Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

05.22.08 – Programa examenului de doctorat


RECOMANDĂRI METODICE GENERALE

Doctorandul trebuie să confirme la examenul de doctorat cunostinţe profesionale la specialitate în limitele programelor avansate universitare, să cunoască metodele contemporane de cercetare, colectare, prelucrare şi analiză a informaţiei, direcţiile principale de dezvoltare a transportului rutier.

Programa este alcătuită în baza următoarelor discipline: Autovehicule rutiere; Exploatarea tehnică şi reparaţia autovehiculelor, Transporturi auto, Managementul in transport, Organizarea şi securitatea circulaţiei rutiere.

CONŢINUTUL CURSULUI

Autovehicule rutiere.
Clasificarea şi caracteristicele principale ale mijloacelor de transport rutier. Direcţiile principale de dezvoltare a construcţiei autovehiculelor. Tipuri de autovehicule şi corespunderea lor cerinţelor de exploatare. Scheme principiale compoziţionale a autovehiculelor moderne.

Transmisia autovehiculelor, cerinţile principale, tendinţe de perfecţionare şi dezvoltare. Caracterul defecţiunilor şi calculul pieselor autovehiculelor. Regimuri de solicitare la calculul durabilităţii autovehiculelor.

Ambreiajele autovehiculelor: destinaţie, analiza construcţiilor, tendinţe de modernizare, metodica calculării pieselor ambreiajului. Direcţiile principale de cercetare şi perfecţionare a eficacităţii proceselor de funcţionare a ambreiajelor.

Cutii de viteze, scheme constructive, cerinţe, clasificaţia, parametrii cinematici. Cutii de viteze cu trepte şi fără trepte, analiza construcţiior existente şi perspectivele dezvoltării. Bazele calculării rezistenţei şi durabilităţii cutiilor de viteze. Automatizarea cutiilor de viteze. Perspectivele dezvoltării şi cercetărilor performanţelor cutiilor de viteze.

Cutii de viteze hidromecanice, scheme constructive, clasificarea, parametrii principali ai transformatoarelor hidraulice, caracteristicile principale (nedeminsionale). Metodica calculării cutiilor de viteze hidromecanice. Cercetări in domeniul dezvoltării şi modernizării cutiilor de viteze.

Cutii de viteze distribuitoare şi de divizare, scheme de construcţii, cerinţe, clasificaţie, parametrii cinematici principali. Diferenţiale interaxiale. Bazele calculării la rezistenţă, durabilitate în funcţionare, perspectivele dezvotării.

Transmisii cardanice, scheme de construcţii, cerinţe, clasificare, parametrii cinematici principali. Bazele calculării transmisiilor cardanice la rezistenţă şi durabilitate în funcţionare. Perspectivele dezvoltării construcţiilor şi domenii de cercetare.

Transmisii principale, scheme de construcţii, cerinţe, clasificare, parametrii cinematici principali. Bazele calculării transmisiilor principale la rezistenţă şi durabilitate în funcţionare. Diferenţiale centrale şi de bord. Perspectivele dezvoltării construcţiilor şi cercetări în domeniul transmisiilor principale.

Punţi motoare şi directoare. Cerinţe, clasificare, utilizare, parametrii principali ai maniabilităţii şi stabilităţii, regimurile de solicitare. Bazele calculării semiaxelor şi punţilor la rezistenţă şi durabilitate în funcţionare.

Mecanisme de direcţie, scheme de construcţii, cerinţe, clasificaţie, parametrii cinematici principali. Regimurile de sarcină (solicitare) şi calcularea pieselor şi mecanismelor sistemelor de direcţie şi amplificatoarelor de direcţie. Perspective de dezvoltare şi cercetare ştiinţifică a sistemelor de direcţie.

Sisteme de frânare, scheme de construcţii, cerinţe, clasificare. Dinamica frânării, parametrii procesului de frânare. Metode de determinare şi bazele calculării sistemelor de frânare. Regulatoarele forţelor de frânare şi sistemele de antiblocare. Perspective de dezvoltare şi cercetare ştiinţifică a sistemelor de frânare.

Suspensia automobilelor, parametrii, caracteristica amplitudine – frecvenţă, schemele construcţiilor suspensiilor, cerinţe, clasificare, scheme cinematice. Bazele calculării suspensiilor, optimizarea parametrilor. Perspective de dezvoltare şi cercetare ştiinţifică a suspensiilor.

Manevrabilitatea autovehiculului, parametri şi măsurători. Pneuri şi roţi. Cerinţe, clasificare, utilizare. Dezvoltarea construcţiilor roţilor şi pneurilor, direcţii principale de cercetare ştiinţifică.

Şasiuri şi caroserii a autovehiculelor, scheme constructive, clasificare. Regimuri de incărcare a caroseriilor şi sasiurilor, bazele calculării cu utilizarea elementelor finite. Perspectivele dezvoltării şasiurilor şi caroseriilor, direcţii de cercetare ştiinţifică.

Literatura de specialitate

 1. Crestescu D., Raducu V. Automobilul. Construcţie. Funcţionare. Depănare. Bucureşti. Editura Tehnică, 1986- 286 p.
 2. Untaru M. Şi a. Construcţia şi calculul autovehiculelor. Braşov, Editura Universitatea Transilvania Braşov, 1989.- 527 p.
 3. Untaru M., Pereş Gh., Stoicescu A. Şi a. Dinamica autovehiculelor pe roţi. Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1981.-307 p.
 4. Frăţilă Gh. Calculul şi construcţia automobilelor. Bucureşti, Editura didactică şi pedagogică, 1977. -487p.
 5. Богатырев А.В. и др. Автомобили. М. Колос, 2004.- 496 с.
 6. Вахламов В.К. Автомобили. Основы конструкции. М. Академия. 2005.- 528 с.
 7. Высоцкий М.С. Автомобили. Специализированный подвижной состав. Минск. «Вышейшая школа», 1989. – 240 с.
 8. Гришкевич А.И. Автомобили. Теория. Минск.: «Вышейшая школа», 1986. – 208с.
 9. Гришкевич, А.И.,. Вавуло В.А. и др. Автомобили. Конструкция, конструирование и расчет. Трансмиссия. Минск. «Вышейшая школа», 1985. – 240c.
 10. Гришкевич А.И., Ломако Д.М. и др. Автомобили: Конструкция, конструирование и расчет. Системы управления и ходовая часть. Минск.: «Вышейшая школа»,1987. .
 11. Осепчугов В.В. Фрумкин А.К. Автомобиль. Анализ конструкций, элементы расчета. М. Машиностроение, 1989. – 304 с

Exploatarea tehnică şi reparaţia autovehiculelor.

Combustibili lichizi petrolieri auto. Cerinţe de exploatare, proprietăţi, indici ai calităţii combustibililor lichizi petrolieri. Gaze petroliere lichifiate şi gaze naturale comprimate şi lichifiate: proprietăţi. Particularităţile constructive şi particularităţile exploatării tehnice a autovehiculelor alimentate cu gaze. Combustibili neconvenţionali şi perspectiva utilizării lor.

Materiale lubrifiante. Uleiuri de motor. Cerinţe de exploatare faţă de uleiurile de motor, proprietăţi şi domenii de utilizare. Uleiuri pentru angrenaje şi unsori plastice, proprietăţi şi domenii de utilizare. Procese de degradare a materialelor de exploatare. Factori ce influenţează asupra degradării uleiurilor de motor şi angrenaje. Căi de reducere a intensităţii degradării materialelor de exploatare.

Căi de asigurare a calităţii combustibililor şi materialelor lubrifiante. Influenţa calităţii materialelor de exploatare asupra fiabilităţii, economicităţii autovehiculelor şi poluării mediului.

Aprovizionarea transportului cu materiale de exploatare. Transportarea, păstrarea, alimentaţia cu combustibili petrolieri, gazoşi, materiale lubrifiante.

Sisteme de gestionare a consumului şi reducere a pierderilor de combustibili şi lubrifianţi. Căi de reducere a pierderilor şi economisire a consumului de combustibili, lubrifianţi.

Perspective în domeniul asigurării fiabilităţii, economicităţii autovehiculelor şi protecţiei mediului ambiant. Asigurarea economicităţii autovehiculelor. Starea tehnică a autovehiculelor şi legităţile schimbării ei. Defecţiunile şi clasificarea lor. Factorii ce influenţează asupra schimbării stării tehnice a autovehiculelor.

Procese de degradare a stării tehnice a autovehiculelor. Uzarea pieselor şi clasificarea proceselor de uzare. Factori de influenţă şi căi de reducere a intensităţii uzării. Procese de coroziune şi eroziune, factori de influenţă şi căi de reducere a intensităţii în exploatare. Deformaţii şi distrugeri de piese în timpul exploatării: cauze, legităţi, căi de combatere.

Calitatea şi fiabilitatea autovehiculelor. Fiabilitatea şi proprietăţile ei. Funcţionarea fără defecţiuni, durabilitatea, mentenabilitatea şi aptitudinea de conservare. Indicii fiabilităţii sistemelor tehnice. Mentenabilitatea autovehiculelor şi indicii caracteristici.

Aspectul tehnico-economic al fiabilităţii autovehiculelor. Influenţa fiabilităţii asupra productivităţii şi eficienţei exploatării autovehiculelor. Fiabilitatea autovehiculelor la etapele de proiectare, fabricare şi exploatare. Căi de asigurare a fiabilităţii în perioada de exploatare. Redundanţa ca modalitate de asigurare a fiabilităţii. Evaluarea fiabilităţii autovehiculelor. Surse de informaţii cu privire la fiabilitatea autovehiculelor. Colectarea şi prelucrarea informaţiei privind fiabilitatea autovehiculelor. Determinarea indicilor de fiabilitate în baza datelor statistice.

Mentenanţa autovehiculelor. Mentenanţa preventivă. Tipuri de revizie şi deservire tehnică. Caracteristica lucrărilor de mentenanţă a materialului rulant. Planificarea şi organizarea mentenanţei preventive. Mentenanţă corectivă. Tipuri de reparaţie a meterialului rulant. Caracteristica generală a lucrarilor de reparaţie. Organizarea mentenanţei corective.

Diagnosticarea ca element al sistemelor de mentenanţă a autovehiculelor. Simptome şi parametri de diagnosticare. Procesul de diagnosticare. Metode de diagnosticare. Tipuri de diagnosticare. Sisteme de diagnosticare a autovehiculelor şi evoluţia lor.

Planificarea şi organizarea activităţilor de mentenanţă preventivă şi corectivă a autovehiculelor. Cerinţe faţă de sistemele de mentenanţă. Structura sistemelor de mentenanţă. Factori ce determină structura sistemelor de mentenanţă. Sisteme de mentenanţă pentru autovehicule fabricate de diferite firme producătoare de autovehicule. Metode de determinare a normativelor activităţilor de mentenanţă. Manopera activităţilor de mentenanţă preventivă şi corectivă. Procese tehnologice tipice de mentenanţă. Tehnologia lucrărilor de deservire tehnică zilnică. Tehnologia lucrărilor de deservire tehnică, diagnosticare şi reparaţie a sistemelor ce asigură securitatea circulaţiei rutiere. Tehnologia diagnosticării, deservirii tehnice şi reparaţiei curente a motoarelor şi transmisiei autovehiculelor. Tehnologia deservirii tehnice, diagnosticării şi reparaţiei curente a sistemelor de alimentaţie, echipament electric şi sisteme electronice.

Cerinţe Euro privind toxicitatea gazelor de eşapament şi poluarea sonoră. Tehnologia şi organizarea controlului ecologic a autovehiculelor. Căi de reducere a poluării mediului.

Tehnologia deservirii tehnice, diagnosticării şi reparaţiei curente a suspensiei şi caroseriei autovehiculelor. Deservirea tehnică a pneurilor şi echilibrarea roţilor. Retrospecţia şi prognozarea stării tehnice a autovehiculelor în baza diagnosticării.

Sistemul de reparaţie a automobilelor. Sursele de bază ale eficienţei economice a reparaţiei automobilelor. Procesul de producţie a întreprinderilor de reparaţie a automobilelor. Particularităţile mentenanţei autovehiculelor alimentate cu gaze petroliere lichifiate şi gaz metan. Revizia tehnică şi testarea autovehiculelor. Organizarea proceselor tehnologice de deservire tehnică, diagnosticare şi reparaţie curentă a autovehiculelor la ÎTA şi staţii de deservire tehnică. Managementul calităţii activităţilor de mentenanţă a autovehiculelor.

Recepţionarea automobilelor în reparaţie. Organizarea reparaţiei. Tehnologia şi proiectarea proceselor de demontare-curăţire şi efectuarea reparaţiei automobilelor. Mecanizarea şi automatizarea proceselor de demontare-curăţire.

Procesele de asamblare (montare) la reparaţia automobilelor. Organizarea, stadiile şi particularităţile asamblării agregatelor şi automobilelor în reparaţie. Metodele de asigurare a preciziei la asamblarea agregatelor şi automobilelor. Cerinţe tehnice pentru asamblarea agregatelor şi automobilelor. Echilibrarea pieselor şi ansamblurilor, controlul calităţii asamblării.

Echipamentul tehnologic, mecanizarea şi protecţia muncii. Tipizarea, standardizarea şi proiectarea proceselor tehnologice de asamblare a ansamblurilor, agregatelor şi automobilelor.

Rodajul şi încercarea automobilelor şi agregatelor reparate. Proiectarea proceselor tehnologice de rodaj şi încercare. Protecţia muncii.

Recondiţionarea pieselor auto. Obiectivele de bază a recondiţionării pieselor auto. Clasificarea şi structura proceselor tehnologice, unificarea, tipizarea, standardizarea şi descrierea proceselor tehnologice. Selectarea tehnologiei de recondiţionare a pieselor şi proiectarea procesului tehnologic. Elaborarea proceselor tehnologice pentru recondiţionarea pieselor de tip: corpuri, arbore, cilindri, discuri, pârghii (biele), caroseriilor, cabinelor.

Literatura de specialitate

 1. Apostolescu N., Sfinţeanu D. Automobilul cu combustibili neconvenţionali. Bucureşti, Editura tehnică, 1989. – 360 p.
 2. Arion V. Strategii şi politici energetice: Uniunea Europeană şi Republica Moldova. Chişinău, Universul, 2004.- 538 p
 3. Darie Tudor Combustibili şi instalaţii de alimentare la motoare cu aprindere prin schânteie. Editura AGIR, Bucureşti,1999.-192 p.
 4. Ene V., Corpocen A. Utilizarea materialelor de exploatare şi economia resurselor energetice de combustibil. UTM, Chişinău, 1992. – 90 p.
 5. Lâşco Gh, Lăcusta I. şi a. Combustibili şi lubrifianţi. Chişinău, 1997. – 441 p.
 6. Marincaş D., Negruş E., Radu G., Chiru A. Combustibili, lubrifianţi şi materiale speciale pentru automobile. Bucureşti Editura didactică şi pedagogică, 1983. – 340 p.
 7. Боксерман Ю.И. и др. Перевод транспорта на газовое топливо. М. Недра, 1988. – 223 с.
 8. Васильева Л.С. Автомобильные эксплуатационные материалы. М. Транспорт, 1986 –279 с.
 9. Nagy T., Stănescu M., Ţurea N., Dina D. Fiabilitatea şi terotehnica autovehiculelor. Vol.1. Univ. Transilvania. Braşov, 1997. – 316 p.
 10. Ene V. Bazele teoretice ale exploatării tehnice şi reparaţiei automobilelor: Disponibilitate. Fiabilitate. Curs universitar / V. Ene. U.T.M., 2005- p. 232
 11. Jomiru V. Asigurarea metrologică în transportul auto. Curs universitar U.T.M., Chişinău, 2004.- 180 p.
 12. Sistemul de revizie tehnică şi reparaţie a autovehiculelor. Material didactic. /Amariei V., Jomiru V. Chişinău U.T.M., 1999.- 84 p.
 13. Verzea Ion, Gabriel Marc, Richet Daniel. Managementul activităţii de mentenanţă. Iaşi, Polirom 1999.- 194 p.
 14. Zaporojanu D. Fiabilitatea căii ferate. Editura AGIR, Bucureşti, 2001.-106 p
 15. Аринин И. Н. и др. Техническая эксплуатация автомобилей. Ростов на Дону, Феникс, 2004 - 359 с.
 16. Техническая эксплуатация автомобилей. Под ред. Е.С. Кузнецова М. Транспорт, 1991.- 413 с.
 17. Техническое обслуживание, ремонт и хранение автотранспортных средств.
 18. Tеоретические основы. Технология./ Канарчук В.Е,Киев, Выща школа, 1991, 359с.
 19. Anghel Chiru, Dumitru Marincaş Tehnologii speciale de fabricare şi reparare a autovehiculelor. Braşov, 1991- 410p.
 20. Руменцев С. Ремонт автомобилей M. Транспорт, 1981 - 460с.

Transporturi auto

Rolul transportului auto în sistemul de transport al Republicii Moldova şi tendinţele dezvoltării lui. Procesul de transportare şi elementele de bază. Analiza de sistem a proceselor de transportare. Metode de analiză şi sinteză a sistemelor de transport. Procesul de trasportare a mărfurilor în transportul auto şi analiza factorială a eficacităţii organizării transporturilor. Gestionarea proceselor de transportare şi a sistemelor de transport.

Modelarea economico - matematică a sistemelor de transport. Relaţii şi dependenţe între soluţiile şi sistemul de modelare a optimizării complexului de transport. Modele de optimizare a transportutrilor. Modele de funcţionare a autovehiculelor şi mijloacelor de încărcare- descărcare. Previziunea perspectivei dezvoltării sistemelor de transport.

Bazele teoretice a formării transporturilor de mărfuri şi călători. Noduri urbane şi regionale de transport. Formarea fluxurilor de mărfuri şi călători. Procese de transportare, elementele lor. Tipuri de terminale şi funcţionarea lor. Tipuri de transportări auto, reţele de rute. Organizarea funcţionării autovehiculelor la linie. Organizarea activităţilor conducătorilor auto. Tehnologii de elaborare a itinerarelor de lucru a autocarelor.

Tipuri de mărfuri şi clasificarea lor. Tarife de transportare, sistemul de remunerare a muncii în transport.

Tehologia şi organizarea transporturilor mărfurilor cu bucata şi a mărfurilor speciale. Tehnologia şi organizarea transportării mărfurilor agricole. Tehnologia şi organizarea transportării produselor alimentare.

Tehnologia şi organizarea transporturilor interurbane şi internaţionale de mărfuri şi călători. Tehnologia şi organizarea transporturilor de mărfuri şi călători cu autocarele şi taximetrele.

Managementul transporturilor auto. Mijloace şi metode de control a funcţionării autovehiculelor la linie. Elaborarea itinerarelor de circulaţie a autocarelor şi controlul realizării lor. Dispetceratul în organizarea şi gestionarea transporturilor auto.

Marketingul în transport. Sarcinile de bază ale marketingului în transport. Piaţa serviciilor de transport ca bază a markengului în transport. Gestionarea administrativă şi dreptul în transport. Planificarea transporturilor şi organizarea activităţior de marketing în transport. Piaţa serviciilor de transport şi organizarea transporturilor. Caracteristicile principale ale pieţei serviciilor de transport. Clientela serviciilor de transport şi metodele de studiere şi previziune a pieţei. Încheierea contractelor de prestare a serviciilor de transport. Concurenţa şi piaţa serviciilor de transport. Organizarea deservirii clientelei şi prestare a serviciilor de transport. Recepţionarea mărfurilor şi responsabilitatea pentru executarea contractelor de transportare.

Activitatea întreprinderilor de transport pentru transportare şi expediţie a mărfurilor. Activitatea comercială a întreprinderilor de transport privind transporturile interurbane şi internaţionale şi deservire a populaţiei cu servicii de transport.

Principiile de bază a logisticii. Aspectele de piaţă a logisticii. Obiectele gestionării logistice. Fluxurile materiale ca obiect logistic şi paremetrii lor. Fluxurile financiare ca obiect logistic. Fluxurile informaţionale în logistică. Fluxuri logistice de prestare a serviciilor.

Funcţiile logisticii. Misiunea logistică şi mediul logistic al firmei. Interacţiunea logistică a managementului şi marketingului. Sisteme logistice şi elementele lor. Clasificarea sistemelor logistice. Riscuri, fiabilitate şi asigurarea în sistemele logistice.

Metodologia logisticii. Caracteristicile produselor şi ciclul logistic al produsului.

Concepţii şi sisteme logistice principale. Concepţia logistică „exact la timp”. Sistemul micrologistic KANBAN. Concepţia logistică „planificarea necesităţilor/resurselor”. Concepţia micrologistică „producere slabă”.

Logistica aplicată la aprovizionare şi achiziţionare. Sarcinile şi funcţiile logisticii achiziţiilor. Planificarea achiziţiilor. Alegerea expeditorului. Funcţiile şi sarcinile depozitelor în sistemele logistice. Formarea şi gestionarea stocurilor. Procesul logistic în cadrul terminalului. Probleme de eficienţă a funcţionării terminalelor (depozitelor).

Concepţia ameliorării transporturilor cu utilizarea logisticii. Analiza activităţii întreprinderilor de transport privind prestarea serviciilor clientelei.

Literatura de specialitate

 1. Craiani Gh., Cazacu C. Transporturi şi expediţii internaţionale. Bucureşti, 1995 -447 p.
 2. Managementul transporturilor internaţionale auto de mărfuri. Ciclu de pelegeri./
 3. Alcaz T., Rusu.V. Chişinău. U.T.M., 2002 – 99 p.
 4. Managemnentul transporturilor auto de călători. Ciclu de prelegeri. Partea 1 şi 2. / Alcaz T., Rusu V., Kant S. Chişinău. U.T.M., 2005 – 288 p.
 5. Managentul transporturilor. Ciclu de prelegeri. Partea 1 şi 2. Alcaz T., Rusu V., Oprea A. Chişinău. U.T.M., 2006 –407 p.
 6. Афанасьев Л.Л. и др. Единая транспортная система и автомобильные перевозки. – . М. Транспорт, 1984. – 336 с.
 7. Вельможин А. В., Гудков В. А., Миротин Л. Б. Технология, организация и управление грузовыми автомобильными перевозками: Учебник для вузов. – Волгоград. ВГТУ, 2000. – 304 р.
 8. Горев А. Э. Грузовые автомобильные перевозки. Учебное пособие для вузов. М. ACADEMIA, 2004 – 285 р.
 9. Гужоян О. П., Троицкая Н. А. Перевозки специфических грузов автомобильным транспортом. Учебник для вузов. М.: Транспорт, 2001. – 160 с.
 10. Спирин И. В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками. Учебник. – М. ACADEMIA, 2003 – 396 р
 11. Butnaru Ana Transporturi şi asigurări internaţionale de mărfuri, Bucureşti, Eduitura fundaţiei România de mâine, 2002,.- 264 p.
 12. Mиротин Л. Б., Ташбаев Ы.Э., Касенов А. Г. Логистика: обслуживание потребителей. Учебник. – М. ИНФРА, 2002. – 190 с.
 13. Миротин Л.Б., Сергеев В.И., - Основы логистики, Москва, МГАДИ, ИНФРА-М, 2000, 200 с
 14. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Системный анализ в логистике: Учебник - М. Экзамен, 2002. - 479с.

Managementul în transport

Procesul de management. Impactul managementului asupra performanţelor organizaţiei. Obiectul de studiu al managementului organizaţiei. Evoluţia managementului pe plan mondial şi în Republica Moldova. Abordări majore în managementul organizaţiei.

Managerii, întreprinzătorii şi liderii. Modalităţile de cercetare a eficacităţii muncii managerilor.

Organizaţia şi mediul extern al acesteia. Funcţiile organizaţiei. Cultura organizaţiei. Factori de influenţă ai apariţiei şi evoluţiei culturii organizaţiei. Cultura organizaţiei şi etica în afaceri.

Conceptul de decizie şi cerinţele de raţionalitate ale acesteia. Metodologia de raţionalizare a procesului decizional. Strategia organizaţiei. Tipuri de strategii.

Conceptul, necesitatea şi tipologia schimbărilor organizaţionale. Metodologia formulării şi implementării schimbărilor organizaţionale programate. Definiţia şi componentele structurii organizatorice. Structura informală a organizaţiei.

Tipologia structurilor organizatorice. Metodologia de raţionalizare a structurii organizatorice. Conceptele de bază ale organizării informaţionale. Metodologia de perfecţionare a sistemului informaţional.

Stresul organizaţional. Managementul stresului organizaţional. Procesul de comunicare. Metode şi tehnici de perfecţionare şi dezvoltare a comunicării organizaţionale.

Puterea în cadrul organizaţiilor. Conflictul organizaţional. Motivaţia şi comportamentele ei. Teorii de bază privind motivaţia.

Tipurile de manageri şi stiluri de management. Tendinţele înregistrate în procesul recrutării şi selecţiei personalului pe plan mondial. Funcţia de control-reglare: concept şi conţinut. Metode, tehnici şi instrumente specifice funcţiei de control-reglare. Analiza-diagnostic a activităţii organizaţiei. Analiza-diagnostic: definire şi tipologie. Metodologia analizei-diagnostic. Avantajele analizei-diagnostic.

Literatura de specialitate

 1. Allaire Yvan, Fîrşirotu Mihaela. Management strategic. Editura Economică. Bucureşti, 1998. – 557 p.
 2. Zorlenţan T., Burduş E., Căprărescu G.. Managementul organizaţiei. Editura Economică. Bucureşti, 1998. – 736 p.
 3. Burduş E., Căprărescu G. Fundamentele managementului organizaţiei. Editura Economică. Bucureşti, 1999. - 512 p.
 4. Emilian R. Managementul Resurselor Umane. Editura ASE. Bucureşti 2003. - 565 p.
 5. Managementul transporturilor. Complexul de transport. Alcaz T., Russu V., Oprea A.. Ciclu de prelegeri. Partea I, II. UTM, Chişinău, 2006. – 406 p.
 6. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф.. Основы менеджмента. Дело. Москва. 1999. - 799 p.
 7. Громова Н. Н., Персианова В.А.. Менеджмент на транспорте. Академия. Москва. 2003. – 526 p.

Organizarea şi securitatea сirculaţiei rutiere.

Scopul şi sarcinile organizării circulaţiei rutiere. Conceptul contemporan naţional şi internaţional în securitatea circulaţiei rutiere.

Accidentul rutier, clasificarea şi consecinţele actuale asupra civilizaţiei. Înregistrarea şi evidenţa accidentelor rutiere de către lucrătorii organelor administrative, întreprinderile de transport auto. Cercetarea (demararea anchetei) accidentului rutier. Expertiza juridică şi tehnică. Scopul cercetării accidentului rutier. Stabilirea circumstanţelor şi întocmirea schemei accidentului rutier. Prelucrarea materialelor accidentului rutier şi rolul în asigurarea securităţii rutiere.

Conducătorul de autovehicul. Rolul şi obligaţiunile în asigurarea securităţii circulaţiei rutiere. Caracteristicile psihologice a conducătorului de autovehicul şi a participanţilor la trafic.

Angajarea şi admiterea la locul de lucru a conducătorului de vehicul în baza legislaţiei Republicii Moldova. Regimul de muncă şi odihnă.

Autovehiculul, evidenţa, exploatarea tehnică şi comercială. Baza legislativă de înmatriculare a autovehiculelor în Republicii Moldova.

Drumurile, clasificarea, baza legislativă a Republicii Moldova ce reglementează exploatarea şi întreţinerea lor. Părţile componente a drumului şi destinaţia lor.

Parametrii circulaţiei rutiere şi determinarea lor. Parametrii circulaţiei pietonale şi determinarea lor. Capacitatea de trecere a drumului şi trecerii pentru pietoni.

Gabaritul dinamic şi static al autovehiculelor. Durata reţinerilor în circulaţia rutieră şi măsurile de diminuare.

Metodele de examinare a traficului rutier. Sarcina organizării circulaţiei rutiere. Baza metodologică în organizarea operativă a circulaţiei rutiere.

Mijloacele tehnice de dirijare a circulaţiei rutiere. Structura şi sarcinile ÎTA în asigurarea securităţii circulaţiei rutiere, baza legislativă a Republicii Moldova în acest domeniu. Funcţiile serviciului securităţii circulaţiei rutiere în ÎTA.

Planificarea activităţii ÎTA în domeniul asigurării securităţii circulaţiei rutiere. Controlul stării tehnice a mijloacelor de transport şi a regimului de lucru a conducătorilor de autovehicule.

Literatura de specialitate

 1. Manualul operatorului de transport rutier internaţional. Bucureşti. 2000. – 302 p.
 2. Organizaţia expediţiilor rutiere. Material didactic. / Alcaz T., Russu V., Kant S., Tezec Iu. Chişinău. U.T.M. 2004. 88 p.
 3. Клинковштейн Г. И. Организация дорожного движения. М. Транспорт 1982.- 239 c.
 4. Коноплеaнко В. И. Организация и безопасность дорожного движения: М. Транспорт 1991. – 182 c.
 5. Кременец Ю.А. Песерский М.П. Технические средства регулирования дорожного движения. М. Транспорт 1991. – 256 c.
 6. Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность дорожного движения. M.: Транспорт. 1983. 240 с.
 7. Legea drumurilor a Republicii Moldova nr.509-XIII din 22.06.95 – 6 p.
 8. Acordul AETR adoptat de CCE a ONU din 05.01.1976. – 25 p.
 9. Acordul ADR adoptat de CCE a ONU din 30.09.1957. – 140 p.
 10. Codul transportului auto. Legea Republicii Moldova nr.116-XIV din 29.07.1998. – 13 p.
 11. Convenţia CMR din 19.05.56 adoptată de CCE a ONU. – 140 p.
 12. Convenţia CEMT- adoptată de CCE a ONU în 1953. - 14 p.
 13. Convenţia TIR adoptată de CCE a ONU din 14.11.1975. – 46 p.
 14. Regulamentul circulaţiei rutiere. Aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 713 din 23. 07. 1999. – 112 p.