Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

05.20.01 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Studierea disciplinei „Mecanizarea agriculturii” urmăreşte scopul de a altoi doctoranzilor cunoştinţe şi deprinderi profunde pentru soluţionarea prin metode contemporane şi mijloace moderne a problemelor legate de mecanizarea proceselor tehnologice din agricultură, zootehnie şi prelucrarea primară a producţiei, în condiţiile actuale de gospodărire pentru prosperarea economiei naţionale, asigurarea securităţii alimentare şi ridicarea nivelului de trai al populaţiei.

Programa dată este elaborată în baza disciplinelor incluse în Standardul de Stat pentru învăţământ superior ingineresc în direcţia „mecanizarea agriculturii”:

Conţinutul cursului

Direcţiile principale de dezvoltare a mecanizării agriculturii, sectorului zootehnic, industriei de prelucrare a materiei prime

Tehnologii noi, care asigură majorarea recoltelor, calităţii producţiei, competitivităţii ei şi reducerea cheltuielilor de producere. Noţiuni despre surse energetice mobile, unelte agricole, maşini agricole, instalaţii, echipament. Sistemul de maşini pentru tehnologii moderne. Principiile clasificării şi marcajul maşinilor. Rolul ştiinţei la elaborarea, perfecţionarea şi modernizarea maşinilor agricole. Sistemul coordonativ în fitotehnie.

Mijloace energetice pentru mecanizarea lucrărilor agricole

Calităţile de exploatare a tractoarelor şi automobilelor.
Indicii şi parametrii calităţilor de exploatare. Argumentarea tipurilor autovehiculelor. Tendinţele contemporane de dezvoltare a autovehiculelor.

Dinamica generală a tractoarelor pe roţi. Reacţiile normale ale solului asupra părţii rulante a tractoarelor.
Forţele care acţionează asupra tractorului cu maşini tractate. Forţele care acţionează asupra tractorului pe şenile. Reacţiile solului pe suprafaţa de sprijin a şenilei. Bilanţul de tracţiune.

Tractorul cu maşini purtate. Tractorul cu maşini purtate în poziţie de lucru. Dependenţa calităţilor de tracţiune de poziţia centrului de presiune la funcţionarea tractorului.

Dinamica de tracţiune a tractoarelor şi caracteristica lor de tracţiune. Economicitatea de combustibil a autovehiculelor.
Bilanţ de putere, randament. Bilanţul de putere şi randamentul tractorului. Caracteristica de tracţiune. Calculul de tracţiune a tractoarelor cu diferite tipuri de transmisii.Analiza caracteristicii de tracţiune. Parametrii de apreciere a economicităţii. Caracteristica economică a autovehiculului. Condiţiile de exploatare.

Stabilitatea tractoarelor şi automobilelor şi virajul lor.
Stabilitatea longitudinală şi transversală. Criteriul şi unghiul de stabilitate. Măsurile de îmbunătăţire a stabilităţii. Exploatarea autovehiculelor pe pante. Manevrabilitatea tractoarelor pe roţi şi pe şenile.

Demarajul şi dinamica de frânare a autovehiculelor.
Procesul de demaraj al tractoarelor. Demarajul agregatelor agricole. Ecuaţiile de deplasare la frânarea prin diferite metode.Indicii capacităţii de frânare. Spaţiul şi timpul de frânare.

Capacitatea de trecere, proprietăţile ergonomice şi mersul lin al autovehiculelor.
Parametrii de trecere. Influienţa factorilor constructivi şi de exploatare asupra capacităţii de trecere. Calităţile ergonomice şi indicii lor. Indicii mersului liniştit al autovehiculelor. Aprecierea mersului lin şi a oscilaţiilor pe baza acţiunii asupra omului.

Generalităţi despre motoarele termice. Bazele teoretice ale ciclului funcţional.
Scopul şi importanţa motoarelor termice în tehnica mobilă. Clasificarea generală a motoarelor termice. Noţiuni şi definiţii în studierea cursului MAI. Ciclul cu ardere izocoră. Ciclul cu ardere mixtă. Ciclul la MAI supraalimentat.

Calculul termic al MAI. Procesele de schimb a gazelor.
Scopul calculului termic. Implementarea calculului termic în dezvoltarea MAI. Diagrama teoretică şi reală la MAS şi MAC. Umplerea normală a motoarelor în patru timpi. Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfârşitul umplerii. Coeficientul de umplere. Factorii care influenţează asupra valorii lui.

Procesul de comprimare. Procesul de ardere.
Selectarea valorii gradului de comprimare (raport de comprimare). Factorii care influenţează procesul de comprimare. Calculul parametrilor de stare a gazelor la sfârşitul comprimării. Căldura specifică a gazelor. Reacţiile de ardere a combustibilului. Calcularea parametrilor de stare a gazelor la sfârşitul arderii. Desfăşurarea arderii şi fazele principale a arderii.

Procesul de evacuare, destindere. Performanţele energetice ale motoarelor
Procesul de destindere. Nocivitatea gazelor de evacuare. Măsuri necesare pentru reducerea toxicităţii gazelor evacuate. Parametrii ciclului indicat. Parametrii efectivi ai motorului. Parametrii comparativi ale motoarelor. Bilanţul termic al motorului.

Regimurile de funcţionare şi caracteristicile motoarelor.
Regimurile de funcţionare;Caracteristicile motoarelor pentru autovehicule (generalităţi). Caracteristici de bază a motoarelor; Caracteristici de reglaj; Caracteristici speciale.

Cinematica şi dinamica mecanismului motor. Echilibrarea motoarelor.
Cinematica mecanismului bielă-manivelă. Forţele şi momentul dezvoltat la arborele cotit. Diagramele ordinare şi polare ale acestora. Echilibrarea motorului monocilindric (metoda Lancester). Echilibrarea motoarelor policilindrice (2, 3, 4, 6...)

Principiile de calcul a pieselor de bază a mecanismului bielă-manivelă, de distribuţie a gazelor, a sistemelor de alimentare, pornire răcire şi ungere.
Calculul termic al fusului maneton şi lagărului bielei. Diagrama polară şi de uzare a acestora.

Mecanisme de distribuţii prin supape şi sertare. Calculul mecanismului de distribuţie. Alimentare prin pulverizare - carburator. Alimentare prin injecţie la MAS. Instalaţii de alimentare a motoarelor cu aprindere prin comprimare (MAC). Elemente comune ale instalaţiilor pentru MAS şi MAC. Calculul sistemului de răcire cu lichid. Calculul sistemului de răcire cu aer. Calculul instalaţiei de ungere.

Maşini agricole

Bazele mecanicii agricole.
V. Goreacikin –fondatorul mecanicii agricole. Cinematica şi dinamica maşinilor şi uneltelor agricole. Legile generale ale mişcării, ştiinţa despre masă, momentul de inerţie, lucrul mecanic şi energie. Frecarea la rostogolire şi la patinare. Rezistenţa la rostogolirea roţilor. Sistemul de încercări ale maşinilor agricole. Tipurile de încercări, scopul şi sarcinile lor. Aparatele pentru măsurarea forţelor, cuplurilor motoare, vitezelor şi acceleraţiilor. Aprecierea energetică a tehnicii agricole.

Bazele teoretice a organelor pentru lucrarea solului.
Proprietăţile tehnologice a solului. Deformarea şi fărâmiţarea solului sub acţionarea penei. Rezistenţa solului la acţiunea penei. Pana triedrică. Formula raţională a lui V. Goreacikin. Profilul teoretic a brazdei. Tipurile trupiţelor.

Bazele teoretice ale maşinilor pentru lucrarea superficială a solului.
Teoria grapei cu colţi „Zig-zag”. Teoria şi calculul uneltelor cu discuri. Teoria şi calculul cultivatoarelor. Teoria şi calculul tehnologic al frezelor pentru lucrarea solului.

Bazele teoretice şi calculul procesului tehnologic al semănătorilor şi maşinilor de plantat. Teoria şi calculul procesului tehnologic al semănătorilor pentru cereale şi leguminoase.
Teoria şi calculul proceselor tehnologice ale aparatelor de distribuţie a seminţelor.
Tehnologii şi elemente ale teoriei procesului tehnologic şi al maşinilor de plantat.
Încorporarea seminţelor în sol, formarea rigolelor şi amplasarea brăzdarelor pe cadru.

Teoria şi calculul procesului de lucru al maşinilor pentru administrarea îngrăşămintelor şi amendamentelor.
Proprietăţile aerodinamice a granulelor. Deplasarea granulelor pe disc. Distanţa de zbor a particulelor. Calculul maşinilor pentru împrăştierea îngrăşămintelor organice. Schemele de calcul. Calculul debitului de îngrăşăminte şi vitezei de mişcare a transportorului.

Calculul procesului de lucru al maşinilor de stropit.
Productivitatea pompelor. Debitul de lichid. Determinarea numărului de capete de pulverizare.
Mişcarea lichidului prin capul de pulverizare. Calculul ventilatoarelor axiale.

Teoria aparatului de tăiere a cositoarelor şi vendroverilor.
Mecanismele de acţionare şi parametrii aparatelor cu segmente şi plăci contratăietoare. Ecuaţiile de mişcare a cuţitului. Vitezele de tăiere a plantelor. Unghiurile de încastrare a cuplurilor de tăiere. Înclinarea tulpinilor, înălţimea miriştii.

Teoria şi calculul procesului de lucru al combinei pentru recoltarea cerealelor.
Ecuaţia de mişcare a paletei. Indicele cinematic. Frecvenţa de rotaţie şi instalarea rabatorului.
Proprietăţile plantelor treierate. Balanţa de putere şi ecuaţia bătătorului. Teoria şi calculul scuturătorului de paie cu cai. Elemente de calcul al curăţitorului.

Principiile de separare şi sortare a materialelor agricole. Elemente de calcul ale proceselor tehnologice.
Proprietăţile fizico-mecanice ale materialelor agricole. Metodele de separare şi sortare. Teoria şi calculul cadrului de ciururi. Teoria şi calculul procesului de lucru al cilindrului trior. Teoria şi calculul procesului tehnologic al meselor de sortat.

Metode şi mijloace tehnice pentru irigare.
Metodele de irigare. Sursele de apă pentru irigaţie. Maşini şi instalaţii de ploaie artificială. Sistemele staţionare de ploaie artificială. Caracteristicile şi metoda de modelare a pompelor centrifugale. Elementele teoriei şi calculului maşinilor de irigare.

Maşini şi instalaţii pentru condiţionarea boabelor după recoltare.
Cerinţele agrotehnice. Metodele de uscat. Clasificarea, schemele tehnologice ale uscătoriilor.
Calculul parametrilor de funcţionare.

Maşini pentru recoltarea sfeclei de zahăr.
Metodele de recoltare, clasificarea mijloacelor tehnice şi cerinţele agrotehnice impuse lor.
Construcţia şi principiul de funcţionarea maşinilor pentru decoletarea, dislocarea şi recoltarea sfeclei de zahăr. Construcţia maşinilor de încărcat. Bazele teoriei şi calculului proceselor tehnologice ale maşinilor de recoltat sfecla de zahăr.

Maşinile pentru cultivarea şi recoltarea culturilor legumicole şi a cartofului.
Cerinţele agrotehnice. Sistemul de maşini pentru cultivarea culturilor legumicole, metodele de recoltare. Construcţia şi principiul de funcţionare a diferitor tipuri de maşini. Aprecierea şi controlul calităţii îndeplinirii procesului de lucru. Argumentarea parametrilor şi regimurilor de funcţionare ale organelor de lucru ale maşinilor de recoltat culturi legumicole şi tuberculilor.

Maşinile pentru recoltarea fructelor, pomuşoarelor şi a strugurilor.
Tehnologiile de recoltat. Cerinţele tehnologice. Maşini pentru desprinderea fructelor din pom.
Teoria şi calculul scuturătoarelor de fructe şi pomuşoare. Dispozitivele pentru captarea fructe lor şi pomuşoarelor. Maşini de adunat şi ridicat fructe. Construcţia organelor de lucru, schemele tehnologice, principiile de funcţionare ale maşinilor pentru recoltat struguri. Teoria şi calculul transportoarelor, elevatoarelor şi vibratoarelor. Maşini şi utilaje pentru prelucrarea fructelor după recoltare.

Mecanizarea cultivării culturilor agricole în sere.
Tipurile de sere pentru cultivarea plantelor agricole şi parametrii lor. Tehnologia cultivării şi recoltării plantelor agricole în sere. Clasificarea maşinilor, echipamentului şi liniilor tehnologice pentru cultivarea culturilor agricole în sere şi recoltarea lor.

Mecanizarea şi automatizarea sectorului zootehniC

Probleme şi perspectivele mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie.
Scopul şi importanţa mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice din zootehnie pentru obţinerea produselor de origine animală. Procese tehnologice specifice pentru mecanizarea şi automatizarea lucrărilor în zootehnie. Probleme de perspectivă a mecanizării şi automatizării proceselor tehnologice în zootehnie. Structura şi caracteristica obiectelor zootehnice.

Teoria tăierii furajelor grosiere şi fibroase. Maşini de mărunţit furaje grosiere şi fibroase.
Cerinţele impuse maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Clasificarea maşinilor de mărunţit furaje grosiere şi fibroase. Tipul organelor de tăiat grosiere şi calcularea capacităţii de lucru. Schema cinematică şi dinamică a aparatului de tăiat grosiere. Momentul şi forţa de tăiere. Puterea necesară la tăiere în regim rotativ de funcţionare.

Maşini şi fluxuri tehnologice de mărunţit şi preparat furaje rădăcinoase şi suculente.
Cerinţe impuse maşinilor şi tehnologiilor de preparat rădăcinoase şi suculente. Clasificarea şi caracteristica maşinilor de preparat rădăcinoase şi suculente. Tipul organelor de funcţionare şi calcularea capacităţii de lucru.

Maşini şi instalaţii de mărunţit furaje concentrate şi de preparat nutreţ combinat concentrat uscat. Teoria morilor cu ciocane.
Cerinţe impuse maşinilor şi tehnologiilor de preparat furaje concentrate. Clasificarea morilor cu ciocane: părţile componente şi principiul de lucru. Maşini şi instalaţii de fulguit furaje concentrate şi de preparat furaj combinat uscat. Încărcătura specifică a morilor cu ciocane şi determinarea parametrilor rotorului concasorului. Energia cinetică şi determinarea lucrului de deformare a materialului prin aplicarea loviturii libere. Granulozitatea sau modulul de fâneţe al măcinişului.

Maşini şi instalaţii pentru dozarea, amestecarea componentelor furajere şi compactarea nutreţurilor combinate.
Destinaţia şi cerinţele impuse proceselor şi maşinilor de dozat, amestecat componente furajere şi de compactat nutreţuri combinate. Scheme funcţionale şi metode teoretice de calcul a dozatoarelor de furaje. Scheme constructiv-funcţionale şi metode teoretice de calcul a amestecătoarelor de nutreţ. Maşini şi instalaţii de compactat furaje.
Metodologia de calcul maşinilor de compactat furaje.

Maşini de extras, încărcat, transportat şi distribuit nutreţ.
Clasificarea şi caracteristica maşinilor de extras, încărcat, transportat şi distribuit nutreţ. Cerinţele impuse maşinilor de extras, încărcat, transportat şi distribuit nutreţ. Scheme constructiv-funcţionale ale organelor de lucru. Calculul maşinilor de încărcat şi transportat nutreţ. Instalaţii pneumatice, hidraulice de transportat şi distribuit nutreţ. Sisteme automatizate de alimentare reglamentat dozată a animalelor şi păsărilor. Metodologia calculării proceselor de distribuit nutreţ.

Instalaţii şi maşini de captat şi ridicat apă, surse de apă potabilă. Instalaţii pentru înmagazinarea şi distribuţia apei
. Surse de apă potabilă.
Cerinţe impuse instalaţiilor pentru alimentarea cu apă. Consumuri specifice de apă şi determinarea necesarului de apă. Utilaj pentru captarea şi ridicarea apei din sursele de apă.
Dimensionarea prin calcule a reţelelor de transportat şi distribuit apă, şi a volumului rezervorului de apă a turnului.

Maşini de evacuat dejecţii din adăposturile animaliere. Utilaje şi dispozitive de transportat şi depozitat dejecţii.
Cerinţe impuse maşinilor şi proceselor de evacuat, transportat şi depozitat dejecţii. Metode de curăţire a paturilor animaliere şi de evacuat, transportat şi depozitat dejecţiile din adăposturi. Clasificarea maşinilor de evacuat, transportat şi depozitat dejecţii din adăposturi. Scheme costructiv-funcţionale şi metode de calcul a proceselor de evacuat, transportat şi depozitat dejecţii.

Instalaţii de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor animaliere.
Metode de prelucrare a dejecţiilor animaliere. Cerinţe impuse tehnologiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. Clasificarea instalaţiilor de prelucrare şi utilizare a dejecţiilor. Instalaţii de obţinere a biogazului şi de preparat îngrăşăminte organice.

Instalaţii pentru crearea şi reglarea microclimei în adăposturi animaliere. Factorii şi cerinţele de determinare a microclimei în adăposturi animaliere. Metode de creare a microclimei în adăposturi. Caracteristica instalaţiilor şi dispozitivelor pentru crearea şi reglarea microclimei. Calculul proceselor de creare, reglare şi dirijare a microclimei adăposturilor animaliere.

Consideraţii generale ale mulsului mecanizat. Bazele teoretice şi calculul procesului de muls mecanizat.
Tehnologia mulsului mecanizat. Cerinţe impuse operaţiilor şi maşinilor de muls mecanizat.
Noţiuni despre vacuum continuu şi vacuum alternativ pentru funcţionarea aparatelor de muls. Scheme şi principiul de realizare ale timpilor de muls. Diagrame teoretice de funcţionare ale aparatelor de muls. Bazele teoretice ale aparatului de muls. Argumentarea teoretico-experimentală a parametrilor de lucru ale instalaţiilor şi aparatelor de muls.
Metode de calculare a parametrilor tehnici, tehnologici şi economici ale proceselor de muls vaci.

Tehnologia prelucrării primare a laptelui. Maşini şi instalaţii de pasteurizat şi separat lapte.
Însemnătatea şi cerinţele impuse proceselor de prelucrare primară a laptelui. Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea primară a laptelui. Răcirea şi răcitoarele de lapte muls la ferme. Pasteurizarea laptelui: maşini şi instalaţii folosite. Separarea şi separatoarele de purificare, normalizare şi degresare a laptelui. Teoria proceselor de răcire, pasteurizare şi separare a laptelui.

Instalaţii frigorifice.
Construcţia şi principiul de lucru al instalaţiei frigorifice. Părţile componente, destinaţia şi principiul de lucru. Elementele de automatizare a regimului de lucru al instalaţiei frigorifice. Agenţii frigorifici utilizaţi la instalaţiile frigorifice; caracteristica lor chimică.

Mecanizarea proceselor tehnologice în ovicultură.
Sisteme de maşini de mecanizare a proceselor în ovicultură. Instalaţii şi maşini de tuns oi şi de prelucrare primară a lânii. Construcţia şi principiul de lucru a maşinilor de tuns. Instalaţii de dezinfectat şi spălat oi.

Mecanizarea proceselor în avicultură.
Instalaţii pentru contenţionarea păsărilor în procesul de producere „la sol”. Caracteristica bateriilor cu cuşti pentru contenţionarea intensivă a păsărilor. Maşini şi dispozitive de prelucrare primară şi ambalare a ouălor dietetice. Maşini şi dispozitive de pregătire a ouălor pentru incubare. Dispozitive de automatizare a proceselor şi instalaţiilor de incubare şi eclozionare.

Tehnologii şi utilaje pentru prelucrarea produselor agricole

Probleme şi perspectivele prelucrării produselor animaliere.
Scopul şi importanţa prelucrării produselor de origine animală. Caracteristica, însuşirile şi proprietăţile materiei prime de origine animală şi agrară. Procese tehnologice şi utilaje specifice pentru valorificarea superioară a produselor agricole. Generalităţi despre bilanţul material-energetic a produselor în procesele de prelucrare. Necesitatea şi perspectiva economică de prelucrare a produselor de origine animală.

Recepţionarea, condiţionarea şi stocarea laptelui la întreprinderile specializate de obţinere a produselor lactate.
Colectarea, transportarea şi recepţionarea laptelui. Controlarea calităţii laptelui recepţionat. Utilaje moderne de purificat, deaerat şi răcit laptele recepţionat. Stocarea laptelui recepţionat pentru procesarea ulterioară. Metode de calcule ale proceselor de colectat şi transportat lapte. Caracteristica surselor de transportat şi stocat lapte la întreprinderea de lapte.

Procese şi utilaje pentru procesarea superioară a laptelui.
Fluxuri tehnologice de procesare a laptelui la întreprinderile specializate. Instalaţii de purificat, normalizat şi separat lapte. Dispozitiv pentru degazarea şi dezodorarea laptelui. Instalaţii pentru omogenizarea produselor lactate. Schimbătoare de căldură pentru încălzirea treptată a laptelui în procesul de prelucrare şi de pasteurizare şi răcire a produselor lactate obţinute.

Utilaje pentru prelucrarea primară a cărnii.
Clasificarea proceselor de prelucrare primare a cărnii de abator. Linii tehnologice de sacrificare şi prelucrare primară a cărnii de pasăre. Linii tehnologice de sacrificat şi prelucrare primară a cărnii de la bovine, porcine, ovine. Tualetare, cântărirea şi pregătirea carcaselor şi semicarcaselor pentru refrigerare.

Tehnologii şi utilaje pentru condiţionarea şi păstrarea cărnii.
Procese şi instalaţii pentru maturarea cărnii. Tehnologii, metode, camere şi tuneluri de refrigerare a cărnii. Metode şi instalaţii de congelat carne. Instalaţii de produs frigul tehnologic. Metode de tratare cu freon, azot lichid, bioxid de carbon şi alţi agenţi frigorifici a cărnii.

Maşini şi instalaţii pentru valorificarea superioară a cărnii şi producerea produselor alimentare din carne.
Maşini pentru tranşarea cărnii în bucăţi. Valţuri pentru mărunţirea grosieră a cărnii. Cutere pentru mărunţirea fină a cărnii. Maşini pentru amestecat şi preparat umplutură. Maşini şi mecanisme de şpriţuit sub vacuum a umpluturilor în membrane. Dispozitive de porţionare precisă şi de clipsare (legare) a batoanelor umplute. Tehnologii şi maşini de preparat şunci şi delicatese. Generatoare de fum, instalaţii şi celule de afumat şi fiert produse din carne.

Instalaţii şi maşini de prelucrare a produselor de provenienţă ovină.
Fluxul tehnologic de descăiat, dezinfectat şi spălat lână. Instalaţii de uscat şi scărmănat lână.
Maşini de tors lână în fire, de bobinat, de compactat şi standardizat lână toarsă. Instalaţia de sacrificat şi jupuit miei. Agregate de curăţit, degresat, îmbâcsit şi condiţionat piei şi pielicele.

Metode, instalaţii şi maşini pentru conservarea ouălor.
Instalaţii pentru prelucrarea primară, sortarea şi ambalarea ouălor. Metode de refrigerare şi păstrare a ouălor cu coajă în încăperi cu atmosferă modificată. Tehnologia de prelucrare şi păstrare a ouălor sparte sub formă de melanj sau ouă praf. Maşini de spart, centrifugat, omogenizat, pasteurizat şi uscat melanj. Ambalarea, congelarea şi păstrarea melanjului de ouă.

Procese şi maşini de prelucrare reziduurilor animaliere.
Procese şi maşini de prelucrare a grăsimilor şi oaselor. Maşini pentru prelucrarea şi conservarea intestinelor animaliere. Tehnologii mecanizate de obţinere a uleiului de copite şi gelatinei. Linii tehnologice de prelucrare a apelor reziduale.

Tehnologii şi instalaţii de măcinat făină şi produse făinoase.
Clasificarea şi caracteristica morilor de măcinat făină de grâu. Părţile componente şi destinaţia lor. Construcţia valţului de măcinat. Tipurile de tăvălugi şi poziţiile posibile de lucru conform etapelor de măcinat făină grâu. Bazele de calcul al valţului de măcinat. Sistemul de cernere a fracţiilor măcinişului şi a făinii. Perspectiva dezvoltării sistemelor de minimori automate de măcinat făină de grâu.

Tehnologii instalaţii şi dispozitive în industria de fabricat combifuraj concentrat animalier.
Perspectiva şi însemnătatea dezvoltării industriei de fabricat combifuraj. Influenţa combifurajului la ridicarea productivităţii animaliere. Tehnologii moderne în industria fabricării combifurajului. Instalaţii şi maşini specifice în industria combifurajului. Metode şi sisteme automate de dozare precisă a componentelor integrate în reţelele combifurajurilor. Sisteme efective de omogenizare şi preparare a combifurajelor.

Tehnologii şi utilaje de fabricat ulei vegetal.
Caracteristica fizică şi chimică a seminţelor oleaginoase. Procese tehnologice specifice în industria fabricării uleiurilor vegetale. Purificarea şi pregătirea seminţelor oleaginoase pentru procesare. Măcinarea seminţelor oleaginoase. Presarea măcinăturii pentru extragerea uleiului vegetal. Metode şi instalaţii moderne de purificat ulei de presă. Bazele de calcul a proceselor de fabricat şi purificat ulei.

Tehnologii şi instalaţii de deshidratat şi uscat fructe şi legume.
Metode şi operaţii tehnologice specifice de deshidratare şi uscare a fructelor şi legumelor.
Clasificarea maşinilor de uscat fructe şi legume. Instalaţii de uscat fructe şi legume prin convecţie cu aranjarea materialului supus răcirii în straturi fixe şi mobile. Uscătorie de uscat produse horticole prin fluidizarea şi pulverizare a materialului supus uscării. Metode perspective de deshidratare prin folosirea energiei de radiaţie şi curenţilor electrici de frecvenţă înaltă.

Utilaje şi instalaţii pentru captarea şi recuperarea energiei din surse secundare
. Captoare termice solare. Instalaţii de încălzire a apei cu captoare termice solare. Utilaje şi metode pentru prelucrarea biochimică a dejecţiilor animale. Obţinerea şi folosirea biogazului.
Pompe termice pentru recuperarea căldurii din dejecţii depozitate.

Metodele de cercetare şi de prelucrare a datelor experimentale

Cercetarea experimentală.
Erori şi incertitudini de măsurare. Noţiuni despre probabilitate, valori aleatorii şi funcţii de distribuţie. Determinarea valorilor medii, dispersiei, coeficientului de variaţie. Prezentarea datelor prin tabele şi grafice. Metodica efectuării experimentelor în laborator şi în câmp.

Bazele planificării experimentelor multifactoriale.
Noţiuni generale despre planificarea experimentului. Experimentul factorial. Particularităţi în planificarea cercetărilor multifactoriale.

Prelucrarea datelor experimentale.
Metode de prelucrare a datelor experimentale. Determinarea ecuaţiilor de regresie. Eliminarea valorilor aberante. Noţiuni de corelare. Analiza regresională.

Rezultatele cercetărilor şi analiza lor.
Analiza grafică a rezultatelor experimentelor, determinarea ecuaţiilor empirice. Experimentele extremale. Prelucrarea matematică a rezultatelor experimentale. Aproximarea şi interpolarea funcţiilor. Rezolvarea aproximată a ecuaţiilor algebrice transcendente. Integrarea numerică a ecuaţiilor diferenţiale. Compararea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice teoretice şi experimentale. Funcţii de corelaţie şi densităţi spectrale, metodele de determinare a acestora.
Metodele de modelare la studierea proceselor tehnologice şi funcţionării organelor de lucru ale maşinilor agricole. Noutatea ştiinţifică. Concluzii.

Literatura de specialitate

 1. E. Ţâmbalist, N. Tecuşan, P. Tataru. Tractoare agricole. Şasiul şi echipamentul de lucru – Ch.: ASEM, 1997 – 254 p.
 2. V. Scotnicov, A. Maşcenschii. Osnovâ teorii i rasceta tractora i avtomobilia – Moskva: Kolos, 1986 – 384 s.
 3. Gh. Bobescu, C. Cofaru, A. Chiru, … , Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Teoria şi caracteristici.–Ch.: Tehnica, 1996–238 p.
 4. Gh. Bobescu, Ch–Al. Radu, A. Chiru, … , Motoare pentru automobile şi tractoare / Manual pentru MAI / Dinamica, calcul şi construcţie. – Ch.: Tehnica, 1998– 409 p.
 5. Motoare pentru automobile şi tractoare- Gh. Bobescu, A: Chiru, C. Cofaru, … , Manual pentru MAI/Economie şi ecologie. – Ch.: Tehnica; 2000 – 267 p.
 6. Nicolaenko, Anatolii. Teoria, konstrukţiâ i rascet avtotrasktornâh dvigatelei/Anatilij Nikilaenko. – M.: Kolos, 1984. – 334 p.
 7. V. Goreacikin. Sobranie socenenii. Izdanie BASHNIL v treh tomah. М.: 1968.
 8. G. Listopad, G. Demidov, B. Zonov i dr. Seliscohozeaistvennâe i meliorativnâemaşinâ. М.: «Agropromizdat», 1986.
 9. Neculăiasa Vasile, Dănilă Ion. Procesele de lucru şi maşinile agricole de recoltat. Editura A92, 1995.
 10. Salaur Vasile. Maşini agricole.– Ch.: Universitas, 1993. – 500 p.
 11. B. Тurbin, А. Lurie B. i dr. Seliscohozeaistvennâe maşinâ. Teoria i tehnologiceskii rascet. L.: «Маşinostroeniе», 1967
 12. S. Melinicov. Tehnologhicescое oborudovaniе jivotnovodceskih ferm i complexov. L.: «Agropromizdat», 1985.
 13. G, Кrusi, V. Тieanov, Iu. Frolov. Теhnologhia moloca i oborudovanie predpriatii molocnoi promâşlennosti. М.: «Аgropromizdat», 1986.
 14. S. Cardaşevckii i dr. Ispâtania seliscohozeaistvennoi tehniki. М.: «Мaşinostroenie». 1979.
 15. Lucian Ioancea, Iosif Kathrein. Condiţionarea şi valorificarea superioară a materiilor prime animaliere în scopuri alimentare. Tehnologii şi instalaţii. Editura Ceres Bucureşti 1989.
 16. Daîry processing handdooc. Publisher Tetra Pak Processing Sistem, Sweden – 1995.
 17. Gh. Georgescu – coordonator. Lapte şi produse lactate. Editura Ceres, Bucureşti, 2000.
 18. Pobedinschi, V.; Vrancean, V.; Sclear P. Zagotovka i pererabotka moloka (Tehnologhii i oborudovanie), Chişinău, 2003.- 255 s.
 19. Kurocikn A.; Lâşenko V. Tehnologhičeskoe oborudovanie dlâ pererabotki produkţii jivotnovodstva. – M.: Kolos, 2001
 20. Petru Niculiţă, Nicolae Purice. Tehnologii frigorifice în valorificarea produselor alimentare de origine animală. Editura Ceres, Bucureşti 1986.
 21. Bredihin, S.; Kosmodemânski IU.; Iurin V. Tehnologiâ i tehnika pererabotki moloka. – M.: Kolos, 2001.
 22. V. Goia, A. Mitroi. Maşini şi instalaţii zootehnice. Editura D. Şi P. Bucureşti 1982.
 23. Constantin Neagu. Utilaje pentru prelucrarea primară şi păstrarea produselor agricole. Iaşi Institutul politehnic. 1987.
 24. Sokolov, F- Tehnologičeskoe oborudovanie predpriâtij po hraneniŭ i pererabotke zerna. –M.: Kolos, 1975. – 494 s.
 25. Iris Doina Barbu, Ion Burtea, Nicolae Cerconi, Mihai D. Cuţuhan şi alţii, sub redacţia dr. ing. Mihai D. Cuţuhan. Tehnologia producerii nutreţurilor combinate. Editura Ceres, Bucureşti, 1978.
 26. Boader, V., Done E., Brenderfer, M Biogaz: Teoria i praktika. M.: Kolos, 1982.
 27. Čijikova, T. Standartizaciâ, sertificacia i metrologia. Učebnik dlâ vuzov. M.: Kolos, 2003.
 28. Boeru Gh. ş.a. Tehnologia uleiurilor vegetale. Bucureşti. Ed. Tehnică. 1980.
 29. Potec I. ş.a. Tehnologia păstrării şi industrializării produselor horticole. Editura D. Şi P. Bucureşti 1983.
 30. S. Melnicov, V. Aleoşkin. Planirovanie ăxperimentov v issledovanieah seliscohozeaistvennâh proţessov. L.: «Коlоs», 1982.
 31. G. Vedeneapin. Оbşciaia metodica ăxperimentalinâh issledovanii i оbrabotcа оpâtnâh dannâh. М.: «Коlos», 1967.
 32. G. Кrasovskii, G. Filaretov. Planirovanie ăxperimenta. Мinsc: Izd. BGU, 1982.
 33. P. Каrtaşov, Iu. Polişciuc. Sistemnâi sintez tehnologiceschih obiectov АPК. Еcaterinburg: UrO RAN, 1998
 34. Dehteari, L., E., Vember, A. et. al. Bazele cercetărilor ştiinţifice şi inventică. – Chişinău : UASM, 1997. – 65 p.
 35. Nichici, Al. et. all. Prelucrarea datelor experimentale. – Timişoara: Universitatea Politehnica din Timişoara, 1996. – 155p.
 36. Svirskij, G. Osnovy nauĉnyh issledovanij. – Chişinău: KSHI, 1979. – 112s.
 37. Voznesenskii, V. Statističeskie metody planirovaniâ èksperimenta v tehniko- èkonomičeskih issledovaniâh. – Moskva: Finansy i statistika, 1981. – 263s.
 38. Korotkevici A.V. Osnovî ispîtania seliskohoziaistvennoi tehnici. Minsk: BATU, 1998.
 39. Osnovî tehnologii seliskohoyiaistvennogo proiyvodstva. Zemledelie i rasteni - vodstvo. Pod red. Nikliaeva V.S. M. : Bîlina, 2000.
 40. Vrntţeli E.S. Teoria veroiatnostei. M. : Văsşaia şcola, 1998.
 41. Laciuga Iu. F., Ksendzov V. A. Teoreticeskaia mehanica. M. : Kolos, 2001

Bibliografia suplimentară

 1. Lacusta, I., Ţâmbalist, E., Salaur, V. Îndrumarul inginerului mecanic – Ch.: Universitas, 1993. – 404 p.
 2. А. Zubcov. Оborudovaniе pişcevoi promâşlenosti. Kiev, 1988.
 3. О. Lunin. Cursovoe i diplomnoe proectirovanie tehnologhicescogo oborudovania pişcevâh proizvodstov. М.: «Pişcevaia promâşlenosti». 1990.
 4. А. Nujdin, V. Ujanskii. Izmerenia v holodilinoi tehnike: Spravocinoe rucovodstvo. - М.: «Agropromizdat».- 1986.
 5. V. Panfilolv. Теhnologhiceskie linii pişcevâh proizvodstv (teoria tehnologicescogo potocaа). М.: «Kolos». 1993.
 6. Оsnovâ rasceota i construirovania maşin i aparatov pişcevâh proizvodstov. Pod redacţiei A, Socolova М.: «Maşinostroenie», 1969.
 7. V. Pobedinskii. Теhnologiceskiе аspectâ рodborа i ăxpluataţii doilinogo оborudovania. Ch.: МоldNIITĂI.-1992.
 8. V. Pobedinskii i dr.. Меhanizaţia jivotnovodstvа. Теhnologhiceskii rasciot potocinogo proţessa doenia corov i pervicnoi оbrabotki molocа. Ch.: GАUМ. 1998.
 9. A. Ghinzburg, S. Grebeniuc, N. Miheev i dr. Laboratornâi practicum po proţessam i apparatam pişcevâh proizvodstv.-М.: «Agropromizdat».- 1990.
 10. Robert Lienin. Menedjment v fermerscom hozeaistve. Теhnicescое rucovodstvo pо proizvodstvu moloca. Mejdunarodnâi institut po issledovaniu i razvitiu molocinogo jivotnovodstva im. Babkoka. Universitet Vinsconsina. Меdison. SŞA.- 1997.
 11. Proizvodstvo slivocnogo masla. Spravocinic. Pod red. F. Vâşemirscogo. М.: «Аgropromizdat».-1988.
 12. V. Stabnicov, V. Lâseanskii, V. Popov. Proţessâ i apparatâ pişcevâh proizvodstv. Ucebnic dlea VUZov. 4-ое izd. Pererabotanoe i dopolnenoe. - М.: «Аgropromizdaт». 1985.
 13. Dairy processing handbook. Publisher Tetra Pak Processing Systems AB S-221 86 Lund, Sweden.- 1995.
 14. Ioneasca Lucian, Kathrein Iosif. Condiţionarea şi valorificarea superioară a materiilor prime animale în scopuri alimentare. Tehnologii şi instalaţii. Bucureşti: “Ceres”. 1989.
 15. Ioancea L., Dinachi P. şi a. Maşini, utilaje şi instalaţii în industria alimentară.
 16. Iu. Pavlovskii. Imitaţionnâe sistemâ i modeli. - М.: «Znaniе».-1990.
 17. Maximizing the milk harvest. A guide for Milking Systems and Procedures, EMI. MMMC., Chicago, Illinois 60606-3710. 1993.
 18. Campbell J. R., Marshall R. T. The Science of Proviiding MILK for MAN., Mc Graw-Hill Book Company. New Jork. 1975.