Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.22.08 – Exploatarea şi studiul căilor de transport (pe ramuri: rutier, feroviar, aerian, acvatic, tehnologic)


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se acordă gradul ştiinţific
Tehnică,economie

Formula specialităţi
Exploatarea şi studiul transportului rutier este o ramură a ştiinţei despre metodologia şi principiile ştiinţifice de cercetare în domeniul transportului rutier, inclusiv argumentarea cerinţelor de exploatare făţă de materialul rulant al transportului rutier, asigurare a fiabilităţii, sistemele de mentenaţă cu elementele specifice (revizie tehnică, diagnosticare, reparaţie, păstrare etc.), studierea formării şi gestionării fluxurilor de mărfuri şi călători, formare şi management al sistemelor logistice în transport, mecanizare şi automatizare a proceselor tehnologice, chimotologia combustibililor, lubrifianţilor şi a altor materiale de exploatare, organizare şi gestionare a traficului rutier, asigurare a securităţii traficului şi a muncii în transportul rutier, reducere a impactului asupra mediului ca rezultat al funcţionării transportului rutier.

Soluţionarea problemelor tehnico- ştiinţifice nominalizate în domeniul transportului rutier au ca scop asigurarea fiabilă, eficientă cu consum minimal de resurse şi impact minimal posibil asupra mediului a sistemelor de transport rutier în coformitate cu necesităţile societăţii în servicii de transport calitative şi competitive.

Direcţiile de cercetare.


Specialităţi adiacente:


Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea sarcinilor de cercetare la specialitatea 05.22.08 „Exploatarea şi studiul transportului rutier” necisită utilizarea metodelor de cercetare specifice sprecialităţilor adiacente „Automobole şi tractoare”, „Tribologie”, „Dinamica şi durabilitatea maşinilor şi echipamentului tehnic”, „Aparate, sisteme şi metode de măsurare, informare, control şi diagnostic”, „Exploatarea şi mijloacele de deservire tehnică a tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare”, „Mecanizarea agriculturii”.

Specialitatea 05.22.08 „Exploatarea şi studiul transportului rutier” studiază legităţile schimbării stării tehnice a autovehiculelor, procesele destructive inclusiv tribologice, uzare fizică şi morală a autovehiculelor, şi asigurare a fiabilităţii în exploatare a autovehiculelor, iar investigaţiile la specialitatea 05.02.04 „Tribologie” au ca obiect de cercetare procesele tribologice in zonele de contact ale elementelor constructive ale autovehiculelor, cerinţelor faţă de materiale, proprietăţile tribologice a suprafeţelor de contact, mediul lubrifiant etc. Specialitatea 05.22.08 „Exploatarea şi studiul transportului rutier” studiază durabilitatea autovehiculelor în ansamblu şi a părţilor componente în condiţii reale de exploatare, inclusiv a aspectului de „uzare” morală, iar specialitatea 05.02.14. „Dinamica şi durabilitatea maşinilor şi echipamentului tehnic” are ca obiect de studiu părţile componente şi autovehiculul în ansamblu la etapele de proiectare, fabricare şi încercări speciale.

Specialitatea 05.22.08 „Exploatarea şi studiul transportului rutier” are ca obiect de cercetare calitatea şi fiabilitatea autovehiculelor ca element al transportului rutier în funcţie de diverse condiţii de exploatare şi sisteme de mentenanţă, iar specialitatea 05.05.03 „Automobole şi tractoare” studiază autovehiculele şi tractoarele la etapele de proiectare şi fabricare.

Specialitatea 05.22.08 „Exploatarea şi studiul transportului rutier” studiază simptomele şi parametrii de diagnosticare în funcţie de starea tehnică a autovehiculelor, metodele şi tehnologiile de diagnosticare şi gestionare a stării tehnice a autovehiculelor iar specialitatea 05.11.16. „Aparate, sisteme şi metode de măsurare, informare, control şi diagnostic” are ca domeniu de cercetare elaborarea principiilor şi metodelor de măsurare, informare şi diagnocticare, construirea şi fabricarea echipamentului respectiv.

Specialitatea 05.22.08 „Exploatarea şi studiul transportului rutier” studiază problemele mecanizării proceselor specifice de mentenanţă a autovehiculelor şi a diverselor procese ce ţin de transportare, formare a stocurilor, distribuţie în structurile infrastructurii transportului rutier iar specialitatea 05.20.01. „Mecanizarea agriculturii” studiază problemele proiectării şi perfecţionării sistemelor şi mijloacelor de mecanizare în agricultură.

Specialitatea 05.22.08 „Exploatarea şi studiul transportului rutier” studiază problemele ce ţin de exploatarea tehnică a autovehiculelor, organizarea şi gestionarea transporturilor şi a traficului rutier, impactul asupra mediului, iar specialitatea 05.20.03. „Exploatarea şi mijloacele de deservire tehnică a tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare” studiază problemele exploatării şi mentenanţei maşinilor, utilajului şi echipamentului agricol şi din industria de prelucrare.

Tezele de doctorat ce se elaborează la interferenţa specialităţii 05.22.08 şi a celor adiacente pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu includerea în componenţa Consiliilor Ştiinţifice Specializate a specialiştilor de profil adiacent.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Amariei Valentin – dr., conf. univ.
  2. Alcaz Tudor – dr în econom. conf. univ.
  3. Ene Vladimir - dr., conf. univ.
  4. Martâniuc Nicolae – dr. hab., prof. univ.,
  5. Poroseatcovschi Vladimir - dr., conf. univ.
  6. Scalnâi Vitalie - dr., conf. univ.

Recenzenţii:

  1. Marian Grigore - doctor habilitat în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, catedra „Reparaţii de Maşini şi Tehnologia Materialelor”, U.A.S.M.
  2. Mudreac Victor - doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, catedra „Utilaj Tehnologic Industrial”, U.T.M.
  3. Sârbu Ion – doctor habilitat în economie, profesor universitar, catedra „Management”, A.S.E.M.