Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

15.00.01 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Farmacia ca ştiinţă multidisciplinară şi parte componentă a sistemului de sănătate are drept scop general asigurarea populaţiei cu medicamente eficiente şi inofensive în condiţii de calitate. Principalele discipline care asigură pregătirea specialistului – farmacist capabil să-şi orienteze activitatea spre atingerea scopului principal al farmaciei sunt: chimia farmaceutică şi toxicologică, farmacognozia, tehnologia medicamentelor şi farmacia socială.

Scopul disciplinei chimie farmaceutică constă în cercetarea metodelor de obţinere, structurii, proprietăţilor fizice şi chimice a substanţelor medicamentoase, relaţiei structură-activitate; metodelor de control al calităţii medicamentelor şi schimbărilor ce se produc la conservarea lor. Scopul disciplinei chimie toxicologică constă in studierea originii şi proprietăţilor substanţelor toxice, toxicocinetica, absorbţia, localizarea, eliminarea din organism, izolarea, metodele de identificare şi dozare a substanţelor nocive.

Scopul studierii farmacognoziei este cunoaşterea produselor naturale de origine vegetală (rar animală), utilizate direct ca medicament sau care servesc drept sursă la prepararea medicamentelor. Scopul tehnologiei medicamentului este studiul proceselor de transformare a substanţelor medicamentoase în forme farmaceutice şi evaluarea biofarmaceutică a formulării lor.

Scopul farmaciei sociale este definitivarea pregătirii farmacistului pentru desfăşurarea activităţii în cadrul unităţilor farmaceutice: organizarea activităţii, locului de muncă, relaţiile cu colectivul de muncă, organele de specialitate şi statale, programarea activităţii economice, respectarea legislaţiei, aplicarea tehnicii de calcul şi late domenii de activitate orientate spre satisfacerea cerinţelor populaţiei în medicamente şi alte produse farmaceutice.

Scopul farmaciei se realizează practic prin următoarele cunoştinţe şi abilităţi pe care le posedă specialistul – farmacist:

Conţinutul programei

I. Chimie farmaceutică şi toxicologică

1.1. Controlul medicamentului
Organizarea controlului de Stat a calităţii medicamentelor. Normele naţionale actuale referitoare la calitatea medicamentului. DAN în analiza farmaceutică ( farmacopeia de Stat, , farmacopeia Internaţională, Europeană, Română ordinile MS RM). Aplicarea terminologiei internaţionale (IUPAC). Cerinţele GMP pentru asigurarea calităţii medicamentelor. Normele de bună practică în laborator de analiză.

Sarcinile şi perspectivele de dezvoltare a controlului calităţii medicamentelor în RM.

Prelevarea probelor pentru analiză. Examenul organoleptic (aspect, culoare, miros) a substanţelor medicamentoase. Solubilitatea substanţelor medicamentoase – indice al activităţii şi calităţii.

Identificarea substanţelor medicamentoase. Identificarea cu ajutorul reacţiilor chimice ( pentru ioni anorganici şi grupe funcţionale organice) şi cu ajutorul metodelor fizico - chimice.

Validarea metodelor analitice în controlul medicamentului. Evaluarea statistică a rezultatelor determinărilor analitice. Clasificarea metodelor, utilizate în analiza grupelor de medicamente.

Cercetări chimico-toxicologice în analiza medicamentului. Importanţa. Metode de analiza, aplicate în cercetările chimico-toxicologice. Analiza formelor farmaceutice. Clasificare.

Analiza formelor farmaceutice solide (pulberi, comprimate, drajeuri, granule), lichide (picături oftalmice, soluţii injectabile, tincturi, infuzii, suspensii, emulsii), moi (unguente, supozitoare), gazoase (aerosoli). Metode de calcul.

1.2. Sinteza industrială a medicamentului
Etapele principale în crearea preparatelor medicamentoase. Relaţii între structura moleculei de substanţă şi acţiunea ei asupra organismului. Dependenţe acţiunii farmacologice de unele proprietăţi fizice şi chimice ale substanţelor medicamentoase.

Sursele şi metodele de obţinere a substanţelor medicamentoase. Căutarea empirică şi dirijată.

Sinteza principalelor clase de medicamente (compuşi anorganici, alifatici, aliciclici, aromatici, heterociclici).

Tehnologia fabricării sulfamidelor. Sulfamide diazinice, heterociclice. Sinteza compuşilor biologic activi (vitamine, hormoni, antibiotice, alcaloizi, glicozide).

Sinteza antibioticelor. Peniciline de biosinteză şi semisinteză. Antibiotice de sinteză.

Medicamente antituberculoase de sinteză.

Sinteza în rândul medicamentelor simptomatice. Direcţii de cercetare pentru obţinerea de noi medicamente hipnotice, sedative, anestezice, antihistaminice, cardiovasculare, hipoglicemice.

1.3. Metode fizico-chimice de analiză
Clasificarea metodelor fizico-chimice.

Bazele teoretice ale refractometriei. Determinarea concentraţiei soluţiilor prin metoda refractometrică. Particularităţile determinării soluţiilor alcoolice.

Polarimetria. Bazele teoretice şi utilizarea metodei în analiza farmaceutică.

Metode bazate pe absorbţie. Clasificarea. Spectrofotometria UV, VIS şi IR, fotocolorimetria. Utilizarea în analiza substanţelor medicamentoase ( identificarea, determinarea impurităţilor, determinarea cantitativă). Formule de calcul.

Potenţiometria. Baze teoretice. Utilizarea (determinarea pH-ului, titrarea potenţiometrică).

Metode cromatografice de analiză. Caracteristica generală. Clasificarea.

Cromatografia de repartiţie, cromatografia cu schimb de ioni, cromatografia de absorbţie. Utilizarea metodelor cromatografice în aprecierea calităţii substanţelor medicamentoase.

1.4. Analiza biofarmaceutică
Sarcinile chimiei farmaceutice în raport cu farmacocinetica şi biodisponibilitatea substanţelor medicamentoase. Noţiuni de farmacocinetică şi biodisponibilitate.

Metabolismul şi importanţa lui în analiza biofarmaceutică. Corelaţia între concentraţia substanţelor medicamentoase şi acţiunea farmacologică. Particularităţile analizei calitative şi cantitative a substanţelor medicamentoase şi a metaboliţilor în lichidele biologice.

Biodisponibilitate. Principii generale de optimizare a proprietăţilor biofarmaceutice ale substanţelor medicamentoase. Tipuri de substanţe medicamentoase cu proprietăţi biofarmaceutice optimizate. Derivaţi bioreversibili (analogi). Derivaţi bioireversibili (Prodrug-uri). Derivaţi hibrizi (Prodrug-analogi).

Bariere ale disponibilităţii substanţei medicamentoase în biofază.

Modularea structurii chimice pentru depăşirea barierelor.

Modularea proprietăţilor fizico-chimice a substanţelor medicamentoase pentru depăşirea barierilor farmaceutice. Modificarea stării de agregare. Înlăturarea higroscopicităţii. Optimizarea solubilităţii în apă.

Optimizarea biodisponibilităţii sistemice. Prelungirea duratei de acţiune a substanţelor medicamentoase.

Polimorfismul substanţelor medicamentoase.

1.5. Standardizarea medicamentelor şi validarea metodelor de analiză
Rolul şi importanţa Institutului Naţional de Farmacie în standardizarea medicamentelor. Comisia Medicamentului al INF. Ordinea de elaborare a DTN şi conţinutul ei.

Sistema de aprobare a medicamentelor în RM.

Nomenclatorul medicamentelor MS al RM în vigoare şi perfecţionarea lui.

Cerinţele medico-biologice contemporane către medicamente (eficacitatea, inofensivitatea) şi rolul chimicei farmaceutice în elaborarea metodelor de cercetare în aprecierea calităţii substanţelor medicamentoase nou produse.

Stabilitatea medicamentelor. Tipurile reacţiilor celor mai frecvente, care duc la degradarea substanţelor medicamentoase, sub acţiunea factorilor mediului înconjurător (oxidarea, hidroliza, izomerizarea, etc. ).

Cinetica reacţiilor. Posibilitatea de prognozare a termenilor de valabilitate pe baza metodei de „îmbătrânire accelerată”.

Particularităţile de studiere a proceselor de degradare a substanţelor medicamentoase în corelare cu diferite metode fizico-chimice de analiză. Termenul de valabilitate de garanţie şi limită. Dependenţa termenului de valabilitate de puritatea substanţelor medicamentoase.

Posibilitatea de mărire a termenului de valabilitate (puritate adecvată), stabilizarea formelor farmaceutice.

Validarea metodelor analitice la elaborarea medicamentelor. Evaluarea statistică a determinărilor farmaceutice.

Literatura de specialitate

 1. Cursul de prelegeri.
 2. Babilev Filip. Chimie farmaceutică, Chişinău,
 3. Dănilă Gheorghe. Chimie farmaceutică, Bucureşti,1996, 390 p.
 4. Bojiţă Marius, Robert Săndulescu, Analiza şi controlul medicamentelor, Cluj-Napoca, 2003 Vol.1 p. 495, Vol.2 p.768
 5. Беликов В.Г. Фармацевтическая химия, Москва, 1993, с.432
 6. Brodicico Tatiana, Valica Vladimir, Curs de chimie toxicologică, Chişinău, 2003, P.352
 7. Proca Maria, Butnaru Elena, Toxicologie, Iaşi, 2000 Vol.1 p. 320, Vol.2 p. 368

Bibliografie suplimentară

 1. Бабилев Ф.В., Тряпицына Т.П. Газожидкостная хроматография в фармацевтическом анализе.- Кишинев.:Штиинца. 1978.
 2. Baloescu C., Curea E. Controlul medicamentelor. – Bucureşti: Edit. Didactica şi pedagogica, 1983.
 3. Danila Gheorghe. Curs de chimie farmaceutică. Anul IV. – Iaşi: UMF, 1994.
 4. Кулешова М.И. Пособие по качественному анализу лекарств. – М.: Медицина, 1980.
 5. Кулешова М.И. Пособие по химическому анализу лекарств. – М.: Медицина, 1974.
 6. Максютина Н.П. Методы анализа лекарств. – Киев: Здоровья, 1984.
 7. Машковский М.Д. Лекарственные средства в 2-х томах. – Харьков, Торсинг, 1997.
 8. Мелентьева Г.А. Анализ фармакопейных препаратов по функциональным группам. – Рязань, 1981.
 9. Руководство к лабораторным занятиям по фармацевтической химии. Под ред. Арзамасцева А.П. – М.: Медицина, 2000
 10. Cojocaru Z. şi alţii. Chimia farmaceutică. – Iaşi: Litografia UMF, 1978.

II. Farmacognozie

2.1. Întrebările generale despre principiile active se evaluează după următorul plan:
Noţiuni despre principiile active. Definiţie.

Clasificare.

Proprietăţi fizico-chimice.

Metode de obţinere.

Răspândirea principiilor active în lumea vegetală.

Biogeneza, localizarea în organe şi ţesuturi, rolul principiilor active în plantă.

Acţiunea factorilor ontogenetici şi condiţiile mediului ambiant la acumularea principiilor active în plantă.

Colectarea, uscarea, păstrarea şi prelucrarea produsului vegetal.

Analiza chimică a produsului vegetal.

2.2. Fiecare plantă şi produs vegetal se caracterizează după următorul plan:
Etimologie.

Denumirea produsului vegetal, plantei producătoare şi familiei în limba română şi latină.

Descrierea botanică a plantei, răspândirea şi trăsăturile ecologice.

Organul utilizat, colectarea raţională a produsului vegetal, reproducerea plantelor medicinale spontane.

Prelucrarea primară, uscarea şi păstrarea produsului vegetal.

Caracterele macro - şi microscopice ale produsului vegetal.

Compoziţia chimică a produsului vegetal.

Acţiuni farmacologice şi indicaţii terapeutice.

2.3. Grupe de plante şi produse vegetale
Plante şi produse vegetale cu conţinut de vitamine (gălbenele, scoruş, cătină, urzică, măceş, coacăz).

Plante şi produse vegetale cu conţinut de terpenoide (levănţică, mentă, salvie, odolean, cimbru).

Plante şi produse vegetale cu conţinut de heterozide (muştar, soc, specii de degeţel, lăcrămioară, lemn dulce, aralia).

Plante şi produse vegetale cu conţinut de alcaloizi (măselariţă, rostopască, drăcilă, corn de secară, ceai, strigoaie).

Plante şi produse vegetale cu conţinut de compuşi fenolici (ferigă, sulfină, sunătoare, păducel, talpa-gâştei, stejar).

Plante şi produse vegetale cu principii active diverse şi puţin studiate (vâsc, zmeură, bujor, dovleac, armurariu, fasole).

Literatura de specialitate (de bază)

 1. A. Nistreanu. Farmacognozie, Chişinău, 2001, 672 p.
 2. A. Dolgova, E. Ladâghina. Lucrări practice la farmacognozie. Chişinău, Universitas, 1995. - 243 p.
 3. Analiza chimică a plantelor medicinale. Chişinău, Universitas, 1993. - 171p.
 4. Муравьева Д. А. Фармакогнозия. Изд. Медицина. М., 1991.- 560 с.
 5. Фармакогнозия (атлас) под ред. Н. Гринкевич, Е. Ладыгиной. Москва. «Медицина», 1989. - 511 с.

Bibliografie suplimentară

 1. O. Bojor, M. Alexan. Plantele medicinale de la "A" la "Z". Ed. Ulpia Traiana. Bucureşti.1997.
 2. O. Bojor, M. Alexan. Plantele medicinale - izvor de sănătate. Ed. Cereş, Bucureşti, 1981.
 3. Buletinul Institului Naţional de Farmacie.
 4. Farmacopeea română, ediţia X. Editura medicală, Bucureşti, 1993.
 5. Em. Grigorescu, U. Stănescu. Farmacognozie, vol.1-4, Iaşi, 1977.
 6. Nomenclatorul de stat al medicamentelor din Republica Moldova. Chişinău, 1997.
 7. C. Pârvu. Universul plantelor. Editura enciclopedică, 1991.
 8. Revista farmaceutică a Moldovei.
 9. Государственная Фармакопея. Москва. «Медицина», том 1, 1987, - 334 с. и том 2, 1990, - 398 с.
 10. Internet

III. Tehnologia medicamentelor

3.1. Managementul întreprinderilor producătoare de medicamente
Analiza diagnostic al unei întreprinderi farmaceutice. Analiza SWOT a diagnozei.

Planul de afaceri al întreprinderii farmaceutice. Structura planului de afaceri.

Management strategic. Elaborarea strategiei. Punerea în practică a strategiei. Analiza industriei şi competiţiei.

Sistem informaţional de management (SIM). Managementul resurselor umane. Managementul aprovizionării. Politica de aprovizionare. Structura procesului de aprovizionare.

Managementul producţiei. Planificarea şi luarea deciziei. Elaborarea prognozelor. Controlul producţiei. Regulamentul de producţie. Bilanţul tehnic de producere. Sisteme de organizare a producţiei “just in time”.

Controlul calităţii proceselor. Analiza modurilor de defectare şi a efectelor defectărilor şi “AMDE” de proces. Calificarea procesului. Controlul statistic al proceselor. Tehnici specifice de inspecţie. Fişe de control statistic cu sumă cumulată (cusum chart). Principiul Pareto.

>Managementul calităţii. Caracteristici de calitate şi specificaţii. Specificaţii de produs. GMP (Good Manufacturing Practice). Seria de standarde ISO 9000.

Marketingul în întreprinderile farmaceutice producătoare de medicamente.

3.2. Procese şi aparate în industria farmaceutică
Procese de căldură în industria farmaceutică. Evaporarea.

Uscarea. Bazele teoretice ale uscării. Formele şi tipurile umidităţii. Mecanismul şi cinetica uscării.

Uscarea prin atomizare şi sublimare. Uscarea ultrasonoră.

Distilarea ca proces tehnologic. Rectificarea alcoolului.

Mărunţirea (pulverizarea) şi cernerea corpurilor solide. Bazele teoretice ale triturării. Cernerea.

Amestecarea lichidelor şi solidelor. Separarea corpurilor solide şi lichide. Filtrarea.

Bazele teoretice ale procesului de extracţie a principiilor active din produse vegetale.

Procesul tehnologic de preparare a comprimatelor, mecanismul comprimării. Maşinile de comprimat. Granularea. Metodele de granulare. Acoperirea comprimatelor. Metodele de acoperire. Drajefierea. Condiţionarea comprimatelor.

Capsule gelatinoase. Fluxul tehnologic de fabricare a capsulelor. Maşini de formare a capsulelor gelatinoase şi de umplere a capsulelor.

Metode de fabricare a microcapsulelor. Aparate.

Aerosolii medicinali. Procesul de preparare, linii de producere a aerosolilor.

Procesul emulsionării lichidelor. Aparatajul. Omogenizarea unguentelor ca proces tehnologic.

Fabricarea supozitoarelor. Maşini de turnare şi ambalare.

Procesul tehnologic de înfiolare a soluţiilor injectabile. Umplerea fiolelor. Linii de umplere. Sudarea fiolelor. Sterilizarea soluţiilor.

3.3. Substanţe farmaceutice auxiliare utilizate la prepararea medicamentelor în industria farmaceutică
Clasificarea substanţelor farmaceutice auxiliare (SFA). Norme de calitate ale SFA.

Tipuri de substanţe auxiliare macromoleculare folosite în farmacie.

SFA cu acţiune diluantă.

Substanţe farmaceutice auxiliare care acţionează datorită tensiunii superficiale şi rolul lor în formularea medicamentelor.

SFA cu acţiune liantă.

SFA cu acţiune lubrifiantă.

SFA cu acţiune solubilizantă.

SFA care acţionează datorită capacităţii lor de gonflare.

SFA cu acţiune dispersantă.

SFA cu acţiune pseudoemulgatoare.

SFA cu acţiune de gelifiere.

SFA cu acţiune dezagregantă.

SFA care acţionează datorită higroscopicităţii.

SFA cu solubilitate selectivă în sucurile gastrointestinale.

Substanţe antistatice.

SFA care acţionează asupra stabilităţii medicamentelor.

SFA de reglare a pH-lui.

Edulcoranţii. Coloranţii farmaceutici.

3.4. Preformularea, formularea şi generaţiile de medicamente
Medicamente cu eliberare modificată (prelungită sau susţinută). Micşorarea valorii constantei de viteză a eliminării. Micşorarea valorii constantei de viteză a absorbţiei substanţei medicamentoase. Avantajele şi limitele ale utilizării formelor cu acţiune prelungită. Mijloace fizice. Metode chimice. Medicamentele orale cu acţiune prelungită.

Asigurarea eliberării şi absorbţiei cu viteza constantă.

Metode tehnologice pentru realizarea eliberării prelungite (forme cu înveliş, forme tip matriţă, răşini schimbătoare de ioni sau complecşi greu solubili).

Eliberarea continuă. Matriţe hidrofile. Matriţe hidrofobe. Matriţe inerte.

Matriţă hidrofobă. Scurtă privire critică asupra eliberării cu viteză constantă.

Sisteme terapeutice cu eliberare controlată. Definiţia. Clasificarea. Sisteme cu cedare prelungită, sisteme cu cedare controlată prin activarea sisteme cu cedare reglată printr-un mecanism feed-bak sau autoreglare.

Sisteme activate chimic.

Polimerii utilizaţi pentru sistemele cu cedare controlată.

Sisteme cu eliberare pre-programată. Sistemul Ocusert, Pilo-20 şi Pilo-40. Sisteme Progestasert.

Dispozitivul intra-uterin. Progestasert.

Sisteme terapeutice transdermice cu nitroglicerină: Transderm-Nitro, Nitroderm.

Sisteme terapeutice transdermice de tip rezervoar: Scopoderm, Catapres, Estraderm.

Implant subcutanat contraceptive cu levonorgestral (Norplant).

Sisteme de tip matriţă. Sisteme transdermice de tip matriţă, cu nitroglicerină Nitro-Dur, Nitrodisc.

Sisteme activate fizic şi chimic. Sisteme osmotice de uz oral (Oros). Pompa osmotică “push-pull”.

Sisteme osmotice administrate pe cale parenterală. Sisteme osmotice prin aparate electromecanice (pompa cu foale, pompa peristaltică).

Sisteme de transport la ţintă a substanţelor medicamentoase. Transportorii de substanţe medicamentoase. Clasificarea. Caracteristica. Liposomi, nanosfere, nanoparticule. Clasificarea. Tehnologia preparării. Utilizarea lor.

3.5. Ambalaje şi materiale pentru ambalaj
Cerinţele principale către ambalaj şi recipiente, cerinţe standarde. Cerinţe speciale către ambalaj.

Condiţionarea medicamentelor. Alegerea materialului şi condiţionare.

Materialele de condiţionare pentru medicamente: sticlă. Recipiente din sticlă. Compoziţia sticlei. Criterii de alegere a tipului de sticlă pentru condiţionarea medicamentelor.

Materiale plastice. Structura materialelor plastice. Fabricarea materialelor plastice pentru condiţionarea medicamentelor. Principalele materiale plastice utilizate pentru condiţionarea medicamentelor. Elastomerii. Metalele. Materialele celulozice. Asocieri ale materialelor de condiţionare.

Sisteme de închidere a ambalajelor pentru produsele farmaceutice. Condiţionarea în doze unitare.

Controlul calităţii materialelor de condiţionare. Tipurile de ambalaj, folosite în industria farmaceutică.

Condiţionarea formelor medicamentoase solide.

Condiţionarea soluţiilor injectabile.

Condiţionarea unguentelor.

Sisteme de dozare şi condiţionarea formelor medicamentoase lichide şi moi.

3.6. Biotehnologie
Definiţia, istoricul şi obiectivul Biotehnologiei farmaceutice (Farmaco-biotehnologia).

Cercetările în domeniul farmacobiotehnologiei efectuate de către firmele din SUA Japonia; Marea Britanie; Olanda; Franţa ş.a.

Principii de utilizare a microorganismelor (bacterii, drojdii, alge şi ciuperci) a culturilor de celule animale şi vegetale, a enzimelor extrase din ele în scopul dirijării metabolismului lor pentru fabricarea de medicamente: antibiotice, hormoni, enzime, vitamine, interferoni, vaccinuri, substanţe antitumorale, truse de diagnostic, tuberculostatice, anticorpi monoclonali.

Produse farmaceutice realizate prin biotehnologie: Insulina umană, Somatotropina, Interferonii, Anticorpii monoclonali, Biogiseng.

Perspectivele dezvoltării biotehnologiei farmaceutice.

Literatura de specialitate

 1. E. Diug, I. Trigubenco. Tehnologia medicamentelor în farmacie, Chişinău, Universitas, 1992, 392 p.
 2. I. Barbăroşie, E. Diug, N. Ciobanu. Tehnologia medicamentelor industriale, Chişinău, Ştiinţa, 1993., 686 p.
 3. Iuliana Popovici, Dumitru Lupuleasa Tehnologia farmaceutică Vol. I., POLIROM, Iaşi, 1997, 606 p.
 4. A. Popovici,I. Ban ş.a. Bazele teoretice ale tehnologiei farmaceutice, Editura MIRTON, Timişoara, 1998, 724 p.
 5. S. Leucuţă, Formularea medicamentelor şi a noilor sisteme farmaceutice 1993, 144 p.
 6. S. Leucuţa, Sisteme farmaceutice cu cedare controlată şi de transport la ţintă 1987, 141 p.
 7. S. Leucuţa Medicamente vectorizate. - Bucureşti: Ed.Medicală, 1996, 294 p.
 8. S. Leucuţa Tehnologia farmaceutică industrială , Editura DACIA; Cluj-Napoca, 2001, 700 p.
 9. S. Leucuţa Biofarmacie şi farmacocinetică., Editura Dacia; Cluj-Napoca, 2002. , 297 p.

Bibliografie suplimentară

 1. A. Popovici, Supozitoare.- Bucureşti: Ed. Medicală, 1988, 262 p.
 2. S. Leucuţă, Farmacocinetică în terapia medicamentelor – Bucureşti: Ed. Medicală, 1989, 271 p.
 3. S. Leucuţa Tehnologia formelor farmaceutice 1995, 245 p.

IV. Farmacie socială. management şi marketing farmaceutic

4.1. Politica şi legislaţia în domeniul asistenţei cu medicamente
Medicamentul şi alte produse farmaceutice ca obiect de studiu al farmaciei sociale.

Politica naţională în domeniul medicamentului (PNM).

Sistemul farmaceutic: scopul, organizarea, resursele, evaluarea.

Înregistrarea de stat a medicamentelor.

Legislaţia farmaceutică. Norma juridică. Dezvoltarea legislaţiei farmaceutice în Republica Moldova.

Activitatea farmaceutică. Reglementarea de stat a activităţii farmaceutice.

Legislaţia în domeniul stupefiantelor, psihotropelor şi toxicelor.

Norme de calitate ale medicamentului. Regulile „GXP”.

4.2. Organizarea activităţii farmaceutice
Sistemul de aprovizionare cu medicamente. Depozitul farmaceutic. Procesul de aprovizionare cu medicamente.

Importul şi exportul de medicamente. Autorizarea importului.

Achiziţionări centralizate de medicamente pentru necesităţi publice.

Sistemul de asistenţă cu medicamente a populaţiei. Farmacia comunitară.

Sistemul de asistenţă farmaceutică a spitalelor. Farmacia de spital.

Farmacia clinică. Sistemul de formular. Analiza VEN şi ABC.

Sistemul controlului calităţii medicamentelor. Controlul de stat preventiv, ulterior selectiv şu de arbitraj.

Controlul de stat asupra activităţii farmaceutice. Inspectoratul de Stat Farmaceutic.

4.3. Sisteme de asigurare a asistenţei farmaceutice.
Evidenţa farmaceutică. Principii, cerinţe, particularităţi. Tipuri de evidenţă farmaceutică.

Caracteristica economiei unităţilor farmaceutice. Procedee de analiză economică.

Preţurile la medicamente şi articole de uz medical. Componenţa de formare a preţurilor pentru medicamente. Analiza preţurilor.

Elaborarea planului de afaceri (planului financiar).

Circulaţia mărfurilor: evidenţă şi analiză.

Stocurile de mărfuri. Rabatul comercial (RC): evidenţă şi analiză.

Munca şi salarizarea în întreprinderile farmaceutice.

Consumurile şi cheltuielile unităţilor farmaceutice: evidenţă, analiză, planificare.

Rezultatele activităţii economico – financiare a întreprinderilor farmaceutice.

Informaţia şi statistica farmaceutică. Informaţia despre medicamente.

Statistica cadrelor, unităţilor şi activităţii farmaceutice.

4.4. Managementul farmaceutic
Conceptul şi esenţa obiectului managementului farmaceutic.

Organizaţia şi procesul managerial. Întreprinderea farmaceutică ca obiect al managementului.

Managerul şi etica organizaţiei.

Funcţiile managementului farmaceutic.

Conducătorul, puterea şi influenţa.

Comunicările şi sistemul informaţional. Rolul şi locul comunicării în colectivul farmaceutic.

Deciziile şi metodele de adoptare a lor.

4.5. Marketingul farmaceutic
Bazele teoretice ale marketingului farmaceutic. Etapele de dezvoltare ale marketingului. Specializarea.

Mediul extern al firmei. Componentele mediului extern. Relaţii de piaţă cu firmele, relaţii de conjunctură.

Piaţa întreprinderii farmaceutice. Cercetări de marketing: metode şi procedee de lucru.

Studiul pieţei farmaceutice. Cercetarea ofertei de mărfuri. Particularităţile cererii şi ofertei în piaţa medicamentului.

Politicile complexului de marketing şi aplicarea lor pentru piaţa farmaceutică.

Рublicitatea medicamentelor. Organizarea publicităţii medicamentelor în unităţile farmaceutice.

Promovarea produselor farmaceutice pe piaţă. Etica promovării.

Literatura de specialitate

 1. Procopişin Vasile, Safta Vladimir, Brumărel Mihail. Bazele activităţii farmaceutice (legislaţie, organizare, evidenţă, economie), F.E.P. „Tipografia Centrală”, Chişinău, 2002,491 p.
 2. Ana Carata Management, Marketing şi legislaţie farmaceutică. Curs vol. I. Management // Editura Sirius, 1997, 272 p.
 3. Ana Carata Management, Marketing şi legislaţie farmaceutică. Curs vol. II. „Marketing – management în domeniul farmaceutic”. Editura didactică şi pedagogică. – Bucureşti, 2000, 356 p.
 4. Криков В. И., Прокопишин В. И. Организация и экономика фармации / Учебник – М.: Медицина, 1991, 624 с.
 5. Парновский Б. Л. и др. Основы фармацевтической информации – Кишинев, 1986 – 164 с.
 6. Voitcu Mariana, Cătăuşu Elena – Mihaela, Management sanitar şi farmaceutic, Ed. „Gh. T. Popa”, Iaşi, 2003, 245 p.
 7. Voitcu Mariana, Cărăuşu Elena – Mihaela, Marketingul medicamentelor, Ed. „Gh. T. Popa”, Iaşi, 2004, 339 p.
 8. Reglementarea activităţii farmaceutice. (Culegere de acte legislative şi normative) / Colectiv de autori: redactor responsabil – Vasile Procopişin – Firma editorial – poligrafică „Tipografia Centrală”, Chişinău, 1999, 787 p.

Bibliografie suplimentară

 1. Boldur Gh., Ciobanu Gh., Băncilă J. Analiza sistemelor complexe // Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982, 284 p.
 2. Contabilitate financiară: Manual / Colectiv de autori: coorodnator – Alexandru Nederiţă, Chişinău: ACAP, 1999, 440 p.
 3. Cotrău Marţian. Otrava şi viaţa // Iaşi, Editura Fundaţiei „Chemarea”, 1993, 167 p.
 4. Dukes M.N.G. Drug Utilization Studies. Methods and Uses // WHO. Euro. SER. Nr. 45, Copenhagen, 1992, 218 p.
 5. Fărşirotu Z. St. Organizarea şi conducerea farmaceutică (Teorie şi Metodă) // Bucureşti, Ed. Med., 1982, 364 p.
 6. Managementul afacerilor mici şi mijlocii / Colectiv de autori: coordonator Prof. Dr. Rusu Costache. – Editura LOGOS. – Chişinău, 1993 – 549 p.
 7. Managing Drugs Supplz (MSH, WHO) West Hartford // Kumarian Press, ISBN: a-56549-047-9, 818 p.
 8. Matcovschi C., Ghicavîi V., Nicolau S., Parii B. Manual de receptură, ediţia a III-a, revăzută şi completată / Firma editorial-poligrafică „Tipografia Centrală”, Chişinău, 2000, 150 p.
 9. Politica naţională în domeniul medicamentului // Materialele seminarului internaţional, Chişinău, 1997, 250 p.
 10. Кант В. И., Прокопишин В. И. Медицинская и лекарственная помощь в Молдавии // Кишинёв, Картеа Молдовенеаскэ, 1973, 172 с.
 11. Фармацевтические и медико-биологические аспекты лекарств. Том. Под редакцией проф. И. М. Перцева и проф. И. А. Зупонца. – Харьков. – Из. Украины ФА. – 1999, 461 с.