Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

01.05.05 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

În Program sunt specificate compartimentele şi temele în vederea pregătirii şi susţinerii examenului de doctorat la specialitatea 01.05.05 „Sisteme informaţionale”. Doctoranzii şi competitorii trebuie:
 1. să cunoască: bazele teoretice ale informaticii; arhitectura, componentele, sistemul de programe şi principiile de funcţionare a calculatoarelor numerice; programării calculatoarelor; structurile de date; crearea bazelor de date; elemente de inteligenţa artificială; structura, tehnologiile, funcţionarea reţelelor de calculatoare; elaborarea, implementarea, dezvoltarea şi eficienţa aplicaţiilor şi sistemelor informatice; organizarea şi oferirea serviciilor informatice; securitatea informaţiei în aplicaţiile, sistemele şi serviciile informatice; aspectele edificării societăţii informaţionale;
 2. să cunoască fundamentele teoretice şi logica programării calculatoarelor, tehnologiile de rezolvare a problemelor asistată de sistemele de calcul;
 3. să cunoască conceptual aplicaţiile informatice larg utilizate în diverse activităţi, inclusiv: activităţile de birou; grafică; proiectare asistată; cercetare, modelare şi optimizare; contabilitate;
 4. să cunoască tehnologiile informatice avansate utilizate în activităţile economice;
 5. să poată folosi mijloacele informatice la rezolvarea problemelor din domeniul de specializare şi elaborarea aplicaţiilor şi sistemelor informatice.

Conţinutul cursului

 1. Informaţia-informatica
  1. Informaţia: noţiune, clasificare, proprietăţi. Aprecierea cantităţii informaţiei. Resurse informaţionale. Informaţia ca resursă a societăţii şi obiect al proprietăţii intelectuale.
  2. Informatica: noţiune, caracterizare ca ştiinţă şi sector al economiei, rol în progresul tehnico-ştiinţific şi creşterea economică.
  3. Reprezentarea informaţiei. Suporturi de informaţie, inclusiv suporturile de date. Codificarea informaţiei. Reprezentarea internă a datelor numerice.

 2. Bazele teoriei sistemelor
  1. Sistem: noţiune, componente, element, legături-dependenţă, subsistem, stare, conduită, echilibru, stabilitate, dezvoltare.
  2. Clasificarea sistemelor. Structura sistemelor.
  3. Sisteme ierarhice. Sisteme stratificate.
  4. Analiza sistemelor: coordonarea, acordarea, modificarea, dezagregarea, agregarea.
  5. Sisteme om-maşină.
  6. Abordări şi tehnologii de elaborare a sistemelor complexe.

 3. Bazele teoriei algoritmilor
  1. Algoritm: noţiune, proprietăţi, tehnici de reprezentare, structuri algoritmice fundamentale.
  2. Maşina Turing, problema decidabilităţii.
  3. Complexitatea algoritmilor, clasele de complexitate.
  4. Calculabilitatea algoritmilor. Funcţii primitiv recursive. Mulţimi recursive şi recursiv enumerabile.

 4. Calculatoarele numerice
  1. Calculatoarele numerice: noţiune, evoluţie, generaţii, clasificare. Structura şi funcţionarea calculatoarelor electronice. Componente de bază: unitatea centrală, memoria internă, memoria externă, unităţi de interfaţă, magistrale, unităţi periferice. Forme de utilizare a calculatoarelor.
  2. Noţiune de program. Sistemul de programe al calculatoarelor numerice: noţiune, structura. Sistemul de programe de bază: noţiune, sisteme de operare, programe utilite. Sistemul de programare. Programe aplicative.
  3. Calculatoare multiprocesor: noţiune, clasificare, arhitecturi.
  4. Calculatoarele personale: noţiune, destinaţie, structura şi componentele de bază. Întreţinerea şi aspecte de folosire a PC, securitatea antiviruşi.
  5. Calculatoare-servere: noţiune, destinaţie, clasificare. Forme constructive: piedestal, şasiu, blade, caracterizare comparativă.
  6. Virtualizarea calculatoarelor.

 5. Sisteme de operare
  1. Sisteme de operare: destinaţie, funcţii de bază, clasificare, structura, componente.
  2. Gestiunea proceselor, procesarea întreruperilor, gestiunea memoriei, planificarea funcţionării procesorului.
  3. Sistemul de fişiere: noţiune, tipuri, distribuirea spaţiului de memorie disc între fişiere, optimizarea accesului. Securitatea informaţiilor în cadrul sistemului de fişiere.
  4. Aspectele de securitate în cadrul sistemelor de operare.
  5. Sistemul de operare Windows 2000: caracteristică generală, structura.
  6. Sistemul de operare Windows XP: caracteristică generală, particularităţi de utilizare comparativ cu utilizarea sistemului Windows 2000, structura.
  7. Sistemul de operare LINUX: caracteristică generală, structura.

 6. Programarea calculatoarelor
  1. Noţiune de program. Sistemul de programe al calculatoarelor numerice: noţiune, structura. Sistemul de programe de bază: noţiune, sisteme de operare, programe utilite. Sistemul de programare. Limbaje de programare: noţiune, clasificare. Programe aplicative.
  2. Etapele rezolvării problemelor cu folosirea calculatoarelor.
  3. Tehnologii de programare: structurată, procedurală, modulară, orientată pe obiecte. Programarea orientată pe obiecte. Noţiunile de clasă, moştenire şi polimorfism ale programării orientate pe obiecte. Exemple.
  4. Limbaje de programare: noţiune, clasificare, exemple, caracterizare comparativă.
  5. Limbaje de programare funcţională şi logică. Entităţile unui limbaj de programare logică. Structura programului. Termenii.
  6. Strategia şi mecanismele de rezolvare a problemelor în limbajele de programare logică. Schimbarea semanticii procedurale cu ajutorul predicatului „tăierea”. Ipotezele lumii închise şi cele ale lumii deschise.
  7. Programarea documentelor structurate: documente structurate; limbaje de marcare SGML, XML; aplicaţii de generare şi procesare a fişierelor xml conforme recomandărilor SOAP, WSDL, UDDI.

 7. Structuri de date
  1. Noţiune de pointer. Utilizarea pointerilor în limbajele de programare. Înlănţuiri de pointeri (FIFO, FILO). Înlănţuiri n-dimensionale.
  2. Noţiune de arbori. Arborii binari. Arbori n-dimensionali. Operaţiile fundamentale asupra arborilor binari. Deplasarea în arbori (în lărgime şi adâncime).
  3. Sortarea datelor. Tipurile de algoritmi de sortare a datelor şi caracteristicile lor.

 8. Baze de date
  1. Date şi metadate în sistemele informatice, destinaţia metadatelor.
  2. Baze de date: noţiune, structura şi componente. Obiectele bazei de date. Tabelele ca forma principală de prezentare a datelor.
  3. Modelele logice de date: ierarhic, reţea, relaţional. Etapele de proiectare a unei baze de date.
  4. Trei proprietăţi ale bazelor de date: schema universală, proprietatea joncţiunii fără pierderi şi conservarea constrângerilor de integritate.
  5. Anomaliile în baza de date şi eliminarea lor. Formele normale. Legătura dintre formele normale şi constrângerile de integritate.
  6. Tipuri de constrângeri de integritate. Rolul lor. Reguli de inferenţă. Noţiunile de corectitudine şi completitudine a unei mulţimi de reguli de inferenţă.
  7. Algoritmii de aducere a bazei de date la forma normală trei prin descompunere şi prin sinteză. Dezavantajele acestor algoritmi şi tratarea lor.
  8. Baze de date dinamice.
  9. Baze de date distribuite.
  10. Sisteme de gestiune a bazelor de date (SGBD): noţiune, funcţii, structura, componente şi funcţionare. Limbajul SQL de manipulare cu bazele de date. Versiuni concrete ale limbajului SQL. Categoriile de comenzi SQL.
  11. Mijloacele CASE de elaborare a bazelor de date.
  12. Administrarea bazelor de date.
  13. SGBD moderne: caracterizare comparativă.
  14. Particularităţile tehnologiilor sistemelor de căutare a textelor. Indexarea documentelor în sistemele de căutare a textelor. Modele vectoriale de căutare.
  15. Estimarea eficacităţii sistemelor de căutare a informaţiei şi metodele de îmbunătăţire a acesteia.

 9. Inteligenţa artificială
  1. Inteligenţa artificială: noţiune, cunoştinţe, modele de reprezentare a cunoştinţelor, acumularea cunoştinţelor.
  2. Baze de cunoştinţe.
  3. Tehnici exhaustive şi consistente de rezolvare a problemelor de satisfacere a constrângerilor.
  4. Rezolvarea problemelor prin metode de căutare oarbă în spaţiul de stări.
  5. Tehnici euristice de căutare a soluţiilor în spaţiul de stări. Exemple de euristici.
  6. Clasificarea limbilor naturale şi etapele de prelucrare. Instrumente: automatele finite şi gramatici formale.
  7. Reprezentarea cunoştinţelor prin reţele semantice, cadre şi scripte.
  8. Algoritmii genetici. Originea, conceptele fundamentale şi convergenţa.

 10. Reţele de calculatoare
  1. Reţele de calculatoare: noţiune, transferul de date, clasificare, caracteristici de bază.
  2. Reţelele de transfer date: noţiune, structuri topologice, tehnologii de comutare, mediile de transfer date.
  3. Reţelele locale de calculatoare: noţiune, generaţii, componente de bază, metode de acces la mediu, tehnologii moderne.
  4. Asigurarea veridicităţii transportului de date în reţelele de arie largă.
  5. Modelele arhitecturale de reţea OSI ISO şi TCP/IP.
  6. Dirijarea în reţele de calculatoare: noţiune, metode. Protocoalele OSPF şi RIP.
  7. Tehnologii avansate pentru reţele de arie largă: ISDN, Frame Relay, ATM, MPLS şi GMPLS.
  8. Familia de reţele locale Ethernet: Ethernet, FastEthernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet.
  9. Servicii în reţelele de calculatoare. Internet: caracterizare generală.

 11. Tehnologii de procesare a informaţiei
  1. Tehnologia informaţională ca sistem. Caracteristica calitativă a tehnologiei informaţionale. Criteriile calităţii, restricţii.
  2. Bazele estimării soluţiilor de proiect în domeniul elaborării tehnologiilor informaţionale. Alegerea variantei optime a procesului tehnologic informaţional în baza multor criterii şi restricţii.
  3. Reprezentarea grafică a procesului tehnologic informaţional. Schemele procesului tehnologic informaţional. Standardele şi mijloacele de reprezentare grafică.
  4. Tehnologii informaţionale centralizate şi descentralizate. Principiul de corelare dintre nivelele de centralizare şi descentralizare.
  5. Tehnologia neformularistă în sistemele informatice. Esenţa, starea şi condiţiile realizării.
 12. Aplicaţii informatice
  1. Aplicaţii informatice: noţiune, componente, etapele creării, ciclul de viaţă, eficienţa.
  2. Clasificarea aplicaţiilor informatice, exemple.
  3. Aplicaţii informatice de birotică: caracterizare generală, exemple.
  4. Aplicaţii informatice de grafică: caracterizare generală, exemple.
  5. Aplicaţii informatice de prezentări: caracterizare generală, exemple.
  6. Aplicaţii informatice de matematică şi optimizare: caracterizare generală, exemple.
  7. Aplicaţii informatice de statistică: caracterizare generală, exemple.
  8. Aplicaţii informatice de proiectare asistată de calculator: caracterizare generală, exemple.
  9. Aplicaţii informatice de simulare şi jocuri de afaceri: caracterizare generală, exemple.
  10. Aplicaţii informatice de contabilitate: caracterizare generală, exemple.
  11. Problema sporirii fiabilităţii şi stabilităţii aplicaţiilor informatice. Analiza cauzelor apariţiei erorilor în aplicaţiile informatice la toate etapele ciclului de viaţă a aplicaţiilor informatice.
  12. Metode de sporire a fiabilităţii aplicaţiilor informatice. Modele de fiabilitate a aplicaţiilor informatice.
  13. Metode de testare a aplicaţiilor informatice: structurale şi funcţionale.
 13. Sisteme informatice şi elaborarea lor
  1. Sisteme informatice: noţiune; clasificare; obiective; structura funcţională şi organizatorică.
  2. Principii, strategii, metode şi tehnologii de proiectare a sistemelor informatice.
  3. Etape în ciclul de viaţă al unui sistem informatic. Componenţa şi esenţa lucrărilor la fiecare din etapele ciclului de viaţă al unui sistem informatic. Gestiunea proiectării sistemelor informatice.
  4. Limbajul unificat de modelare UML: caracteristici generale, modele şi metamodele, notări folosite, asistarea informatică a modelării.
  5. Proiectarea conceptuală a unui sistem informatic.
  6. Proiectarea bazei informaţionale a unui sistem informatic.
  7. Proiectarea de detaliu a unui sistem informatic.
  8. Gestiunea proiectelor sistemelor informatice: noţiuni de bază, pregătirea iniţială a proiectului, estimarea riscurilor de proiect, planificarea timpului proiectului, gestiunea costurilor proiectului, gestiunea calităţii proiectului, gestiunea resurselor umane, gestiunea achiziţiilor necesare derulării proiectului.
  9. Sisteme informatice microeconomice.
  10. Sisteme informatice de producţie integrate.
  11. Sisteme informatice macroeconomice: clasificare, exemple.
  12. Implementarea sistemelor informatice. Etape şi participanţii implementării sistemelor informatice.
  13. Eficacitatea sistemelor informatice.
  14. Tendinţe în crearea/dezvoltarea sistemelor informatice.
 14. Sisteme informatice inteligente
  1. Sisteme informatice inteligente: noţiune, particularităţi, clasificare.
  2. Sisteme informatice cu interfaţă inteligentă.
  3. Sisteme expert: noţiune, clasificare.
  4. Sisteme neuronale.
  5. Tehnologii de păstrare şi analiză a informaţiilor corporative: OLAP (On-line Analitical Processing), Data Mining.
 15. Servicii informatice
  1. Servicii informatice: noţiune, clasificare, ciclul de utilizare.
  2. Forme de organizare a serviciilor informatice. Principii de organizare a antreprenoriatului informatic.
  3. Resursele informatice, inclusiv globale. Managementul informaţional.
  4. Piaţa produselor şi serviciilor informatice. Marketingul informaţional.
  5. Orientările de bază privind perfecţionarea serviciilor informatice.
  6. Aspectele de eficienţă a serviciilor informatice.
 16. Securitatea şi protecţia aplicaţiilor, sistemelor şi serviciilor informatice
  1. Securitatea informaţiei. Surse de pericol pentru aplicaţiile, sistemele şi serviciile informatice (în continuare SI).
  2. Viruşii informatici: noţiune, clasificare. Utilite antiviruşi.
  3. Metode şi mijloace de protecţie a informaţiei în SI.
  4. Ziduri de protecţie Firewall.
  5. Sisteme criptografice de securizare a informaţiei.
  6. Sisteme criptografice cu chei publice.
  7. Semnătura numerică: noţiune, esenţă, utilizare.
  8. Protecţia proprietăţii intelectuale.
 17. Societatea informaţională-societatea cunoaşterii
  1. Societatea informaţională-societatea cunoaşterii: noţiune, istoric.
  2. iEconomia: caracterizare generală.
  3. Problema edificării societăţii informaţionale în Republica Moldova.
  4. Strategia edificării societăţii informaţionale în Republica Moldova.
  5. iGuvernarea: esenţă, particularităţi, acţiuni.
  6. iAfacerile: noţiune, avantaje, dezavantaje, condiţii necesare.
  7. iAfacerile în Republica Moldova: stare de lucruri, particularităţi, rol şi perspective de dezvoltare.
  8. Modele de i-afaceri: B2B, B2C etc.
  9. iMagazine, i-licitaţii.
  10. Sisteme de i-plăţi.

Literatura de specialitate

 1. Roşca I.Gh. ş.a. Informatica. - Bucureşti: Editura ALL, 1999.
 2. Gnilic-Micu B. ş.a. Algoritmi în programare. - Bucureşti: Editura ASE, 2002.
 3. Bolun I., Covalenco I. Bazele informaticii aplicate. Ediţia a 3-a. Iaşi: Editura BONITAS, 2005. - 727 p.
 4. Lucanu D. Structuri de date şi algoritmi. - Iaşi: Universitatea A.I.Cuza, 2002.
 5. Tanenbaum A. Operation systems. Prentice-Hall, 2005.
 6. Dodescu Gh. Sisteme de operare UNIX şi Windows. - Bucureşti, 2003.
 7. Zota R. Sisteme de operare pentru reţele de calculatoare. - Bucureşti, 2002.
 8. Schildt H. C++ manual complet. Editura Teora. - Bucureşti, 1999.
 9. Cotelea V. Programarea în logică. – Chişinău: Editura Nestor, 2000.
 10. Cotelea V. Baze de date relaţionale: рroiectarea logică. – Chişinău: Editura ASEM, 1997.
 11. Russel S., Norvig P. Artificial Intelligence: a Modern Approach. – New Jersey: Prentice Hall, 2003.
 12. Cârstoiu D. Sisteme expert. – Bucureşti: Editura ALL, 1994.
 13. Tannenbaum A. Reţele de calculatoare. – Bucureşti: Teora, 2004.
 14. N.Tomai. Reţele de calculatoare: structuri, programare, aplicaţii. - Cluj-Napoca: RISOPRINT, 2002.
 15. I.Costaş. Tehnologia prelucrării automatizate a informaţiei economice. - Chişinău: Editura ASEM, 2006.
 16. I.Costaş. Grafica proceselor de calcul. Chişinău: Editura ASEM. 2006.
 17. Davidescu N. Proiectarea sistemelor informatice prin limbajul UML. – Bucureşti: Editura ALL BECK, 2003.
 18. Sabau Gh., Lungu I,. Bodea C, Velicanu M., s.a. Proiectarea sistemelor informatice economice. – Bucureşti: Editura INFOREC, 2003.
 19. Zaharie D., Roşca I., Proiectarea obiectuală a sistemelor informatice. – Bucureşti: Editura Dual Tech, 2002.
 20. Bodea C., Sabău Gh., Posdarie E. Sisteme informatice. Analiză şi proiectare orientate obiect utilizând UML. – Bucureşti: Editura INFOREC, 2001.
 21. A.Purnuş, N.Ene. Project 4.0 în managementul proiectelor cu aplicaţii. - Bucureşti: Editura Tehnica, 1997.
 22. Costaş I., Chirev P., Zacon T. Infrastructura informaţională în Republica Moldova. – Chişinău: Tipografia centrală, 2001.
 23. Ivan I., Noşca Gh., Capisizu S., Popa M. Managementul calităţii aplicaţiilor informatice. – Bucureşti: Editura ASE, 2006.
 24. Ghilic-Micu B., Stoica M., E-activităţile în societatea informaţională. – Bucureşti: Editura economică, 2002.
 25. Orzan Gh., “Cybermarketing – Marketing pe INTERNET”. – Bucureşti: Editura Expert, 2003.

Bibliografie suplimentară

 1. Roşca I.Gh., Apostol C.-G., Zamfir G., Bodea C.-N. Informatica instruirii. - Bucureşti: Editura Economică, 2002.
 2. Oprean D., Racoviţan D., Oprean V. Informatica de gestiune şi managerială. – Oradea: Eurounion, 1995.
 3. Jamsa K. C++ manualul începătorului. – Bucureşti: Editura Teora, 1999.
 4. Kan S.H. Metrics and Models in Software Quality Engineering. - New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2003.
 5. Galin D. Software Quality Assurance from theory to implementation. – Edinburgh: Pearson Education, 2004.
 6. Salus P. Functional and Logic Programming Languages. Macmillan Technical Publishing, 1998.
 7. Ramakrishnan R., Gehrke J. Database Management Systems. Second Edition, McGraw-Hill Higher Education, 2000.
 8. Jurafsky D., Martin J.H. Speech and Language Processing. - New Jersey: Prentice Hall, 2000.
 9. Ginsberg M.. Essentials of Artificial Intelligence. – San Mateo: Morgan Kaufmann Publishers, 1993.
 10. Bratko I. PROLOG Programming for Artificial Intelligence. Third edition. Pearson Education Limited, 2001.
 11. I.Bolun. Inţiere în reţele. Internet. – Chişinău: Editura ASEM, 1997.
 12. Rosca I.I.,Zaharie D., “Proiectarea sistemelor informatice de gestiune”. - Bucuresti, 2002.
 13. Lungu I., Sabău Gh. Proiectarea SI economice. - Bucureşti, 2000.
 14. Stanciu V. Proiectarea sistemelor informatice de gestiune. – Bucureşti: CISON, 2000.
 15. Oprea D. Analiza şi proiectarea sistemelor informaţionale economice. – Bucureşti: POLIROM, 1999.
 16. Laudon K.C., Laudon J.P. Management Information Systems Managing the Digital Firm. – New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2006.
 17. Constantine L.L. Fundamentals of Object-Oriented Design in UML. – New York: Dorset House Publishing, 2000.
 18. Olson J.E. Data Quality: the Accuracy Dimension. – San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 2003.
 19. Futrell R.T., Shafer D.F., Shafer L.I. Quality Software Project Management. – Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002.
 20. Management des projets informatiques. Manuel du chef de projet. - Paris: AFNOR, 1997.
 21. Bennatan E.M., Marciniak R., Carbonel M. Management des projets informatiques. - Paris: AFNOR, 1996.
 22. Вендеров A. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем. – М.: Финансы и статистика, 1998.
 23. Birbeck M. et all. Professional XML, 2nd Edition. - Wrox Press, 2001.
 24. Ivan I., Toma C. Informatics Security Handbook. – Bucureşti: Editura ASE, 2006.
 25. Liautaud B. E-Business Intelligence. Transformer l’information en connaissance puis en profit. - Paris: Maxima, 2001.
 26. Loshin D. Enterprise Knowledge Management: the Data Quality Approach. – San Diego: Academic Press, 2001.