Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

05.20.03 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale


Calitatea prestărilor mecanizate din agricultură şi industria prelucrătoare este direct influenţată de exploatarea raţională, întreţinerea corespunzătoare, organizarea şi efectuarea la un nivel tehnic ridicat a reparaţiilor curente şi capitale a întregului arsenal de mijloace tehnice, folosite în procesul de producţie şi prelucrare a produselor agricole. Acest lucru necesită o argumentare tehnico-ştiinţifică, bazată pe cele mai recente realizări ştiinţifice şi practice atât pe plan naţional cît şi pe plan mondial.

Pornind de la aceste constatări, scopul studierii disciplinei este însuşirea şi aplicarea în practică de către inginerii mecanici a bazelor teoretice şi practice ale metodelor inginereşti de concepere, elaborare şi proiectare a tehnologiilor avansate de exploatare şi mentenanţă a tehnicii agricole şi industriei prelucrătoare.

Sfera de cunoştinţe în rezultatul studierii disciplinei este cunoaşterea şi înţelegerea următoarelor obiective: bazele teoretice şi practice ale proceselor mecanizate din producţia vegetală agricolă, metodele inginereşti de exploatare şi mentenanţă preventivă şi corectivă a tehnicii agricole, clasificarea şi proprietăţile de exploatare a utilajului agricol, analiza folosirii PMT, bazele teoretice ale tribologiei şi fiabilităţii sistemelor mecanice noi şi renovate.

Spectrul de abilităţi profesionale se structurează în aplicarea şi integrarea cunoştinţelor în activităţile de exploatare eficientă a parcului de maşini şi tractoare, de concepere, elaborare şi proiectare a tehnologiilor şi utilajului destinat mecanizării, electrificării şi automatizării proceselor de mentenanţă a tehnicii agricole şi din industria prelucrătoare, organizarea activităţii manageriale în staţiunile tehnologice de maşini şi tractoare, întreprinderi de reparaţii şi servicii tehnice.

Programa este alcătuită în baza următoarelor discipline:

 1. Exploatarea parcului de maşini şi tractoare;
 2. Exploatarea utilajelor tehnologice de la întreprinderile de producţie şi prelucrare a produselor vegetale şi animaliere;
 3. Combustibili şi lubrifianţi;
 4. Chimotologia tehnicii agricole;
 5. Reparaţii de maşini;
 6. Tribologie şi fiabilitate;
 7. Terotehnică şi mentenanţă.

Conţinutul cursului

Introducere

Problemele fundamentale ce vizează exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi industriei alimentare în condiţiile economiei de piaţă. Soluţionarea complexă a problemelor privind managementul calităţii în exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi industriei alimentare.

Exploatarea parcului de maşini şi tractoare

Bazele ştiinţifice ale selectării şi folosirii eficiente a agregatelor de maşini şi tractoare, complexelor tehnologice şi parcului de maşini şi tractoare.

Baza tehnico-materială a agriculturii şi sporirea eficacităţii folosirii PMT şi a potenţialului de producţie.

Direcţiile de perspectivă ale mecanizării producţiei agricole. Problemele actuale privind folosirea şi întreţinerea parcului de maşini şi tractoare.

Bazele teoretice ale exploatării utilajului agricol
Procesele de producţie şi caracteristica generală a agregatelor agricole.

Noţiunile de bază privind procesele de producţie şi operaţiile tehnologice, agregatele de maşini şi tractoare (AMT), parcul de maşini şi tractoare (PMT), sistemul de maşini, exploatarea parcului de maşini şi tractoare (EPMT). Condiţiile şi particularităţile folosirii maşinilor în producţia agricolă, cerinţe ecologice.

Clasificarea agregatelor agricole.

Proprietăţile de exploatare şi regimurile de funcţionare ale motoarelor. Rezistenţa la tracţiune a maşinilor de lucru. Caracteristica probalistic-statiatică a forţelor de rezistenţă ale maşinilor. Măsurile în vederea reducerii rezistenţei la tracţiune a maşinilor agricole.

Dinamica agregatelor de maşini şi tractoare, ecuaţia mişcării, forţele care acţionează. Bilanţul de tracţiune şi forţa motoare al unui agregatInfluenţa condiţiilor de exploatare asupra bilanţului de tracţiune a tractorului. Caracteristica de tracţiune a tractorului. Bilanţului energetic al unui agregat. Randamentul tractorului şi căile de sporire a acestuia.

Formarea agregatelor agricole. Selectarea maşinilor şi calculul componenţei agregatelor. Particularităţile calculului componenţei agregatelor tractate, purtate, tractate-acţionate şi de recoltare.

Metode de deplasare a agregatelor. Caracteristicile cinematice ale tractoarelor şi agregatelor. Pregătirea ogorului şi funcţionarea agregatului.

Productivitatea agregatelor. Calculul productivităţii pe oră şi pe schimb. Coeficientul de folosire a timpului schimbului. Noţiunea de tractor etalon convenţional. Căile de sporire a productivităţii AMT.

Consumuri de exploatare la funcţionarea agregatelor. Randamentul energetic al agregatului. Calculul şi analiza consumului de combustibil pe oră şi la un hectar. Căile de reducere a consumului de combustibil şi lubrifianţi.

Consumuri de muncă şi căile de micşorare a acestora.

Exploatarea maşinilor în producţia agricolă
Mecanizarea complexă a proceselor de producţie în fitotehnie. Bazele tehnologiei de obţinere a producţiei agricole.

Tehnologii de mecanizare şi exploatare a agregatelor în producţie. Bazele tehnologiei pe operaţii a lucrărilor mecanizate. Fişele tehnologice de cultivare şi recoltare a culturilor agricole.

Exploatarea agregatelor la administrarea îngrăşămintelor. Cerinţele agrotehnice, scheme tehnologice şi utilaje folosite. Deservirea tehnologică a agregatelor. Controlul calităţii. Protecţia muncii.

Exploatarea agregatelor la lucrarea de bază a solului. Cerinţele agrotehnice. Componenţa agregatelor, metode de deplasare. Controlul calităţii. Lucrarea solului înaintea semănatului.

Exploatarea agregatelor de semănat cereale păioase şi culturi leguminoase. Tehnologiile pe operaţii de semănat culturi agricole. Cerinţele agrotehnice. Componenţa agregatelor, metodele de deplasare, deservirea tehnologică. Controlul calităţii.

Exploatarea agregatelor de semănat şi de plantat culturi prăsitoare. Cerinţele agrotehnice. Calculul şi formarea agregatelor. Plantarea legumelor, cartofului, tutunului. Pregătirea agregatelor, metodele de deplasare. Controlul calităţii.

Exploatarea agregatelor de întreţinere a culturilor agricole şi plantaţiilor multianuale. Cerinţele agrotehnice. Calculul şi formarea agregatelor de prăşit, combaterea buruienilor, bolilor şi dăunătorilor. Deservirea tehnologică a agregatelor. Controlul calităţii. Protecţia muncii.

Exploatarea agregatelor de recoltat cereale păioase. Tehnologii mecanizate de recoltare. Regimul optim de deplasare a combinei. Pregătirea combinelor pentru lucru, metodele de deplasare şi deservirea tehnologică. Controlul calităţii.

Complexele de recoltare şi transportare. Strânsul paielor şi plevei. Prelucrarea primară a cerealelor după recoltare. Protecţia muncii şi securitatea antiincendiară.

Exploatarea agregatelor la recoltarea sfeclei de zahăr, porumbului, cartofului, legumelor, fructelor şi altor culturi agricole. Cerinţele agrotehnice. Tehnologii moderne de recoltare. Particularităţile calculului necesarului de tehnică, mijloacelor de transport şi a forţelor de muncă. Controlul calităţii. Protecţia muncii.

Exploatarea agregatelor de recoltat furaje. Cerinţele agrotehnice. Tehnologii de recoltare şi conservare a furajelor. Pregătirea agregatelor pentru lucru, metodele de deplasare, deservirea tehnologică. Controlul calităţii. Protecţia muncii.

Particularităţile exploatării maşinilor pentru îmbunătăţiri funciare. Principalele tipuri de lucrări de ameliorare. Sisteme şi mijloace de irigare. Tehnologii de protecţie a solului.

Exploatarea mijloacelor de transport în agricultură. Specificul încărcăturilor agricole. Structura parcului de mijloace de transport. Calculul necesarului de mijloace de transport. Optimizarea transportului produselor agricole.

Normarea tehnică a lucrărilor mecanizate. Scopul normării tehnice. Bilanţul normativ al timpului unui schimb. Metodele calculării normelor de lucru şi consumului de combustibil.

Exploatarea tehnică a maşinilor
Sistemul de ÎT şi reparaţii a maşinilor. Starea tehnică a maşinilor şi schimbarea acesteia în procesul de exploatare. Tipurile şi periodicitatea ÎT a masinilor. Conţinutul şi tehnologia ÎT.

Diagnosticarea tehnică şi controlul capacităţii de funcţionare a maşinilor. Metodele şi mijloacele de diagnosticare. Tehnologia diagnosticării maşinilor. Prognozarea stării tehnice şi a resursei remanente. Controlul capacităţii de funcţionare a masinilor.

Baza tehnico-materială a ÎT şi diagnosticării PMT. Clasificarea mijloacelor tehnice de ÎT şi diagnosticare. Selectarea mijloacelor mobile şi staţionare de ÎT şi diagnosticare.

Asigurarea PMT cu combustibil, lubrifianţi şi alte materiale de exploatare. Destinaţia şi organizarea generală a gospodăriei petroliere. Depozitele de produse petroliere. Mijloacele tehnice pentru transportarea, păstrarea şi alimentarea cu produse petroliere. Regulile de exploatare şi întreţinere tehnică a utilajului gospodăriei de produse petroliere. Căile de folosire economică a produselor petroliere. Tehnica securităţii, măsurile de protecţie contra incendiilor şi de ocrotire a mediului ambiant.

Organizarea şi tehnologia păstrării maşinilor. Schimbarea stării de lucru în perioada de staţionare. Tipurile şi procedeele de păstrare a maşinilor. Baza tehnico-materială a păstrării maşinilor. Organizarea şi tehnologia lucrărilor la platforma de maşini. Protecţia muncii.

Proiectarea şi analiza folosirii PMT, serviciul ingineresc-tehnic de exploatarea PMT
Calculul componenţei şi planificarea lucrărilor PMT. Cerinţe generale la selectarea mijloacelor energetice şi maşinilor de lucru. Metodele de calcul al componenţei PMT. Metode economico-matematice de determinare a structurii şi componenţei optime a PMT.

Indicii eficacităţii folosirii PMT. Indicatorii folosirii timpului de lucru, posibilităţilor tehnice ale maşinilor, calităţi efectuării lucrărilor, fiabilităţii şi economicităţii maşinilor.

Serviciul ingineresc-tehnic de exploatare a PMT. Formele de organizare a folosirii PMT şi serviciul ingineresc-tehnic pentru EPMT. Structura şi sistemul de dirijare a activităţii PMT în noile condiţii de gospodărire.

Staţiunile tehnologice de maşini şi tractoare. Prestarea agrotehserviciilor.

Organizarea atestării mecanizatorilor. Supravegherea de Stat asupra stării tehnice a masinilor.

Problemele şi căile de dezvoltare a investigaţiilor ştiinţifice în vederea perfecţionării tehnologiilor sporirii eficacităţii folosirii, întreţinerii tehnice, diagnosticării şi pronosticării funcţionării PMT.

Repararea utilajului agricol

Noţiuni de bază privind mentenanţa utilajului agricol, principiile diagnosticării şi restabilirii ajustajelor
Structura sistemului de mentenanţă preventivă şi corectivă. Scăderea capacităţii de funcţionare a maşinilor. Starea limită a pieselor şi îmbinărilor. Criterii şi metode de stabilire a limitelor de uzură. Rolul diagnosticării în prelungirea duratei de funcţionare a tehnicii. Verificarea stării maşinilor, mecanismelor şi organelor. Constatarea defectelor fără demontare şi cu demontare. Metode de restabilire a ajustajelor.

Tehnologia reparării utilajului agricol
Tehnologia reparării utilajului agricol. Procesul de producţie şi structura lui. Procesul tehnologic de reparaţie a utilajului agricol. Elemente iniţiale pentru proiectarea procesului tehnologic. Primirea în reparaţii, cerinţe tehnice şi documentaţia tehnică. Prespălarea exterioară şi interioară. Metode de spălare şi curăţire, particularităţile lor, instalaţii şi dispozitive folosite.

Demontarea utilajului agricol. Reguli generale de demontare. Pregătirea utilajului pentru demontare. Succesiunea operaţiilor de demontare. Demontarea pe subansambluri şi piese. Particularităţile demontării la repararea utilajului cu schimbarea totală şi parţială a pieselor. SDV-uri folosite la demontare.

Controlul şi trierea pieselor, completarea subansamblurilor. Generalităţii. Metode de control al defectelor. Particularităţile controlului defectelor ascunse. Controlul uzurilor şi defectelor de suprafaţă. Trierea şi marcarea pieselor. Rolul şi sarcinile completării. Metode de completare. Utilaje şi instrumente folosite la controlul şi completarea pieselor.

Tehnologia asamblării utilajelor. Noţiuni generale. Elaborarea şi calculul procesului tehnologic de asamblare. Schema de montaj. Forme organizatorice ale asamblării. Pregătirea şi execuţia lucrărilor de asamblare. Aspecte ale dezechilibrărilor. Metode de echilibrare a pieselor şi ansamblurilor. Procedee şi particularităţi ale asamblării. SDV-uri folosite.

Rodajul şi încercarea utilajului reparat. Generalităţii. Metode de rodaj şi particularităţile lor. Rodajul subansamblurilor şi ansamblurilor. Rodajul şi încercarea motoarelor şi tractoarelor. Parametrii ce se măsoară la rodaj şi încercări. Documentaţia tehnică privind rodajul şi încercarea tehnicii renovate. Utilaje şi aparate folosite la rodaj şi încercări.

Vopsirea maşinilor. Generalităţii. Componenţa şi clasificarea materialelor de vopsire. Metode de vopsire şi uscare. Procesul tehnologic de vopsire a utilajului. Controlul calităţii vopsirii. Utilaje şi aparate folosite la vopsire.

Tehnologii de recondiţionare a pieselor
Metode de recondiţionare a pieselor. Consideraţii generale. Caracteristica pieselor de recondiţionat. Clasificarea metodelor de recondiţionare a pieselor. Locul proceselor de recondiţionare în mentenanţa corectivă a tehnicii agricole. Noţiuni de recondiţionare şi durificare a pieselor de maşini. Particularităţi privind elaborarea proceselor tehnologice de recondiţionare. Asigurarea tehnico-materială a proceselor de recondiţionare. Rolul organizării producţiei de recondiţionare a pieselor de maşini în asigurarea calităţii mentenanţei corective şi economisirea resurselor materiale.

Alegerea materialelor şi semifabricatelor pentru repararea tehnicii agricole şi industriei prelucrătoare. Metode de obţinere a semifabricatelor. Materiale folosite la reparaţii. Caracteristica generală a materialelor. Alegerea materialelor pentru recondiţionarea pieselor uzate. Semifabricate folosite la recondiţionare. Surse de căldură folosite în procesul de recondiţionare. Estimarea calităţii semifabricatelor şi trierea acestora.

Recondiţionarea pieselor prin prelucrări mecanice. Calculul adaosurilor de prelucrare şi a dimensiunilor intermediare. Procesul tehnologic de aşchiere. Procedee de recondiţionare a pieselor prin aşchiere.

Recondiţionarea pieselor prin compensare. Generalităţi. Recondiţionarea pieselor prin bucşare. Recondiţionarea pieselor prin înlocuirea părţii uzate. Recondiţionarea pieselor prin montarea unor garnituri suplimentare. Recondiţionarea pieselor prin aplicarea de petici şi eclise.

Recondiţionarea pieselor prin deformare plastică. Generalităţi. Recondiţionarea pieselor prin refulare. Recondiţionarea pieselor prin mandrinare. Recondiţionarea pieselor prin îndreptare. Recondiţionarea pieselor prin moletare. Prelucrări la cald.

Recondiţionare pieselor prin sudare. Consideraţii generale. Procedee de sudare aplicate la reparaţii. Sudarea oxiacetilenică. Încărcarea pieselor prin sudare electrică. Particularităţi tehnologice şi calculul regimurilor tehnologice la încărcarea pieselor prin sudare electrică. Recondiţionarea pieselor prin sudură sub strat de flux. Sudarea electrică cu arc vibrator. Încărcarea pieselor prin sudare chimică, prin turnare şi prin frecare. Particularităţile sudării pieselor din diferite materiale (fontă, aliaje ale aluminiului şi cuprului). Încărcarea pieselor prin sudare cu plasmă. Procesele de bază şi reacţiile din zona influenţei termice la recondiţionarea pieselor prin sudare. Tensiuni şi deformaţii care apar la sudare. Utilaje şi materiale folosite la sudare.

Procedee de recondiţionare a pieselor prin metalizare. Noţiuni de bază privind metalizarea. Recondiţionarea pieselor prin pulverizare. Depuneri obţinute prin sinterizare. Depunerea acoperirilor şi durificarea lor prin scânteiere. Pregătirea suprafeţelor pentru metalizare. Prelucrarea suprafeţelor după metalizare. Utilaje şi materiale folosite la metalizare. Controlul calităţii pieselor recondiţionate prin metalizare.

Recondiţionarea pieselor prin galvanizare. Noţiuni de bază privind acoperirile galvanice. Avantajele şi dezavantajele procedeelor galvanice. Influenta condiţiilor de electroliza asupra structurii şi proprietăţilor acoperirilor galvanice. Procesul tehnologic de depunere a acoperirilor galvanice de fier. Electroliţi folosiţi la depunerea acoperirilor de fier. Metode de intensificare a proceselor de depunere a acoperirilor galvanice de fier. Procesul tehnologic de depunere a acoperirilor galvanice de crom. Electroliţi folosiţi la cromare. Particularităţi tehnologice la nichelare, cuprare şi zincare. Pregătirea semifabricatelor pentru recondiţionare prin galvanizare şi prelucrarea finală a suprafeţelor galvanizate. Tendinţe şi perspective în recondiţionarea pieselor prin galvanizare. Utilaje, SDV-uri şi AMC-uri folosite în galvanizare. Controlul calităţii acoperirilor galvanice.

Recondiţionarea pieselor prin aplicarea compoziţiilor polimerice. Noţiuni generale privind materialele plastice. Clasificarea materialelor plastice, componenţii materialelor plastice. Factorii care influenţează caracteristicile mecanice ale materialelor plastice. Particularităţile folosirii materialelor plastice în mentenanţa corectivă a pieselor de maşini. Metode de recondiţionare a pieselor uzate prin aplicarea straturilor compensatoare de uzură din compoziţii polimerice. Recondiţionarea pieselor prin injecţie. Procesul tehnologic de formare prin injecţie, particularităţi privind proiectarea matriţelor pentru injecţie. Utilaje şi SDV-uri folosite la injecţie. Recondiţionarea pieselor prin presare. Particularităţi tehnologice, utilaje şi SDV-uri folosite la recondiţionarea pieselor prin presare. Recondiţionarea pieselor prin aplicarea straturilor compensatoare de uzură din pulberi de polimeri. Particularităţile procedeelor de acoperire în strat fluidizat, prin pulverizare cu flacără, cu suspenzii, în câmp electrostatic. Placarea metalelor cu materiale plastice. Particularităţile renovării îmbinărilor cu strângere, cu joc şi celor intermediare prin aplicarea compoziţiilor polimerice. Căi de asigurare a calităţii pieselor recondiţionate cu compoziţii polimerice. Controlul calităţii depunerilor polimerice.

Metode neconvenţionale folosite la recondiţionarea pieselor de maşini.Recondiţionarea pieselor prin lipire. Generalităţii. Particularităţile utilizării metodelor electroilzice (prin electroeroziune, electromecanice, cu ultrasunete, cu fascicol de electroni) la recondiţionarea pieselor. Particularităţile metodelor electrochimie de prelucrare a pieselor. Utilaje folosite la recondiţionarea pieselor prin metode neconvenţionale. Procedee de recondiţionare a pieselor prin lipire. Aliaje, dezoxidanţi şi fluxuri pentru lipirea moale şi tare. Utilaje folosite la lipire. Controlul calităţii.

Principii generale privind elaborarea proceselor tehnologice de recondiţionare. Consideraţii generale. Definirea, scopul şi elementele procesului tehnologic de recondiţionare. Criterii ce stau la baza alegerii metodei de recondiţionare. Calitatea suprafeţelor şi calculul adaosului de prelucrare. Alegerea bazelor tehnologice. Erori tehnologice la recondiţionarea pieselor de maşini. Reguli generale şi principalele etape privind elaborarea procedeelor tehnologice de recondiţionare a pieselor de maşini. Tipizarea pieselor pentru recondiţionare. Principii de bază şi noţiuni privind construcţia dispozitivelor folosite la recondiţionarea pieselor de maşini. Elaborarea şi întocmirea documentaţiei tehnologice la recondiţionare.

Tehnologii de recondiţionare a organelor specifice utilajului agricol. Particularităţile recondiţionării carcaselor şi corpurilor. Tehnologii de recondiţionare a pieselor de tipul arborilor, bucşelor, discurilor, pârghiilor, roţilor dinţate. Principii şi metode tehnologice de recondiţionare a organelor de lucru ale maşinilor agricole. Utilaje, SDV-uri şi AMC-uri utilizate la recondiţionarea organelor specifice utilajului agricol. Controlul calităţii recondiţionării organelor specifice utilajului agricol.

Repararea unor utilaje specifice din agricultură. Generalităţi. Repararea pompelor de alimentare cu membrană şi a celor de injecţie. Repararea echipamentului hidraulic al utilajului agricol. Repararea subansamblurilor combinelor, semănătorilor, plugurilor etc. Particularităţile reparării utilajului zootehnic. Particularităţile reparării echipamentului electric al utilajului agricol (generator, demaror, releu regulator etc.).

Mecanizarea şi automatizarea proceselor de mentenanţă corectivă, proiectarea şi modernizarea dispozitivelor în reparaţii. Generalităţii. Metode şi mijloace de mecanizare a proceselor din reparaţia utilajului agricol. Mecanizarea şi automatizare procedeelor tehnologice de recondiţionare a pieselor. Robotizarea proceselor de reparare. Mecanizarea lucrărilor de transport şi depozitare. Obiectivele proiectării şi modernizării instalaţiilor şi dispozitivelor utilizate în reparaţii, cerinţe tehnice. Metode de proiectare a dispozitivelor. Calcule necesare, întocmirea desenelor dispozitivelor proiectate. Scheme tehnologice, cinematice şi electrice. Fabricarea instalaţiilor.

Proiectarea şi organizarea unităţilor de reparaţii
Întreprinderi de reparaţii, organizarea generală şi tehnică a reparaţiilor. Generalităţi, întreprinderi de reparaţii. Particularităţile producţiei la întreprinderile de reparaţii. Structura atelierului pentru repararea utilajului agricol. Amplasarea raţională a întreprinderilor de reparaţii. Metode de organizare a reparaţiilor (în brigăzi universale, pe echipe specializate, pe posturi de lucru specializate, pe bandă sau flux, cu agregate de schimb). Organizarea bazei tehnico-materiale la întreprinderile de reparaţii.

Proiectarea atelierelor de reparaţi. Raza de activitate a atelierelor specializate. Volumul de munca al atelierelor de reparaţii. Regimul de lucru în atelierele de reparaţii. Calculul necesarului de utilaje. Alegerea mijloacelor de ridicat şi de transportat. Calculul personalului necesar. Normarea tehnică şi alegerea regimului de lucru. Calculul suprafeţelor necesare. Sectorizarea atelierului proiectat şi amplasarea utilajului. Planul general al întreprinderii de reparaţie.

Managementul şi marketingul în mentenanţa tehnicii agricole. Funcţiile managementului. Marketingul în organizarea reparaţiei. Strategia marketingului. Analiza pieţei de desfaceri. Organizarea controlului tehnic la întreprinderile de reparaţii. Metode de control.

bAspecte tehnico-economice ale lucrărilor de reparaţii. Generalităţi. Criterii tehnico-econornice de apreciere a eficienţei lucrărilor în atelierele de reparaţii. Indicii tehnico-economici. Calculul preţului de cost al reparaţiilor. Eficienţa economică a reparaţiilor. Eficienţa economică a modernizării sau proiectării unui nou dispozitiv. Aprecierea eficienţei economice a mecanizării sau automatizării proceselor în reparaţia utilajului agricol. Aprecierea eficienţei economice a tehnologiei de recondiţionare a unui reper. Căile de reducere a preţului de cost al lucrărilor de mentenanţă.

Tribologie şi fiabilitate

Tribologie (frecare, uzare, ungere)
Tribologie (frecare, uzare, ungere). Consideraţii generale. Scurtă istorie a cercetărilor în domeniul ungerii, frecării şi uzurii. Frecarea şi formele ei. Uzarea. Legile de bază ale uzării.

Studiul uzuri şi particularităţi tribologice ale tribosistemelor din tehnica agricolă. Metode de măsurare a uzurii. Starea limită a pieselor şi îmbinărilor. Alegerea materialului cuplei tribologice. Studiul uzurii la organele de lucru ale utilajului agricol.

Fiabilitatea tehnicii agricole
Noţiuni generale, terminologie şi etapele de realizare ale fiabilităţii utilajelor agricole. Consideraţii generale privind siguranţa utilajului agricol. Clasificarea refuzurilor. Etapele de realizare a fiabilităţii.

Calculul indicilor de fiabilitate ai utilajului agricol. Alegerea indicatorilor de fiabilitate. Culegerea informaţiei şi prelucrarea primară a datelor experimentale. Calculul indicatorilor bunei funcţionări, durabilităţii, mentenabilităţii şi disponibilităţii. Indicatorii complecşi ai fiabilităţii.

Prelucrarea datelor experimentale. Noţiuni generale privind prelucrarea indicatorilor de fiabilitate. Calculul valorilor medii şi a abaterii medii pătratice. Eliminarea datelor experimentale aberante. Determinarea coeficientului de variaţie. Reprezentarea grafică a datelor experimentale.

Verificarea veridicităţii calculelor indicatorilor de fiabilitate. Legi teoretice de distribuţie a indicatorilor de fiabilitate. Verificarea concordanţei dintre repartiţia experimentală şi cea teoretică originală a indicatorilor de fiabilitate. Determinarea limitelor de încredere ale distribuţiei indicatorilor de fiabilitate. Metode şi procedee tehnologice de planificare, menţinere şi mărire a fiabilităţii utilajului agricol. Calculul şi planificarea nivelului de fiabilitate în etapa de concepţie-proiectare. Calculul şi planificarea indicatorilor de fiabilitate ai pieselor singulare şi îmbinărilor de piese. Realizarea şi asigurarea fiabilităţii în etapa de mentenanţă a maşinilor.

Literatura de specialitate


(la cursul "Exploatarea parcului de maşini şi tractoare")
 1. Lîşco G., Lăcustă Ion, Neculăiasa V., Cozma D. Exploatarea PMT. - Ch.: 1996.
 2. Lăcustă I, Hurmuzachi A. Exploatarea PMT. - Ch., 2000.
 3. Ţîmbalist Eu., Lăcustă I, Salaur V. încbumarul inginerului mecanic. Ch.:1993.
 4. Лышко Г. П. и др. Производственная эксплуатация машин. - М.: 1998.
 5. Lăcusaă Ion, Lâşco Gheorge, Hurmuzachi Anatol. Mecanizarea proceselor tehnologice în fitotehnie - Chişinău: Centrul Ed. al UASM, 2003.
 6. Lăcustă Ion, Lâşco Gheorge, Hurmuzachi Anatol. Chimatologia agricolă. - Chişnău: Centrul Ed. al UASM, 2004.

(la cursurile "Reparaţii de maşini" şi "Tribologie şi fiabilitate".)

 1. Ionuţ V., Moldovanu Gh. Tehnologia reparării şi fiabilitatea utilajului agricol. – Bucureşti: Ed. Didactică şi Pedagojică, 1982.
 2. Lupescu Octavian, Sârbu Ionel, Botez Radu. Fiabilitatea şi repararea utilajului agricol. - Chişinău: Tehnica, 1999. – 622 p.
 3. Marian Grigore Tribologie şi fiabilitate. - Chişinău: Centrul Ed. al UASM, 2004. – 115 p.
 4. Marian Grigore. Interschimbabilitate, standardizare şi metrologie. -Chişinău: Centrul Ed. al UASM, 2004. – 236 p.
 5. Paraschiv Dragoş, Pruteanu Octavian, Musca Gavril. Tehnologia reparării utilajului agricol //Partea 1 şi a 2-a. – Iaşi, 1988. – 783 p.
 6. Tomescu D. ş. a. Repararea utilajului agricol. – Bucureşti: Ed. Ceres, 1988.
 7. Воловик Е. Л. Справочник по восстановлению деталей. – М.: Колос, 1981. – 351 с.
 8. Восстановление деталей машин: Справочник / Ф.И. Пантелеенко, В.П. Лялякин, В.П. Иванов, В.М. Константинов; Под ред. В.П. Иванова. – М.: Машиностроение, 2003. – 672 с.
 9. Гологан В.Ф., Аждер В.В., Горош И.К., Мардарь В.А. и др. // Восстановление и упрочнение деталей машин износостойкими покрытиями. – Кишинёв: Штиинца. 1995. - С. 72 – 80.
 10. Курчаткин В. В., Тельнов Н. Ф., Ачькасов К, А. И др. Надёжность и ремонт машин. – М.: Колос, 2000. – 776 с.
 11. Марьян Г.Ф., Верховецкий И.Н., Пальчик В.Н. Полимеры вместо металла. Кишинёв: Картеа Молдовенеаскэ, 1983. – 140 с.
 12. Петров Ю. Н. Основы ремонта. – М.: Колос, 1972. – 528 с.