Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

01.04.03 – Programa examenului de doctorat


Teoria oscilaţiilor

 1. Sisteme liniare şi neliniare cu un grad de libertate. Acţiunea de forţă şi parametrica asupra sistemelor liniare.
 2. Sisteme autooscilante cu un grad de libertate. Rapoartele energetice în sistemele autooscilante. Metodele de calcul a sistemelor autooscilante.
 3. Sisteme autooscilante cu două grade de libertate. Metodele de stabilizare a frecvenţei. Sincronizarea reciprocă a oscilaţiilor la două generatoare.
 4. AmplificatorI parametrici şi generatoare (cu un contur şi două contururi). Divizarea frecvenţei. Relaţiile energetice Mănli-Rou.
 5. Metodele teoriei oscilaţiilor neliniare. Analiza mişcării pe plan fazant: metoda parametrului mic; metoda Krîlov - Bogoliubov; metoda lui Hohlov (simplificarea ecuaţiei abreviate).
 6. Oscilaţii proprii şi forţate a sistemului liniar distribuite pe lungime finită. Rolul condiţiilor de frontieră. Reprezentarea oscilaţiilor forţate în formă de şir a oscilaţiilor proprii şi în formă de unde ce se propagă şi se reflectă de la capetele sistemului.
 7. Oscilaţii în sisteme periodice neomogene distribuite. Laserul ca exemplu a sistemei autooscilante distribuite. Frecvenţele oscilaţiilor. Regimurile de generare.

Radiofizica statistică

 1. Noţiunile de bază a teoriei proceselor întîmplătoare (accidentale). Metodele de descriere a proceselor accidentale staţionare şi nestaţionare.
 2. Teoria spectral-corelativă a proceselor accidentale. Teorema Viner-Hincin. Calculul densităţii spectrale.
 3. Procesele Marcov. Ecuaţia procesului Marcov şi ecuaţia Focher-Planc. Noţiune despre "zgomot alb", înlocuirea procesului real accidental prin procesul Marcov.
 4. Caracteristicele statistice a anvelopei şi fazei procesului accidental cu bandă scurtă. Funcţiile de distribuire şi corelare a anvelopei. Funcţia de distribuire a fazei.
 5. Conversia neliniară inerţială şi neinerţială a zgomotului. Detectarea cu detector inerţial. Metoda anvelopei. Metoda Kolmogorov-Focher-Planc.
 6. Zgomotul în autogeneratoare. Amplitudinea, banda şi forma liniei spectrale.
 7. Procesul Puasson. Zgomotul alice şi formula Şotchi. Concecutivităţi accidentale a impulsurilor şi densitatea lor spectrală. Zgomot termic. Varianta clasică şi cuantică a ecuaţiei Nyquist.
 8. Detectarea semnalelor din zgomot. Evaluarea parametrilor semnalelor. Filtru adaptat. Teorema Kotelinicov.
 9. Cîmpuri accidentale. Cîmpuri uniforme şi izotropice a mărimilor scalare şi vectoriale. Funcţia lor de corelaţie şi spectrele. Fluctuaţii termice în electrodinamică.
 10. Problemele opticii statistice. Coerenţa în tip şi spaţiu. Teorema Van Ţittert-Ternic.
 11. Înregistrarea undelor optice cu detectorul fotoelectric, interpretarea clasică şi cuantică. Statistica numărării impulsurilor optice şi statistica iradierii laserului.

Teoria undelor

 1. Propagarea undelor plane în mediu material. Dispersia în timp şi spaţiu. Ecuaţia generală de dispersie.
 2. Fascicole limitate şi impulsuri în mediu liniar.
 3. Reprezentarea fascicolelor de unde ca superpoziţia undelor plane. Difracţia fasciculelor. Ecuaţia parabolică. Propagarea fasciculului şi a impulsului. Difracţia Frenel şi Fraungofer. Defocalizarea grupului de unde în mediu dispersiv.
 4. Propagarea undei în mediu neliniar fără dispersie. Formarea undei de şoc.
 5. Efectele neliniare la propagarea undelor electromagnetice în mediu cu dispersie. Generarea armonicii a doua. Sincronismul fazat. Metoda de schimbare lină a amplitudinei în rezolvarea problemelor de propagare a undelor în mediu neliniar.
 6. Amplificarea şi generarea parametrică. Focusarea şi defocusarea fasciculelor de unde în mediu neliniar. Cuazioptica neliniară.
 7. Legile de bază a propagării undelor în mediu anizotropic. Proprietăţiier tenzorului permeabilităţii dielectrice în cristale. Unde normale în mediu cristalin şi magnetoactiv. Polarizarea undelor normale.
 8. Undele electromagnetice în ghid de unde şi în structuri periodice. Ghid de unde scurte. Ghid dielectric optic. Principiul de elaborare a antenelor, armonicele spaţiale în structuri periodice.

Radiofizica cuantica

 1. Interacţiunea cîmpului electromagnetic cu substanţele (aproximaţie dipol). Tenzorii liniari şi neliniari a susceptibilităţii dielectrice. Teorema fluctuaţiei şi disipării.
 2. Teoria semiclasică a iradiării. Probabilitatea proceselor de iradiere a fotonilor. Tranziţiile spontane şi induse. Interacţiunea coerentă a sistemului de două nivele cu iradiere: ecoul fotonilor; transparenţa autoindusă.
 3. Forma şi intensitatea liniei spectrale. Forma liniilor spectrale a gazelor atomare şi moleculare. Tranziţiile electronice, oscilante şi de rotire. Regula de selecţie. Lărgirea uniformă şi neuniformă a liniei spectrale. Lăţimea naturală, lărgirea Doppler şi de ciocnire. Timpul longitudinal şi transversal de relaxare.
 4. Lărgirea liniilor spectrale a zonelor active în cristal, noţiune despre structura zonelor energetice a corpurilor solide, tranziţiile optice în semiconductoare. Principiile de lucru a aparatelor cuantice.
 5. Generator molecular. Ecuaţia cîmpului în generatorul cuantic. Rezonatorul de unde scurte. Regimul unei mode. Standardele cuantice de frecvenţă (timp).
 6. Amplificatoare paramagnetice de unde scurte cu rezonator şi cu undă progresivă.
 7. Rezonator optic (Fabri-Pero, confocal, concentric, nestabil). Oscilaţii longitudinale şi transversale, spectrul frecvenţelor şi divergenţa fasciculului. Factorul de calitate. Antenele şi receptoarele pentru măsurarea radiaţiei cosmice.
 8. Construcţia şi parametrii laserului: 1) sistema cu trei nivele; 2) sistema cu patru nivele; 3) lasere cu gaze; 4) lasere cu semiconductoare. Regimurile de lucru a laserului. Metodele de stabilizare a frecvenţei.

Propagarea undelor radio

 1. Unde plane, cilindrice şi sferice. Viteza propagării undelor. Viteza de grup şi de fază. Relaţiile dintre cîmpul magnetic şi electric a undei plane. Inpedanţa mediului. Sintezarea undelor cilindrice şi sferice pe baza undelor plane.
 2. Structura sistemelor de radiocomunicaţii spaţiale. Propagarea undelor radio în spaţiul liber şi în prezenţa suprafeţelor reflectoare şi de difuzie. Diapazonul undelor radio. Principiile de calcul a liniei de radiocomunicaţie spaţiale cu parametrii constanţi şi variabili a mediului înconjurător.
 3. Bazele teoriei antenelor. Legile de bază a iradierei undelor radio. Puterea în punctul de recepţie. Ecuaţiile de bază în radiocomunicaţie şi radiolocaţie. Surse de zgomot în diferite intervale a frecvenţelor radio.
 4. Propagarea undelor de asupra suprafeţei plane a Terei. Formulele de interferenţă. Acţiunea înălţimii antenei asupra structurii spaţiale a cîmpului undei radio. Ecuaţia pătrată a lui Vvedenschii. Zonele lui Frenel.
 5. Acţiunea curburii suprafeţei Terei asupra modului de propagare a undelor radio. Traseuri închise şi deschise. Ecuaţiile de difracţie a lui Vvedenschii şi Foc.
 6. Refracţia undelor radio în troposferă. Structura troposferei. Indicele de refracţie în troposferă şi gradienţii lui. Dependenţa indicelui de refracţie de parametrii meteo. Traiectoria fasciculului în atmosfera cu straturi. Unghiul de refracţie. Formarea ghidurilor atmosferice. Concepţia razei echivalente a Terei.
 7. Propagarea undelor radio în ionosferă. Structura şi parametrii de bază a ionosferei. Frecvenţele critice. Reflecţia undelor radio de la ionosferă. Caracteristica înălţime-frecvenţă (ionograma) ionosferei. Absorbirea undelor radio în ionosferă.
 8. Particularităţile propagării undelor radio în spaţiul cosmic şi atmosferele planetelor. Caracteristica mediului cosmic. Metodele radiofizice de sondare a atmosferelor planetelor. Efectul refracţiei critice.
 9. Propagarea undelor radio în mediu cu neomogenităţi accidentale. Difuzia undelor radio pe neomogenităţi atmosferice. Caracteristicile statistice ale mediului neomogen. Metodele de rezolvare a problemelor propagării undelor radio în mediu cu coeficient de refracţie fluctuant (geometria optică, excitaţii mici, ecuaţia parabolică). Funcţiile de corelare a variaţiilor accidentale a parametrilor atmosferei şi a semnalului recepţionat.
 10. Particularităţile propagării undelor radio de diferită frecvenţă (lungi, medii, scurte, metrice) în ionosferă şi troposferă. Zonele de tăcere. Atenuarea în diferite intervale de frecvenţă. Acţiunea ciclului de 11 ani a activităţii Soarelui asupra condiţiilor de propagare a undelor radio. Acţiunea perturbărilor geomagnetice asupra condiţiilor de propagare a undelor radio.
 11. Particularităţile propagării undelor milimetrice şi optice. Absorbirea în hidrometeori. Absorbirea moleculară. Metodele de calcul a liniei de radiocomunicaţie în intervalele de unde milimetrice şi optice. Noţiunile de bază a radiometeorologiei.

Radioelectronica şi radiotehnica

 1. Elementele teoriei semnalelor radiotehnice. Clasificarea semnalelor. Reprezentarea dinamică a semnalelor. Metodele geometrice în teoria semnalelor. Teoria semnalelor ortogonale.
 2. Analiza spectrală a semnalelor. Proprietăţile de bază a transformării Fourier. Transformarea Laplas. Spectrul energetic. Analiza corelativă a semnalelor. Funcţia autocorelativă a semnalului discret. Reprezentarea spectrală a proceselor staţionare accidentale.
 3. Semnale modulate. Semnale modulate liniar: cu bandă laterală dublă, cu bandă laterală unică, în amplitudine. Metodele de producere a semnalelor cu modulaţie de frecvenţă. Demodularea semnalelor.
 4. Semnale cu spectru limitat. Model matematic. Teorema lui Cotelinicov. Transformarea Gilbert.
 5. Acţiunea semnalelor asupra sistemelor liniare. Caracteristicile de impuls şi de frecvenţă a sistemelor liniar staţionare. Sisteme liniare dinamice. Metoda spectrală de analiză a semnalelor în sisteme liniare. Transformarea semnalelor în circuite liniare parametrice.
 6. Transformarea semnalelor în circuite radiotehnice neliniare. Analiza funcţionării amplificatoarelor. Teoria reacţiei. Acţiunea semnalelor staţionare accidentale asupra circuitelor neinerţiale neliniare.
 7. Elementele teoriei filtrelor pasive şi active. Funcţiile de transfer de ordinul 2 ale reţelelor active tip: trece-jos; trece-sus; trece-bandă; opreşte-bandă. Filtre controlate digital. Realizarea algoritmului filtrului digital. Caracteristicile Butterworth, Cebîşev şi Bessel.
 8. Sisteme autooscilante. Funcţia de transfer a sistemului liniar cu reacţie. Stabilitatea circuitelor oscilatoare. Oscilatoare în regim de semnal mic şi semnal mare.
 9. Elemente ale teoriei informaţiei. Măsura informaţiei. Entropie. Definiţia şi proprietăţile entropiei lui Shannon în axiomatica lui Hincin. Surse de informaţie şi canale de transmisiune a informaţiei (discrete şi continue). Codarea surselor de informaţie. Teoremele de bază (Shannon-Millan, Shannon-Fano). Lema fundamentală a lui A. Feinştein. Modele de codare pentru canale fără şi cu perturbaţii (coduri grup, ciclice, Reed-Muller, convoluţionale).
 10. Recepţia optimală a semnalelor. Tipuri de recepţie optimală. Estimarea parametrilor semnalului şi formei de undă. Aparate de recepţie (radio, TV, optice, etc.).

Literatura de specialitate

 1. Мандельштам А.И. Лекции по колебаниям. – М.: Наука, 1972.
 2. Рытов С.М. Введение в статистическую радиофизику. – М.: Наука, 1976.
 3. Гинзбург В.Л. Распространение электромагнитных волн в плазме. – М.: Физматгиз, 1960.
 4. Ярив А. Квантовая электроника и нелинейная оптика. – М.: Сов. радио, 1973.
 5. Пантел Р., Путхов Г. Основы квантовой электроники., – М.: Мир, 1972.
 6. Гольдштейн А.Д., Зернов Н.В. Электромагнитные поля и волны. – М.: Сов. радио, 1971.
 7. Долуханов М.П. Распространение радиоволн. – М.: Связь, 1972.
 8. Яковлев О.И. Распространение радиоволн в солнечной системе. – М.: Сов. радио, 1974.
 9. Radiotehnica (coordonator Ed.Nicolau). – Bucureşti, Tehnica, vol. I, II, III, 1989.
 10. Măsurări electronice (coordonator Ed.Nicolau). – Bucureşti, Tehnica, 1979.
 11. Альперт Я.Л. Распространение радиоволн и ионосфера. – М.: АН СССР, 1960.
 12. Филипп Н.Д. Ракурсное рассеяние УКВ среднеширотной ионосферой. – Кишинев. Штиинца, 1980.
 13. Филипп Н.Д. Рассеяние радиоволн анизотропной ионосферой. – Кишинев. Штиинца, 1974.
 14. Блаунштейн Н.Ш., Ораевский В.Н., Ружин Ю.Я., Филипп Н.Д. Эволюция искуственных неоднородностей в ионосфере Земли. – Кишинев. Штиинца, 1986.
 15. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. М.: Высш.шк., 1988.
 16. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. –М.: Мир. 1983. 512 с.
 17. Гершензон Е.М., Полянина Г.Д., Соина Н.В. Радиотехника. –М.: Просвещение. 1986. 320 с.
 18. Филипп Н.Д., Блаунштейн Н.Ш., Ерухимов Л.М., Иванов В.А., Урядов В.П. Современные методы исследования динамических процессов в ионосфере. –Кишинев. Штиинца. 1991. 288 с.
 19. Вертоградов Г.Г., Мятежников Ю.П., Урядов В.П., Розанов С.В. Комплексное экспериментальное оценивание характеристик распространения ВЧ волн на среднеширотных трассах различной протяженности и ориентации. // Изв. вузов Радиофизика. 2004, т.47, №1, с.15-32.
 20. Плохотнюк Е.Ф. Современные методы исследования нелинейных эффектов при взаимодействии мощных коротковолновых радиоволн с ионосферой. //Analele ştiinţifice ale Universităţii „A.Russo”. a. Matematică, Fizică, Tehnică. –Bălţi. US „A.Russo”. 1995. T. XVIII. P. 101-119.
 21. Plohotniuc Eugen, Diozu Ghenadie. Separarea semnaluilui util din semnal distorsionat. //Analele ştiinţifice ale Universităţii „A.Russo”. a. Matematică, Fizică, Tehnică. –Bălţi. US „A.Russo”. 2001. T. XIX. P. 71-81.
 22. Насыров А.М. Рассеяние радиоволн анизотропными ионосферными неоднородностями. Изд. Казанского университета. 1991, 150с.