Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.14.04 – Centrale termoelectrice (partea termică), termoenergetica industrială


Aprobat
Hotarârea CNAA

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradele ştiinţifice:
Tehnica.

Formula specialităţii

Specialitatea ştiinţifică “Centrale termoelectrice (partea tehnică), termoenergetică industrială” este disciplina care are ca scop elaborarea principilor şi procedeelor de eficientizarea a proceselor de conversie a resurselor energetice primare în alte tipuri de energie solicitate de consumator, precum şi a procedeelor de utilizare eficientă a energiei, preponderant termică în instalaţii industriale şi de altă folosinţă. În cadrul acestei specialităţi ştiinţifice din domeniul tehnicii se realizează cercetări ştiinţifice privind elaborarea de noi structuri, principii, soluţii tehnice de realizare constructivă a echipamentului termoenergetic destinat pentru asigurarea conversiei în energie a diferitor tipuri de resurse energetice primare atât convenţionale, cât şi renovabile, de transformare a parametrilor termofizici a căldurii în baza legilor termodinamicii şi conservării energiei. Specialitatea prevede investigaţii ştiinţifice în dezvoltarea şi perfecţionarea aspectelor teoretice, legităţilor de bază şi elaborarea noilor procese şi maşini (termice) orientate spre diminuarea consumului de resurse energetice primare la producerea energiei, inclusiv, la unitatea de producţie, economisirea consumabilelor la producerea utilajului termoenergetic şi a resurselor energetice primare şi a energiei termice la toate etapele de conversie şi utilizare, aspecte ale protecţiei mediului, inclusiv şi prin utilizarea resurselor energetice regenerabile, elaborarea principiilor şi măsurilor de implementarea a inovaţiilor în sistemele de asigurare cu energie termică. Cercetările în cadrul specialităţii ştiinţifice “Centrale termoelectrice (partea tehnică), termoenergetică industrială” sunt efectuate, utilizând un ansamblu de metode generale ale: termodinamicii, teoriei transferului de căldură şi masă, conducţiei termice, convecţiei, eficientizare a proceselor de ardere, analizei şi sintezei, modelării matematice şi fizice, confecţionare mostre funcţionale şi testări experimentale, aplicarea metodelor statisticii matematice etc.

Direcţii de cercetare

În cadrul specialităţii ştiinţifice „Centrale termoelectrice (partea termică), termoenergetica industrială” se efectuează investigaţii ce includ: Centrale termoelectrice (partea tehnică), termoenergetică industrială

Specialităţi adiacente:


Specialităţi complementare: Delimitări de specialităţi adiacente

05.14.01. Energetica generală; sisteme energetice. Utilizarea principiilor şi cerinţelor fundamentale de dezvoltare a sistemelor energetice în contextual cercetării şi elaborării noilor viziuni teoretice ale termotehnicii întru aplicarea racordătă în sistemele existente energetice.

05.14.02. Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor. Utilizarea cunoştinţelor termotehnicii la elaborarea concepţiilor de dezvoltare a întreprinderilor obiectelor de generare a energiei electrice în baza utilizării eficiente a echipamentelor termoenergetice la centralele termoelectrice.

05.14.05. Bazele teoretice ale termotehnicii. Utilizarea teoriilor şi legităţilor termotehnicii în elaborarea de noi agregate şi procese tehnologice eficiente din punct de vedere energetic.

05.14.08 Surse noi şi regenerabile de energie. Utilizarea surselor noi şi regenerabile de energie în procesele de producere a energiei întru diversificarea surselor de energie primară utilizate în ţară. Argumentarea lor teoretică; viziuni de perspectivă.

Delimitări de specialităţi complementare

01.01.01 Analiza matematică. Aplicarea bazelor ştiinţifice de analiză matematică la argumentarea şi întemeierea bazelor teoretice ale echipamentelor termoenergetice de diversă destinaţie.

01.04.09 Procese fizice la temperaturi joase. Utilizarea metodelor şi aplicarea rezultatelor fizicii la temperaturi joase la studierea şi elaborarea proceselor de ardere şi de transformări a substanţelor materialelor utilizate la producerea energiei termice.

01.04.14 Termofizica şi termotehnica. Utilizarea metodelor de termofizică şi termotehnică în studierea proceselor de transfer de căldură şi masă la argumentarea bazelor teoretice privind funcţionarea centralelor termice şi termoenergetica industrială .

05.04.01 Maşini termice. Studierea proceselor de transfer de căldură şi masă în maşini termice cu scopul modernizării şi optimizării funcţionării instalaţiilor termice la producerea căldurii.

05.11.01 Aparate şi metode de măsurare (conform mărimilor fizice măsurate). Folosirea aparatelor şi metodelor de măsurare şi determinare a parametrilor proceselor tehnologice la producerea energiei termice.

05.17.20 Tehnologia utilizării deşeurilor, tratării apelor reziduale şi gazelor de evacuare. Utilizarea bazelor ştiinţifice şi practice ale metodelor de protecţie a mediului ambiant cu deşeuri solide, lichide şi gazoase în în procesele de producere energiei termice.

05.26.03 Securitatea incendiară şi industrială (pe ramuri). Elaborarea proceselor şi maşinilor de prelucrare a materialelor în concordanţă cu cerinţele securităţii incendiare şi industriale.

Autorii:
Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

1. Musteaţa Valentin, dr.hab. în tehnică, profesor universitar, membru corespondent. Profesor al Departamentului “Termoenergetica şi managementul în energetică” al Facultăţii de energetică a Universităţii Tehnice din Moldova.

2. Berzan Vladimir, dr.hab. în tehnică, conferenţiar cercetător, Director al Institutului de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, profesor universitar al Departamentului “Termoenergetica şi managementul în energetică” al Facultăţii de energetică a Universităţii Tehnice din Moldova.

Recenzenţii:
1. Guţul Aurel, dr. în tehnică, conferenţiar universitar, Departamentului “Termoenergetica şi managementul în energetică” al Facultăţii de energetică a Universităţii Tehnice din Moldova. Universitatea Tehnică a Moldovei

2. Şit Mihail, dr. în tehnică, cercetător ştiinţific coordonator, Laboratorul Eficienţa energetică şi surse regenerabile de energie al Institutului de Energetică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei