Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

05.23.08 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale


La bazele programului stau disciplinele „Tehnologia proceselor de construcţie” şi "Tehnologia executării clădirilor".

Conţinutul cursului

Tehnologia proceselor de construcţii

Noţiuni generale privind tehnologia proceselor de construcţii. Noţiuni introductive. Cerinţe faţă de calitatea construcţiilor. Normativele în construcţii. Baza legislativă a construcţiilor.

Tehnologiile industriale de executare a construcţiilor. Mecanizarea complexă şi automatizarea proceselor de construcţie. Sistemul de asigurare a calităţii proceselor de construcţie.

Pregătirea inginerească a terenului de construcţie. Lucrări de organizare şi ridicarea topografică. Pregătirea inginerească a construcţiilor pe timp friguros. Organizarea transportului în construcţii. Tipurile de transport. Construcţia drumurilor de şantier. Lucrări de încărcare-descărcare. Calculul tehnico economic la alegerea tipului de transport.

Tehnologia excavării, transportării şi executării umpluturilor din pămînt. Tipurile de construcţii din pămînt. Proprietăţile tehnologice ale pămînturilor. Determinarea volumurilor de lucru la excavarea pămînturilor.

Lucrări adiacente lucrărilor de excavare. Metodele de asigurare a stabilităţii taluzurilor. Metodele fizice, chimice şi electrochimice de îmbunătăţire a proprietăţilor pămînturilor.

Prelucrarea mecanică a pămînturilor. Excavarea pămînturilor cu excavatoarele dotate cu o cupă. Excavarea pămînturilor cu excavatoarele dotate cu multe cupe. Excavarea pămînturilor cu screperele şi buldozerele.

Turnarea şi compactarea pămînturilor. Efectuarea umpluturilor.

Metode speciale de executare a lucrărilor de terasamente. Prelucrarea hidromecanică a pămînturilor. Prelucrarea pămînturilor prin metoda exploziilor. Metode închise de prelucrare a pămînturilor.

Excavarea pămînturilor îngheţate. Metode de preîntîmpinare a îngheţării pămîntului. Dezgheţarea pămînturilor îngheţate. Dezintegrarea mecanică a pămînturilor îngheţate.

Executarea fundaţiilor pe piloţi şi a palplanşelor. Introducerea în teren a piloţilor şi palplanşelor. Destinaţia şi componenţa lucrărilor de executare a fundaţiilor pe piloţi. Tipurile de piloţi şi fundaţii pe piloţi. Lucrări pregătitoare. Introducerea în teren a piloţilor prin batere. Metodele de introducere în teren a piloţilor.Alegerea metodelor şi tipului de mecanisme pentru introducerea în teren a piloţilor. Controlul operaţional al procesului de introducere în teren a piloţilor.

Executarea piloţilor foraţi şi betonaţi la faţa locului. Tipurile de piloţi foraţi şi betonaţi la faţa locului şi clasificarea lor. Priorităţile şi neajunsurile piloţilor foraţi şi betonaţi la faţa locului.

Executarea construcţiilor subterane prin metoda pereţilor mulaţi, cheson şi sub protecţia scutului miner.

Particularităţile efectuării fundaţiilor pe piloţi în condiţii de timp friguros şi condiţii hidro-geologice complicate.

Lucrări din zidărie. Definiţii de bază. Importanţa lucrărilor de zidărie. Metode de întreţesere a rosturilor zidăriei şi tipurile de materiale pentru lucrările de zidărie.

Tehnologia executării zidăriilor din cărămidă şi blocuri mici din piatră de formă regulată. Instrumentele şi utilajul necesar pentru executarea zidăriilor. Transportarea materialelor. Eşafodaje şi şcheli. Tehnologia procesului de executare a zidăriei din cărămidă. Zidăria din pietre naturale şi artificiale de formă regulată. Zidăria cu goluri. Zidăria din piatră brută şi din beton ciclopian.

Organizarea executării zidăriei pereţilor şi stîlpilor. Organizarea locului de muncă al zidarilor. Organizarea lucrărilor pe sectorul de lucru.

Executarea construcţiilor din zidărie pe timp friguros şi în raioanele seismice. Date generale. Zidăria prin metoda îngheţării mortarului. Zidăria cu utilizarea mortarelor cu aditivi antigeli. Încălzirea artificială a zidăriei. Particularităţile executării zidăriilor în zonele cu climă caldă şi uscată şi în raioanele seismice. Controlul calităţii lucrărilor de zidărie.

Executarea proceselor tehnologice la edificarea construcţiilor din beton şi beton armat monolit. Date generale privind lucrările de betonare. Particularităţile de bază ale amestecului de beton şi ale betonului întărit. Structura procesului complex de betonare a construcţiilor şi dependenţa lui de procesele ce reies din întărirea betonului.

Lucrările de cofrare. Clasificarea şi domeniul de aplicare a cofrajelor. Tehnologia proceselor de cofrare. Utilizarea şi executarea diferitor tipuri de cofraje pentru betonarea construcţiilor şi edificiilor.

Lucrări de armare. Lucrări pregătitoare. Transportarea şi instalarea carcaselor de armătură. Tipurile de îmbinări ale elementelor armăturii. Armarea construcţiilor cu armătură pretensionată.

Prepararea şi transportarea amestecului de beton. Prepararea amestecului de beton. Mecanizarea transportării amestecului de beton. Transportarea amestecului de beton cu pompe.

Tehnologia betonării construcţiilor. Punerea în operă a amestecului de beton. Compactarea amestecului de beton. Executarea rosturilor de lucru. Betonarea construcţiilor plane. Betonarea construcţiilor masive şi a fundaţiilor. Betonarea stîlpilor, pereţilor, grinzilor şi planşeelor. Executarea construcţiilor monolite în cofraje glisante. Executarea în flux a lucărilor de betonare.

Tehnologii speciale de betonare. Betonarea separată. Injectarea canalelor în construcţiile pretensionate. Torcretarea betonului. Vacuumarea betonului. Betonarea sub apă.

Întreţinerea betonului şi controlul calităţii construcţiilor betonate. Îngrijirea betonului în procesul întăririi lui. Controlul calităţii. Controlul rezistenţei betonului la compresiune şi încovoiere. Încercarea betonului la impermeabilitate la apă şi rezistenţa la îngheţ dezgheţ. Metode nedistructive de control al calităţii betonului. Elaborarea documentaţiei tehnice la efectuarea lucrărilor de betonare.

Particularităţile executării lucrărilor de betonare în condiţii extremale. Influenţa condiţiilor climaterice asupra desfăşurării lucrărilor de betonare. Lucrări pregătitoare înaitea începerii lucrărilor de betonare. Alegerea compoziţiei şi prepararea amestecului de beton. Transportarea şi punerea în operă a amestecului de beton. Alegerea metodei de betonare.

Tehnologia executării învelitorilor şi hidrofugilor. Tehnologia executării acoperişurilor. Destinaţia şi tipurile de acoperişuri. Executarea învelitorilor din materiale rulonate. Executarea învelitorilor din mastici. Executarea învelitorilor din foi de ardezie ondulată şi ţiglă metalică.

Executarea hodrofugilor. Executarea izolării termice. Particularităţile executării învelitorilor şi hidrofugilor pe timp friguros.

Lucrări de finisare. Clasificarea lucrărilor de finisare. Lucrări de sticluire. Lucrări de tencuire. Tipuri de tencuieli. Organizarea lucrărilor de tencuială.

Lucrări de placare. Executarea pardoselelor.

Particularităţile executării lucrărilor de finisare pe timp friguros.

Tehnologia executării clădirilor

Generalităţi. Noţiuni de bază a proiectării tehnologice a clădirilor şi edificiilor.

Disciplina TEC şi legătura ei cu alte discipline.

Clasificarea obiectelor în funcţie de destinaţie şi caracteristicile constructive.

Pregătirea inginerească a şantierului.

Pregătirea inginerească a şantierului: scopul şi componenţa lucrărilor fazei pregătitoare. Realizarea reţelei topometrice de şantier: succesiunea executării lucrărilor şi metodelor de execuţie. Realizarea căilor de acces către şantier. Evacuarea apelor de suprafaţă. Executarea epuizmentelor (directe şi indirecte).

Tehnologii de realizare a fundaţiilor indirecte.

Clasificarea metodelor de realizare a fundaţiilor pe piloţi. Tehnologii de realizare a fundaţiilor prin introducerea piloţilor în terenul de fundare. Tehnologii de realizare a piloţilor executaţi pe loc. Realizarea radierilor. Verificarea calităţii şi recepţia fundaţiilor pe piloţi.

Tehnologii de realizare a suprastructurilor clădirilor din elemente prefabricate din beton armat.

Clasificarea clădirilor industriale şi civile realizate în întregime din elemente prefabricate din beton armat (în funcţie de numărul de niveluri, schema constructivă, configuraţie,dimensiunile elementelor prefabricate componente etc.).

Componenţa planului de executare a lucrărilor de montare. Planul general de construcţie : amplasarea mecanismelor de ridicare, organizarea depozitelor de prefabricate şi a sectoarelor de asamblare a blocurilor spaţiale. Montarea suprastructurilor halelor parter. Montarea suprastructurilor clădirilor cu multe niveluri cu schemă constructivă cu carcasă. Montarea caselor din panouri prefabricate mari cu schemă fără carcasă. Montarea caselor din blocuri prefabricate mari din beton armat. Montarea suprastructurilor clădirilor prin metoda de liftare a planşeelor. Montarea suprastructurilor clădirilor prin metoda liftării etajelor. Montarea clădirilor etajate din blocuri spaţiale mari.

Tehnologii de realizare a clădirilor din construcţii din metal. Realizarea clădirilor de tip parter. Realizarea clădirilor etajate cu carcasă.

Tehnologii de realizare a clădirilor din beton armat monolit

Clasificarea metodelor de realizare a clădirilor din beton armat monolit. Scheme de mecanizare a lucrărilor de betonare. Realizarea clădirilor din beton armat monolit în cofraje glisante. Metodele de realizare a planşeelor clădirilor realizate în cofraje glisante. Realizarea suprastructurilor clădirilor în cofraje spaţiale (tunel vertical). Realizarea suprastructurii clădirilor în cofraje spaţiale mobile (tunel orizontal). Executarea clădirilor în cofraje din scuturi demontabile mari . Executarea clădirilor în cofraje pierdute din beton armat. Executarea clădirilor din zidării cu schelet din beton armat monolit. Executarea suprastructurilor în cofraje pneumatice.

Tehnologii de realizare a edificiilor inginereşti de mare înălţime şi a rezervoarelor din metal.

Clasificarea edificiilor inginereşti (în funcţie de schema constructivă, materialul de construcţie, dimensiuni şi formă geometrică etc.). Realizarea edificiilor inginereşti de mare înălţime (turnuri de radio şi televiziune, stîlpi ai reţelelor electrice de înaltă tensiune, etc.). Realizarea rezervoarelor cilindrice din metal: metodele de execuţie. Realizarea rezervoarelor sferice din metal: metodele de execuţie. Realizarea rezervoarelor din prefabricate din beton armat şi beton armat monolit.

Tehnologii de realizare a edificiilor cu deschideri sporite.

Clasificarea edificiilor cu deschideri mari. Realizarea angarelor cu schemă constructivă cu cadru, acoperişurilor structurate spaţiale, cupolelor, acoperişurilor de tip arcă.

Tehnologii de realizare a construcţiilor agrozootehnice. Realizarea silozurilor pentru păstrarea cerealelor. Realizarea halelor cu carcasă din semicadre din beton armat. Realizarea depozitelor pentru păstrarea furajelor.

Executarea lucrărilor de demolări a construcţiilor. Lucrări de consolidare a construcţiilor.

Chestionar examen

 1. Pregătirea inginerească a şantierului: scopul şi componenţa lucrărilor pregătitoare.
 2. Realizarea reţelei topometrice de şantier: succesiunea executării lucrărilor topometrice şi metodele de execuţie.
 3. Realizarea căilor de acces către şantier.
 4. Evacuarea apelor de suprafaţă. Epuizmente directe.
 5. Epuizmente indirecte: coborîrea pînzei freatice cu instalaţii cu filtre aciculare.
 6. Componenţa P.E.L. de montare. Planul general de construcţie : amplasarea mecanismelor de ridicare, organizarea depozitelor de prefabricate şi a sectoarelor de asamblare a blocurilor spaţiale.
 7. Montarea suprastructurilor halelor parter.
 8. Montarea suprastructurilor clădirilor etajate cu carcasă.
 9. Montarea caselor din panouri mari din beton armat.
 10. Montarea caselor din blocuri mari din beton armat.
 11. Montarea suprastructurii clădirii prin metoda de liftare a planşeelor.
 12. Montarea suprastructurii clădirilor prin metoda liftării etajelor.
 13. Montarea clădirilor etajate din blocuri spaţiale mari .
 14. Montarea caselor etajate din construcţii de metal.
 15. Montarea halelor parter din elemente din metal.
 16. Scheme de mecanizare la realizarea construcţiilor din beton monolit.
 17. Realizarea clădirilor din beton monolit în cofraje glisante.
 18. Realizarea suprastructurilor clădirilor din beton armat monolit în cofraje spaţiale (tunel vertical).
 19. Metodele de realizare a planşeelor la casele realizate în cofraje glisante.
 20. Realizarea suprastructurilor clădirilor din beton armat monolit în cofraje spaţiale mobile (tunel orizontal).
 21. Realizarea suprastructurilor clădirilor din beton armat monolit în cofraje demontabile mari.
 22. Realizarea clădirilor din piatră cu schelet din beton armat monolit.
 23. Realizarea suprastructurilor clădirilor din beton armat monolit în cofraje pierdute.
 24. Realizarea suprastructurilor în cofraje pneumatice: metodele de execuţie.
 25. Realizarea edificiilor inginereşti de mare înălţime prin metoda rotaţiei în jurul articulaţiei.
 26. Realizarea edificiilor inginereşti de mare înălţime prin metoda creşterii de sus în jos.
 27. Realizarea edificiilor inginereşti de mare înălţime prin metoda creşterii de jos în sus.
 28. Realizarea rezervoarelor cilindrice din metal prin metoda desfăşurării ruloului în poziţie verticală.
 29. Realizarea rezervoarelor cilindrice din metal prin metoda desfăşurării ruloului în poziţie orizontală.
 30. Realizarea rezervoarelor sferice din metal din blocuri spaţiale montate vertical.
 31. Realizarea rezervoarelor sferice metalice din blocuri spaţiale montate orizontal.
 32. Realizarea edificiilor cu acoperiş în formă de cupolă.
 33. Realizarea edificiilor cu structură de rezistenţă în formă de arc.
 34. Realizarea edificiilor cu cadru de deschidere sporită.
 35. Realizarea edificiilor cu acoperişuri spaţiale structurate .
 36. Calitatea producţiei în construcţii. Etapele de formare a calităţii, exigenţele esenţiale de asigurare a calităţii.
 37. Sistemul calităţii în construcţii: structura şi conţinutul.
 38. Obligaţiile executanţilor lucrărilor de construcţie montaj.
 39. Verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor ascunse în fazele determinante la construcţii şi instalaţii aferente.
 40. Realizarea rezervoarelor din beton armat monolit.
 41. Realizarea rezervoarelor din elemente prefabricate din beton armat.
 42. Realizarea silozurilor pentru păstrarea cerealelor.
 43. Realizarea halelor zootehnice din semicadre din beton armat.
 44. Realizarea depozitelor pentru păstrarea furajelor.
 45. Particularităţile demolării clădirilor şi edificiilor.
 46. Demolarea structurilor din zidărie.
 47. Demolarea structurilor din beton armat monolit.
 48. Demolarea structurilor din prefabricate de beton armat.
 49. Realizarea rezervoarelor cilindrice din foi mici de metal.

Literatura de specialitate

 1. Pruteanu N. Tehnologia efectuării construcţiilor. Ciclu de prelegeri, Partea I, 1995.
 2. Pruteanu N. Tehnologia efectuării construcţiilor. Ciclu de prelegeri. Partea II, 1997.
 3. Афанасьев А.А. Возведение зданий и сооружений, из монолитного железобетона. Изд-во "Стройиздат", Москва, 1990.
 4. Афонин И.А. и др. Теxнология и организация монтажа специальных сооружений. Изд-во "Высшая школа", Москва, 1986.
 5. N. Pruteanu. Tehnologia montării prefabricatelor. Îndrumar de proiectare la tehnologia efectuării construcţiilor, 1997.
 6. Voloşin P., Isac A., Pruteanu N. Tehnologia lucrărilor de construcţie şi de montare. Îndrumări metodice privind elaborarea proiectului de curs, 1997.
 7. Cazac O., Isac A., Rabei Gr. Indicaţii metodice la elaborarea fişelor tehnologice pentru înălţimea edificiilor monolite cu ajutorul cofrajelor spaţiale, 1992.
 8. Акимов Л. Д. и др. Технология строительного производства. "Стройиздат", Ленинград, 1976.
 9. Pop S. Cum hidroizolăm fundaţiile. Bucureşti, 1992 .
 10. Устименко В. Н. Инструкционно-технологические карты на монтаж конструкций гражданских зданий. М.: 1990.
 11. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве. М.: 1987.
 12. Швиденко В. М. Монтаж строительных конструкций. М.: 1987.
 13. Блинов А. И. Организация и производство сварочно-монтажных работ. М.: 1988 .
 14. Бондарь Е. П. Справочник молодого монтажника стальных и железобетонных конструкций. М: 1991.
 15. Тгеlеа А., Giuşcă N., Pamfil E., 1988. Tehnologia şi mecanizarea lucrărilor. Vol. I, II, Iaşi, 1988.