Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


01.04.03 – Radiofizică


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Fizico-matematice

Formula specialităţii
Radiofizica este un domeniu al ştiinţei care îşi propune pentru cercetare teoretică şi experimentală procesele fundamentale de generare, amplificare, conversie, interacţiune cu mediul înconjurător, emisie, propagare şi recepţie a undelor electromagnetice, acustice şi de altă natură, inclusiv metodele de prelucrare a informaţiei, teoria şi practica generării, amplificării şi conversiei semnalelor în aparatajul radioelectronic (analogic şi digital).

Direcţii de cercetare

 1. Teoria oscilaţiilor
  Oscilaţii proprii şi forţate în sisteme distribuite. Teoria oscilaţiilor în sisteme dinamice. Propagarea, interacţiunea şi conversia undelor în medii neliniare. Aplicarea metodelor teoriei oscilaţiilor în procesele generării, recepţiei şi conversiei semnalelor.
 2. Electrodinamica
  Emisia, propagarea şi difracţia undelor electromagnetice în diverse medii. Electrodinamica mediilor anizotrope, neuniforme şi neliniare. Unde în medii cu dispersie. Undele în medii anizotrope şi girotrope. Undele în liniile de transmitere uniforme şi neuniforme. Principiile fizice de funcţionare ale antenelor.
 3. Radiofizica statistică
  Statistica proceselor ondulatorii şi sistemelor oscilante. Zgomotul în sisteme cuantice clasice. Propagarea undelor în medii neuniform accidentale. Proprietăţile statistice ale semnalelor radio la propagare prin medii naturale. Zgomotul radio de provinienţă naturală şi artificială.
 4. Propagarea undelor radio
  Propagarea undelor radio în plasmă. Fluctuaţii şi zgomot în plasmă. Fenomene electromagnetice neliniare în plasmă. Fizica plasmei a corpurilor solide. Cercetări radifizice a ionosferei şi atmosferei neutre. Sondarea ionosferei, Pămîntului şi corpurilor cosmice. Propagarea undelor radio în ionosferă, stratosferă şi troposferă. Propagarea undelor radio în spaţiul cosmic şi atmosferele planetelor. Metode radiofizice de cercetare a substanţelor solide, lichide şi gazoase.
 5. Metodele optice de prelucrare a informaţiei
  Metode de recunoaştere a imaginilor. Bazele fizice ale holografiei. Radioholografia. Principiile elaborării sistemelor radio-optice în banda undelor milimetrice.
 6. Acustica, inclusiv hidroacustica
  Procese fizice de generare, conversie şi recepţie ale semnalelor acustice. Propagarea undelor acustice în medii neuniforme şi anizotrope. Fizica elaborării sistemelor acusticoelectronice.
 7. Radiofizica cuantică
  Interacţiunea undelor radio şi undelor optice cu substanţe solide, lichide şi gazoase. Metode teoretice şi experimentale de cercetare a metodelor generării, amplificării şi conversiei oscilaţiilor în sisteme cuantice. Amplificatori şi generatori cuantici. Standardele cuantice de frecvenţă. Optica neliniară. Radiospectroscopia.
  Specialităţi adiacente:
  Specialităţi complementare:

  Delimitările de specialităţi adiacente
  Soluţionarea obiectivelor investigaţionale la specialitatea 01.04.03 - Radiofizică necesită utilizarea metodelor specifice unor specialităţi adiacente: aparate şi metode ale experimentului fizic; fizica teoretică şi matematică; electronică fizică; procese fizice în gaze şi în plasmă; fizica fenomenelor electrice şi magnetice; fizică atomică şi moleculară; radionehnică teoretică; radiolocaţie şi radionavigaţie; antene şi instalţii de frecvenţă înaltă; sisteme, reţele şi dispozitive de telecomunicaţii; sisteme şi dispozitive radioelectronice; sisteme şi dispozitive optoelectronice de telecomunicaţii şi de prelucrare a informaţiei; modelare matematică.Metodele de cercetare şi apratajul folosit în cadrul radiofizicii şi specialităţilor adiacente sunt, în mare parte, identice şi se îmbină în dependenţă de domeniul de aplicare.

  Radiofizica se deosebeşte de specialităţile adiacente, în primul rând, prin obiectul investigaţional şi subiectul cercetării. Drept obiect de cercetare al radiofizicii sunt procesele cu caracter fundamental în următoarele domenii: generarea, emisia şi detectarea semnalelor electromagnetice şi acustice; propagarea undelor electromagnetice şi acustice în diverse medii; interacţiunea undelor electromagnetice şi acustice cu substanţele; sisteme electronice oscilante şi autooscilante; teoria şi practica generării, amplificării şi conversiei semnalelor în aparatajul radioelectronic (analogic şi digital).

  Tezele de doctorat la interferenţa specialităţii „Radiofizică" cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu introducerea specialiştilor din domeniile adiacente, în corespundere cu „Regulamentul cu privire la conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova”, în Consiliul Specializat la specialitatea 01.04.03 – Radiofizica.

  Autorii:

  Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

  Autorii:
  1. Filip Nicolae, doctor habilitat în fizică şi matematică, profesor universitar, şef catedră Electronică şi Informatică, US „A.Russo”
  2. Plohotniuc Eugeniu, doctor în fizică şi matematică, conferenţiar universitar, şef catedră Informatică Aplicată şi Tehnologii Informaţionale, US „A.Russo”

  Recenzenţi:

  1. Catedra Electronică şi Informatică, US „A.Russo”
  2. Băncilă Simion, doctor în fizică şi matematică, conferenţiar universitar, prorectorul pentru studii, US „A.Russo”