Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

05.25.03 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale


Bibliologia, Biblioteconomia şi Bibliografia sunt ştiinţe şi domenii de activitate care se ocupă de studierea constituirii şi funcţionării bibliotecilor, centrelor de informare şi documentare şi a documentelor în societate. Programa examenului de doctorat la specialitatea 05.25.03 “Biblioteconomie şi Bibliografie” scop familiarizarea cu bazele teoretice ale ştiinţelor din sfera Biblioteconomie – Informare – Documentare, organizarea, metodologia şi tehnologia domeniilor de activitate şi, în acelaşi timp, familiarizarea cu principalele metode şi tehnici ale muncii de cercetare, vizavi de realizarea investigaţiilor ştiinţifice şi pregătirea pentru viitoarea activitate ştiinţifică în sfera de informare şi documentare. Importanţa disciplinei este determinată de sporirea rolului ştiinţei de bibliotecă în dezvoltarea instituţiilor bibliotecare şi a centrelor de informare ştiinţifică la etapa actuală.

Sfera de cunoştinţe a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice la specialitatea 05.25.03 „Biblioteconomie şi Bibliografie” include cunoaşterea următoarelor aspecte ale ştiinţei şi practicii biblioteconomice şi bibliografice:
• analiza şi limbajele documentare;
• asigurarea informaţională a ştiinţelor reale, aplicate şi socio-umane;
• bibliografia generală şi naţională;
• bibliologia generală;
• biblioteconomia generală;
• comunicarea în instituţiile infodocumentare;
• deontologia profesională;
• fluxurile documentare;
• fondul documentar al bibliotecii;
• istora cărţii şi a bibliotecilor;
• managementul şi marketingul de bibliotecă;
• metodologia cercetării ştiinţifice în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării;
• relaţiile publice ale activităţii bibliotecare;
• sisteme automatizate de bibliotecă;
• teoria şi sociologia lecturii.

Abilităţile profesionale de bază ale cadrelor ştiinţifice la specialitatea „Biblioteconomie li Bibliografie” sunt:
• cunoaşterea bazelor / fundamentele teoretice ale biblioteconomiei şi ştiinţei informării;
• cunoaşterea mediului profesional al informării şi documentării;
• cunoaşterea cadrului juridic şi administrativ al managementului informaţiei;
• cunoaşterea proceselor de gestionare a colecţiilor şi fondurilor documentare;
• analiza şi reprezentarea informaţiei;
• cunoaşterea şi aplicarea diverselor metode de studiere a utilizatorilor de informaţie;
• cunoaşterea şi identificarea metodelor de administrare şi organizare a instituţiei infodocumentare şi de gestionare a informaţiei;
• realizarea cercetărilor teoretice şi aplicative în domeniul informării şi documentării;
• cunoaşterea metodelor de punere în formă şi punere la dispoziţie a informaţiei;
• cunoaşterea metodelor de cercetare ştiinţifică.
• utilizarea actelor legislative în activitatea de informare şi documentare;
• determinarea necesităţilor informaţionale ale utilizatorilor;
• utilizarea comunicării (orale, scrise, interpersonale, instituţionale) ca mijloc de exercitare a funcţiilor de serviciu;
• generalizarea experienţei naţionale şi mondiale în domeniul informării şi documentării;
• determinarea tendinţelor de dezvoltare a problematicii procesului infodocumentar în baza teoriei şi practicii din biblioteconomie şi ştiinţa informării;
• stăpânirea tehnologiilor de informare;
• aplicarea diverselor modalităţi de formare profesională continuă în domeniul reglementat;
• aplicarea diverselor modalităţi de colaborare cu diverse instituţii de profil în vederea asigurării accesului la informaţie şi a libertăţii intelectuale a personalităţii;
• aplicarea tehnicilor de marketing, gestionare microeconomică, planificare şi gestionare de proiect, diagnosticare şi evaluare, gestionarea resurselor umane etc.
• elaborarea proiectelor ce ţin de activitatea instituţiei infodocumentare;
• elaborarea proiectelor de cercetare ştiinţifică în diverse domenii ale biblioteconomiei şi ştiinţei informării cu implicarea specificului funcţionării domeniul respectiv;
• elaborarea strategiilor de organizare a procesului de informare şi documentare;
• elaborarea strategiilor de evaluare a diferitor componente ale procesului de informare şi documentare;
• elaborarea lucrărilor metodice în domeniul informării şi documentării;
• monitorizarea procesului de informare şi documentare;
• promovarea inovaţiilor în domeniul informării şi documentării;
• demonstrarea deschiderii faţă de schimbările realizate în procesul de informare şi documentare.

Conţinutul cursului

Bibliologie generală. Istoria cărţii şi a bibliotecilor

Cuvinte cheie: activitate editorială, arta cărţii, bibliofilie, bibliologie, bibliopolistica, biblioteconomie, bibliotehnica, carte – societate, carte electronică, carte naţională, carte rară, carte, document, funcţiile sociale ale cărţii, gen de publicaţie, istoria cărţii, publicaţie, publicaţii periodice, statistica presei, teoria bibliografiei, tip de publicaţie, tipologia cărţii.

Planul succint al temei: Cartea în societate. Conţinutul şi elementele cărţii. Tipologia cărţii. Bibliologia – ştiinţa despre carte. Cartea şi bibliotecile în Antichitate şi Evul Mediu. Apariţia tiparului în Europa Apuseană. Cartea şi bibliotecile în Europa în sec. XVI-XVII. Apariţia scrisului pe teritoriul Daciei. Cartea româno-slavonă. Începuturile cărţii în limba română. Cartea românească în sec. XVII. Cartea românească în sec. XVIII – începutul sec. XIX. Biblioteci şi cititori în sec. XIV-XVIII. Activitatea editorială a lui Gheorghe Asachi, Ion Heliade Rădulescu, Mihail Kogălniceanu. Cartea românească în jumătatea a II-a sec. XIX – începutul sec. XX. Bibliotecile româneşti în sec. XIX – începutul sec. XX. Cartea şi bibliotecile din Basarabia în sec. XIX. Cartea şi publicaţiile periodice din Basarabia şi Transnistria în anii 1918-1944. Cartea şi bibliotecile Moldovei în anii 1944-2004. Bibliotecile Moldovei la etapa contemporană. Cercetări bibliologice în Moldova.

Comunicarea în instituţiile infodocumentare

Cuvinte cheie: bariere de comunicare, biblioteca, canele documentare de comunicare, centru infodocumentar, comunicare documentară, comunicare electronică, comunicare nonverbală, comunicare verbală, comunicare, comunicarea socială, document, mijloace de comunicare, modele de comunicare, tipologia comunicării.

Planul succint al temei: Comunicarea – concepte, componente. Bariere în procesul comunicării. Comunicarea verbală. Comunicarea nonverbală. Comunicarea socială. Comunicarea în grup. Comunicarea electronică. Comunicarea documentară. Instituţiile infodocumentare – centre ale comunicării documentare.

Deontologia profesională

Cuvinte cheie: accesul la informaţie, cod deontologic, cod etic, Codului Etic al Bibliotecarului din Republica Moldova, deontologie profesională, dreptul de autor, drepturile Omului, etica comunicării, etica profesională, eticheta bibliotecarului, profesia de bibliotecar, relaţiile cu publicul.

Planul succint al temei: Bazele conceptuale ale deontologiei profesionale. Aspectele etice generale ale profesiei de bibliotecar. Etica bibliotecarului şi dreptul Omului de acces la informaţie. Etica comunicării profesionale în bibliotecă. Aspectele etice ale profesiei bibliotecarului în funcţie de profilurile meseriilor de bibliotecă. Codurile etice / deontologice ale bibliotecarilor.

Biblioteconomie generală

Cuvinte cheie: biblioteci publice, biblioteci specializate, biblioteci universale, biblioteconomia, cadrul de reglementare a activităţii bibliotecare, clasificarea bibliotecilor, concepţii biblioteconomice, Legea cu privire la Biblioteci, metode de cercetare în biblioteconomie reţele de biblioteci, Sistemul Naţional de Biblioteci, ştiinţa biblioteconomică, tipuri de biblioteci.

Planul succint al temei: Parametrii socio-culturali ai biblioteconomiei. Obiectul şi obiectivele de studiu ale biblioteconomiei. Structura biblioteconomiei. Biblioteconomia în sistemul ştiinţelor. Privire în ansamblu asupra biblioteconomiei în devenire. Metodologia biblioteconomiei. Diverse concepţii de clasificare a concepţiilor. Unităţile şi criteriile de clasificare a bibliotecilor conform concepţiei unice. Bibliotecile universale. Bibliotecile specializate. Viziune actuală asupra clasificării bibliotecilor. Principiile de realizare practică a activităţii bibliotecare. Sisteme şi reţele de biblioteci. Modernizare tehnologică în biblioteconomie. Dirijarea administrativă şi profesională a bibliotecilor. Cadrul de reglementare a activităţii bibliotecare. Asistenţa metodologică şi de specialitate. Colaborarea şi cooperarea între biblioteci. Asociaţiile bibliotecarilor şi bibliotecilor. Relaţiile biblioteconomice ale Republicii Moldova cu alte ţări. Sistemele de învăţământ biblioteconomic din diferite ţări.

Analiză şi Limbaje documentare

Cuvinte cheie: analiză documentară, catalogare automatizată, catalogare, catalogare centralizată, catalogare prin cooperare, CIP, clasificare, CZU, descriere bibliografică, descriptor, formate de înregistrare, identificarea documentelor, indexare, indexarea coordonată, ISBD, limbaje de indexare, limbaje descriptor, limbaje documentare, MARC, notiţa bibliografică, înregistrare bibliografică, regăsirea documentelor, standardizarea descrierii bibliografice, tezaur, UNIMARC.

Planul succint al temei: Însemnătatea cataloagelor de bibliotecă. Tipuri şi forme de catalogare. Baza teoretică a descrierii bibliografice. Etapele dezvoltării descrierii bibliografice. Standardizarea descrierii bibliografice. Metodica generală i particulară n alcătuirea descrierii bibliografice. Catalogarea centralizată. Noţiuni teoretice în clasificarea documentelor. Clasificări de bibliotecă. Clasificarea Zecimală Universală (CZU). Istorie. Structura. Limbaje de indexare. Limbaje descriptor. Limbajul “Tezaur”. Metodica generală de clasificare. Metodica particulară de clasificare. Clasificarea pe subiecte. Catalogarea în regim automatizat

Fondul documentar al bibliotecii

Cuvinte cheie: achiziţie, clasificarea colecţiilor, colecţie, completare, completarea colecţiilor, completarea excesivă, completarea exhaustivă, completarea relativă, depozit legal, evidenţa documentelor, exportul de cărţi, fond activ, fond de publicaţii, fond documentar, fond pasiv, nucleul fondului documentar, patrimoniul naţional de carte, selectarea documentelor.

Planul succint al temei: Fondul documentar ca unitate de bază în structura bibliotecii. Clasificarea colecţiilor. Constituirea fondului documentar. Caracteristica procesului de completare a fondului documentar. Planificarea procesului de achiziţionare a documentelor. Metodele de completare a fondului documentar. Tehnologia achiziţionării documentelor. Completarea fondului documentar în biblioteci de tip distinct. Atributele profesiei de completator.Bazele procesului de organizare a fondului documentar. Evidenţa documentelor în bibliotecă. Distribuirea şi aranjarea fondului documentar în spaţiu. Păstrarea şi conservarea colecţiilor. Verificarea fondului documentar.

Relaţiile publice în activitatea bibliotecară

Cuvinte cheie: comunicarea de marketing, comunicarea intraorganizaţională, feed-back, imagine publică, metode PR, opinia publică, planificării campaniilor PR, publicitate, public-ţintă, relaţii cu publicul, Relaţii Publice, tehnici PR.

Planul succint al temei: Relaţii Publice: baze definitorii. Apariţia şi evoluţia relaţiilor publice. Opinia publică şi relaţiile publice. Sistemul de comunicare PR. Metode şi tehnici PR utilizate în practica bibliotecară. Relaţiile bibliotecii cu mass-media. Relaţiile Publice interne. Planificarea campaniilor PR.

Managementul de bibliotecă

Cuvinte cheie: analiza SWOT, ciclul tehnologic, comunicarea managerială, control-evaluare, indicatori de performanţă, management de bibliotecă, management, managementul calităţii totale, managementul schimbării, managementul strategic, metode de management, misiunea bibliotecii, motivarea personalului, normarea muncii, operaţie tehnologică, organizarea bibliotecii, planificarea operativă, planificării strategice, proces tehnologic, resurse umane ale bibliotecii, sistemul informaţional al managementului de bibliotecă, statistica de bibliotecă, structura organizatorică, tehnici de management, tehnologie de bibliotecă.

Planul succint al temei: Fundamentele teoretice ale managementului de bibliotecă. Planificarea activităţii de bibliotecă – obiect al exercitării managementului. Organizarea bibliotecii şi structurile organizatorice de management. Sistemul informaţional al managementului de bibliotecă. Procesul decizional în cadrul managementului de bibliotecă. Tehnologia de bibliotecă – obiect al conducerii ştiinţifice. Normarea muncii de bibliotecă – atribuţie a managementului. Managementul schimbării. Inovaţia în bibliotecă. Managementul economic al bibliotecii. Evoluţia muncii şi statistica de bibliotecă – instrumente ale muncii manageriale. Control-evaluarea – funcţie a managementului de bibliotecă. Managementul îmbunătăţirii continue a serviciilor de bibliotecă. Managementul resursei umane în bibliotecă. Motivarea personalului de bibliotecă – sarcină a managementului. Comunicarea managerială în bibliotecă. Activităţile de personal în cadrul managementului de bibliotecă. Managerul – conducătorul de tip nou al instituţiei bibliotecare. Căile de eficientizare a muncii managerului de bibliotecă. Sisteme, metode şi tehnici generale de management utilizate în managementul de bibliotecă. Metode şi tehnici speciale de management utilizate în managementul de bibliotecă. Eficienţa managementului de bibliotecă.

Marketingul de bibliotecă

Cuvinte cheie: analiza PEST, analiza SWOT, beneficiar / utilizator, cercetarea necesităţilor beneficiarilor, cercetarea pieţei, cerere, comportamentul consumatorului, distribuire, focus-group, marketing de bibliotecă, marketing social, marketing, mixul de marketing, modele de comportament, motivaţie, necesitate, ofertă, organizaţii non-profit, piaţă, preţ, produs, promovare, schimb, segmentarea pieţii, servicii, strategia de marketing.

Planul succint al temei: Marketingul: baze definitorii. Implementarea marketingului în sfera necomercială. Marketingul de bibliotecă: esenţă şi conţinut. Cercetările de marketing. Modele de comportament a consumatorului de servicii informaţionale. Mediul de marketing al bibliotecii. Strategii de marketing. Mixul de marketing. Sistemul comunicării de marketing. Segmentarea pieţei bibliotecare. Planificarea marketingului. Activitatea departamentelor de marketing în cadrul bibliotecilor.

Teoria şi sociologia lecturii

Cuvinte cheie:cititor virtual, cititor vizat, cititor, cititorul prezumtiv, clasificarea textelor, comprehensiunea, comunicare, context, evaluarea textului, lectura de cercetare, lectura exploratorie, lectura liniară, lectura rapidă, lectura receptivă, lectură, lizibilitatea textului, metode sociologice, percepţia, receptare, sens, sociologia lecturii, text literar, text, tipuri de cititori, tipurile de lectură.

Planul succint al temei: Noţiunea de text. Textul. Semnificaţia noţiunii. Concepţiile actuale despre text. Modalităţile fundamentale ale textualizării. Clasificarea textelor. Cititorul şi funcţiile lui. Tipurile de cititori. Sensul şi referinţa. Lectura ca procedeu de comunicare. Tipurile de lectură. Prelectura. Percepţia. Comprehensiunea textuală. Parametrii lecturii în viziune sociologică. Studierea lecturii prin metode sociologice. Efectele lecturii în mediul social.

Bibliografia generală

Cuvinte cheie: aparat informativ, aparat informativ virtual, asistenţa informaţională, baze de date bibliografice, baze de date factografice, beneficiar, bibliografie generală, bibliografie specială, bibliografie, bibliografiere, cultura informaţională, descriere bibliografică, document, controlul bibliografic naţional, controlul bibliografic universal, fond de referinţă, funcţia socială a bibliografiei, informare bibliografică, informaţie bibliografică, metode de informare, necesităţi informaţionale, notiţă bibliografică, prelucrarea analitico-sintetică a documentelor, proces bibliografic, regăsirea informaţiei, servicii de referinţe, sistemul comunicaţiilor documentare, sursă de informaţie.

Planul succint al temei: Teoria modernă a bibliografiei: aspect conceptual. Informaţia bibliografică - intermediar în sistemul comunicaţiilor documentare. Formele de existenţă a informaţiei bibliografice. Funcţiile sociale ale informaţiei bibliografice. Bibliografia ca domeniu de activitate. Clasificarea bibliografiei. Structura şi conţinutul bibliografiei ca disciplină ştiinţifică. Colaborarea internaţională în domeniul bibliografiei. Structura organizatorică şi funcţională a serviciilor bibliografice în bibliotecile de diferite tipuri. Necesităţile informaţionale ale utilizatorilor de informaţie bibliografică. Organizarea aparatului informativ al bibliotecii. Organizarea şi tehnologia de întocmire a lucrărilor bibliografice. Particularităţile de elaborare a lucrărilor bibliografice curente şi ştiinţifico-auxiliare. Organizarea şi tehnologia asistenţei informaţionale şi bibliografice. Formarea culturii informaţionale. Managementul în activitatea bibliografică.

Bibliografia naţională

Cuvinte cheie: aparat informativ ţinutal, asistenţa informaţională şi bibliografică, bibliografie de recomandare, bibliografie locală, bibliografie naţională curentă, bibliografie naţională retrospectivă, bibliografie naţională, bibliografie ştiinţifico-auxiliară, biblioteca naţională, biobibliografie, Camera Naţională a Cărţii, exteriorica, liste de literatură, patrimoniu naţional tipărit, presă locală, utilizatori de informaţie.

Planul succint al temei: Bibliografia naţională ca disciplină ştiinţifică şi didactică. Informarea ştiinţifică în vechea cultură românească. Bibliografia română în sec. al XIX-lea (anii 1830-1894). Ioan Bianu şi dezvoltarea bibliografiei naţionale în cadrul Academiei Române. Bibliografia basarabeană în sec. XIX – începutul sec. XX. Bibliografia basarabeană în contextul culturii româneşti (1918-1944). Manifestări bibliografice în Transnistria. Bibliografia Moldovei în anii 1944-1960. Bibliografia Moldovei în anii 1961-1989. Bibliografia naţională între tradiţie şi contemporaneitate. Sistemul de lucrări bibliografice din Republica Moldova. Aparatul informativ despre Moldova şi localităţile ei, despre neamul românesc. Informarea şi documentarea beneficiarilor privind patrimoniul naţional tipărit. Metodologia întocmirii lucrărilor bibliografice de caracter ţinutal.

Fluxuri documentare

Cuvinte cheie: actualitatea documentelor, citarea documentelor, concentrarea informaţiei, deactualizarea informaţiei, dispersarea informaţiei, document, flux documentar, funcţiile documentului, informaţie documentară, legităţile evoluţiei fluxurilor documentare, masiv de documente, metodelor de studiere a fluxurilor documentare, noutatea documentelor, operativitatea documentelor, originalitatea documentelor, plenitudinea documentelor, selectarea calitativă a documentelor, tipologia documentelor, valoarea documentelor, veridicitatea documentelor.

Planul succint al temei: Documentul: baze definitorii. Fluxuri documentare: noţiuni generale. Criterii de evaluare a calităţii documentelor. Metode de studiere a fluxurilor documentare. Tipologia documentelor. Legitatea creşterii fluxurilor documentare. Legitatea deactualizării. Legitatea dispersării. Studierea intensităţii citării documentelor.

Asigurarea informaţională a ştiinţelor

Cuvinte cheie: acces la informaţie, asistenţă bibliografică, asistenţă informaţională, baze de date bibliografice, baze de date factografice, baze de date textuale, baze de date, bibliografie ştiinţifico-auxiliară, clasificarea resurselor informaţionale, clasificarea utilizatorilor, comunitatea ştiinţifică, deactualizarea informaţiei, diferenţierea ştiinţelor, dispersarea informaţiei, documentare, flux informaţional, forme de informare, informare, informaţie ştiinţifică, integrarea ştiinţelor, masiv informaţional, mediul informaţional, metode de informare, microtorent de ramură, necesităţi informaţionale, resurse informaţionale, ştiinţe aplicate, ştiinţe exacte, ştiinţe socio-umane.

Planul succint al temei: Specificul de ramură în asistenţa informaţională şi bibliografică în domeniul ştiinţelor reale, aplicate şi ştiinţelor sicio-umane. Fluxul şi masivul de documente în domeniul ştiinţelor reale, aplicate şi ştiinţelor sicio-umane. Resursele informaţionale în comunicarea ştiinţifică a specialiştilor în domeniul ştiinţelor reale, aplicate şi ştiinţelor sicio-umane. Tipologia documentelor primare în domeniul ştiinţelor reale, aplicate şi ştiinţelor sicio-umane. Genurile de documente în domeniul ştiinţelor reale, aplicate şi ştiinţelor sicio-umane. Clasificarea resurselor informaţionale secundare tradiţionale în domeniul ştiinţelor reale, aplicate şi ştiinţelor sicio-umane. Resursele informaţionale electronice în domeniul ştiinţelor reale, aplicate şi ştiinţelor sicio-umane. Necesităţile informaţionale ale utilizatorilor din domeniul ştiinţelor reale, aplicate şi ştiinţelor sicio-umane. Particularităţile de întocmire a lucrărilor bibliografice în domeniul ştiinţelor reale, aplicate şi ştiinţelor sicio-umane. Forme şi metode de asistenţă informaţională a specialiştilor în domeniul ştiinţelor reale aplicate şi ştiinţelor sicio-umane. Activitatea de informare şi documentare în domeniul ştiinţelor reale, aplicate şi ştiinţelor sicio-umane în Republicii Moldova.

Sisteme automatizate de biblioteci

Cuvinte cheie: analiză sistemică a bibliotecii, automatizarea bibliotecii, echipamentele hard, format de introducere a datelor, MARC, OCLC, Q-sieris, reţele automatizate de biblioteci, SIBIMOL, sistem, sisteme automatizate de bibliotecă integrate, sisteme automatizate de bibliotecă polifuncţionale, Sistemului Naţional Automatizat de Biblioteci al Republicii Moldova, software specializate de bibliotecă, structura funcţională a sistemelor automatizate de bibliotecă, tehnologii informaţionale, tehnologiile de bibliotecă, TINLIB, UNIMARC.

Planul succint al temei: Modernizarea activităţii bibliotecilor în contextul societăţii informaţionale. Biblioteca – obiect al automatizării. Sistem automatizat integrat de bibliotecă. Metode de dezvoltare a sistemelor automatizate de bibliotecă. Resurse necesare pentru funcţionarea sistemelor automatizate de bibliotecă. Software specializate de bibliotecă. Formate aplicate în practica biblioteconomică. Formate de tip MARC. Reţele automatizate de biblioteci. Tipuri de reţele automatizate de biblioteci. Reţele automatizate de biblioteci internaţionale. Tendinţe în automatizarea bibliotecilor din Republica Moldova.

Literatura de specialitate

 1. Alešin, L. I. Avtomatizaciâ v biblioteke: Učebnoe posobie. – Moskva, 2001. 172 p.
 2. Alexa, Ioan P. Selecţia şi eliminarea publicaţiilor inutile din fondurile uzate ale bibliotecilor publice // Biblioteca. – 1997. – Nr. 7. – P. 200-202.
 3. Baklend, Maikl. Modernizaciâ biblioteĉnogo dela / Per. s angl. – Moskva.: OGU, 2000. – 272 s.
 4. Banciu, Doina. Informatizarea bibliotecilor publice: Concepte şi practici. – Bucureşti: Centrul de pregătire şi Formare a Personalului din Instituţiile de cultură, 1999. – 77 p.
 5. Besstremânnaâ U. S. Pervičnyj i vtoričnyj otbor izdanii: Sootnošenie i vzaimozavisimost’ / U.S.Besstremânnaâ, L.D.Medninova, T.N.Mironova. // Bibliotekovedenie. – 1997. –Nr. 1. – P. 32-36.
 6. Bibliografičeskaâ deâtel’nost’ v Moldavskoj SSR: Učeb. posobie. – Chişinău: USM, 1988. – 93 p.
 7. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. Cadru de reglementare (I995-2002) / Biblioteca Naţională a Republicii Moldova; elab. Centrul de Management al Bibliotecii Naţionale. – Chişinău, 2002. – 114 p.
 8. Bibliotecile Republicii Moldova. Biblioteca de Informaţie Tehnico-Ştiinţifică // Magazin bibliologic. – 1994. – Nr. 2. – P. 32-40.
 9. Bibliotečno-bibliografičeskoe obsluživanie // Spravočnik bibliotekareâ. – Sankt-Peterburg: Professiâ, 2002. – P. 139-192.
 10. Bibliotecnye fondy: Učebnic / Pod red. U. N. Stolârova i E. I. Ariefevoi. – M.: Kniga, 1979. 296 s.
 11. Biblioteconomia. Curs general /Sub red. Prof.C.I.Abramov şi a prof. N.S.Kartaşov; trad. Din l. Rusă de Şt.Chiriţa şi L.Lupan. – Chişinău: Cartea Moldovenească, 1990. – 264 p.
 12. Bibliotheks management = (Managementul bibliotecilor) / Deutsche Bibliothensinstitut. – Berlin, 1999. – 146 p.
 13. Bîrsan, Gh. Fenomenologia comunicării // Unele probleme de teorie şi practică ale presei şi comunicării. – Chişinău, 1999. – P. 78-82
 14. Bologa, A. Comunicarea non-verbală – formă perfectă de interacţiune interpersonală // Unele probleme de teorie şi practică ale presei şi comunicării. – Chişinău, 1999. – P. 82-86
 15. Brad, Traian. Managementul de bibliotecă: o abordare personală a stării bibliotecii publice româneşti şi clujene // Magazin bibliologic. – 1999. – Nr. 2-3. – P. 25-38.
 16. Burlacu, Natalia. Management / Natalia Burlacu, Vadim Cojocaru. – Ch., 2000.
 17. Calenge, Bertrand. Politicile de achiziţie. Constituirea unei colecţii într-o bibliotecă. – Bucureşti: Editura Biblioteca Bucureştilor, 1999. – 399 p. – (Trad. Aliona Vesei şi Rodica Cosmaciuc).
 18. Cândea, R. Comunicare managerială aplicată / R. Cândea, D. Cândea. – Bucureşti: Expert, 1998. – 372 p.
 19. Cândea, R. Comunicarea managerială: concepte, deprinderi, strategii. – Bucureşti: Expert, 1996. – 360 p.
 20. Chartron, Chislaine Presa ştiinţifică electronică // Biblioteconomie. Culegeri de traduceri prelucrate. – 1999 – Nr. 1. – P. 50-54.
 21. Cheradi, Natalia. Spre o nouă societate informaţională: probleme de integrare şi acces la resursele informaţionale ale bibliotecilor din Moldova // Magazin bibliologic. – 2000. – Nr.2. – P.52-53.
 22. Chicu, Valentina. Factorul uman şi schimbarea // Didactica Pro. – 2000. –Nr. 2. – P. 7 – 10
 23. Chicu, Valentina. Managerului despre managementul schimbării // Didactica Pro. – 2000. – Nr. 1.- P. 6-9.
 24. Codul etic al bibliotecarului din Republica Moldova // Magazin bibliologic. – 2000. – Nr. 2. – P. 33-34.
 25. Cojuhari, Parascovia. Nekotorye voprosy metodiki sostavleniâ otraslevyh naučno-vspomogatel’nyh ukazatelej po istorii Moldavii / Parascovia Cojuhari // Bibliotekovedinie i bibliografovedenie Moldavii: Sb. nauč. tr. Vyp. 1. – Chişinău, 1976. – P. 78-100.
 26. Conceptul Sistemului Automatizat de Biblioteci al Republicii Moldova: Proiect. – Chişinău, 1997.
 27. Controlul Bibliografic Universal (CBU) // Regneală, Mircea. UNESCO şi accesul mondial la documente şi informaţie. – Bucureşti: INID, 1996. – P. 199-201.
 28. Copăceanu, Cintia. Constituirea pregătirii profesionale a bibliotecarilor de la achiziţii şi dezvoltarea colecţiilor // Buletin. Asociaţia bibliotecarilor din învăţământ. – România. – Vol. 10. – Bucureşti, 2003. – P. 75-76.
 29. Corgenci, Ludmila. Leardershipul în bibliotecă: implicaţii manageriale // Studii şi cercetări de biblioteconomie şi jurnalism . – Ch., 2000. – P. 35-39.
 30. Corgenici, Ludmila. Managementul resurselor umane în bibliotecile din Republica Moldova // Biblioteca. – 2000. – Nr. 7-8. – P. 213 – 214.
 31. Corghenei, Ludmila. Implicaţii practice privind deontologia profesională // Magazin bibliologic. – 2000. – Nr. 2. – P. 32.
 32. Cornea, Paul. Introducerea în teoria lecturii. – Ed. a II-a. – Iaşi: PoliROM, 1998. – 219 p.
 33. Costiuc, Tatiana. Indici de calitate în activitatea de bibliotecă // Magazin Bibliologic. – 1997. – Nr. 4. – P. 13 –14.
 34. Coşeri, T. Comunicarea – dimensiune fundamentală a bibliotecii contemporane // Studii şi cercetări de biblioteconomie şi jurnalism. – Chişinău, 2000. – P. 84-89
 35. Cozma, Carmen. Elemente de etică şi deontologie. – Iaşi, 1997. – 167 p.
 36. Crăciun, C. Tehnici de comunicare şi negociere. – Chişinău, 1998. – 232 p.
 37. Croitoru, I., Teodorescu, N. Comportamentul consumatorului: teorie şi practică. – Bucureşti, 1992.
 38. Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a bibliotecilor în Republica Moldova (1997-2000), Depozitul legal de publicaţii şi competenţei Consiliului Biblioteconomic Naţional: Hotărârea nr. 610 a Guvernului Republicii Moldova din 2.01.1994 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1997. – Nr. 54-55. – P. 10-15.
 39. Dagenais, B. Profesia de relaţionist / Trad. A.M. Frumuşani. – Bucureşti: Polirom, 2002. – 232 p.
 40. David, G. Relaţii Publice: garanţia succesului. – Bucureşti, 2001. – 302 p.
 41. Davydova, N.R. Spravki: avtomatizirovannoe obsluživanie // Mir bibliografii. – 2000. – Nr. 1. – P. 19-21.
 42. Direcţii şi strategii de dezvoltare a colecţiilor în bibliotecile universitare / ABIR. – Constanţa: Ex Ponto, 2001. – 180 p.
 43. Dreptul tău: accesul la informaţie: Legislaţia Republicii Moldova. Acte internaţionale. Extrase / Coord. Vasile Spinei. – Ch., 2002. – 359 p.
 44. Dridze, T.M. Interpretacionnye harakteristiki i klassifikacia textov // smîslovoe vospriatie recevogo soobsenia (v usloviah massovoj kommunikacii).– M.: Kniga, 1976. – P. 34-44.
 45. Dvorkina, M.; Melentieva Iu. Etica şi eticheta // Biblioteconomie. Culegeri de traduceri prelucrate. – Bucureşti, 1996. – Nr. 4. – P. 50-53.
 46. Dvorkina, Margarita. Informacionnoe obsluživanie: sociokul’turnyj podhod. – Moskva., 2001. – 110 p.
 47. Dvorkina, S. Integritatea şi accesibilitatea fondurilor. Găsirea unui compromis // Biblioteconomie: Culegere de traduceri prelucrate . – Bucureşti. – 1999. – Nr. 1. – P. 32-37.
 48. Enache, Ionel. Planificarea strategică - imperativ pentru biblioteca actuală. – Biblioteca . – 2000. – Nr. 7-8. – P.217-218; Nr. 9. – P. 273 – 274.
 49. Fokeev, V.A. Bibliografiâ: Ěksplikaciâ ponâtiâ // Mir bibliografii .– 2002 .– Nr. 5 .– P. 12-19.
 50. Fokeev, V.A. Bibliografičeskoe prostranstvo grajdanskogo obŝestva // Bibliografia .– 2000 .– Nr. 2 .– P. 3-11.
 51. Fokeev, V.A. Bibliografovedenie: opredelenie, zadači, ob’’ect, predmetnaâ oblast’, struktura // Mir bibliografii .– 2002 .– Nr. 6 .– P. 7-9.
 52. Fokeev, V.A. Očerk istorii razvitiâ bibliografovediniâ // Mir bibliografii .– 2003 .– Nr. 1 .– P. 2-5.
 53. Georgescu-Tistu, Nicolae. Bibliografia literară română / Nicolae Georgescu-Tistu; Academia Română. – Bucureşti: Imprimeria Naţională; 1932. – 252 p. + XX planşe.
 54. Georgescu-Tistu, Nicolae. Domeniul şi însemnătatea bibliologiei // Georgescu-Tistu Nicolae. Cartea şi bibliotecile: Studii de bibliologie. – Bucureşti, 1972. – P. 67-76.
 55. Gherman, Alin-Mihai. Doctorul Vasile Popp şi începuturile bibliografiei româneşti // Magazin bibliologic. – 2001. – Nr.4 – P.86-88.
 56. Ghiblin L. Arta dezvoltării relaţiilor interumane. – Bucureşti: Curtea Veche Publishing, 2000. – 224 p.
 57. Ghid de catalogare şi clasificare a colecţiilor bibliotecilor universitare din România / E. Aramă, F. Câmpeanu, E. Chişlean…; Coord. V. Curcăneanu. – Buc., 1976. – 474 p.
 58. Ghid de utilizare TINLIB. – 82 p.- (manuscris)
 59. Goian, N. Catalogul pe subiecte – verigă importantă în sistemul de catalogare // Bibliopolis. - 2002. – Nr. 2. – P. 15-18.
 60. Goian-Senocosov, N. Etapele dezvoltării descrierii bibliografice // Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării: Prelegeri pentru studenţii spec. Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională. – Ch.: CE USM, 2002. – P. 62-80.
 61. Grossu, S. Definirea retoricii // Comunicarea publică: concepte şi interpretări: Studiu colectiv. – Chişinău, 2002. – P. 118-123
 62. Hangiu, Ion. Bibliografia naţională retrospectivă // Biblioteca. – 1998. – Nr. 10. – P.319-320.
 63. Horvat, Săluc. Introducere în biblioteconomie. – Bucureşti: Ed. Grafoart, 1996. – 210 p. – (Biblioteca SBIR. 2).
 64. Iancu, Mioara. Creşterea colecţiilor între realizări şi perspective incerte // Biblioteca. – 1996. – Nr. 8. – P. 203.
 65. Indicatori de performanţă şi instrumente manageriale pentru biblioteci / Sizane Ward, John Sumsion, David Fulji; trad. şi adaptare Joan Bob şi Traian Brad. – Bucureşti, 1995. – 218 p.
 66. Introducere în Relaţii Publice / M. Milo, Sh. Yoder, P. Gross, Ştefan Niculescu-Maier. – Bucureşti, 1998. – 152 p.
 67. Isac, Tamara. Očerk razvitiâ kraevedčeskoy bibliografii Moldavii v poslevoenâi period // Bibliotekovedenie i bibliografovedenie Moldavii: Sb. nauč. tr. Vyp. 1. – Chişinău, 1976. – P.62-77.
 68. Janus, E.M. Internet – sursă de informare şi documentare // Biblioteca. – 1999. – Nr. 10-11. – P. 316-318
 69. Kartašov, N.S. Obŝee bibliotekovedenie: Učebnik. – V 2-h častâh / N.S. Kartašov , V.V. Skvorcov. – Moskva.: Izd-vo MGUKI, 1996 – 98 s.
 70. Kies, C. Marketing and Public relations for Libraries. – N.Y., 1987.
 71. Kogotkov, D.Â. Bibliografičeskaâ deâtel’nost’ biblioteki: Organizaciâ, upravlenie, tehnologiâ: Učebnik. – Sankt-Peterburg: Professiâ, 2003. – 304 p.
 72. Koroleva, L.I. Sovremennaâ tehnika i novye tehnologii – real’nost’ // Bibliotekovedenie. – 1998. – Nr. 5. – P. 38-44.
 73. Koršunov, O.P. Bibliografovedenie: Obŝij kurs: Učebnik dlâ bibliotečno-informacionnyh fakul’tetov vuzov. Čast’ 1-â. Osnovy teorii bibliografii /O.P.Koršunov .– Moskva, 2000 .– P. 4-28.
 74. Lavrenova, О. А. Lingvističescoe obespečenie èlectronnyh katalogov: razrabotka sredstv tematičescogo poiska // Мir bibliotek segodnâ: Naučno-informacionnyj sbornik . – Vypusk 3 (15). – Моskva, 1997. – P. 60-69.
 75. Legea cu privire la biblioteci: Adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 16.XI.1994 // Monitorul oficial al Republicii Moldova. – 1995. – Nr. 2. – P. 7-11.
 76. Legea privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de tipărituri şi alte documente grafice şi audio-vizuale // Biblioteca. – 1996. – Nr. 1-2-3. – P. 89-90.
 77. Legea Republicii Moldova privind accesul la informaţie Nr. 982-XIV din 11 mai 2000. – Monitorul oficial al Republicii Moldova. – 2000. – P. 6-11.
 78. Legea Republicii Moldova privind dreptul de autor şi drepturile conexe Nr. 293-XIII din 23.11.94: [Modificări ulterioare] // Monitorul oficial al Republicii Moldova. – 1995. – 2 martie.
 79. Madan, Ion. Bibliografia basarabeană în contextul culturii româneşti // Cultura ca valoare general-umană: Tez. conf. republ. – Chişinău, 1993. – P.49-50.
 80. Madan, Ion. Bibliografia economică a Moldovei / Ion Madan // Biblioteconomie. Informare. Documentare: Cul. de art. – Chişinău, 1999. – P. 32-38.
 81. Madan, Ion. Bibliografia economică a Moldovei // Biblioteconomie. Informare. Documentare: Cul. de art. – Chişinău, 1999. – P.32-38.
 82. Madan, Ion. Bibliografia istoriei / Ion Madan // Magazin bibliologic. – 2001. – Nr. 4. – P. 84-87. Idem // Madan, Ion. Istorie, arheologie, etnografie 1981-2001: Contribuţii bibliografice. – Chişinău, 2001. – P. 9-10.
 83. Madan, Ion. Bibliografia istoriei // Magazin bibliologic. – 2001. – Nr.4. – P.84-86.
 84. Madan, Ion. Bibliografia literară a Moldovei în preajma mileniului trei // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova: Ser. “Ştiinţe filologice”. Chişinău, 1999. – P. 299-303.
 85. Madan, Ion. Bibliografia moldovenească: Material didactic / Ion Madan, Ludmila Nikitina, Tamara Orjehovschi. – Chişinău: USM, 1985. – 88 p.
 86. Madan, Ion. Bibliologia basarabeană la început de secol // Unele probleme de teorie şi practică ale comunicării. – Chişinău, 1992. – P. 154-159.
 87. Madan, Ion. Centru al bibliografiei economice / Ion Madan // Magazin bibliologic. – 2001. – Nr. 3. – P. 24-26.
 88. Madan, Ion. Cercetări bibliologice / Ion Madan, Nelly Ţurcan // Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova (1946-1996). – Chişinău, 1996. – P. 345-349.
 89. Madan, Ion. Introducere în bibliologie // Biblioteconomie şi ştiinţa informării: Prelegeri. – Chişinău, 2002. – P. 6-27.
 90. Maleru, Tamara. Lectura publică: cerinţe şi oferte // Biblioteca. – 1994. – Nr. 8-9-10. – P. 30-31.
 91. Management pentru biblioteci şi centre de informare / Robert D. Stueart, Barbara B. Moran. – Bucureşti, 1998. – 331 p.
 92. Manual MARC / Asist.: S.H. McCallum and A.B. Long. – Bucureşti: Biblioteca Naţională a României. – 1993. – 430 p.
 93. Marin, C. Comunicare instituţională. – Chişinău, 1998. – 180 p.
 94. Marinescu, N. Catalog informatizat // Biblioteca, de la tradiţional la modernitate. – Iaşi, 1999. – P. 18-26.
 95. Mathis, Robert L. Managementul resurselor umane / Robert L. Mathis, Panaite C. Nica, Costache Rusu. – Bucureşti, 1997. – 472 p.
 96. McQuail, D. Modele ale comunicării: pentru studiul comunicării de masă / D. McQuail, S. Widahl. – Bucureşti, 2001. – 198 p.
 97. Melinte, Elena. Biblioteca – abordare economică // Biblioteca. – 1997. – Nr. 6. – P. 166 – 167.
 98. Melinte, Elena. Evaluarea performanţei profesionale în biblioteci // Biblioteca. – 1998. – Nr. 2 –3. – P. 74-75.
 99. Mihailov, A. Informatica documentară / A. Mihailov, A. Ceornîi, R. Ghilearevskii; prefaţa de acad. Aurel Avramescu. – Bucureşti: Editura ştiinţifică, 1970. – 516 p.
 100. Mihnova, I. Biblioteka kak informacionnyj centr dlâ naseleniâ: problemy i ih rešeniâ: Praktičeskoe posobie.- Moskva: Liberiâ, 2000. – 128 p.
 101. Mitrofanova, S.V. Učet bibliotečnyh fondov: Metodičeskoe posobie. – Moskva: Profizdat, 2001. – 160 p.
 102. Moldoveanu, M. Marketing şi cultură. – Bucureşti, 1997
 103. Moldoveanu, M. Viziune de marketing în activitatea bibliotecilor // Biblioteca. – 1997. – Nr.3 – P. 65-67.
 104. Moldoveanu, Maria. Lectura în biblioteca publică: Studiu sociologic // Biblioteca. – 2000. – Nr. 9-10. – P. 213-218.
 105. Nicolescu, Ovidiu. Management. Ed. a treia, reviz. si adăugită / Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu. – Bucureşti 1997. – 596 p.
 106. Niculescu, Zenovia. Geneza clasificării de bibliotecă. – Buc.: ABIR, 1996. – 158 p.
 107. Noi tendinţe în serviciile de referinţe din biblioteci: Sinteză documentară /Sinteză documentară întocmită de Angela Marcu; consultant de specialitate Hermina G.B.Anghelescu. – Cluj-Napoca, Chişinău, 2001. – 61 p.
 108. Norme cu privire la serviciile bibliotecilor publice // Biblioteconomie. Culegere de traduceri. – Bucureşti. – 1998. – Nr. 2. – P. 63 – 69.
 109. Orjehovscaia, Tamara. Bibliografia de Stat a RSSM: Material didactic. – Ch.: USC, 1983. – 34 p.
 110. Osnovnye pravila hraneniâ i isnol’zovaniâ bibliotečnyh fondov, razrabotannye IFLA / Sostavitel’ i red. Edvard P. Edkon; Pers. S angl. E.A. Azarovoi. – M.: Rudomino, 1999. – 72 s.
 111. Palade, Dina. Renaşterea Bibliotecii din Alexandria: între vis şi realitate // Revista Bibliotecii Naţionale a României. – 2001. – Nr. 1. – P. 68-69.
 112. Pallier, Denis. Conservare, comunicare, eliminare: Problema biblioteconomică a depozitelor // Biblioteconomie: Culegere de traduceri prelucrate . – Bucureşti. – 1992. – Nr. 4. – P. 144-160.
 113. Perminiva, O. Conservarea este o ştiinţă sau un meşteşug? // Biblioteconomie: Culegere de traduceri prelucrate . – Bucureşti. – 1999. – Nr. 1. – P. 15-22.
 114. Petrescu, N. Unele aspecte ale informatizării // Biblioteca. – 1996. – Nr. 1. – P. 31-32.
 115. Petrescu, Victor. Biblioteca publică şi cerinţele de lectură ale societăţii // Biblioteca. – 1999. – Nr. 2. – P. 47.
 116. Petrescu, Victor. Consideraţii asupra managementului de bibliotecă // Biblioteca.-1997. – Nr. 8. – P. 230 – 231.
 117. Pimenov, E. N. Normativnost’ i nekotorye problemy razrabotki tezaurusov i drugih lingvističeskih sredstv IPS // NTI. Ser. 1. – 2000. – Nr. 5. – P. 7-17.
 118. Pituc, Veronica. Particularităţi ale procesului de achiziţie (selecţie) asistată de calculator al cărţilor // Biblioteca. – 1997. – Nr. 7. – P. 198-200.
 119. Pop, Augustin. Bibliografia românească veche, opera de colaborare naţională // Studii şi cercetări de bibliologie. – 1960. – Nr.3. – P.215-251.
 120. Programul de Stat pentru Informatizarea Sistemului Naţional de Biblioteci din Republica Moldova pentru anii 1998 – 2008 // Buletinul Consiliului Biblioteconomic Naţional. – Chişinău, 1998. – Nr. 2. – P. 1-7.
 121. Q Series: Buletin informativ. – Bucureşti. – 12 p.
 122. Rău, Alexe. De la „Memoire du monde” la „Memoria Moldovei” // Biblioteca. – 1997. – Nr. 11-12. – P. 320-322.
 123. Rău, Alexe. Psihologia managementului de bibliotecă: studiu ist. aplicativ // Magazin bibliologic. – 1994. – Nr. 3-4. – P. 22-27.
 124. Richter, Brigitte. Ghid de biblioteconomie / Trad. Gheorghe Buluţă şi Silvia Nestorescu. – Ed. a 5-ea, rev. şi adăugită, – Chişinău: ARC, 1997. – 318 p.
 125. Rolul bibliotecilor în promovarea informaţiei de proprietate industrială // AGEPI Info. – 2001. – N.1-2. – P.49-50.
 126. Sachelarie, Octavian. Resursele umane – miza managementului de bibliotecă // Biblioteca. 1998.- № 7.– p.201- 202
 127. Semenova, G.N. Èkonomičeskaâ bibliografiâ: Učebnik v 2-h častâh / G.N. Semenova. – Moskva: Izd-vo MGUKI, 2000. – 220 p.
 128. Senocosov, Natalia. Clasificarea Zecimală Universală: Material didactic pentru studenţii specialităţii bibliologie / Natalia Senocosov, Nelly Ţurcan, Lidia Kulikovski; Universitatea de stat din Moldova. – Ch.: Museum, 1995. – 57 p.
 129. Sevčenco, N. Biblioteki i komputer / Pod red. V.V. Vasil’eva. – Kiev: Nauka, 1990. – 216 p.
 130. Simonescu, Dan. Curs de teorie a bibliografiei: Lecţii destinate Cursului postuniversitar de ziarişti şi editori şi Programe de reciclare / D.Simonescu; Academia Ştefan Gheorghiu, Facultatea de Ziaristică .– Bucureşti, 1976 .– 184 p.
 131. Šira Dž. H. Vvedenie v bibliotekovedenie: Osnovnye èlementy bibliotečnogo obsluživaniâ / Per. s angl. V.V. Skvorcova, E.G. Azgal’dova; Pod red. N.S. Kartašova. – M.: Vysšaâ škola, 1983. – 256 s.
 132. Sisitemul Informaţional Integrat al Bibliotecilor din Moldova (SIBIMOL): Proiect. – Chişinău, 2003.
 133. Sistemul Mondial de informare ştiinţifică (UNISIST) // Regneală, Mircea. UNESCO şi accesul mondial la documente şi informaţie. – Bucureşti: INID, 1996. – P. 185-196.
 134. Sistemul Naţional de Biblioteci al Republicii Moldova: Model strategic // Biblioteconomia Moldovei: (Cadru de reglementare). – Chişinău, 1999. – P. 6-49.
 135. Skvorcov, V.V. Teoretičeskie osnovy bibliotekovedeniâ. – Čast’ 1. - Moskva.: Izd-vo MGUKI, 1996 – 98 s.
 136. Sociologia i psihologia ctenia. – Trudy. Tom 15. – M.: Kniga, 1979. – 232 p.
 137. Sociologičeskie issledovaniâ v bibliotekah: Praktičeskoe posobie / I.G.Vasil’ev,M.E.Ile, D.K.Ravinskij. – Sankt Peterburg, 2002. – 176 s. – (Bibliotečyj praktikum).
 138. Sofroni, Ana. Depozitul legal: tradiţie şi actualitate // Biblioteconomie. Informare. Documentare: Culegere de articole / Catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională. – Chişinău, 1999. – P. 3-12.
 139. Sokolov, A.V. Bibliografičeskaâ teoriâ i praktika // Spravočnik bibliografa .– Sankt-Peterburg, 2002 .– P. 14-24.
 140. Spravočnik bibliografa. – Sankt-Petergurg: Professiâ, 2002. – 527 p. – (Seriâ Biblioteka).
 141. Spravočnik bibliotekareâ / Nauč. red. V.A.Minkina, N.A.Vaneev. – Izd. 2-e, ispr. i dop. – Sankt-Peterburg, 2001. – P. 11-55.
 142. Šrajberg, Â. Istoriâ i sostoânie ispol’zovaniâ MARC formatov v praktike avtomatizacii bibliotek Rossii // Naučnye i tehničeskie biblioteki. – 1995. – Nr. 3. – P. 5-11.
 143. Šrajberg, Â. Sovremennye tendencii v avtomatizacii bibliotečno-informacionnyh tehnologij // Naučnye i tehničeskie biblioteki. – 2001. – Nr. 2. – P. 18-24.
 144. Stanton, N. Comunicarea. – Iaşi, 1995. – 316 p.
 145. Statutul Asociaţiei bibliotecarilor din Republica Moldova. – Chişinău, 1992. – 10 p.
 146. Stog, Larisa. Psihologia managerială / Larisa Stog, Mariana Jaluschi. – Bucureşti-Chişinău, 2002. – 294 p.
 147. Stoica, Dan. Biblioteconomia, meserie sau profesie // Buletin. Asociaţia bibliotecarilor din învăţământ. – Vol. 10. – Bucureşti, 2003. – P. 15-18.
 148. Stoica, Ion. Bibliografia şi informarea documentară: Repere teoretice / Ion Stoica; Societ. Română de bibliofilie. – Bucureşti: Litera, 1973. – 25 p. – (Probleme de bibliografie şi informare documentară).
 149. Stoica, Ion. Contribuţii la studiul managementului în structurile info-documentare // Biblioteca. – 1998. – Nr. 4. – P. 116-117; Nr. 5. –.P. 136-137; Nr. 6. – P. 180-182; Nr. 8. – P. 241-242.
 150. Stolârov Ǔ.N. Dokumentnyj resurs: Učeb. posobie dlâ studentov vysšyh učebnyh zavedenij. – Moskva: Liberiâ, 2001. – S. 66-80.
 151. Stolârov, Û.N. Kak sohranit’ bibliotečnyj fond: Sekrety starogo knigihranitelâ: Učebno-metod. posobie. – Moskva: Profizdat, 2001. – 256 p.
 152. Suarez, Ray. Cinci puncte de vedere privind rolul bibliotecii într-o societate în continuă schimbare // Biblioteconomie. Culegeri de traduceri prelucrate. – 2000 – Nr. 3. – P. 102-108.
 153. Sukiasân, Â. OCLC: novye gorizonty (1995-1996) // Naučnye i tehničeskie biblioteki. – 1997. – Nr.11. – P. 16-21.
 154. Švecova-Vodka, G.N. Klassifikaciâ komp’ŭternyh bibliografičeskih resursov // Mir bibliografii. – 2001. – Nr. 2. – P. 14-21.
 155. Şelcovenco, Svetlana. Sostoânie i perspektivy razvitiâ literaturnoj bibliografii Sovietskoj Moldavii / Svetlana Şelcovenco, Raisa Samson // Bibliotekovedenie; istoriâ knigi v Moldavii. – Chişinău, 1988. – p. 140-148.
 156. Şiotu, L. Pedagogia comunicării. – Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1997. – 225 p.
 157. Şpac, Ion. Unele aspecte ale bibliografiei literare moldoveneşti / Sub red. lui Ion Madan. – Chişinău: Ştiinţa, 1990. – 103 p.
 158. Şraiberg, Ia. Automatizarea bibliotecilor în Rusia // Biblioteconomie: Culegere de traduceri prelucrate. – Bucureşti, 1997. – Nr. 4. – P. 75-83.
 159. Tarakanov, K. Avtomatizirovannye bibliotečnye seti // Naučnye i tehničeskie biblioteki. – 1993. – Nr. 11. – S. 24-28.
 160. Terešin, V.I. Bibliotečyj fond: Učeb. posobie. – Moskva: MGUKI, 2000. – 176 p.
 161. Terešin, V.I. Dokumental’nyj fond: Učeb. posobie. – Moskva: MGUKI, 1997. –75 p.
 162. The Marketing of Library and Information Services. 2 / Ed. by Blaise Cronin. – London, 1992.
 163. Theodorescu, Barbu. Istoria bibliografiei române / Barbu Theodorescu. – Bucureşti: Edit. enciclopedică română, 1972. – P. 1-189.
 164. TINLIB navigator în informaţie. – Bucureşti, 1997. – P. 89-98.
 165. TINLIB: Manual de catalogare. – Buc.: IME, 1997.
 166. Tiurean, Maria. Reflecţii asupra calităţii managementului // Bibliotecă. – 1998. – Nr. 7. – P. 208.
 167. Toma, Doina. Cod de conduită profesională // Biblioteca. – 1998. – Nr. 1. – P. 9.
 168. Tomescu, Mircea. Bibliologie // Biblioteca. – 1995. – Nr. 2. – P. 63-64.
 169. Tomescu, Mircea. Bibliologie // Consultaţii de biblioteconomie. I. Completarea şi organizarea colecţiilor de publicaţii: Supliment pe anul 1969 al Revistei bibliotecilor. – Bucureşti: I.S.I.A.P., 1969. – P. 7-12.
 170. Ţurcan, Nelly. Bibliografia naţională a Republicii Moldova // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific “Bilanţul activităţii şt. a U.S.M. pe anii 1996-1997”: Rezum. comunic. Ştiinţe umanistice. – Chişinău, 1998. – P.99.
 171. Ţurcan, Nelly. Documentul – mijloc de comunicare publică // Comunicarea publică: concepte şi interpretări: studiu colectiv. – Vol. I. – Chişinău, 2002. – P. 123-140.
 172. Ţurcan, Nelly. Standardizarea în domeniul informării şi documentării în Republica Moldova / Nelly Ţurcan // Biblioteconomie. Informare. Documentare: Cul. de art. – Chişinău, 1999. – P. 13-18.
 173. Ţurcan, Nelly. Structura organizatorică şi funcţională a serviciilor bibliografice în bibliotecile de diferite tipuri // Biblioteconomie şi ştiinţa informării: Culegere de prelegeri pentru studenţii specialităţii de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională. – Chişinău: USM, 2002. – P. 28-61.
 174. Ţurcan, Nelly. Teoria modernă a bibliografiei: aspect conceptual // Biblioteconomie şi ştiinţa informării: Culegere de prelegeri pentru studenţii specialităţii de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională. – Chişinău: USM, 2003. – Vol. 2. – P. 6-31.
 175. UNESCO şi activităţile bibliografice // Regneală, Mircea. UNESCO şi accesul mondial la documente şi informaţie. – Bucureşti: INID, 1996. – P. 72-135.
 176. 176. Voronov, Ŭ. P. Metody sbora informacii v sociologiceskom isslevotanii. – M.: Kniga, 1974. – 231 p.
 177. Zajceva, E. M. Lingvističeskoe obespečenie avtomatozirovannyh bibliotečno-informacionnyh sistem: trebovaniâ i napravleniâ razvitiâ // NTB. – 2000. – Nr. 3. – P. 54-57.
 178. Zavtur, Natalia. Bazele teoretice ale managementului de bibliotecă // Biblioteconomie şi ştiinţa informării: Culegere de prelegeri pentru studenţii specialităţii de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională Chişinău: USM, 2002. – P. 118-144.
 179. Zavtur, Natalia. Deontologia profesională a bibliotecarului (concepţia disciplinei de studiu) // Magazin bibliologic. – 2000. – Nr. 2. – P. 28-31.
 180. Алтухова, Г. А. Библиотечная этика: теория и практика, перспективы развития. – М., 1999. – 165 с.
 181. Алтухова, Г. А. Кодекс этики: теоретические аспекты // Библиотека. – 1997. – № 7. – C. 28-29.
 182. Алтухова, Г. А. Нормативные аспекты библиотечной этики. – Библиография . – 2000. – № 1. – C. 5-11.
 183. Алтухова, Г. А. Профессиональная этика библиотекаря. – М., 2000. – 103 с.
 184. Ашервуд, Б. Азбука общения или Public Relations библиотеки = The Visible Library: Practical Public Relations for Public Libraries. – М.: Либерея, 1995. – (Приложение к журналу “Библиотекарь”, Ч. 6). – 176 р.
 185. Борисова, Л.Ф. Информационное обеспечение инновационных проектов медико-биологической тематики / Борисова, Л.Ф.; Куракова, Н.Г. // НТИ. Сер.1. – 2002. – № 2. – С. 28-31.
 186. Быстрова, Г.К. Библиографические базы дынных по науке, технике и сельскому хозяйству в развитых капиталистических странах: Учебное пособие / Г.К.Быстрова, С.А.Дубинская. – Москва: МГИК, 1989. – 56 с.
 187. Ван Зун, Л. Помните, у вас есть конкурент: маркетинговый анализ – основа стратегии выживания библиотек // Библиотека. – 1996. – Nr. 4. – P.73-75.
 188. Воробьев, Г.Г. Наука как информационная система // НТИ. Сер.1. – 2002. – № 2. – С. 1-15.
 189. Гедримович, Г.В. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности: Учеб.пособие / С.-Петерб. ин-т внешнеэкон.связей, экономики и права. – СПб.: СПбИВЭСЭП, 1999. – 43 с.
 190. Герасимова Л.И., Кокойкина О.Н. Маркетинг в библиотеке: Реком. pедакционно-изд. Советом Московского Государственного института культуры в качестве пособия для студентов библиотечных факультетов университетов, институтов культуры, педагогических вузов. – М., 1993. – 64 с.
 191. Гиляревский, Р.С. Научная библиотека в эпоху электронных коммуникаций // Науч. и техн. б-ки. – 1998. – № 7. – С. 3-12.
 192. Документальные потоки по естествознанию и технике и проблемы библиографии: Сб. научных трудов. – Ленинград., 1983. – 168 с.
 193. 193. Зиновьева, H.Б. Документоведение: Уч.-метод. пособие. – Москва: Профиздат, 2001. – (Современная библиотека. Вып. 17). – 210 с.
 194. Информационные ресурсы негуманитарных областей науки и практики // Справочник библиографа. – Санкт-Петербург, 2002. – С. 209-272.
 195. Инфосфера: Информационные структуры, системы и процессы в общесиве / РАН; Ю.М.Арский, ... – Москва: ВИНИТИ, 1996. – 489 с.
 196. Кармовски, В. Диверсификация библиотечного менеджмента: гипология и выбор альтернатив // Библиотековедение. – 2001. – № 3. – C. 13-21.
 197. Коммуникация в современной науке. – Москва: Наука, 1996. – 438 с.
 198. Кротова, Н.В. Управление персоналом / Н.В.Кротова, Е.В.Клеппер. – М., 2001. – 420 с.
 199. Крючкова, Е.М. Особенности управления библиотекой как технологической системой // Науч. и техн. б-ки. – 2000. – № 8. – C. 4-8.
 200. Кук, К. Новые подходы к оценке эфективности работы библиотек /К.Кук, Ф.Хит, Б.Томпсон // Науч. и техн. б-ки. – 2001 – № 1. – C. 115-121.
 201. Маршакова, И.В. Системы цитирования научной литературы как средство слежения за развитием науки. – М.: Наука, 1988. – 280 с.
 202. Матлинка, С. Т. Библиотечная этика в контексте национальных просветительских традиций // Библиотековедение. – 2000. – №3. – C. 23-30.
 203. Михайлов, А.И. Научные коммуникации и информатика / ВИНИТИ; А.И.Михайлов, А.И.Черный, Р.С.Гиляревский. – Москва: Наука, 1976. – 434 с.
 204. Мотылев, В.И. Основы количественных исследований в библиотечной теории и практике. – Ленинград: Наука, 1988.
 205. Мотылев, В.М. Старение научно-технической литературы. – Ленинград, 1986.
 206. Павлова, Л. П. Эволюция технологических процессов // Науч. и техн. б –ки.-2001.-№ 4 с.117-122
 207. Перкес, В. Г. Менеджер библиотеки // Науч. и техн. б-ки. – 1998. – № 5. – C. 43-48.
 208. Соколова, Татиана. – Этический идеал и пути его достижения // Библиотечное дело. – 2003. – № 1. – C. 18-21.
 209. Суслова, И. М. Десятилетие менеджмента и маркетинга в теории и практике библиотек: Полемические размышления // Науч. и техн. б-ки. – 1996 – № 5. – C. 3-13.
 210. Суслова, И. М. Менеджер библиотеки: требования к профессии и личности . – М., 2000. –144 с.
 211. Суслова, И. М. Основы библиотечного менеджмента:Учеб. практическое пособие. – М., 2001. – 64 c.
 212. Тюлина, Н. Концепция научного управления библиотекой // Библиотековедение. – 1994. – № 3. – C. 3-18.
 213. Чернякова, Ю. Ф. Стратегическое планирование в национальных библиотеках специфика и перспективы // Библиотековедение. – 2000. – № 5. – C. 16-21.

Bibliografia suplimentară

 1. Afasanova, A.D. Ot „spravočnogo stola” k informacionno-bibliografičeskomu otdelu // Mir bibliografii. – 2001. – Nr. 6. – P. 46-51.
 2. Anghelescu, C. Dezvoltarea serviciilor pentru populaţiile şi timpul liber / C.Anghelescu, D.Jula, I.Cetină. – Bucureşti: Editura politică, 1989. – 56p.
 3. Barbei Svetlana. Noul sistem de management în BNRM // Magazin bibliologic. – 2002. – Nr. 3. – P. 49-52.
 4. Baryševa, O.V. Bibliografia v èpohu èlectronnyh kommunikacij /O.V.Baryševa, R.S.Gilârevskij // Bibliografiâ .– 1999 .– Nr. 2 .– P. 3-13.
 5. Bănciu D.; Stănescu S. Accesul publicului la informaţii stocate în sistemul de informare şi documentare // Biblioteca. – 1997. – Nr. 4-5. – P. 115-117.
 6. Bejan, Eugenia. Biblioteca şi bibliotecarul în viziunea copiilor: aspect sociologic // Cartea. Biblioteca. Cititorul: Buletin metodic şi bibliografic. Fasc. 7. – Ch., 1998. – P. 39-41.
 7. Berestova, T.F. Kogda „tesno” v starom termine... // Mir bibliografii. – 2001. – Nr. 2. – P. 33-38; Nr. 3. – P. 19-21.
 8. Berestova, T.F. SBA universal’nyh bibliotek: modnye veâniâ i ustojčivye tendencii // Bibliografiâ. – 1997. – Nr. 1. – P. 3-10.
 9. Burdiş, Eugen. Managementul schimbării /Eugen Burdiş, Armenia Androniceanu. – Bucureşti, 2000. – 536 p.
 10. Cândea , Rodica. Comunicarea managerială: Concepte. Deprinderi. Strategie /Rodica M. Cândea, Dan Cândea. – Bucureşti, 1996. – 360 p.
 11. Cheile succesului: indicatori de performanţă pentru bibliotecile publice. – Bucureşti, 1998. – 267 p.
 12. Cinci puncte de vedere privitor la rolul bibliotecilor într-o societate în continuă schimbare /R.Suazer, J.Kezser, A.Etzoini, J.Kozol, R.McNulty // Biblioteconomie: Culegere de traduceri prelucrate. – 2000. – Nr. 3. – 102-108.
 13. Costiuc, Tatiana. Biblioteca publică – tradiţie şi noutate. – Biblioteca. – 1998. – Nr. 3. – P. 75-76.
 14. Coşeri, Tatiana. Dimensiunea socială a bibliotecii publice în societatea informaţiei // Bibliopolis. – 2002. – Nr. 4. – P. 3-5.
 15. Enache, Ionel Planificarea strategică şi biblioteca modernă // Revista Bibliotecii Naţionalea României. – 1999. – Nr. 1-2. – P. 47-49.
 16. Fokeev, V.A. Ideodokumentografičeskaâ koncepciâ bibliografii // Bibliografiâ .– 1995 .– Nr. 1 .– P. 105-117.
 17. Gallimor, A. Strategii razvitiâ bibliotek v informacionnom obŝestve // Naučnye i tehničeskie biblioteki. – 1998. – Nr. 5. – P. 3-20.
 18. Gârneţ, Gheorge. Planificarea ca funcţie managerială // Didactica. Pro. – 2000. – Nr. 1. – P. 9-11.
 19. Ghidul managerului efficient. – Bucureşti, 1994. – Vol. 1. – 157 p. Vol. 2. – 164 p.
 20. Gilârevskij, R.S. Naučnaâ biblioteca v èpohu èlektronnyh kommunikacij // Naučnye i tehničeskie biblioteki. – 1998. – Nr. 7. – P. 3-12.
 21. Koršunov, O.P. Problemy obŝei teorii bibliografii /O.P.Koršunov .– M.: Kniga, 1975 .– P. 3-41.
 22. Kulikovski, L. Evaluarea managerilor intermediari(în Biblioteca Municipală B. P. Haşdeu. Chişinău) /L.Kulikovski, N.Zavtur // Studii şi cercetări de biblioteconomie şi jurnalism. – Chişinău, 2000. – P. 20-34.
 23. Kulikovski, Lidia. Biblioteca Municipală în 2002 // Bibliopolis. – 2002. – Nr. 1. – P. 3-5.
 24. Kulikovski, Lidia. Responsabilitatea socială a bibliotecii publice – o sinteză pentru cunoaştere şi acţiune // Bibliopolis. – 2002. – Nr. 4. – P. 24-29.
 25. Madan I. O personalitate marcantă a bibliologiei româneşti: Dan Simonescu // Magazin bibliologic. – 1993. – Nr.1. – p.31-32.
 26. Madan, Ion. Iosif Parhomovici, cărturarul şi bibliograful // Magazin biblilogic. – 1994. – Nr.2. – P.25-26.
 27. Madan, Ion. O figură luminoasă a Basarabiei – preotul dr. Paul Mihail // Magazin bibliologic. – 1992. – Nr.1. – p.41-52.
 28. Majstrovič, T.V. Spravočno-bibliografičeskij fond: razrabotka profilâ komplektovaniâ // Naučnye i tehničeskie biblioteki. – 2001. – Nr. 12. – P. 3-6.
 29. Martin, Eugen. Orientările fundamentale în elaborarea unei legislaţii şi promovarea unei politici de stat în domeniul dezvoltării bibliotecilor // Magazin bibliologic. – 2001. – Nr. 4. –P. 23-25.
 30. Mămăligă, Sergiu. Drepturile de autor şi drepturile conexe. – Ch., 2000. – 167 p.
 31. Moldoveanu, Maria. Percepţie şi statistică // Biblioteca. – 1998. – Nr. 5. – P. 134-135.
 32. Nagornaâ, L.Â. K probleme virtual’nosti spravočno-bibliografičeskogo apparata biblioteki // Naučnye i tehničeskie biblioteki. – 1997. – Nr. 8. – P. 13-15.
 33. Negru Nina. Criza bibliotecilor şcolare din Republica Moldova // Magazin bibliologic. – 2001. – Nr. 4. – P. 58-62.
 34. Novak A. Evaluarea calităţii unor servicii sociale şi autorităţii publice. – Bucureşti: CIDE, 1992.
 35. Nublat, Odile. Omul - mai mult decât o resursă // Biblioteconomie: Culegere de traduceri prelucrate. – 1996. – Nr. 1 . – P. 60-63.
 36. Olenev, S.M. Bibliografovedenie: k voprosu o statuse // Bibliografiâ .– 2002 .– Nr. 6 .– P. 3-6.
 37. Osoianu, Vera. Bibliotecile în oglinda cifrelor // Magazin bibliologic. – 2000. – Nr. 1. – p. 16-17
 38. Osoianu, Vera. Cooperarea şi colaborarea prin proiecte – imperativ al timpului // Magazin bibliologic. – 2001. – Nr. 2. – P. 10-14.
 39. Palii, Alexei. Cultura comunicării. – Ch., 2002. – P. 11-23; 55-78.
 40. Panici, Ala. Catalogul colectiv al Moldovei // Magazin bibliologic. – 2001. – Nr. 2. – P. 20-23.
 41. Rău, Alexe. Clasic şi modern în managementul de bibliotecă: model cibernetic // Magazin bibliologic. – 1992. – Nr. 2. – P. 11-14; Biblioteca. – 1992. – Nr. 9-10. – P. 24-25.
 42. Rău, Alexe. Conceptul de bibliotecă Naţională: idei în circulaţie // Magazin bibliologic. – 2002. – Nr. 3. – P. 40-48.
 43. Regneală, Lucia. Datele statistice în evaluarea activităţii bibliotecilor // Buletin ABIK. – 1997. – Nr. 1. – P. 19-23.
 44. Regneală, Mircea. Bibliotecile şi copyrghtul în epoca informaţiei electronice // Biblioteca. – 1997. – Nr. 4-5. – P. 138-141.
 45. Rolul şi funcţia asociaţiilor profesionale din sectorul documentar // Biblioteconomie. Culegere de traduceri prelucrate. – 1996. – Nr. 1. – P. 80-87.
 46. Rusu-Tcaci, Lilia. Reforma şi impactul ei asupra activităţii bibliotecare cu copiii // Magazin bibliologic. – 2001. – Nr. 4. – P. 79-81.
 47. Simonescu, Dan. Ioan Bianu – bibliograf // Centenar Dan Simonescu. Cartea şi biblioteca: Contribuţii la istoria culturii româneşti. – Târgovişte, 2002. – P.111-115.
 48. Soltan, Maricica. Sistemul de lucru cu personalul în Biblioteca Naţională // Magazin bibliologic. – 2002. – Nr. 3. – P. 53-55.
 49. Stepanov, V.K. Virtualânyj SBA: problema vnedreniâ i ispol’zovaniâ v bibliotekah // Bibliografiâ. – 1996. – Nr. 4. – P. 5-8.
 50. Stepanov, V.K. Virtualânyj spravočno-bibliografičeskij apparat v bibliotekah Rossii // Naučnye i tehničeskie biblioteki. – 1996. – Nr. 11. – P. 15-20.
 51. Stoian, Victor. Bibliotecarul: o abordare psihoilogică // Revista Bibliotecii Naţionale a României. – 1999. – Nr. 1-2. – P. 35-38.
 52. Stoica, Ion. Din nou spre management // Biblioteca. – 1997. – Nr. 1. – P. 1-3.
 53. toica, Ion. Unele probleme ale planificării serviciilor de bibliotecă în România contemporană // Biblioteca. – 1994. – Nr. 8-9-10. – P. 21-22.
 54. Švecova-Vodka, G. Bibliografiâ i znanie: grani vzaimodejstviâ // Bibliografiâ .– 1998 .– Nr. 1 .– P.40-52.
 55. Tereŝenko, S. S. Tendencii razvitiâ avtomatozirovannyh informacionnyh sistem // NTI. Ser. 1. – 2000. – Nr. 6. – P. 8 –19.
 56. Tudor, Emil. Evaluarea personalului // Buletin ABIK. – 1997. – Nr. 1.– P. 15-16.
 57. Ţurcan, Nelly. Din istoria serviciilor de referinţe // Biblio Polis. – 2002. – Nr. 2. – P. 13-15.
 58. Ţurcan, Nelly. Evaluarea serviciilor de referinţe // Biblioteca. – 2003. – Nr. 2. – P. 54-56.
 59. Vatamanu, Maria. Colaborarea interbibliotecară şi folosirea în comun a resurselor // Magazin bibliologic. – 2003. – Nr. 1. – P. 33-34.
 60. Vida, Ioan. Drepturile Omului în Reglementări internaţionale. – Bucureşti, 1999. – 694 p.
 61. Zavtur, Natalia. Evaluarea ierarhului superior de către angajaţi // Magazin bibliologic. – 1999. – Nr. 2-3. – P. 38-44.
 62. Ванеев, А.Н. Библиотечный коллектив: проблемы изучения /А.Н. Ванеев, Н. И. Мошкина // Библиотековедение. – 1994. – № 5. – C. 55-62.
 63. Варьяш, И. Н. Легитимные источники самофинансирования /И. Н. Варьяш, В. К. Клюев // Библиотека. – 1997. – № 5. – C. 27-30.
 64. Герасимова Л.Н. Информационное обеспечение маркетинга: Уч. пособие. – М., 2002. – 192 с.
 65. Евстигнеева, Я.Э. Источники внебюджетного финансирования библиотек // Библиотековедение. – 1996. – № 4.-5. – C. 111-117.
 66. Жданова, Т. А. Методология подготовки и проведения аттестации персонала // Науч. и техн. б-ки. – 2001. – № 2. – C. 142-157.
 67. Карташов, Н. С. Инновационные процессы: общее и частное // Библиотека. – 1998. – № 3. – C. 39-42.
 68. Карташов, Н. С. Качество управления обусловлено технологией // Библиотека. – 1999. – № 5. – C. 44-46.
 69. Клюев, В. К. Фандрайзинг в условиях библиотеки // Библиография. – 2001. – № 2. – C. 51-56.
 70. Клюев, В.К. Библиотечная микроэкономика (методология, менежмент, маркетинг, дидактика) // Библиотековедение. – 2000. – № 1. – C. 28-35.
 71. Матлина, С. Л. Инновационное творчество библиотекарей в контексте социо - культурной динамики // Библиотековедение. – 1998. – № 2. – C. 39-53.
 72. Основы маркетинга: методическая разработка для студентов вузов культуры и искусств / Сост. Алейникова П.В. – М., 1999. – 52 с.
 73. Савар, Р. Основы маркетинга для библиотекарей, архивистов, документалистов: Руководство по преподаванию курса в высшей школе. – М., 1992.
 74. Сукиасян, Э.П. Управление персоналом в библиотеке: российские реалии // Науч. и техн. б-ки. – 2000. – № 4. – C. 41-45.