Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

05.20.02 – Programa examenului de doctorat


Recomandaţii metodice


Programul pentru examenul de doctorat la specialitatea 05.20.02. “ Electrificarea şi Automatizarea Agriculturii ” are ca scop verificarea cunoştinţelor competitorului în domeniul de electrificare şi automatizare complexă a proceselor tehnologice în agricultură şi industria prelucrătoare.
Sfera cunoştinţelor şi spectrul de abilitare profesională a competitorului poate fi folosit în domeniile de electrificare şi automatizarea complexă a agriculturii şi a proceselor tehnologice în industria prelucrătoare.
Contribuţiile teoretice de cercetate şi cele de implimentare pot avea următoarele direcţii: Studiul disciplinilor indicate mai sus se efetuează în baza cursurilor universitare, a celor de masterat, precum şi cel individual.

Conţinutul cursului.

Obiectele şi disciplinile ce stau la baza examenului de doctorat.


La baza programului pentru examenul de doctorat, specialitatea 05.20.02. “ Electrificarea şi Automatizarea Agriculturii ” stau disciplinele de profil pe care competitorul le-a studiat (s-a familiarizat ) în procesul de studii la facultate la specialitatea respectivă, la îndeplinirea masteratului şi studiul de sinestătător şi anume: “ Bazele Teoretice ale Electrotehnicii “; “ Maşini electrice”, “Metrologie şi măsurări electrice”, “ Bazele acţionărilor electrice”, “Acţionări electrice automatizate”, “ Teoria de automatizare şi dirijare”, “ Baze şi mijloace de automatizare”, “Iluminatul şi Iradierea electrică”, “ Încălzirea electrică”, “ Electronica şi microprocesoare”, “ Electrotehnologii”, “ Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor”, “ Reţele, sisteme şi subsisteme de distribuţie şi alimentare cu energie electrică a consumatorilor şi particularităţile lor”, “ Tehnologii netradiţionale de utilizare a energiei electrice în agricultură şi industria prelucrătoare”, “ Modelarea matematică a regimurilor de funcţionare a sistemelor şi subsistemelor de distribuţie şi alimentare a consumatorilor agricoli a celor din industria prelucrătoare”, “ Securitatea energetică şi antiincendiară a sistemelor şi subsistemelor de distribuţie şi alimentare cu energie electrică a consumatorilor din agricultură şi industria prelucrătoare”, “ Regimurile de funcţionare a sistemelor şi subsistemelor de distribuţie şi alimentare a consumatorilor agricoli şi din industria prelucrătoare”, “ Teoria grafelor”, “Fiabilitatea şi disponibilitatea sistemelor şi subsistemelor de distribuţie şi alimentare a consumatorilor agricoli şi industria prelucrătoare ”, “ Surse regenerabile de energie”, “ Bazele cercetărilor ştiinţifice şi inventică”, “ Programare şi prelucrarea datelor experimentale”, “Teorii şi metode de prognozare”.

Bazele teoretice ale electrotehnicii.


Circuitele electrice liniare.
Generalităţi, particularităţile circuitelor de curent continuu, legile şi ecuaţiile de bază, modul de calcul. Inducţia şi autoinducţia electromagnetică, particularităţile ei şi ecuaţiile de bază, energia câmpului magnetic, energia câmpului magnetic a circuitelor magnetice .
Circuite monofazate de curent alternativ, parametrii de bază, particularităţi şi fenomene ce pot apărea, metode de calcul. Cuadripolurile şi diagramele de cerc, destinaţia, parametri, particularităţi metode de calcul.
Filtrele electrice, tipuri, ecuaţiile de bază, destinaţia parametri, particularităţi metode de calcul.
Circuite trifazate de curent alternativ, parametrii de bază, particularităţi şi fenomene ce pot apărea, metode de calcul, metoda componentelor simetrice.
Circuite electrice în regim nesinusoidal periodic, parametrii de bază, particularităţi şi fenomene ce pot apărea, metode de calcul, particularităţile armonicilor proporţionale numărului trei. Sinteza circuitelor electrice. Grafele electrice şi destinaţia lor. Circuitele duale.
Procesele tranzitorii în circuitele liniare, şi ecuaţiile de bază, parametrii de bază, particularităţi şi fenomene ce pot apărea, metode de calcul. Circuitele electrice cu parametri distribuiţi, parametrii de bază, particularităţi şi fenomene ce pot apărea, metode de calcul, procesele stabile în circuitele de aşa tip.
Procesele tranzitorii în circuitele cu parametrii distribuiţi, ecuaţiile de bază, parametrii de bază, particularităţi şi fenomene ce pot apărea, metode de calcul.

Circuitele electrice ne liniare.
Circuitele ne liniare de curent continuu, particularităţi şi fenomene ce pot apărea, metode de calcul, caracteristice Volt-Amperice.
Circuite magnetice, parametri şi leghele de bază, modul de calcul a circuitelor magnetice.
Circuitele ne liniare de curent alternativ, caracteristicile, leghele şi ecuaţiile de bază, metode de calcul.
Procesele tranzitorii în circuitele electrice neliniare, ecuaţiile de bază, parametrii de bază, particularităţi şi fenomene ce pot apărea, metode de calcul.
Teoria câmpului electromagnetic. Câmpul electrostatic, particularităţi şi fenomene ce pot apărea, metode de calcul. Câmpul electric a curentului continuu în mediul conductor particularităţi şi fenomene ce pot apărea, metode de calcul. Câmpul magnetic a curentului continuu, particularităţi şi fenomene ce pot apărea, metode de calcul. Ecuaţiile de bază ce descriu câmpul electromagnetic alternativ în mediile conductoare şi dielectrice, izotrop uniforme. Răspândirea undelor electromagnetice în mediile conductoare, semiconductoare şi dielectrice. Răspândirea sarcinilor în câmpul electromagnetic.

Metrologia şi măsurări electrice.


Aparate analogice pentru măsurarea mărimilor electrice şi magnetice. Metode de măsurare: clasificare, definiţii, scheme funcţionale clasificare, erori de măsurare, caracteristici metrologice ale mijloacelor de măsură. Elemente şi caracteristici funcţionale ale aparatelor analogice de măsurat, aparate indicatoare de curent continuu, aparate indicatoare de curent alternativ, aparate universale, transformatoare de măsură, aparate şi instalaţii electrice pentru măsurarea parametrilor circuitelor electrice şi magnetice, aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor electrice variabile în timp, măsurarea puterii electrice, măsurarea energiei electrice, măsurarea mărimilor magnetice.
Aparate digitale şi metode numerice de măsurare. Aparate digitale de măsurat, aparate numerice pentru măsurarea timpului şi frecvenţei, aparate numerice pentru măsurarea tensiunilor continue, alternative şi a mărimilor convertibile în tensiune, aparate pentru măsurarea numerică a puterii şi energiei.
Măsurarea electrică a mărimilor neelectrice. Principii generale ale măsurării electrice a mărimilor ne electrice, traductoare electrice şi clasificarea lor, măsurarea temperaturii, măsurarea mărimilor mecanice, măsurări electrochimice.

Maşini şi acţionări electrice.


Maşini electrice de curent continuu: Clasificarea şi destinaţia. Construcţia, principiul de funcţionare, caracteristicile principale şi ecuaţiile de descriere.
Maşini de curent alternativ: Clasificare, utilizarea şi construcţia maşinilor sincrone şi asincrone. Regimurile de funcţionare, ecuaţiile de bază. Maşini de curent alternativ cu destinaţie specială. Scheme de conexiune a maşinilor trifazate în circuite monofazate, calculul capacităţilor respective.
Transformatorul electric: Clasificare, principii de funcţionare, caracteristicile principale, ecuaţiile de bază, scheme de conexiune funcţionarea în paralel.
Sisteme de acţionări electrice, ecuaţiile de bază ale mişcării în sistemele de acţionare electrică.
Caracteristicile mecanice ale motoarelor electrice şi maşinilor de lucru. Caracteristicile mecanice şi ecuaţiile de bază ale maşinilor de curent continuu utilizate în sistemele de acţionări electrice. Caracteristicile mecanice şi ecuaţiile de bază ale maşinilor de curent alternativ utilizate în sistemele de acţionări electrice. Caracteristicile mecanice ale maşinilor de lucru. Probleme fundamentale privind maşinile asincrone utilizate în sistemele de acţionări electrice. Probleme fundamentale privind transformatoarele utilizate în sistemele de acţionări electrice. Probleme fundamentale privind maşinile sincrone utilizate în sistemele de acţionări electrice.
Probleme fundamentale în sisteme de acţionări electrice de curent alternativ cu mutatoare electronice.
Stabilitatea statică a acţionărilor electrice. Analiza caracteristicilor maşinilor de lucru, dinamica şi regimurile tranzitorii a acţionărilor electrice.
Reglarea vitezei de rotaţie. Metodele de reglare a vitezei de rotaţie a motoarelor de curent continuu şi alternativ. Regimurile de frânare ale acţionărilor electrice cu motor de curent continuu şi alternativ. Sarcina mecanică şi termoregimurile ce apar în procesul de funcţionarea acţionărilor electrice.
Reglarea acţionărilor electrice. Reglarea acţionărilor electrice în funcţie de intensitatea curentului, viteză şi timp.
Dimensionarea motoarelor electrice. Serviciile de funcţionare ale acţionărilor electrice. Calculul puterii motorului electric după metodele curentului, cuplului şi puterii echivalente. Verificarea motoarelor electrice la pornire şi funcţionare.
Scheme electricede dirijare a acţionărilor electrice, elemente de bază şi modul de prezentare. Determinarea puterii în diverse regimuri de funcţionare a acţionărilor electrice.
Aparate şi echipamente de dirijare automată şi ne automată. Tipurile de protecţii folosite în acţionările electrice.
Principiile de alegere a schemelor de dirijare, aparatelor şi a tipurilor de protecţii a acţionărilor electrice.
Acţionări electrice cu destinaţie specială, scheme de comandă şi dirijare automată, tipurile, particularităţile şi specificul protecţiilor acţionărilor electrice.
Acţionări electrice folosite în agricultură, specificul, particularităţi şi scheme de dirijare automată, aparatele şi utilajele folosite pentru automatizarea acţionărilor electrice în agricultură.

Mijloace de automatizare a proceselor tehnologice


Particularităţile şi principiile de funcţionare a mijloacelor de automatizare în agricultură.
Traductoare. Traductoare de temperatură, umiditate, nivel, poziţie, forţă, presiune, viteză, debit, componenţă gazelor şi lichidelor.
Amplificatoare. Clasificarea amplificatoarelor. Amplificatoare de mărimi electrice şi ne electrice.
Relee şi aparate de comutaţie. Relee, aparate de comutaţie şi protecţie utilizate în automatizări, clasificarea şi parametrii de bază.
Convertoare electrice. Variatoare de curent alternativ mono- şi trifazate, invertoare de curent continuu.
Elemente de comutaţie statică de mică putere. Noţiuni din algebra logică, circuite logice integrale.
Echipamente pentru automatizare. Reglatoare, elemente auxiliare de automatizare, echipamente numerice de automatizare, motoare electrice speciale, organe de execuţie cu solenoizi, cuplaje electromagnetice.
Algoritmul metodelor de elaborare a sistemelor de reglare a proceselor tehnologice din agricultură. Algoritmul elaborării sistemului de reglare a proceselor tehnologice din agricultură. Metode analitice de obţinere a modelelor matematice ale obiectelor tehnologice. Metode de calcul ale proceselor automatizate în flux.
Metode de dirijare discretă a proceselor tehnologice din agricultură. Fiabilitatea sistemelor de reglare şi căile de sporire a ei. Tipuri de scheme.
Procese tehnologice din agricultură ca obiect de dirijare Particularităţile automatizării proceselor tehnologice în fitotehnie, zootehnie şi avicultură; la păstrarea producţiei agricole; proceselor tehnologice ecologice pure cu consum redus de energie.

Iluminatul şi iradierea electrică.


Fizica radiaţiilor optice.Generarea şi transformarea radiaţiei optice, repartizarea fluxurilor radiaţiei optice fotometria, surse de raze optice, descărcarea electrică în gaz, laserul în agricultură.
Instalaţii de iluminat. Normarea iluminării, dispozitive de iluminat, schemele de conexiune, proiectarea iluminatului electric.
Instalaţii de iradiere. Utilizarea instalaţiilor de iradiat în agricultură, principiile de bază ale instalaţiilor de iradiat, instalaţiile de iradiat cu raze ultraviolete, iradierea cu raze vizibile, iradierea cu raze infraroşii.

Incălzirea electrică şi electrotehnologii.


Bazele teoriei şi calculul instalaţiilor electrice de încălzire. Principiile de bază ale încălzirii, bazele calculului termic al instalaţiilor electrotermice. Încălzirea directă şi indirectă cu elemente rezistive, cu electrozi; sudarea cu arc electric şi cu contacte; încălzirea dielectrică şi prin inducţie. Criteriile de alegere a instalaţiilor de încălzire şi dimensionarea lor.
Tratamente termice prin intermediul câmpului electromagnetic. Încălzirea electrică în procesele de prelucrare şi păstrare a produselor agricole, bilanţul termic, instalaţii utilizate .
Încălzirea Plasmo-Electronică particularităţile şi proprietăţile ei, specificul utilizarii în agricultură.
Aplicarea tehnologiilor electrochimice în agricultură. Condiţionarea electrochimică a apei, aplicări electrotehnologice în fitotehnie, tratarea electrochimică a metalelor.
Acumulatoare de căldură şi pompe termice.Argumentarea şi calculul instalaţiilor cu acumulatoare termice, încălzirea construcţiilor cu sol protejat, construcţia şi principiul de funcţionare al pompelor termice, particularităţile de exploatare.
Tehnologii cu utilizarea impulsurilor electrice de tensiune înaltă. Generatoare cu impulsuri electrice, aplicarea tehnologică a efectului electrohidrodinamic în agricultură şi industria prelucrătoare.
Aplicări ale câmpului electromagnetic în agricultură. Câmpul electric al dielectricilor şi al conductoarelor, proprietăţile electrice, criteriile şi principiile de separare a seminţelor, dozarea electrostatică a seminţelor şi ionizarea electrostatică a aerului. Generarea câmpului magnetic, aplicări practice ale câmpului magnetic în agricultură.
Instalaţii de electroplasmoliză. Eficienţa electroplasmolizei în tehnologiile agricole.
Ultrasunetul. Tehnologii pe bază de ultrasunet, generarea ultrasunetului şi aplicările lui.
Electrotehnologii moderne în agricultură şi industria prelucrătoare.

Alimentarea cu energie elctrică.


Principiile de clasificare a reţelelor şi modul lor de calcul. Cerinţele consumatorilor referitoare la sistemul de alimentare cu energie electrică. Calculul secţiunii în funcţie de încălzirea admisibilă, particularităţile de avarie, pierderile de tensiune şi de eficienţa economică.
Calculul secţiunii transversale a firelor. Calculul secţiunii în funcţie de încălzirea admisibilă, pierderile şi scăderile de tensiune în reţelele de transport şi cele de distribuţie, eficienţa economică.
Calculul reţelelor electrice tipurile de reţele electrice, particularităţile, specificul, regimurile de funcţionare ecuaţiile de calcul parametrii caracteristici şi modul de determinare.
Parametrii reţelelor electrice. Parametrii electrici ai liniilor de transport a energiei electrice, racordarea consumatorilor la liniile electrice; caracteristicile câmpului electromagnetic al conductoarelor în liniile electrice. Sarcinile electrice ale consumatorilor, metodele de micşorare a sarcinilor electrice.
Protecţia reţelelor electrice prin relee. Relee de protecţie, clasificare şi principiul de funcţionare; protecţia liniilor electrice de tensiune joasă şi înaltă, protecţia transformatoarelor.
Particularităţile staţiilor şi posturilor de alimentare. Staţii de transformare raionale, substaţii şi posturi de transformare, centrale din sisteme electroenergetice, centrale electrice de rezervă.
Clasificarea reţelelor sistemelor electroenergetice şi a consumatorilor. Cerinţele consumatorilor înaintate sistemului de alimentare cu energie electrică. Scheme electrice de transport şi distribuţie a energiei electrice.

Tehnologii netradiţionale de utilizare a energiei electrice în agricultură şi industria prelucrătoare.


Concepţii de bază în utilizarea energiei electrice, inclusiv în agricultură.Conservarea energiei. Programul naţional de conservare a energiei pentru anii 2003-2010: situaţia actuală, principiile de bază, obectivele strategice şi domeniile prioritare ale programului.
Utilizarea netradiţională a energiei electrice. Domeniile prioritare şi perspectivele utilizării netradiţionale a energiei electrice în ţara şi peste hotare.

Regimurile de funcţionare a sistemelor electroenergetice.


Dirijarea rejimurilor de funcţionare a sistemelor de distribuţie. Optimizarea regimurilor de funcţionare a reţelelor electrice şi a sistemelor de distribuţie şi alimentare a consumatorilor, optimizarea regimurilor stabile, folosirea metodelor de modelare matematică cu scopul de optimizare, distribuţia optimă a sarcinilor, problemele reglării frecvenţei .
Calitatea energiei electrice, parametrii şi modul de determinare a lor, factorii ce influenţează asupra lor.
Procesele tranzitorii în sistemele electroenergetice şi cele de distribuţie clasificarea, cerinţile şi particularităţile lor.
Regimurile nesimetrice în sistemele de distribuţie şa alimentare a consumatorilor, specificul şi particularităţile lor, modul de apariţie, scurtcircuitele în sistemele de distribuţie şi transport, particularităţile curenţilor de scurtcircuit în reţelele de înaltă tensiune, scurtcircuite simetrice şi cele ne simetrice modul de determinare, ecuaţiile de calcul.
Priza la pământ, destinaţia, modul de îndeplinire, specificul în dependenţă du obiectul protejat şi nivelul de tensiune, supratensiuni modul de apariţie, şi protecţia instalaţiilor electroenergetice contra acestora.
Aparatele electrice. Contacte electrice, arcul electric, aparate electrice de joasă tensiune, întrerupătoare de tensiune înaltă, separatoare de acţionări ale aparatelor electrice, transformatoare de măsură, calculul şi alegerea aparatelor electrice.
Protecţia reţelelor electrice prin relee. Relee de protecţie, clasificare şi principiul de funcţionare; tipurile de protecţii, particularităţile şi specificul lor, protecţia reţelelor electrice de distribuţie şi transport, protecţia reţelelor de alimentare a consumatorilor, protecţia transformatoarelor.
Automatizarea schemelor electrice şi a instalaţiilor de distribuţie şi alimentare a consumatorilor. automatizarea reţelelor electrice, anclanşarea şi reanclanşarea consumatorilor la sursele de bază, anclanşarea sursei de rezervă şi a consumatorilor la ele, riglarea tensiunii şi a frecvenţei în sistemele de distribuţie şi alimentare, reglarea excitaţiei generatoarelor, amplificarea şi reducerea câmpului electric la generatoare.

Teoria grafelor în electroenergetică.


Definiţiile de bază şi prezentarea matematică a grafelor. Grafe cu elemente multipolare, grafe plane, prezentarea grafelor prin intermediul matriciilor, matriciile de bază şi cele suplimentarea impedanţelor şi admitanţelor.
Grafele şi mulţimile de prezentare a schemelor electrice.Aparatul matematic de descriere a mulţimilor megieşe, prezentarea grafelor prin intermediul mulţimilor, vârfuri şi secţiuni integrale a grafelor, mulţimile şi matriciile integrale a vârfurilor de grafe.
Analiza topologică a grafelor scalare. Arborile şi ramurile grafului, mulţimea caracteristică a grafului, derivata mulţimii caracteristice a grafului, principiile de transformare echivalentă a grafului, graful arborelui.
Analiza topologică a grafelor orientate. Graful schemei ce îndeplineşte condiţiile de reciprocitate, particularităţile graful schemei ce nu îndeplineşte condiţiile de reciprocitate, conturile şi căile dintre vârfurile de graf.

Fiabilitatea reţelelor electrice de distribuţie şi a consumatorilor.


Metode matematice în teoria fiabilităţii, teoria probabilităţii şi a statisticii matematice, caracteristicile fiabilităţii, determinarea indicilor de fiabilitate din încercările efectuate, aprecierea ipotezelor de schimb a fiabilităţii, metode statistice de verificare a calităţii şi a fiabilităţii.
Fiabilitate sistemelor de generare, transport, distribuţie şi alimentare a consumatorilor cu energie electrică, indicii de fiabilitate de bază şi cei suplimentari, ipotezele statistice şi legele de distribuţie a indicilor de fiabilitate în timp.
Determinarea indicilor de fiabilitate a echipamentelor şi reţelelor electrice. Clasificare indicilor de fiabilitate, legele de distribuţie a indicilor de fiabilitate. Particularităţile fiabilităţii de structură şi de funcţionare a echipamentelor şi reţelelor electrice.
Factorii ce influenţează asupra nivelului de fiabilitate, modele matematice şi metode de calcul a indicilor de fiabilitate. Fiabilitatea sistemelor de transport şi distribuţie, fiabilitatea de structură şi de funcţionare, specificul şi particularităţile lor.
Principiile de optimizare a nivelului de fiabilitate de alimentare a consumatorilor legele de optimizare, determinarea nivelului optim de fiabilitate.
Determinarea cheltuielelor şi daunelor reeşind din nivelul real de fiabilitate.
Centre de generare, transport şi distribuţie a energiei electrice. Tipurile de combustibil, funcţionarea staţiilor electrice în dependenţă de tipul combustibilului, staţiile de transformatoare, posturi de transformare, particularităţile şi specificul lor. Staţii de transformare cu destinaţie de transport şi distribuţie a energiei electrice, staţii de transformare raionale, substaţii şi posturi de transformare
Securitatea aniincendiară a obiectelor electroenergetice, reţelelor electrice şi a consumatorilor.
Clasificarea cauzelor ce influenţează asupra securităţii aniincendiare. Cauzele caracteristice ce influenţează asupra securităţii echipamentelor electrice şi a reţelelor electrice.
Dependenţa securităţii antiincendiarea obiectelor cu diferită destinaţei de starea tehnică a echipamentelor şi reţelelor electrice. Securitatea energetică ca funcţie de fiabilitatea de alimentare cu energie electrică. Prognoza refuzurilor echipamentelor şi reţelelor electrice ce cerază stare de avarie.

Electronică şi microprocesoare.


Baza de elemente. Joncţiunea p-n, tranzistorul bipolar, tranzistorul cu efect de câmp, elemente ale circuitelor electronice, circuite integrale.
Circuite electronice. Dispozitive electronice analogice, amplificatoare operaţionale, surse de alimentare, circuite electronice numerice.
Circuite electronice de condiţionare a semnalelor. Principiile generale de conversiune a semnalelor, conversiunea analog-numerică, sistemul de intrare – ieşire, dispozitive electronice, semnale analogice şi numerice, sisteme cu microprocesoare.
Folosirea microprocesoarelor în sistemele automate de registrare a regimurilor posibile, dirijare şi protecţie a sistemelor de generare, transport şi distribuţie a energiei electrice.

Surse regenerabile de energie.


Energia solară. Caracteristicile energetice ale radiaţiei solare. Conversia termică şi electrică a energiei solare, direcţii de utilizare. Colectori solari, sisteme heliotermice, sisteme fotovoltaice.
Energia eoliană. Instalaţii eoliene, clasificarea şi principiul de funcţionare. Calculul energetic al instalaţiilor eoliene. Staţii şi centrale eoliene.
Microhidroenergetica. Estimarea resurselor pentru microhidrocentrale.
Energia hidraulică a Moldovei. Scheme de generatoare electrice utilizate în microhidrocentrale.
Bioenergetica. Producerea boigazului. Conversarea bioenergetică a reziduurilor organice, şi vegetale. Reziduurile organice şi vegetale disponibile în ţară.Instalaţii de biogaz, utilizarea biogazului.

Bazele cercetărilor ştiinţifice şi inventică ,prelucrarea datelor experimentale.


Principiile de planificare a cercetărilor ştiinţifice, eficacitatea cercetărilor ştiinţifice, modul de argumentare a temelor de cercetare, organizare planificarea efectuării experienţelor.
Analiza inginerească. Alegerea temei şi enunţarea problemei, metodele analitice de efectuare a experimentului, prognoza rezultatelor aşteptate şi a celor obţinute, eroarea planificată şi cea reală.
Cercetarea experimentală. Experimentul ca sistem cibernetic. Erori şi incertitudini de măsurare. Parametri statistici. Intervale şi nivele de încredere. Reprezentarea datelor prin tabele şi grafice. Metode statistice în cercetarea experimentală.
Planificarea şi realizarea experimentului. Strategii de experimentare. Metode de planificare a experimentului. Experimentul factorial. Particularităţi în planificarea cercetărilor multifuncţionale şi multifactoriale.
Asigurarea metrologică.
Noţiuni de bază şi metode de corelare. Metode de prelucrare a datelor experimentale. Analiză regresională, legele de distribuţie a regresiilor. Verificarea modelelor matematice adecvate. Metode de optimizare proprietăţile, specificul şi clasificarea lor.
Analiza rezultatelor cercetărilor experimentale. Metode de analiză a rezultatelor obţinute, compararea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice teoretice şi celor experimentale, erorile posibile. Noutatea ştiinţifică. Prezentarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice.

Literatura de specialitate

 1. Timotin, A. Bazele electrotehnicii. – Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1970. – 269 p.
 2. Bessonov, L.A. Teoreticeskie osnovy èlectrotehniki. - M.: Vysšaâ Škola , 1989. – 537 s.
 3. Pravila ustroistv èlectroustanovok- M.: Ènergoatomizdat, 2001 – 763 s.
 4. Ambros, T. Maşini electrice. Vol. 1, – Chişinău: Editura Cuant. 1992. – 327 p. / vol.2, 1994. - 453 p.
 5. Rudenko,Iu., Celţov,M., Nadejnosti i rezervirovanie v electroenergeticeskih sistemah. Novosibirsk, Nauca1974.261s.i
 6. Georgiu, V.; Galamaga, V. Praktičeskaâ èlektronika. – Chiş.: GRMSÈ, 1989.
 7. Secrieru, A.; Gremalschi, A.; Cornea I. Arhitectura şi organizarea microprocesoarelor. - Chişinău: Universitas, 1994.
 8. Fomenkov, A. Èlektroprivod sel΄skohozâistvennyh mašin, agregatov i potočnyh linij. – Moskva: Kolos,1984. – 222 s.
 9. Moskalenko, V. Avtomatizirovannîj èlektroprivod. – Moskva: Ènergoatomizdat, 1986. – 516 s.
 10. Ĉilikin, M.G. Obŝii curs electroprivoda. – M.: Ènergoatomizdat, 1981. – 573 s.
 11. Fransua, Al.; Măgureanu, R. Maşini şi sisteme de acţionări electrice. - Bucureşti: Editura Tehnica, 1978
 12. Budzko, I.; Levin M. Èlektrosnabženie sel´skogoziaistvennh predpriatii i naselennâh punctov. – Moskva: Agropromizdat, 1985 – 358 s.
 13. Borodin, I., Tehničeskie sredstva avtomatiki. – M.: Kolos, 1982.– 303 s.
 14. Buda, C., Elemente de reglaj şi automatizare. – Bucureşti : Editura didactică şi pedagogică, 1975. – 302 p.
 15. Budzko, I.; Zul´; I. Èlektrosnabženie sel´skogo hozâjstva. – Moskva: Agropromizdat, 1990 – 496 s.
 16. Kozinskii, V. Èlektričeskoe osveŝenie i oblučenie. – M.: Kolos, 1991. - 239 s.
 17. Zaharov, A. Primenenie teploty v sel´skom hozâjstve / A. – Moskva : Agropromizdat, 1986 – 288 s.
 18. Comşa, D.; Panteleimon, L., Electrotermie. - Bucureşti: EDP, 1989. – 312 p.
 19. Isac, E. Măsurări electrice şi electronice. – Bucureşti, 1994. – 214 p.
 20. Avdeev, B.; Antonûk, E.; Duŝin. E. Osnovy metrologii i èlektričeskie izmereniâ. – Leningrad: Ènergoatomizdat, 1987. – 480 s.
 21. Živopiscev, E.; Kosicyn O. Èlektrotehnologiâ i èlektričeskoe osveŝenie. – Moskva: Agropromizdat, 1990. – 303 s.
 22. Ambros,. T.; Arion, V.; Guţu, A. Surse regenerabile de energie. - Chişinău: Tehnica-Info, 1999.-434 p.
 23. Voznesenskii,V. Statističeskie metody planirovaniâ èksperimenta v tehniko-èkonomičeskih issledovaniâ. – Moskva: Finansy i statistika, 1981. – 263 s.
 24. Nichici, Al.; Cicală, E.; Mee R. Prelucrarea datelor experimentale. – Timişoara: Universitatea “Politehnica” din Timişoara, 1996. – 155 p.
 25. Svirskii,G. Osnovy naučnyh issledovanii. – Chişinău: KSHI, 1979. – 112 s.
 26. Borodin, I.; Nedel´ko, N. Avtomatizaciâ tehnogičeskih processov v s.-h. – Moskva: Agropromizdat, 1986. – 368 s.
 27. Venikov V.A. Regimy ènergeticeskih sistem. - M.: Vysšaâ Škola,1990 –7Vol.
 28. Neclepaev B.N. Èlektriceskaia ceasti èlectrostanţii i podstanţii - M.: Ènergoatomizdat, 1995 – 516 s.
 29. Borovikov,V. Èlektriceskie seti ènergheticeskih sistem -M.: Ener.,1977,390s.
 30. Nepomneaşcii, V. Ucet nadejnosti pri proiectirovanie energosistem,-M.: Energhia,1978.197s.
 31. Programul naţional de conservare a energiei pentru anii 2003-2010,
 32. Hotărârea Guvernului RM Nr.1078 din 5 septembrie 2003, Chişinău: 2003, 26 p.

Bibliografie suplimentară.

 1. 1. Primenenie èlectriceskoi ènerghii sel´skogoziaistvennom proizvodstve / pod redacţiei acad. VASHNIL P.Listov- M.: Kolos, 1984, 769s.
 2. 2. Creţu, A.; Dobrea, V.; Cociu, R. Electrotehnică şi maşini electrice. - Chişinău: Editura Cuant, 1998 - 359 p.
 3. 3. Gherasimovici L.; Kalinin L. Èlektrooborudovanie i avtomatizaţia sel´skogoziaistvennh agragatov i ustanovoc-M.: Kolos, 1980- 348s.
 4. 4. Ionescu,G, Baciu,A., reţele electrice de distribuţie, Bucureşti, Ed. Tehnica, 1982, 448p.
 5. 5. Leca, A., Principii de management energetic. Bucureşti, Ed. Tehnica, 1997, 584p.
 6. 6. Sinciugov, F., Rascet nadejnosti shem electriceskih soedinenii.-M.: Energhia, 1971, 175s.
 7. 7. Kapiţa P. Èksperiment, teoria, practica -M.: Nauca, 1977- 351s.
 8. 8. Ivas,D., Munteanu,F., Contribuţii privind criteriile de evaluare economică aîn energetică-Lucrările Conferenţei de Energetică, Timişoara, 1994.
 9. 9. Bernas,S., Ţec,Z., Matematiceskie modeli elementov electroenergheticeskih sistem. –M.: Energoizdat, 1982., 311s.
 10. 10. GOST –13309-97 Cacestvo èlectriceskoi ènerghii, Minsk,1997
 11. 11. Bolşov,L.,Smirnov, N., Tabliţy matematiceskoi statistiki- М.: N-a; 1965; 613с.
 12. 12. Şeffe Gh., Dispersionnîi analiz,- М.: Fizmatghiz.; 1963.;386 s.
 13. 13. Van der Vaden., Matematiceskaia statistica. -М.: Inostr.Lit; 1960; 376 s.
 14. 14. Metodica obrabotli statisticeskoi informaţii o nadejnosti tehniceskih sisten
 15. М.; Gosstandart SSSR ., 1973.;55 s.
 16. 15. Koroliuk, S., Porttenko, S., Spravocnik po teorii veroiatnosti i matematiceskoi statistiki.- М.: Nauca; 1985; 640 s.
 17. 16. Erhan, F., Factorii ce influenţează asupra valorilor curenţilor de scurtcircuitîn sistemele de distribuţie.Izvestia VUZov, Energetica, Minsc, 2003, Nr.6,15-22p.
 18. 17. Erhan F, Neclepaev B.N. Toki korotkogo zamycanii i nadejnosti ènergosistem.-Chişinău,Ştiinţa,1985- 217p.
 19. 18. Billinton,R., Allan,R., Reliability Assessment of Large Power Systems, Kluwer Academic Publishers, Boston, SUA, 1984.
 20. 19. Nitu,V., Ionescu C., Fiabilitate în energeticâ, Editura Didactică şi Pedagogicâ, Bucureşti, 1980. 435s.
 21. 20. Endrenyi Dj., Reliability Modelling in Electric Power Systems, J.Wiley & Sons, Chichester, 1978.
 22. 21. Kececioglu,D., Reliability Engineering Handbook, Prentice Hall, New Jersey, SUA, 1992, vol.I + vol.II. [1.5] *** Raport CIGRE, Comitetul de studii 37, Oslo, iunie 1987.
 23. 22. Erchan F., Melnic S. Short circuit currents level effect on the Electrical Power Sistems reliability. III-Internasional Symposium “ Short - circuit currents in Power Electrical System” Sulejow, 1988, V1, 74-98 p.
 24. 23. Maximovici, I., Teoria grafov i èlectriceskie ţepi / I. Maximovici – Livov:1982-214s.
 25. 24. Zorin,V., Tislenko,V., Klepeli, F., Nadejnosti sistem èlectrosnabjenia.
 26. Kiev, Vysšaâ Škola , 1984. 192 s.
 27. 25. Zaharov, A. Primenenie teploty v sel´skom hozâjstve / A. Zaharov, – M.: : Agropromizdat, 1986 – 288 s.
 28. 26. Fokin, Iu., Nadejnosti sistem èlectrosnabjenia– M.: Energoatomizdat, 1995.–303 s.
 29. 27. Secrieru, A.; Gremalschi, A.; Cornea I., Arhitectura şi organizarea microprocesoarelor. - Chişinău: Universitas, 1994.
 30. 28. Jelezko Iu., Problemî kacestva èlectriceskoi ènerghii – M.: Energoatomizdat, 1995.236 s.
 31. 29. Cernobrovov, N., Releinaia zaşcita. –M.: Eherghia, 1971.-595p.