALE. TENDINŢE CONTEMPORANE ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI MONDIALE

Tema 1. Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale ca ştiinţă. Obiectul ei de studiu.
Obiectivele şi sarcinile cursului „Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale”, legătura cu alte discipline economice. Structura cursului.
Economia mondiala (EM): formare, dezvoltare, caracterizare. Conceptul de economie mondială. Esenţa economiei mondiale. Trăsături specifice şi etapele constituirii economiei mondiale contemporane. Factorii procesului de formare şi dezvoltare a economiei mondiale. Structura şi subiecţii economiei mondiale. Ştiinţa Economiei Mondiale şi Relaţiilor Economice Internaţionale (EMREI). Metode de cercetare ale EMREI.
Economia mondială în sens larg şi îngust. Esenţa şi particularităţile caracteristice ale economiei mondiale. Diversitatea economiei mondiale. Economia mondială la hotarele sec. XIX-XX-XXI. Caracteristica principalelor perioade de dezvoltare economică mondială. Tendinţe centrifuge şi centripete de dezvoltare a economiei mondiale. Limitele şi perspectivele dezvoltării Economiei Mondiale. Indicatori de dezvoltare a economiei mondiale.

Tema 2. Sistemul economiei mondiale: definiţii, etape de constituire, modele de dezvoltare economică
Economiile naţionale – principale componente ale economiei mondiale contemporane. Caracterizarea economiilor naţionale: criterii şi indicatori de caracterizare. Accentuarea interdependenţelor economice dintre statele lumii.
Diviziunea internaţională a muncii (DIM) ca factor de dezvoltare a EM. Esenţa şi motivaţia DIM. Factorii dezvoltării DIM. DIM şi tendinţele posibile ale dezvoltării economiei naţionale. Noţiuni de „diviziune internaţională a muncii”, „specializare internaţională”, „cooperare internaţională a muncii”. Tipurile de specializare internaţională. Tendinţe actuale în specializarea internaţională. „Specializarea internaţională pe ramuri”, „specializarea internaţională a produselor”. Principalii indicatori ai specializării internaţionale. Specializarea şi cooperarea internaţională. Metodele cooperării internaţionale.
Conceptul de cooperare economică internaţională: esenţa; premisele şi factorii ce au determinat apariţia cooperării economice internaţionale. Aspectele şi formele de manifestare ale cooperării economice internaţionale. Metodele cooperării internaţionale. Tendinţele actuale ale cooperării economice internaţionale.
Interdependenţele în economia mondială. Relaţiile Economice Internaţionale. Esenţa relaţiilor economice internaţionale. Cauzele principale de dezvoltare a relaţiilor economice internaţionale. Forme principale ale relaţiilor economice internaţionale. Circuitul economic mondial. Tendinţele şi principalii factori de dezvoltare a REI. Schimbările ce au loc în economia mondială şi influenţa lor asupra caracterului REI. Intensificarea Relaţiilor Economice Internaţionale la etapa actuală. Perspectivele de dezvoltare a REI în condiţiile accelerării progresului tehnico-ştiinţific, creşterii rolului interdependenţei economice, etc. Bilaterismul şi multilaterismul relaţiilor economice internaţionale. Piaţa mondială. Esenţa pieţei mondiale; cauzele apariţie pieţei mondiale; factorii ce contribuie la evoluţia pieţei mondiale; etapele de constituire a pieţei mondiale. Raportul noţiunilor „economie mondială”, REI, piaţa mondială. Raportul noţiunilor „schimb internaţional” şi „piaţa mondială”. Piaţa mondială ca rezultat al evoluţiei relaţiilor de piaţă. Piaţa mondială – sistem diversificat, microsisteme. Formarea preţurilor mondiale. Mecanismele formării preţurilor pe pieţele mondiale.
Ordinea economică mondială. Noua ordine economică mondială. Ordinea economică mondială şi probleme ale guvernanţei mondiale. Contradicţiile noii ordini mondiale si criza societăţii internaţionale.
Modele principale ale dezvoltării ţărilor lumii. Modelul liberal (anglo-saxon). Neoliberalismul ca cel mai eficient model de dezvoltare şi răspândirea lui în economia mondială. Modelul social-democrat (european). Economia de piaţă continentală. Modelul neomercantilist (asiatic). Problema selectării modelului de dezvoltare. Particularităţile istorice a modelelor de dezvoltare economică şi influenţa lor asupra integrării economiilor naţionale în sistemul economiei mondiale. Postindustrializarea ca principala tendinţă în economia mondială. Esenţa postindustrializării. Problemele postindustrializării. Impactul postindustrializării asupra economiei mondiale. Particularităţile economiei viitorului.
Problema securităţii economice naţionale în sistemul economiei mondiale. Sancţiuni economice în relaţiile economice internaţionale (instrumente, mecanisme, pârghii etc.). Sancţiuni economice în relaţiile Est-Vest. Sancţiuni economice în relaţiile Nord-Sud. Sancţiuni economice în relaţiile din Orientul Mijlociu. Sancţiunile economice la graniţa dintre etic şi imoral în relaţiile internaţionale. Transformarea sancţiunilor economice în instrumente ale intereselor marilor puteri: SUA, Rusia, UE.

Tema 3. Internaţionalizarea, globalizarea şi transnaţionalizarea.
Internaţionalizarea şi dezvoltarea economiei mondiale. Esenţa şi formele principale ale internaţionalizării. Eterogenitatea economiei mondiale. Globalizarea: esenţa, avantaje şi dezavantaje. Implicaţiile globalizării asupra societăţii contemporane. Globalizarea economică ca proces continuu şi inevitabil. Creşterea economică şi procesul globalizării. Impactul procesului de globalizare asupra sistemului EM. Patru nivele ale globalizării: planetar, naţional, ramural, de firmă (microeconomic). Trei procese ce determină globalizarea. Consecinţele pozitive şi negative ale globalizării.
Rolul statului în condiţiile globalizării. Problema valorilor şi concilierii sociale mondiale. Concepţia constituirii „societăţii deschise”. Problemele hotarelor naţionale în economia mondială. Particularităţile formării de mai departe a hărţii lumii la etapa actuală. Statul naţional si democraţia într-o lume în curs de globalizare. Globalizare şi Naţionalism la hotarul sec. XX-XXI. Apariţia statelor noi şi problemele integrării lor în sistemul EM. Consecinţele creşterii numărului de state pentru economia mondială. Hotarele economice şi politice din lume: caracteristica comparativă. Procesul de internaţionalizare şi transnaţionalizare prin prisma globalizării. Pericolul monopoliilor şi oligopoliilor mondiale.

Tema 4. Corporaţii (Societăţi) Transnaţionale: definiţie, strategii, efecte
Expansiunea Internaţională a Afacerilor. Conceptul şi criteriile de definire ale Corporaţiilor Transnaţionale (CTN). Transnaţionalizarea şi structurile macroeconomice. Delocalizarea internaţională a producţiei şi relocalizarea. Corporaţiile transnaţionale şi multinaţionale în economia mondială. Noţiuni de „economie paralelă”. Structura Societăţilor Transnaţionale (STN). Filialele-fiice ale STN şi diversitatea lor. Achiziţiile şi fuziunile internaţionale – forme de expansiune ale STN. Noţiuni despre preţuri de transfer. Relaţiile CTN cu statele naţiune (statele-gazdă, statele-origine). Raporturi de forţe ale corporaţiilor transnaţionale. Principalele pieţe CTN/STN. Strategii de creştere a dimensiunilor economice a CTN/ STN. Corporaţiile transnaţionale şi transferurile de tehnici şi tehnologii. Transnaţionalizarea şi integrarea economică.

Tema 5. Integrarea economică şi regionalizarea în economia mondială.
Apariţia termenului de integrare economică internaţională. Analiza conceptului de integrare economică. Concepte cu privire la integrarea economică internaţională. Premise ale integrării economice internaţionale. Factorii determinanţi ale integrării economice internaţionale. Implicaţiile integrării economice internaţionale. Esenţa, obiectivele, şi etapele integrării economice internaţionale. Principalele forme de integrare economică internaţională. Avantajele generale ale integrării economice interstatale. Particularităţile integrării economice contemporane.
Procese economice cu implicaţii globale şi Regionalismul. Regionalizarea şi integrarea. Noţiuni de regionalizare. Particularităţile regionalizării economiilor ţărilor lumii şi formele ei.
Integrarea Economică în America de Nord. Acordul de Comerţ Liber Nord-American (NAFTA). Integrarea Economică în America de Sud şi Caraibe. Asociaţia Latino-Americana (ALADI). Grupul Andin sau Comunitatea Andină de Naţiuni (Pactul Andin-CAN). Piaţa Comună a Sudului (MERCOSUR) Piaţa Comună Central-Americană (PCCA-CACM). Comunitatea şi Piaţa Comună a Caraibelor (CARICOM). Zona de Liber Schimb a Americilor (FTTA): negocieri, perspective.
Integrarea economică în Asia. Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN). Cooperarea Economică Asia-Pacific (APEC). Integrarea Economică în Africa: probleme, perspective. Integrarea economică în Europa: privire generală. Constituirea Comunităţii Economice Europene - Uniunii Europene. Aspecte ale Acordului European de Liber-Schimb (AELS). Constituirea Spaţiului Eonomic European (SEE). Acordul de Liber-Schimb din Europa-Centrală (CEFTA).

Tema 6. Organizaţiile Economice Internaţionale.
Sistemul Organizaţiilor Economice Internaţionale: noţiuni, rolul lor în economia mondială. Tipuri şi forme ale organizaţiilor economice internaţionale. Organizaţii economice internaţionale regionale, subregionale si interregionale. Sisteme şi structuri ONU. Organizaţii economice internaţionale ale ţărilor din Europa. Organizaţii economice internaţionale ale ţărilor din Africa, America Latina, Asia şi Pacific. Organizaţii economice internaţionale ale ţărilor din America de Nord. Organizaţii economice internaţionale cu caracter interregional. Organizaţii economice internaţionale ale producătorilor şi consumatorilor de produse primare. Organizaţia ţărilor exportatoare de petrol (OPEC). Grupul celor 77. Organizaţiile economice internaţionale ale ţărilor dezvoltate.
Evoluţia cadrului instituţional al economiei mondiale. Sistemul Naţiunilor Unite. Carta Naţiunilor Unite. Originea, scopurile, principiile S.N.U. Bugetul Naţiunilor Unite. Structura instituţională a Sistemului Naţiunilor Unite şi mecanismul său de funcţionare: Organizaţia Naţiunilor Unite; instituţiile (agenţiile) specializate, autonome; principalele direcţii de acţiune a Naţiunilor Unite în domeniul economic; deceniile ONU pentru dezvoltare şi strategia internaţională a dezvoltării economice.
Dezvoltarea economică sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor Unite. Programe internaţionale de colaborare si dezvoltare economică. Programe speciale de asistentă şi cooperare în favoarea dezvoltării. Acordarea de asistentă de specialitate, promovarea şi întărirea colaborării internaţionale prin intermediul altor organizaţii autonome şi de specialitate din Sistemul Naţiunilor Unite cu preocupări şi atribuţii în domenii specifice. Cooperarea economică regională - programe regionale.

CAPITOLUL II. ECONOMIA ŢĂRILOR LUMII

Tema 7. Tipologia ţărilor lumii.
Economia naţională şi interdependenţa economică dintre diferite ţări. Tipuri de interdependenţe dintre economiile naţionale. Regruparea ţărilor lumii şi schimbarea coraportului de puteri. Poziţia ţărilor dezvoltate, în curs de dezvoltare, cu economie în tranziţie. Perspectivele schimbării coraportului de puteri în economia mondială.
Economia mondială ca sistem complex, multilateral. Necesitatea clasificării ţărilor lumii. Criteriile clasificării ţărilor lumii. Clasificarea ţărilor după IDU. Clasificarea UNCTAD. Clasificarea Băncii Mondiale...
Indicatorii participării ţării în economia mondială. Criteriile şi indicatorii deschiderii economice. Noţiuni „economia deschisă mare”, „economia deschisă mică”. Indicatorii dezvoltării social-economice a ţărilor şi dimensionarea lor. Raportul dintre „nivelul dezvoltării economice”, „puterea economică”, „potenţialul economic”, „nivelul indicelui de dezvoltare economică”, „nivelul calităţii vieţii”, „creşterea economică”, „dezvoltarea economică”.
Tipologia economiilor naţionale. Ţări cu economia de piaţă dezvoltată. Ţările în curs de dezvoltare. Ţările cu nivelul mediu de dezvoltare.

Tema 8. Grupul ţărilor dezvoltate
Grupul ţărilor dezvoltate: caracteristica economică generală, locul şi rolul lor în economia mondială. Potenţialul economic al ţărilor dezvoltate. G-8. G-20. OCDE. Principalele centre economice de dezvoltare şi competitivitate în economia mondială. Triada. SUA. Japonia. Uniunea Europeană. Pârghiile economice de influenţă ale ţărilor dezvoltate. Politici economice ale ţărilor dezvoltate. Politica bugetară. Politica monetară. Politici comerciale.

Tema 9. Politici de unificare Europene.
Politica Uniunii Europene în domeniul concurenţei. Motivaţia politicii concurenţiale. Conţinutul politicii de concurentă în Uniunea Europeană. Politica Agricolă Comunitară (PAC). Necesitatea PACO.Obiective, principii ale PAC. Instrumente şi mecanisme de realizare a PAC. Reforme ale PAC. Caracteristicele politicii industriale comune a Uniunii Europene. Politica monetară europeană. Evoluţia tranziţiei la moneda unică. Funcţionarea Uniunii Monetare şi lansarea monedei Euro. Politica bugetară a Uniunii Europene: Principii, structura, proceduri. Politica socială comunitară: cauze, conţinut, evoluţie, realizări.

Tema 10. Ţările în dezvoltare
Conceptul de ţară în dezvoltare, Grupul ţărilor în dezvoltare: caracteristica economică generală, locul şi rolul lor în economia mondială. Potenţialul şi nivelul economic al ţărilor în dezvoltare. Creşterea economică în ţările în dezvoltare şi cultura naţională. Noile state industrializate: caracteristica economică generală, locul şi rolul lor în economia mondială. Modelul catching-up: cazul NSI şi ţările ECE. NSI din Asia de Sud-Est. NSI din America Latină. Ţările ECE. Diversitate şi probleme structurale a ţărilor în dezvoltare. Modelul de dezvoltare în China. Activitatea comercială a ţărilor în dezvoltare. Fluxurile de capital ale ţărilor în dezvoltate.

Tema 11. Economia ţărilor în tranziţie
Conceptul de ţară în tranziţie – trecerea de la economia planificată la economia de piaţă. Direcţii generale ale transformărilor de piaţă. Consensul de la Washington şi Post Washington. Postindustrializarea şi modelul catching-up. Transformări sistemice în fostele ţări comuniste şi în China. Concurenţa în economiile de tranziţie. Grupa de ţări cu economia în tranziţie spre economia de piaţă: caracteristica economică generală, locul şi rolul lor în economia mondială. Elemente specifice ale procesului de tranziţie în ţările din Europa centrală. Tranziţia din ţările Europei Centrale: cazul Poloniei. Locul şi rolul R. Moldova în economia mondială. Caracterul şi indicatorii deschiderii economice a R. Moldova.

Tema 12. Participarea Republicii Moldova la procesele de integrare economica regională şi internaţionala.
Realizări şi perspective ale relaţiilor economice ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Realizarea Acordului de Parteneriat şi Cooperare şi a Planului de Acţiune Uniunea Europeană-Moldova. Republica Moldova în Contextul lansării Politicii de Vecinătate. Participarea Republicii Moldova la Cooperarea Economică din Europa de Sud-Est. Cooperarea economică la Marea Neagra. Asociaţia Liberului Schimb din Europa Centrală (CEFTA).. Iniţiativa Central Europeana (ICE). Organizaţia pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică. (ODDE).GUAM.

CAPITOLUL III. CIRCUITUL ECONOMIC MONDIAL

Tema 13. Fluxurile Internaţionale de bunuri şi servicii. Comerţul internaţional
Fluxuri Internaţionale - Circuit Economic Mondial – Relaţii Economice Internaţionale. Mobilitatea factorilor de producţie mondiali. Îmbinarea liberalizării şi protecţionismului în politica economică externă. Criteriile de libertate economică.
Teoriile comerţului internaţional. Teoriile clasice. Comerţul bazat pe avantajul absolut: Adam Smith. Comerţul bazat pe avantajul comparativ: David Ricardo. Productivitatea muncii şi avantajul comparativ. Câştigurile şi pierderile ce revin din participarea la comerţul internaţional. Productivitatea, salariile şi comerţul internaţional. Principalele idei ale modelului HOS. Paradoxul lui Leontieff. Modelul standard al comerţului internaţional. Efectul creşterii economice. Modele contemporane ale comerţului internaţional. Abordarea neo-factorială. Abordarea neo-tehnologică. Abordări privind comerţul internaţional bazate pe similarităţi. Abordări privind comerţul internaţional bazate pe diferenţe. Economiile de scară, concurenţa imperfectă şi comerţul internaţional. Economiile de scară şi costurile de producţie. Intensitatea şi abundenţa factorilor de producţie. Competiţia monopolistă şi comerţul internaţional. Oligopolul şi schimburile internaţionale. Mişcarea internaţională a factorilor de producţie.
Fluxurile comerciale internaţionale. Schimburile comerciale internaţionale şi trăsăturile lor generale. Produsele comercializate şi necomercializate, exportate şi importate. Comerţul internaţional şi comerţul exterior: parametri, indicatori. Evoluţia şi esenţa comerţului internaţional. Rolul OMC în reglementarea comerţului mondial. Rezultatele activităţii OMC – probleme, realizări, perspective. Participarea Republicii Moldova la OMC. Reorientarea geografică şi evoluţia comerţului exterior al Republicii Moldova. Repartizarea geografică a comerţului internaţional pe zone geografice. Dinamica comerţului exterior al Republicii Moldova în ultimii zece ani (pe zone geografice şi grupe de produse). Comerţul exterior al R.Moldova cu ţările CSI: evoluţii, probleme. Comerţul exterior al R.Moldova cu ţărileUE: evoluţii, probleme. Comerţul cu servicii: evoluţii, particularităţi, probleme. Participarea Republicii Moldova la procesul de integrare economică regională. Impactul asupra comerţului exterior şi politicii comerciale ale Republicii Moldova.
Instrumente de politici ale comerţului internaţional. Indicatori de măsurare a gradului de integrare in comerţul internaţional (Gradul de deschidere al economiei respective, Înclinaţia către export, Rata de penetrare pe piaţa internă, Raportul de schimb, Indicatori ai gradului de specializare internaţională, Indicatori ai gradului de concentrare a exporturilor şi importurilor). Crearea si deturnarea de comerţ. Politica comercială de promovare şi de stimulare a exporturilor. Rolul ei în dezvoltarea comerţului exterior al R. Moldova.
Politica comercială tarifară: obiective, funcţii, instrumente de aplicare. Politica tarifară a R. Moldova. Protecţia tarifară - instrument al politicii comerciale: efectele unei taxe vamale. Politica comercială netarifară: obiective, particularităţi, clasificarea principalelor mecanisme şi instrumente de aplicare. Cazul R. Moldova.

Tema 14. Fluxurile Internaţionale de capital. Investiţii Străine Directe
Mişcarea internaţională a capitalului şi rolul lui în formarea şi dezvoltarea economiei mondiale. Circulaţia capitalului: esenţa, formele, cauzele scoaterii capitalului. Principalele forme de fluxuri internaţionale de capital. Particularităţi ale fluxurilor internaţionale de capital. Investiţii străine: concept, tipologie, factori determinanţi şi opinii teoretice. Modificări în orientarea geografică a fluxurilor mondiale de investiţii străine directe şi de portofoliu la începutul secolului XXI.
Efectele STN şi ISD într-o logică de dezvoltare a competitivităţii economiilor. Impactul investiţiilor străine asupra economiei ţărilor lumii. Tendinţe în exportul de capital. Incidenţa circulaţiei capitalului asupra ţărilor exportatoare şi importatoare de capital. Politici investiţionale. Rolul investiţiilor străine directe în promovarea comerţului internaţional. Globalizarea pieţei de capital şi tranzacţiile on-line.
Climatul investiţional şi tendinţele fluxurilor de investiţii străine în Republica Moldova în perioada de tranziţie la economia de piaţă. Utilizarea eficientă a remitenţelor.

Tema 15. Migraţia forţei de muncă. Politica migraţionistă internaţională
Conţinutul şi particularităţile de bază ale migraţiei internaţionale a forţei de muncă. Factorii determinanţi ai MIFM: factori de natură economică şi non-economică ai migraţiei. Teorii ale migraţiei internaţionale a forţei de muncă. Dimensiunea migraţiei contemporane şi direcţiile principale ale acesteea. Evoluţia fluxurilor migraţionale în timp şi spaţiu. Ţări de emigraţie şi ţări de imigraţie. Indicatori utilizaţi în aprecierea dimensiunii migraţiei. Politica migraţionistă: conţinut şi caracterul ei diferenţiat. Reglementarea migraţiei de muncă. Criterii de reglementare a migraţiei: economice, prin cota numerică, calificări etc. Efectele migraţiei: pentru statele recipiente şi donatoare de migranţi. Efectele economice ale migraţiei, efecte asupra PFM (pieţelor forţei de muncă), asupra bugetelor consolidate, efectele în plan demografic etc. Probleme şi tendinţe principale în migraţia internaţională şi în ocuparea forţei de muncă pe plan internaţional. R. Moldova în cadrul proceselor migraţioniste a forţei de muncă pe plan internaţional.

CAPITOLUL IV. ELEMENTE DE CONEXIUNE ALE REI

Tema 16. Tehnici de comerţ exterior. Tranzacţii internaţionale
Avantajele şi inconvenientele contrapartidei. Barterul şi compensaţiile. Contracumpărarea: derularea, controlul calităţii mărfurilor, penalizările în cadrul operaţiunii. Derularea, avantajele şi riscurile operaţiunii de buy-back. Reexportul şi reimportul. Prelucrarea în lohn. Tehnici de transfer internaţional de tehnologie. Licenţierea: obiectivele şi obligaţiile părţilor implicate. Tipuri de licenţe. Oportunităţi şi caracteristici ale know-howului. Avantajele şi limitele transferului internaţional de tehnologie. Factorii determinanţi ai cooperării economice internaţionale. Coproducţia: caracteristici şi variante. Subproducţia: trăsături distinctive şi variante. Întreprinderile mixte ca formă de cooperare internaţională.
Trăsăturile distinctive ale licitaţiilor. Organizarea şi mărfurile specifice licitaţiilor internaţionale. Etapele şi elementele licitaţiilor. Trăsăturile distinctive ale concursului comercial. Etapele şi activităţile concursului comercial. Avantajele şi limitele concursului comercial. Caracteristici ale finanţării tranzacţiilor internaţionale. Tehnici de finanţare pe termen scurt. Creditul furnizor şi creditul cumpărător: scheme, etape, participanţi. Creditul consorţial şi cofinanţarea. Finanţarea proiectelor. Conţinutul şi costurile operaţiunii de factoring. Caracteristicile operaţiunii de forfetare.
Metode de analiză şi stabilire a preţurilor în tranzacţii comerciale. Gestiunea politicii de preţ în tranzacţii comerciale internaţionale. Elemente componente ale costurilor de tranzacţie. Surse şi modalităţi de reducere a costurilor de tranzacţie. Raţiunile outsourcingului. Tipuri de outsourcing. Tendinţe în outsourcingul internaţional. Cauzele conflictelor în tranzacţii comerciale internaţionale. Modalităţi de soluţionare a conflictelor în tranzacţii comerciale internaţionale.
Tranzacţii comerciale internaţionale în zonele economice libere. Activitatea şi problemele zonelor economice libere în ţările dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare. Domenii de derulare, avantaje şi probleme ale tranzacţiilor offshore.
Relaţiile cu publicul şi formarea atitudinii pozitive faţă de companie în tranzacţii comerciale internaţionale. Formarea imaginii de firmă în tranzacţii comerciale internaţionale.
Sistemul susţinerii organizaţionale a activităţii economice externe a firmelor. Susţinerea exportatorilor în practica afacerilor internaţionale.

Tema 17. Tehnici vamale Politica vamală - componentă a politicii comerciale. Procedura vamală la importul şi exportul mărfurilor de pe teritoriul vamal al R.Moldova. Rolul şi importanţa Sistemului vamal în economiile contemporane. Taxele vamale – instrumente ale politicii vamale. Tarifele vamale în practica internaţională. Regimurile vamale şi destinaţiile vamale. Brokerul vamal. Cooperarea în domeniul vamal. Contravenţiile vamale şi răspunderea pentru săvârşirea lor. Valoarea în vamă şi drepturile de import/export.. Identificarea şi controlul calităţii produselor/serviciilor în vamă.

Tema 18. Riscuri în afaceri economice internaţionale
Gestiunea riscului în activitatea economică. Teorii economice moderne cu privire la categoria de risc economic. Principiile generale de gestiune şi etapele principale de gestiune a riscului. Indicatorii utilizaţi pentru evaluarea riscului în activitatea economică. Instrumentele şi tehnicile moderne de gestiune a riscului.
Gestiunea riscurilor în cadrul activităţilor internaţionale cauzate de volatilitatea activelor şi obligaţiuniulor. Riscul valutar. Gestiunea riscului valutar. Riscul de preţ. Gestiunea riscului de preţ.
Riscul în cadrul operaţiunilor de compensare. Riscul în cadrul activităţii de creditare internaţională. Riscul ratei dobânzii. Gestiunea riscurilor de plată şi de performanţă în cadrul tranzacţiilor internaţionale.
Utilizarea instrumentelor de plată internaţionale şi riscurile aferente lor. Utilizarea modalităţilor de plată internaţionale şi riscurile aferente lor. Utilizarea garanţiilor bancare ca suport al tranzacţiilor internaţionale.
Gestiunea riscului în cadrul proiectelor investiţionale internaţionale.
Internaţionalizarea şi riscul de ţară. Raiting-ul suveran. Realizarea investiţiilor internaţionale prin prisma riscurilor operaţionale.

Tema 19. Economia serviciilor internaţionale
Rolul expediţiilor internaţionale în relaţiile economice. Intermediarii în transportul internaţional. Condiţiile juridice de bază de livrare a mărfurilor. Bazele comerciale şi organizaţionale ale efectuării transporturilor. Organizarea transporturilor de mărfuri cu diferite moduri de transport. Structurile de gestionare a transporturilor de mărfuri în R.Moldova. Aspecte economice ale ecologiei transporturilor. Aspectele economice ale reglementărilor ecologice internaţionale.
Rolul turismului în relaţiile economice internaţionale. Impactul multiplicator al turismului internaţional asupra dezvoltării economice şi relaţiilor economice internaţionale.
Rolul comunicaţiilor în aprofundarea relaţiilor economice internaţionale. Aspecte economice ale comunicaţiilor internaţionale.
Economia serviciilor internaţionale în domeniul construcţiilor, asigurărilor, finanţelor, informaţiilor, servicii culturale şi de recreare, servicii guvernamentale şi de afaceri.

Tema 20. Piaţa financiară internaţională. Interdependenţa financiară
Conceptul de relaţii financiare internaţionale. Caracteristici ale relaţiilor financiare internaţionale actuale. Principalele centre financiare internaţionale. Pieţele financiare secundare – Bursele de valori. Piaţa valutară, finanţarea internaţională, piaţa de capital, creditele internaţionale, piaţa creditului internaţional, globalizarea pieţelor financiare. Instabililitatea sistemului financiar mondial. Internaţionalizarea sistemului bancar. Integrarea financiară indirectă, prin europieţe.
Fluxurile financiare şi balanţa de plăţi. Balanţa de plăţi şi cursul de schimb. Ratele inflaţiei şi cursul de schimb. Dobînda şi cursul de schimb. Politica fiscală în condiţiile ratei de schimb flexibile. Efectul modificării cursului valutar asupra balanţei curente.

Tema 21. Relaţiile monetare internaţionale şi rolul lor în REI
Conceptul de relaţii monetare internaţionale. Principalele caracteristici ale relaţiilor monetare internaţionale. Cooperarea monetară internaţională postbelică. Evoluţia sistemului monetar internaţional. Sistemul de la Bretton – Woods. Lichidităţile internaţionale oficiale şi private. Trecerea de la cursurile fixe la cursurile flotante. Caracteristicile sistemului monetar internaţional contemporan.
Principalele teorii şi modele cu privire la formarea cursului de schimb: Teoria parităţilor puterii de cumpărare. Teoria parităţii ratelor dobânzii. Modelul monetarist. Modelul lui R.Dornbusch. Modelul Fleming-Mundell. Teoria opţiunilor de portofoliu.

CAPITOLUL V. PROBLEME GLOBALE

Tema 22. Crizele economice mondiale şi modul de reglementare a lor
Crizele economice, simptomele crizei. Apariţia crizelor economice de sistem. Scurt istoric al crizelor economice mondiale. Criza sistemului bancar internaţional, necesitatea reglementării internaţionale. Criza pieţelor emergente: cauzele apariţiei, metodele de depăşire. Crizele monetare. Particularităţi ale crizelor economice mondiale în sec. XXI.

Tema 23. Centru şi Periferia. Datoriile externe
Noţiune de periferie, şi semiperiferie. Dezechilibrele în dezvoltare, în distribuţie. Noile configuraţii în stabilirea raportului Nord.-Sud. Dezechilibrele financiare şi comerciale între Nord-Nord. Contradicţile şi relaţiile dintre ţări şi grupele de ţări în condiţiile globalizării. Hotarul interacţiunii Nord-Sud, Est-Vest. Particularităţile relaţiilor N-S, E-V la etapa actuală. Problemele americanizării şi occidentalizării relaţiilor economice internaţionale. R.Haas despre varianta ideală a civilizaţiei mondiale şi perioada finalizării „războiului rece”.
Sistemul capitalist global şi caracteristica lui. J.Soros şi E.Littvark despre neajunsurile capitalismului global. Inegalitatea veniturilor în lume. Ordinea economică mondială şi polarizarea economiei mondiale.
Tendinţe de depăşire a decalajului în nivelul de dezvoltare. Noţiuni de diferenţă în nivelul de dezvoltare. Dimensiunea diferenţei în nivelul de dezvoltare. Accelerarea procesului de sporire/diminuare în nivelul dezvoltării. Succese şi insuccese în depăşirea decalajului economic. Modelul catching-up. (ajungerea din urmă).
Imperfecţiunile politicilor de dezvoltare. Coordonatele sărăciei în ţările slab dezvoltate. Subdezvoltarea. Esenţa, cauzele şi trăsăturile subdezvoltării. Evoluţia ţărilor subdezvoltate. Implicaţiile sărăciei asupra mediului. Combaterea sărăciei. Asistenţa oficială pentru dezvoltare. Datoriile externe.

Tema 24. Problema alimentaţiei pe glob
Problema alimentară mondială: dimensiuni, cauze. Criza alimentară şi subdezvoltarea. Implicaţiile factorului demografic privind alimentaţia pe glob. Căi şi mijloace de rezolvare a problemei alimentare. Securitatea alimentară mondială. Rolul organizaţiilor internaţionale în rezolvarea problemei alimentare (FAO, FIDA, CMA, PAM). Organisme internaţionale de sprijin.

Tema 25. Caracteristici ale agriculturii şi industriei în cadrul Economiei Mondiale
Dezvoltarea agriculturii mondiale. Tendinţe in evoluţia agriculturii pe plan mondial. Premisele dezvoltării agriculturii durabile. Principalele obiective a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură. (FAO). Obiectivele Fondului Internaţional de Dezvoltare Agricolă (FIDA).
Industria pe plan mondial: privire de ansamblu. Tendinţe in evoluţia industriei la nivel mondial. Politica industriala. Tendinţe şi strategii de dezvoltare a industriei mondiale de dezvoltare a industriei mondiale. Implicaţiile procesului de industrializare asupra economiei mondiale. Strategii de restructurare ale industriei. Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltarea Industrială.

Tema 26. Problema demografică. Problema energetică. Problema ecologică.
Tendinţe demografice pe plan mondial. Factorii de influenţă a evoluţiei populaţiei. Folosirea resurselor umane în economia mondială. Şomajul-dimensiuni şi factori de influenţă. Perspectivele populaţiei mondiale. Cooperarea internaţională în domeniul demografiei.
Locul energiei în evoluţia economiei şi a civilizaţiei. Direcţiile principale ale dezvoltării energetice. Starea actuală şi perspectivele combustibililor pe plan mondial. Energia nucleară. Sursele regenerabile de energie. Cooperarea internaţională în domeniul energiei. Echilibrul ecologic – cerinţă a dezvoltării economiei mondiale.
Relaţia dezvoltare economică-mediul ambiant. Strategii naţionale şi internaţionale privind protecţia mediului ambiant.

Tema 27. Terorismul. Crimele Organizate
Terorismul: esenţă, premise, forme de manifestare. Grupări teroriste. Activitatea teroristă. Impactul terorismului asupra economiei mondiale. Prevenirea şi combaterea terorismului. Efectele si costurile terorismului. Crima organizată: esenţa, trăsături, forme de manifestare. Crima organizată – fenomen global. Tendinţe actuale ale economiei organizată. Grima organizată – componentă a economiei subterane. Criminalitatea economico-financiară. Traficul de droguri. Traficul de autoturisme furate. Traficul cu fiinţe umane. Spălarea banilor murdari. Crima organizată – sursă de finanţare a acţiunilor teroriste. R.Moldova pe harta crimei organizate transnaţionale.

CAPITOLUL VI. MEDIUL DE AFACERI INTERNAŢIONAL

Tema 28. Management în Afacerile Economice Internaţionale
Conţinutul şi semnificaţia managementului afacerilor economice internaţionale. Funcţiile managementului în afacerile economice .Managementul operaţiunilor export-import. Societăţile mixte. Strategii de internaţionalizare a firmei. Programul promoţional: etapele, bugetul, controlul şi evaluarea. Programul managerial de promovare a exporturilor. Organizarea târgurilor şi expoziţiilor. Promovarea ca funcţie de bază a managementului. Modalităţile de plată: acreditivul documentar. cambia, cecul şi ordinul de plată, plata prin incasso documentar, scrisoarea de credit. Contracte comerciale internaţionale: contracte de vânzare–cumpărare internaţionale, contractul de vânzare indirectă, contracte internaţionale de cooperare industrială. Leasing: conţinutul şi semnificaţia leasingului. Clasificarea operaţiunilor de leasing. Contractul de leasing. Avantajele şi dezavantajele oparaţiunii de leasing. Franchising: esenţa operaţiunii şi tipologia franchisingului. Contractul de franchising. Motivaţiile extinderii afacerii de franchising. Avantajele şi dezavantajele pentru ambele părţi contractante. Managementul comparat: fundamente teoretice. Modelele managementului comparat. Managementul european: elementele de bază, specificul şi caracteristicile. Analiza managementului european prin prisma modelului Hofstede. Strategii şi politici ale firmei în contextul cooperării UE cu RM. Trăsăturile managementului american. Încadrarea în abordarea cuadrodimensională a lui Hofstede a întreprinderilor americane. Caracteristicile generale ale managementului nipon. Strategia şi structura firmelor nipone. Evoluţia structurilor organizaţionale sub impactul globalizării, regionalizării şi informatizării.
Crearea avuţiei: scopul principal al businessului internaţional. Principiile creării avuţiei. Interdependenţa dintre cultura naţională şi creşterea economică. Reformele economice şi competitivitatea. Mediul de marketing internaţional al firmei. Macromediul internaţional al firmei. Micromediul internaţional al firmei. Analiza mediului internaţional de marketing. Relaţiile firmei cu mediul extern internaţional. Relaţiile directe de piaţa internaţională. Relaţiile de concurenţă internaţională. Strategii şi tehnici promoţionale. Tendinţe contemporane în cercetări de marketing internaţional; metodologia cercetărilor economice în contextul globalizării, regionalizării şi informatizării a afacerilor economice.
Particularităţile dezvoltării marketingului electronic la nivel local, regional şi global.

Tema 29. Mediul European de Afaceri
Cadrul metodologico-conceptual cu privire la mediul de afaceri. Metodologia diagnosticului mediului de afaceri.
Mediul de afaceri general, specific şi concurenţial; extern şi intern; instituţional şi corporativ. Particularităţile mediului inovaţional de afaceri la nivel global, regional şi local.
Impactul mediului de afaceri global asupra mediului regional (european) şi local (moldovenesc).
Evoluţia mediului european de afaceri şi a mentalităţii europene. Formarea mediului european instituţional. Particularităţile mediului european corporativ: general (Uniunea Europeană) şi în particular (pe ţări).
Politica de concurenţă a Uniunii Europene. Dreptul european al contractelor. Strategiile concurenţiale. Analiza portofoliului strategic: Matricea Boston Consulting Group (BCG), Ecranul General Electric, Matricea evoluţiei pieţei etc. Competitivitatea întreprinderilor europene.

Bibliografia:

 1. Bal A. (coordonator), Dumitrescu S. Economia Mondială. Bucureşti, 2006.
 2. Bari I. Probleme globale contemporane. Bucureşti, Editura Economică, 2003
 3. Candidatu C. Integrarea Europeană. Perspectivele realizarii zonei de Liber Schimb a Americilor. Bucuresti, 2006.
 4. Caraiani Gh., Cazacu C. Vamuirea marfurilor de export-import. Bucuresti, 1996
 5. Chistruga B. Integrarea postindustrială a ţărilor Europei Centrale şi de Est: realităţi şi perspective. Monografie. Chişinău, ASEM, 2007, 480 pag.
 6. Diaconescu M. Economia Europeană. Editia a II-a revazută şi adaugată. Bucureşti, 2004.
 7. Dumitrescu S. Marin G., Puiu O. Economia mondială. Piteşti, 2003
 8. Miron D. (coordonator). Economia Uniunii Europene. Bucureşti, 2003.
 9. Galaju Ion. Organizatii Economic Internationale. Chişinău, 2008.
 10. Georgescu T., Caraiani Gh. Tehnici de comerţ exterior. Bucureşti, 2003
 11. Gribincea A. şi al. L’economie mondiale. Iaşi: Performantica, 2004, 250p.
 12. Ignat I. Uniunea Europeană - de la Piaţa Comună la moneda unică. Bucuresti, 2002
 13. Fukuyama F. Marea ruptură. Natura umană şi refacerea ordinii sociale. Bucureşti, Editura Humanitas, 2002
 14. Lobanov N. Tranzacţiile comerciale internaţionale în condiţiile de constituire a economiei globale postindustriale, Chisinau, 2008
 15. Miron D. Comerţ internaţional. Bucureşti, Editura ASE, 2003
 16. Miron D. Politici comerciale. Bucureşti, Editura Luceafărul, 2003
 17. Planul de Actiune Uniunea Europeană-Republica Moldova (Ghid). Chişinău, 2006
 18. Popa I. Tranzacţii de comerţ exterior. Bucureşti: Ed.Economică, 2002
 19. Popescu Gh. Economia Europeana.Bucuresti, 2007
 20. Postică C. Economia Uniunii Europene. Chişinău, 2001
 21. Ranay Charles Epping. Ghidul începătorului în economia mondială. Chişinău, 2002
 22. Roşca P. Relaţii economice internaţionale. Manual. Chişinău: ULIM, 2005.
 23. Rujan Ovidiu. Economie internaţională. Bucureşti, Economica, 2009
 24. Sută N. Comerţ Internaţional şi politici comerciale Vol. I, II. Bucureşti, 2003
 25. Ţâu N., Gribincea A., Sava E. Tranzacţii internaţionale. Chişinău: ULIM, 2008, 160 p.
 26. Zaharia S. Rodica Economie mondială. Bucureşti, 2004
 27. Surse bibliografice în limba engleză şi rusă:

 28. Balassa B., The Theory of Economic Integration. Irwin, Illinois, 1961
 29. Eichengreen Barry.The European Economy since 1945: Coordinated Capitalism and Beyond. Princeton University Press, 2006
 30. Eichengreen Barry, Stiefel Dieter, Landesmann Michael. The European Economy in an American Mirror. Routledge, 2007
 31. Fischer J. From confederation to federation : thoughts on the finality of European integration. London : Federal Trust for Education and Research, 2000
 32. Fogarty, E. and Aggarwal, V.K. (eds.): EU Trade Strategies: Regionalism and Globalism. London: Palgrave Macmillan, 2004
 33. Krugman P.,Obstfeld M. International Economics. Theory & Policy. Seventh Edition. Boston, 2009
 34. Mahncke D., Gstöhl Sieglinde (eds.). Europe's Near Abroad: Promises and Prospects of the EU's Neighbourhood Policy. Peter Lang Publishing Group, 2008;
 35. Matsushita M. et al.: The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy (Oxford Library of International Law). Oxford: Ofxord University Press, 2004
 36. Pasco Corinne. Commerce International. Paris, 2004
 37. Pelkmans Jacques. European Integration: Methods and Economic Analysis: 3rd illus”, FT Prentice Hall, 2006;
 38. Peterson John, Shackleton Michael. The Institutions of the European Union.Oxford University Press, 2006;
 39. Porter M. The Competitive Advantage of Nations. The Free Press. New York, 1990
 40. Rosamond Ben. Theories of European Integration (European Union). Palgrave Macmillan, 2000
 41. Richard Baldwin,Charles Wyplosz. Economia Integrarii Europene (traducere). Bucuresti, 2006
 42. Sapir Andre. Fragmented Power: Europe and the Global Economy. Bruegel AISBL, 2007;
 43. Sherlock J., Reuvid J. (Eds.) The Handbook of International Trade: A Guide to the Principles and Practice of Export. London: GMB Publishing Limited, 2004.
 44. Trade effects of regional standarts liberalization: a heterogeneous firms approach, February 2007, The World Bank. Washington, 2007
 45. Zielonka Jan. Europe Unbound: Enlarging and Reshaping the Boundaries of the European Union. Routledge, 2002
 46. Буянoв В., Kирсaнoв K. Рискология: управление рисками. Mосква, 2002
 47. Цветкoвa E. Риски в экoнoмическoй дeятeльнoсти: учeбнoe пoсoбиe. Сaнкт-Пeтeрбург, 2002
 48. Корстьенс Дж. Корстьенс М. Торговые войны. Пер. с англ. М.,, 2005
 49. Николаевa И. Мировая экономика. М., 2005
 50. Долан Р, Саймон Дж. Эффективное ценообразование. М., 2002