Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.20.02 – Electrificarea şi automatizarea agriculturii


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradele ştiinţifice.
Tehnică.

Formula specialităţii
“Electrificarea şi automatizarea agriculturii şi a proceselor tehnologice din industria de prelucrare”- este o subdiviziune a ştiinţei şi tehnicii, care se ocupă cu cercetatarea particularităţilor şi a proceselor tehnologice specifice electrificării şi automatizării în agricultură şi în industria prelucrătoare, studiul regimurilor de funcţionare a sistemelor şi subsistemelor de transport şi distribuţie,nivelul lor de fiabilitate şi a regimurilor nesimetrice posibile ce pot apărea în sistemele nominalizate, precum şi utiluzarea energiei electrice în agricultură ţinând cont de toate aspectele posibile.Elaborarea metodelor şi mijloacelor tehnice cu destinaţia de soluţionare complexă a problemelor cu destinul de a obţine energiei din prelucrarea suplimentară a deşeurilor agricole şi folosirea surselor regeneralibe şi netradiţionale de energie.

Însemătatea problemelor ştiinţifice şi tehnice a specialităţii date pentru economia naţională (ţinând cont de profilul agrar al Republicii Moldova) constă însporirea electrificării şi automatizării complexe în agricultură şi industria prelucrătoare, sporirea nivelului de fiabilitate de alimentare a consumatorilor agricolişi cei din industria prelucrătoare, precum şi sporirea eficacităţii surselor energetice folosite în agricultură şi industria prelucrătoare şi micşorarea intensităţii energetice a produselor agricole finale.

Direcţiile de cercetare.


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Dilimitările de specialităţile adiacentre.
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 05.20.02. ” Electrificarea şi automatizarea agriculturii şi a proceselor tehnologice din industria de prelucrare “ necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente aşa cum sunt:

Teoria probabilităţilor şi statistica matematică, teoria algoritmelor şi matematica discretă, energetică generală, sisteme electroenergetice,centrale electrice (partea electrică, reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor, surse noi şi regenerabile de energie, tehnica tensiunilor înalte, expoatarea şi mijloacele de deservire tehnică a tehnicii agricoleşi celei din industria prelucrătoare precum şi celor complementare şi anume: teoria probabilităţilor şi statistica matematică, teoria algoritmilor şi matematica discretă,fizica fenomenelor electrice şi magnetice,sisteme informaţionale,geometrie aplicativă şi grafica inginerească, proiectare asistată de calculatoare, securitatea incendiară şi industrială ( pe ramuri), dispozitive radioelectronice integrate.

Pentru specialitatea nominalizată sunt destul de importante metodele de cercetare a disciplinelor enumerate, precum şi metodele de prognpză şi prelucrare statistică a informaţiei iniţiale şi a celei finale de aceia utilizarea în paralel a metodelor disciplinelor menţionate şi necesitatea lor în verificarea obictivă a informaţiei iniţiale şi a rezultatelor obţinute sunt inevitabile. Problemele legate de surse noi de producere a energie ca rezultat al prelucrării deşeurilor agricole şi celor din industria prelucrătoare şi a surselor regenerabile de energie, practic pot fi precăutate si susţinute în consiliul ştiinţific de profilul dat.

Problemele ce ţin de distribuţia energiei electrice şi alimentarea cu energie a consumatorilor atât agricoli cât a celor din industria prelucrătoare şi specificul lor, precum şi prelucrarea produselor agricole în câmpul electromagnetic de tensiuni înalte, pot fi încadrate în specialitatea dată.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii 05.20.02. „Electrificarea şi automatizarea agriculturii şi a proceselor tehnologice din industria de prelucrare” cu specialităţile adiacente şi cele complimentare nominalizate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Erhan Teodor – d.h.ş.t., conferenţiar universitar,Şef catedrei “ Electrotehnica”, UASM, ( 05.20.02., tehnică).
  2. Volentir Ion - d.ş.t., conferenţiar universitar,Şef catedrei “ Electrificarea şi Automatizarea Agriculturii ”, UASM, ( 05.20.01., tehnică);
  3. Stiopca Oleg - d.ş.t., conferenţiar universitar,catedra “ Electrificarea şi Automatizarea Agriculturii ”, UASM, ( 05.20.02., tehnică)

Recenzenţii:

  1. Postolatii Vitalie - d.h.ş.t., membru corespondent al AŞM, şef laboratorului “ Reţele Electrice Dirijate” al Institutului de Energetică al AŞM, ( 05.14.02., tehnică)
  2. Romanciuc Ion - d.ş.t.,conferenţiar universitar, catedra “ Electroenergetica ”,UTM ( 05.20.02., tehnică) .