Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

01.01.04 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Scopul studierii disciplinei este:
 1. Cunoaşterea rezultatelor de bază în cadrul specialităţii şi a rezultatelor principale obţinute recent;
 2. Însuşirea metodelor contemporane ce se aplică în cercetările ştiinţifice din domeniul geometriei discrete şi convexe, geometriei diferenţiale şi algebrice, topologiei generale, topologiei algebrice şi diferenţiale, teoria varietăţilor şi complexelor celulare;
 3. Cunoaşterea metodelor de cercetare ştiinţifică in domeniile adiacente: algebra, analiza matematică, analiză funcţională, teoria ecuaţiilor diferenţiale, cristalografia şi fizica cristalelor, matematica de calcul, grafica pe calculator, etc;

Sfera de cunoştinţe şi spectrul de abilităţi profesionale:

 1. Capacitatea de a determina problemele principale ce trebuie cercetate în cadrul tematicii tezei de doctorat;
 2. Abilităţi de a efectua independent cercetări ştiinţifice în domeniu;
 3. Deprinderea de a sistematiza şi a expune rezultatele ştiinţifice în formă de rapoarte şi articole ştiinţifice;
 4. Abilităţi în pregătirea prelegerilor la cursurile fundamentale şi de specialitate în instituţiile superioare de învăţământ, în conducerea ştiinţifică a tezelor de an şi de licenţă, de asemenea, deprinderi de bază în folosirea calculatorului la disciplinele de specializare.

Conţinutul cursului

Topologia generală

 1. Elemente de teorie a mulţimilor.

  Mulţimi numerabile. Puterea mulţimii. Mulţimi ordonate. Numere transfinite. Inducţia transfinită. ([1], cap.1-3).

 2. Spaţii metrice şi topologice.

  Spaţii topologice şi aplicaţii continue. Spaţii metrice. Baze şi ponderea spaţiului topologic. Conexitate, conexitatea liniară, axiomele de separare. Teorema lui Baire. Compactitate şi completitudine. Omeomorfism, produse directe, factorizarea spaţiilor topologice. Proprietăţile principale ale compactităţii: atingerea maximului şi minimului funcţiei continue pe un compact, păstrarea compactităţii la aplicaţiile continue, teorema lui Tihonov, teorema lui Weierstrass-Stone. Extinderi bicompacte. Spaţii paracompacte. Dimensiunea submulţimilor spaţiului euclidian. Egalitatea . Spaţii uniforme, produsul lor şi completitudinea ([1],cap.4-6; [2], cap.3-4; [3], cap.1-6).

 3. Spaţii normate şi topologice liniare.

  Spaţii funcţionale liniare topologice (spaţii de funcţii). Mulţimi convexe şi funcţionale convexe. Teorema lui Hahn-Banach ([14], cap.3).

 4. Complexe simpliciale.

  Complexe simpliciale. Echivalenţa homotopică. Clase de homotopie a aplicaţiilor. Contracţia ([4], p.I, cap.1; p.II, cap.1-4).

 5. Varietăţi topologice.

  Varietăţi topologice. Exemple simple. Condiţia de a fi spaţiu Hausdorff. Coordonate locale. Funcţii pe varietăţi. Varietăţi triangulate. Varietăţi orientabe. ([4], p.II, cap.1, 4; p.2, cap.1).

 6. Grupuri topologice.

  Definirea topologiei grupului prin baza vecinătăţilor unităţii. Subgrup, divizor normal, grup factor, homomorfism, componenta unităţii, axiomele de separare. Grupuri conexe şi total neconexe. Produs direct. Grupuri Lie. ([5], cap.3,7).

Topologia algebrică

 1. Grupul fundamental şi acoperiri

  Grupul fundamental şi invarianţa lui topologică. Grupul fundamental al circumferinţei şi al complexului simplicial (ultima fără demonstraţie). Monoconexitate. Acoperiri. Lema homotopiilor de acoperire. Grupul monodromiei acoperirii. Acoperirea universală. Acoperire şi grupul fundamental. ([4], p.II, cap. 4).

 2. Omologiile complexelor simpliciale.

  Triangulaţii şi subdiviziune baricentrică. Omologiile şi coomologiile complexelor simpliciale. Teorema despre aproximarea simplicială (fără demonstraţie). Invarianţa omotopică a grupurilor de omologii. Grupul de omologii monodimensionale şi grupul fundamental. Grupuri de omologii şi grupul fundamental al suprafeţelor bidimensionale, clasificarea suprafeţelor bidimensionale. Şirul exact al perechii ([4], p.II, cap.1,4).

 3. Spaţii fibrate.

  Axioma homotopiilor de acoperire. Spaţii fibrate local triviale. Fibraţi vectoriali. Suprafeţe secante. Grupuri homotopice ale spaţiilor topologice. ([4], p.II, cap. 4-6).

Topologia varietăţolor netede

 1. Varietăţi netede.

Aplicaţii netede, difeomorfisme, orientaţii, subvarietăţi. Exemple: suprafeţe bidimensionale, spaţii proiective, grupuri matriciale Lie, varietăţile lui Stifel şi Grassmann. Vectori tangenţi, fibraţi tangenţi. ([10], cap.5).

 • Aplicaţiile varietăţolor netede.

  Aproximarea aplicaţiilor continue şi homotopiilor cu aplicaţii şi homotopii netede. Partiţia unităţii. Lema lui Sard (formularea). Exponentul aplicaţiei şi invarianţa lui homotopică. ([4], p.II, cap.2, 3, 5).

  Geometria diferenţială

  1. Coordonatele curbelinii pe varietate şi metrica riemaniană.

   Coordonate curbelinii, lungimea curbei. Iacobianul şi diferenţiala aplicaţiei netede. Metrica riemaniană. Suprafeţe riemaniene a funcţiilor analitice. Subvarietăţi în spaţiul Euclidian şi metrica riemaniană indusă ([4], p.I, cap.1,2; p.II, cap.1).

  2. Teoria curbelor şi a suprafeţelor în spaţiu.

   Curbe netede, parametrul natural. Formule Frenet. Curbura. Torsiunea. ([4], p.I, cap.1,2).

   Prima şi a doua formă pătratică. Teorema Meusnier. Formula Euler. Direcţiile principale. Curburile principale. Curbura medie şi gausiană. ([4], p.I, cap.2).

  3. Tensori gen (p,q).

   Operaţii algebrice asupra tensorilor şi câmpurilor tensoriale. Tensori simetrici şi antisimetrici ([4], p.I, cap. 3, 4; [6], cap.1).

  4. Conexiuni afine.

   Operaţia diferenţierii covariante. Simboluri Christofel. Tensorul de torsiune, conexiuni simetrice. Conexiuni simetrice riemaniene. Tensorul de curbură Riemann, tensorul Ricci, curbura scalară. Ecuaţia translării paralele. Linii geodezice. ([4], p.I, cap. 4; [6], cap.6,7).

  Alte probleme ale geometriei

  1. Grupuri discrete şi cristalografia.

   Reţelele de puncte. Teorema Minkowski şi aplicarea ei. Cea mai densă reţea de cercuri şi sfere (bile). Cristalele ca sisteme punctuale regulate. Noţiune de grup Feodorov. Teorema Schonfliesz-Bieberbach. Clasificarea grupurilor discrete de mişcări pe plan. Poliedre regulate. ( [15], cap.5; [16], cap.2; [4], p.1, cap. 3).

  2. Bazele geometriei şi geometria Boljai-Lobacevskii.

   Axiomatica geometriei (axiomatica Hilbert). Paralelele la Boljai şi Lobacevski. Funcţia . Suprafeţele echidistante şi orisfera. Interpretările geometriei Boljai-Lobacevski. Forme spaţiale. Geometria Boljai-Lobacevski şi teoria specială a relativităţii. Programul Klein de la Erlageane. ([7], cap.2-4, 6-7, 9).

  3. Mulţimi convexe.

   Proprietăţi liniare şi tipologice a mulţimelor convexe. Proprietăţile de reper şi de separare a corpurilor. Proprietăţi extremale pentru mulţimi convexe. Proprietăţile combinatorice a mulţimilor convexe şi a învelişurilor convexe. ([17], cap. 1-4).

  Literatura de specialitate

  1. Александров П.С. Введение в теорию множеств и общую топологию. М. Наука, 1977.
  2. Александров П.С., Пасынков Б.А. Введение в теорию размерности. М., Наука, 1973.
  3. Келли Дж. Общая топология. М., Наука, 1980.
  4. Дубровин Б.А.,Новиков С.П.,Фоменко А.Г. Современная геометрия (Методы и приложения). М., Наука, ч.1 и ч.2 1986 (изд. 2), 1998 (изд. 3 переработанное).
  5. Понтрягин Л.С. Непрерывные группы. М., Наука, 1976.
  6. Рашевский П.К. Риманова геометрия и тензорный анализ. М., Наука, 1967.
  7. Ефимов Н.В. Высшая геометрия. М., Наука, 1971.
  8. Andrian-Cazacu C. ş. a. Elemente de topologie generală. Buc., Ed. Tehnică, 1969.
  9. Andrian-Cazacu C. ş. a. Topologie, categorii, suprafeţe riemaniene. Bucureşti, Ed. Acad. RSR, 1966.
  10. Teleman C. Elemente de topologie şi varietăţi diferenţiabile. Bucureşti, 1964.
  11. Teleman C. Metode şi rezultate în geometria diferenţială modernă. Bucureşti, Ed. st. şi encicl., 1979.
  12. Vrânceanu Gh. Geometrie analitică, proiectivă şi differenţială. Bucureşti, Ed. did. şi ped., 1974.
  13. Gheorghiev G.H., Miron R. Geometrie analitică şi diferenţială. V.2, Buc., 1968.

  Bibliografia suplimentară

  1. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа.
  2. Кассельс Дж. Рациональные квадратичные формы. М., Мир, 1982.
  3. Гильберт Д., Кон-Фоссен С. Наглядная геометрия. М., Наука, 1981.
  4. Рокaфеллер Р. Выпуклый анализ. М.,Мир, 1973.
  5. Кононов С.Г., Прасолов А.В. и др. Топология. Минск, 1990.
  6. Udrişte C. Geometrie diferenţială. Ecuaţii diferenţiale. Geometry Balkan Press. Bucureşti, 1997.


 •