Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.25.03 – Bibliologie, biblioteconomie şi bibliografie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţei în care se conferă gradul ştiinţific
Filologie, Istorie, Sociologie

Formula specialităţii
Bibliologia, Biblioteconomia şi Bibliografia este specialitatea ştiinţifică care include cercetările şi elaborările ştiinţifice în domeniul teoriei, istoriei, metodologiei, organizării şi asigurării tehnologice a activităţii biblioteconomice şi bibliografice.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 05.25.03 necesită intersectarea perspectivelor ştiinţifice de cercetare şi utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: documentaristica, documentologia, şi arhivologia; ştiinţa cărţii, sisteme şi procese informaţionale, precum şi celor complementare: istoria; economia şi management în ramură şi domeniu de activitate; logistică şi marketing, jurnalistica; pedagogia; psihologia; sociologia; muzeografia, conservarea şi restaurarea obiectelor de istorie şi cultură. Legile şi legităţile dezvoltării documentelor; constituirea şi păstrarea fondurilor de arhivă, clasificarea, sistematizarea şi descrierea documentelor de arhivă se referă la specialitatea „Documentaristica, documentologia, şi arhivologia”

Probleme ce ţin de producerea şi difuzarea cărţii; tipologia şi semiotica cărţii; clasificarea operelor de tipar şi a ediţiilor; aspectele semantice, sintactice şi pragmatice ale cărţii, corelaţia lor cu forma materială a cărţii; estetica şi arta cărţii; teoria şi metodica redactării operelor de tipar de diferit gen se încadrează în specialitate „Ştiinţa cărţii”.

Probleme ce ţin de modelarea sistemelor şi reţelelor automatizate de informare şi documentare se încadrează în specialitatea „Sisteme şi procese informaţionale”

Promovarea imaginii bibliotecii, formarea opiniei publice despre bibliotecă prin intermediul mass-media se referă la specialitatea „Jurnalistica”

Problemele ce ţin de studierea conservării şi restaurării cărţilor rare ca obiecte de istorie şi cultură se referă la specialitatea „Muzeografie, conservarea şi restaurarea obiectelor de istorie şi cultură”

Problemele care vizează aspectele legate de microgrup sau de condiţiile şi acţiunile individului în cadrul instituţiei bibliotecare se referă la domeniul „Psohologie”

Abordarea istorică a etapelor de dezvoltare a bibliotecii ca instituţie socială se referă la domeniul „Istorie” Problemele generale legate de lectură, comportamentul social al cititorului, dimensiunea socială a comunicării documentare se referă la domeniul „Sociologie”

Problemele ce ţin de abordarea bibliotecii ca instituţie pedagogică, metodica predării disciplinelor biblioteconomice şi bibliografice, activitatea culturală a bibliotecii în contextul organizării activităţii de culturalizare se referă la domeniul „Pedagogie”

Abordarea economică a organizării şi conducerii bibliotecii, analiza economică a serviciilor şi produselor activităţii bibliotecare şi bibliografice se referă la domeniul „Economie”

Tezele de doctor, elaborate la interferenţa specialităţii „Biblioteconomie şi Bibliografie” cu specialităţile adiacente şi complementare enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Nelly Ţurcan, doctor în ştiinţe istorice, conferenţiar universitar, şef de catedră „Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională” a Universităţii de Stat din Moldova

Recenzentii:

  1. Kulikovski Lidia, doctor în pedagogie, Preşedintele Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, Director general Biblioteca Municipală Chişinău „B.P.Hasdeu”