Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

10.02.03 – Programa examenului de doctorat


Referinţe metodice generale

Filologul ce cercetează o problemă lingvo-literară are cunoştinţe în domenii vaste legate de teoria şi istoricul problemei. Este necesară pătrunderea în esenţa diferitor puncte de vedere referitoare la principalele direcţii de dezvoltare a limbii şi literaturii, posedarea cunoştinţelor referitoare la tendinţele contemporane în studierea limbii şi literaturii. Este importantă încă axarea pe acea direcţie care oferă perspective pentru studiul materialului de limbă. Ca bază de cercetare poate servi şcoala ştiinţifico-filologică a ilustrului savant, profesorului V. Mighirin, creatorul gramaticii reflectorii.

Savantul cercetător a condus mulţi ani Catedra Limba Rusă şi Lingvistică generală a Universităţii din Bălţi. Au fost publicate circa o 100 de articole şi 6 monografii. Sub conducerea profesorului Mighirin au susţinut teza de doctor 30 de filologi.

În sfera de cercetare a textelor literare, baza filologilor B. Tomaşevschi, Iu. Tîneanov, Iu. Lotman, M. Gasparov – o constituie şcolile clasice din cercetarea literară. O atenţie deosebită se acordă lucrărilor cercetărilor atîn din domeniul limbii cît şi al teoriei literaturii – academicienilor L. Şerba, V. Vinogradov. Trebuie luată în consideraţie poziţie filologilor contemporani. Din acest motiv în programul de studii la doctorat sînt incluse problemele de lingvistică tratate în seria "Novoe v lingvistike" şi publicaţiile Academiei de ştiinţe, ale altor instituţii.

Examenul de admitere la specialitate
P r o b l e m e l e:

Conţinutul cursului

Caracterizarea şcolilor filologice de bază (lingvistice şi literare) sec. XIX-XX.

Legătura dintre filozofie, filologie şi logică în studiul limbii din respectiva gramaticii reflectorii.

Etapele ştiinţifice de bază evidenţiate de V. Mighirin.

Lucrările lui A. Potebnea, V. Vinogradov, A. Novicov, M. Gasparov de analiză filologică a textului.

Rolul foneticii şi al lexicologiei în structura textului artistic.

Organizarea gramaticală a textului artistic.

Natura cuvîntului artistic .

Specificul textului artistic.

Respectiva istorică de analiză a textului artistic.

Metoda statistică de analiză a textului artistic.

Metoda trăsăturilor pertinente propusă de V. Mighirin la analiza conţinutului categorial.

Metoda transformaţională, substituţională ş.a. în studiul limbii textului artistic.

Referinţe bibliografice

  Studiile clasice din domeniul lingvisticii şi literaturii :
 1. О. Есперсен. Философия грамматики. – М., 1958;
 2. В.В. Виноградов. Русский язык (Грамматическое учение о слове). – М., 1972.
 3. Русская грамматика (в 2-х томах). – М.: "Наука" (АН),1982.
 4. У Чейф. Значение и структура языка. - М., 1973; Б.Н. Головин. Язык и статистика. – М., 1971;
 5. В.М. Жирмунский. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. – Л., 1977;
 6. Б.В. Томашевский. Стилистика и стихосложение. – Л., 1959;
 7. Стих и язык. – Л., 1959; Писатель и книга. – Л., 1963; Теория литературы: поэтика. – М., 1996
 8. А. Потебня. Из записок по теории словесности. – М., 1958; Ю.Н. Тынянов. Проблемы стихотворного языка. – М., 1982; М.М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. – М., 1953;
 9. Язык в художественной литературе// Собр. соч., т.5, 1997. Л.В. Щерба. Опыты лингвистического толкования стихотворений // Избранные работы по русскому языку. – М., 1957.
 10. В.В. Виноградов. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М., 1963; О языке художественной литературы. – М., 1955;
 11. О теории художественной речи. –М., 1971; Л.С. Выготский. Психология искусства. –М., 1968; А.А. Леонтьев. Язык, речь, речевая деятельность. – М.: Просвещение, 1969;
 12. Языкознание и психология. –М., 1966. Н.А. Николина. Филологический анализ текста.- М.: Аcademia, 2003.
  Şcoli şi direcţii în cercetarea literară contemporană:
 13. Ю.М. Лотман. Анализ поэтического текста. – Л., 1972;
 14. А. Квятковский. Поэтический словарь. –М., 1966;
 15. Поэт и слово. – М., 1973. В.А. Кухаренко. Интерпретация текста. –М., 1979. М.Л.
 16. Гаспаров. Структурный поэтический словарь. – М., 1993;
 17. Л.А. Новиков. Художественный текст и его анализ. – М., 1988.
 18. Выпуски сборников: Слово и образ.
  Direcţii noi în lingvistică.
 19. Выпуски сборников "Новое в лингвистике" и "Новое в зарубежной лингвистике".
 20. В.Н. Мигирин. Язык как система категорий отображения. – Кишинев, 1973.
 21. Гносеологические проблемы знаковой теории языка, фонологии и грамматики. – Кишинев, 1978.
 22. Грамматика, логика, философия в их связях и взаимодействиях. – Кишинев, 2002.
 23. Проблемы грамматики коммуникации (текста или устного сообщения) с позиции теории языковой сегментации действительности// Изучение языкового строя в свете теории отражения. – Кишинев: Штиинца, 1984.
 24. Сборники: Актуальные проблемы современной филологии: материалы международной научной конференции памяти В.Н. Мигирина. – Бельцы, 2001. Un lingvist pentru secolul XXI . - Ch., 2002.