Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

25.00.01 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale


Realizarea reformelor în Republica Moldova şi asigurarea unui mediu social – economic decent, echitabil şi stabil pentru populaţie sînt posibile doar în prezenţa unui sistem de administrare contemporan, dezvoltat în baza principiilor ştiinţifice. În acest context, menţionăm că Administraţia Publică fiind o ştiinţă relativ nouă în lume şi foarte nouă în Republica Moldova organele centrale şi locale ale administraţiei publice din Moldova întîmpină greutăţi mari în elaborarea planurilor de activitate, stabilirea priorităţilor, soluţionarea celor mai diverse probleme practice. La etapa curentă e necesar de a evita întrucît e posibil învăţarea din propriile greşeli şi de a stimula cît mai mult utilizarea experienţei altor ţări, care deja au depăşit problemele Moldovei la etapa dată.

Administraţia publică va deveni cu adevărat forţa motrice de dezvoltare a societăţii, cînd în societate se vor acumula în de ajuns cunoştinţe ştiinţifice în acest domeniu şi aceste cunoştinţe vor fi aplicate în practică. În această ordine de idei menţionăm, că relaţiile dintre teoria şi practica administraţiei va fi productivă atunci când societatea va conştientiza că dreptul de a conduce îl au în exclusivitate oamenii competenţi, pregătiţi pentru aceasta din punct de vedere profesional şi moral.

Nu s-au trecut cu vederea aspectele privind administraţia publică ca ştiinţă de aceea in prezent prin Hotărîrea Guvernului R. Moldova nr.692 din 20.06 2006 au intervenit modificări şi completări in Nomenclatorul specialităţilor ştiinţifice, care a fost adoptat prin Hotărîrea Guvernului nr.2004 din 14.09.2004 .

S-a introdus specialitatea „Administrare publică” (cifrul 25.00.00 ) cu direcţiile de cercetare:
- teoria, metodologia şi istoria administraţiei publice ( cifrul 25.00.01 ),
- organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice, servicii publice ( cifrul 25.00.02).

Luind in cosiderare cele menţionate, doctorandul, competitorul, la specialitatea „Administrare publică”( cifrul 25.00.01 ),va susţine examenul de specialitate la disciplina „Teoria, metodologia şi istoria administraţiei publice”.

În conţinutul programului s-au inclus aspecte privind examinarea problemelor ce ţin teoria administraţiei ca fundament teoretic necesar înţelegerii adecvate a fenomenului administrativ, mai ales în ceea ce priveşte raportarea acesteia la fenomenul politic sau la cel economic. De asemenea, cunoaşterea Teoriei Administraţiei Publice, serveşte la înţelegerea relaţiilor administrative, a permanentei dinamici din structurile administraţiei publice, a mecanismelor şi instituţiile administrative existente în ţările înalt dezvoltate, ce servesc ca surse permanente de inspiraţie în perioada tranziţiei de la un sistem administrativ la altul.

Într-o corelare strînsă cu materia menţionată este şi aspectul bazelor metodologice in administraţia publică, de aceea in conţinutul programului ne-am referit şi la acest comportament.

De moştenirea istorică în ceea ce priveşte evoluţia instituţională a sistemului politic, social, economic şi cultural nu reprezintă altceva decât realizarea unor sarcini concrete, determinate de necesitatea socială, în condiţii istorice concrete, fapt ce a şi determinat modul de organizare socială şi al sistemului tradiţional de administrare prin structurile, instituţiile şi mecanismele de guvernare.

Nu sa trecut cu vederea principiile şi funcţiile organelor administraţiei publice centrale, condiţiile organizatorice şi funcţionale ale activităţii lor, atribuţiile acestor organe, activităţii personalului încadrat în ele, precum şi cu sistemul de control al activităţii administraţiei publice centrale.

Compartimentul APL constă în a distinge noţiunile generale privind administraţia publică locală, locul şi rolul ei în dezvoltarea colectivităţilor locale şi ocrotirii fiecărui membru al comunităţii.

În această ordine de idei menţionăm, că scopul programului analitic constă în a verifica cunoştinţele teoretico-practice şi profunzimea abilităţilor de cercetare a doctoranzilor şi competitori în domeniul acestei specialităţi.

Conţinutul cursului

I. Teoria administraţiei publice

TEMA 1. Administraţia publică. Noţiuni, concepte.
Conceptul de societate. Conceptul de sistem social. Noţiune de putere executivă. Conceptul şi noţiunea de administraţie publică. Fenomenul administrativ. Caracteristicile generale ale administraţiei publice. Dezvoltarea ştiinţei administraţiei, scurt istoric. Dezvoltarea ştiinţei administraţiei în Republica Moldova. Raportul ştiinţei administraţiei cu alte ştiinţe. Metode de cercetare în administraţia publică. Obiectul şi subiectul administraţiei publice. Procesele sociale ca obiect al administraţiei publice. Clasificarea subiecţilor administraţiei publice. Administraţia publică şi administraţia privată - similarităţi şi deosebiri.

Tema 2. Rolul şi funcţiile administraţiei publice în sistemul social.
Scopul administraţiei publice. Funcţiile administraţiei publice (curente şi de perspectivă). Mecanismul social de organizare şi funcţionare a administraţiei publice. Relaţiile administraţiei publice cu elementele sistemului social (mediul legislativ, juridic, executiv, societatea civilă). Descrierea şi caracteristica tipurilor de relaţii.

TEMA 3. Evoluţia ştiinţei administraţiei
Ştiinţa administraţiei scurt istoric. Tendinţele istorice ale dezvoltării mondiale şi ştiinţa administraţiei. Aspectele administrării şi caracteristica comparativă a formelor de civilizaţie. Suportul istoric şi filosofic al teoriei administraţiei. Filozofia formalistă cu privire la organizarea administraţiei. Fondatorii ştiinţei administraţiei şi aportul lor ştiinţific la dezvoltarea ştiinţei administraţiei.

TEMA 4. Principiile de organizare şi funcţionare ale administraţiei publice.
Noţiune de principiu al administraţiei publice . Clasificarea principiilor de organizare şi funcţionare a administraţiei publice. Principii generale (principiul suveranităţii naţionale, separării puterilor, supremaţiei legii, egalităţii în drepturi, unităţii poporului, etc.) Principii speciale (autonomie de organizare, unitatea de comandă etc).

Specificul organizării administraţiei publice. Noţiune de structură a administraţiei publice. Structură liniară, structură funcţională, structură mixtă). Criteriile de organizare a administraţiei publice (teritorial, funcţional). Sistemul de relaţii în cadrul autorităţilor administraţiei publice.

TEMA 5. Concepţii şi teorii privind organizarea administraţiei publice.
Teoria birocraţiei a lui M.Weber (1864-1920). Metoda managementului ştiinţific a lui F.Taylor (1856-1915). Contribuţia lui H.Fayol (1841-1925) în dezvoltarea concepţiilor şi teoriilor administrative. Conceptul de administrare eficientă a lui L.Gulick şi L. Urwick. Modele de administraţie publică. Modelul liberal. Concepţiile liberale referitor la relaţiile administraţiei publice cu economia şi politica. Modelul weberian. Modelul neoliberal. Servicii publice. Noţiuni generale. Servicii publice descentralizate. Servicii publice desconcentrate. Modalităţi de organizare şi prestare a serviciilor publice.

TEMA 6. Potenţialul uman în administraţia publică.
Personalul administraţiei publice. Noţiunea de funcţie publică şi funcţionar public. Formarea personalului în administraţia publică. Recrutarea şi promovarea personalului din administraţia publică. Legea Serviciului Public. Statutul juridic al funcţionarului public.

Literatura de specialitate

 1. Alexandru Ioan, Administraţia Publică, Bucureşti, 1999,
 2. Alexandru Ioan, Introducere în teoria administraţiei publice, Bucureşti, 1997.
 3. Alexandru Ioan, Structuri, mecanisme şi instituţii administrative, Bucureşti, 1992, v: 1,2.
 4. Myxин В.И., Основы теории управления, Mockвa, 2002
 5. Negoiţă Alexandru, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, Bucureşti, 1991.
 6. Platon Mihail, Introducere în ştiinţa administraţiei publice, Chişinău, 1999.
 7. Atamanciuc G., Teopия гocyдapcтвeннoгo ynpaвления, Mockвa,1997.
 8. Iovănaş Ilie, Drept administrativ şi elemente ale ştiinţei administraţiei, Bucureşti, 1977.12.
 9. Alexandru Ioan, Administraţia Publică, Bucureşti, 1999.
 10. Şaptefraţi Tatiana, Dezvoltarea teoriilor administrative. Materialele conferinţei ştiinţifico-practice din 21 mai 2002, Chişinău, 2002.
 11. Şaptefraţi Tatiana, Concepţii cu privire la dezvoltarea teoriilor clasice şi contemporane deadministrare, revista trimestrială metodico-ştiinţifică Administrare Publică, nr. 3- 4, 2000.
 12. Alexandru Ioan, Administraţia publică. Bucureşti, 1999.Platon Mihail, Serviciul Public. Chişinău, 1997.
 13. Şaptefraţi Tatiana, Savca Tatiana, Managementul administraţiei publice regionale. În lucrarea: Metode administrative moderne, Chişinău, 2002.
 14. Şaptefraţi Tatiana, Unele probleme în activitatea cu personalul din administraţia publică, revista trimestrială metodico - ştiinţifică: Administrarea Publică, nr. 1, 2001.
 15. Şceokin Gheorghii, Soţialinaia teoria i cadrovaia politica. Kiev, 2000.

II. Bazele metodologice în administraţia publică

Tema 7. Esenţa bazelor metodologice. Metodologia analizei şi sintezei în sistemul organizaţional de conducere.
Esenţa metodologică în administraţia publică. Rolul ştiinţei administraţiei publice in soluţionarea problemelor. Metodele analizei şi sintezei utilizate în sistemul organizaţional de conducere. Metodologia şi organizarea procesului de întocmire a deciziilor. Etapele procesului decizional (de întocmire a proiectului, de planificare şi organizare a procesului de adoptare, de concretizare a sarcinilor şi trasării măsurilor de realizare a obiectivelor, de evidenţiere a factorilor interni şi externi ce influenţează atingerea scopurilor de prognozare, de coordonare cu factorii de decizie şi de confirmare).

Tema 8. Metodologia şi organizarea procesului de planificare şi de activitate
Esenţa şi conţinutul planificării. Conţinutul activităţii la etapa procesului de planificare. Noţiunea de organizare. Esenţa şi conţinutul organizării. Conţinutul activităţii la etapa proceselor de organizare. Clasificarea structurilor organizaţionale. Procesul creării structurii organizaţionale. Structurile organizaţionale. Structurile de adaptare.

Tema 9. Comunicarea în procesul conducerii şi motivarea activităţii
Noţiunea de comunicare. Tipurile de comunicare. Interdependenţa între comunicare şi informaţia. Cercetările sistemice şi metodologia sistemică. Analiza sistemică a esenţei şi conţinutului comunicării în procesul conducerii. Esenţa motivării. Conţinutul teoriilor motivării. Esenţa teoriei ierarhiei necesităţilor. Esenţa teoriei necesităţilor de nivel superior. Teoriile procesuale ale motivării. Analiza factorului uman în conducerea organizaţiilor.

Literatura de specialitate

 1. Абчук В.А. и др. Введение в теорию выработки решений.-М.:Воениздат, 1972.
 2. Акофф Р. Искусство решения проблем. - М: Мир, 1982.
 3. Беляев А.А., Короткое Э.М. Системология организации.Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Э.М. Короткова. - М.: ИНФА - М, 2000.
 4. Кулагин О.А. Принятие решений в системах организационного управления. Ч. 1. Основы методологии. Учебное пособие. - С.-П.: ВИКУ им. А.Ф. Можайского, 1999.
 5. Короткое Э.М. Концепция менеджмента. Учебное пособие. -М.: Дело, 1996.
 6. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ. - М.: Дело, 1995.
 7. Миличихин К.А. Основы теории управления. Научно-методологические материалы. - М.: МО СССР, 1979.
 8. Мильнер Б.З. Теория организации, - М.: ИНФА - М,1998.
 9. Общая теория управления. Курс лекций / Под ред. А.А.Беляева, К.И. Варламова, Н.П. Пишулина. - М., 1994.
 10. Смирнов Э.А. Основы теории организации. Учебное пособие для вузов. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.
 11. Теория организации. Учебник / Под ред. В.Г. Алиева -М.: Луч, 1999.
 12. Управление организацией. Учебник / Под ред. А.Г.Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Соломатина. - 2-е изд.,переработ, и доп. - М.: ИНФРА - М, 1998.
 13. Цыгичко В.Н. Руководителю о принятии решений. — 2-еизд., испр. и доп. - М: ИНФРА - М, 1996.
 14. Юдин Б.Г. Организация // БСЭ. - 3-е изд. Т. 18. - М.: Со ветская энциклопедия, 1974.
 15. Янг С. Системное управление организацией. — Пер. с англ. М.: Сов. радио, 1972.

III. Istoria Administraţiei Publice

TEMA 10. Evoluţia istorică a sistemelor de administrare şi a suporturilor juridice ale administraţiei publice.
Analiza sistemelor de administrare publică şi a sistemelor de drept contemporan. Modele contemporane de drept şi influenţa lor în determinarea tipurilor de sisteme administrative, sistemul de drept romano-germanic, sistemul de comon-low, sistemul de drept tradiţional sau religios.

Suporturile juridice privind administraţia publică din antichitate şi până în zilele noastre.

TEMA 11. Organizarea primelor formaţiuni prestaţie. Formarea statelor româneşti şi procesul de constituire al sistemului tradiţional de administrare.

Formaţiunile prestatale din arealul Carpato-Dunăreano-Pontic, statele colonii greceşti, modul de administrare la daci. Organizarea administrativă a provinciei romane Dacia, evoluţia formelor de organizare administrativă după retragerea romană, obştea teritorială în perioada secolului III-VIII, formarea uniunilor de obşte. Premisele formării statelor feudale, procesul de formare a statelor feudale româneşti.

TEMA 12. Sistemul tradiţional de administrare şi instituţiile de bază. Sistemul tradiţional de administrare în evul mediu tardiv.
Constituirea statelor feudale româneşti şi al instituţiilor statale în evul mediu. Rolul instituţiei domniei în constituirea sistemului tradiţional de administrare.

Constituirea sistemului tradiţional de administrare structurile ţi instituţiile administrative centrale şi locale. Evoluţia sistemului dregătoriilor şi caracterul lor în Moldova istorică.
Trăsăturile sistemului tradiţional de administrare în perioada regimului fanariot. Rolul reformelor administrative desfăşurate în perioada domniei lui Constantin Mavrocordat şi Alexandru Ipsilanti în a doua jumătate a sec. XVIII. Reforma aparatului administrativ central, instituţia vorniciei şi stabilirea noilor structuri centrale, lichidarea iobăjiei, reforma fiscală, reforma dregătoriilor introducerea sistemului de salarizare pentru funcţionari publici.

Adoptarea regulamentelor organice, schimbările în plan administrativ.

TEMA 13. Sistemele străine de administrare în Moldova istorică. Sistemul rusesc de administrare în Basarabia 1812-1917.
Problematica evoluţiei sistemului tradiţional de administrare şi al elementelor netradiţionale în Moldova istorică, sistemul raialelor turceşti, sistemul de administrare austriac în Bucovina în perioada anului 1775 - 1918, sistemul rus ţarist de administrare, anexarea Transnistriei în urma păcii de la Iaşi din 1791, anexarea Basarabiei în 1812.

Instituirea sistemului ţarist de administrare în Basarabia în perioada 1812-1917.

TEMA 14. Controversele sistemului de administrare în perioada 1917-1990
Democratizarea sistemului de administrare în Basarabia în 1917-1918, Lichidarea administraţiei ţariste ruseşti, crearea Sfatului Ţării, principalele jaloane de activitate, crearea Republicii Democrate Moldoveneşti, Consiliul Directorilor Generali şi transformarea în Consiliul de Miniştri, sistemul directoratelor, unirea condiţionată la România.

Marea Unire şi retrocedarea teritoriilor româneşti, problematica unificării administrative, Constituţia din 1923 şi legea din 1925 privind unificarea administrativă. Constituirea sistemului local de administrare conform legii din 1929. Constituţia din 1938 şi instaurarea regimului dictatorial al generalului Antonescu.

Crearea Republicii RSSM şi evoluţia sistemului de administrare de tip sovietic pînă în 1990.

Literatura de specialitate

 1. Ciupciuriuc Angela, Aspecte ale istoriografiei romîneşti privind Basarabia secolului al XlX-lea, revista Administraţie publică nr.2, Chişinău 2000.
 2. Cernia Emil, Molcuţ Alexandru, Istoria statului şi dreptului romînesc, ed.Lumina Lex, Bucureşti 1994.
 3. Maticescu Olimpiu, Istoria administraţiei romîneşti, ed.Economica, Bucureşti, 2000.
 4. Oroveanu Mihai, Istoria dreptului romînesc şi evoluţia instituţiilor constituţionale, ed.Cerma, Bucureşti 1992.
 5. Roman Alexandru, Jaloanele principale ale administraţiei publice în Moldova, revista Administraţie publica nr.2, Chişinău 1996.
 6. Aramă Elena, Istoria statului şi dreptului, Chişinău 1996.
 7. Oroveanu Mohai, Istoria dreptului romînesc şi evoluţia instituţiilor constituţionale, ed.Cerma, Bucureşti 1992
 8. Maticescu Olimpiu, Istoria administraţiei romîneşti, ed.Economica, Bucureşti, 2000.
 9. Furtună Mihai, Constituirea structurilor tradiţionale de administrare în moldova, revista Administraţie publică nr.4, Chişinău 1998.
 10. Platon Mihai, Roman Alexandru, Popescu Teodor, Roşea Sergiu, Istoria administraţiei publice în Moldova, Chişinău 2000.
 11. Aramă Elena, Istoria statului şi dreptului, Chişinău 1996.
 12. Furtună Mihai, Constituirea structurilor tradiţionale de administrare în moldova, revista Administraţien publică nr.4, Chişinău 1998.
 13. Boldur Alexandru, Autonomia Basarabiei sub dominaţia rusească 1812-1828, Chişinău 1929.
 14. Niculiţă Aliona, Organizarea administrativă în Basarabia în I jumătate a s.XIX, revista Administraţie publică nr.2 1995.
 15. Cornea Sergiu, Administraţia provizorie a Basarabiei 1812-1818, revista Administraţie publică nr.2 1997.

IV. Administraţia publică centrală şi locală

TEMA 15. Constituirea sistemului actual al administraţiei publice centrale
Premisele constituirii sistemului actual al administraţiei publice centrale. Interdependenţa factorilor politici, economici, sociali, interni şi externi în edificarea unui sistem democratic de administrare. Etapele principale de constituire a sistemului actual de administraţie publică centrală. Criteriile de periodizare. Conţinutul principal şi particularităţile fiecărei etape, factorii care au influenţat procesele de modernizare a administraţiei publice centrale.

Caracteristica generală a sistemului actual al administraţiei publice centrale. Modificarea structurii şi funcţiilor autorităţilor administraţiei publice centrale. Instituţionalizarea noilor raporturi între autorităţile administraţiei publice. Particularităţile administraţiei publice în tranziţie, impactul ei asupra desfăşurării proceselor social-economice şi politice din societate.

TEMA 16. Principiile şi funcţiile administraţiei publice centrale
Noţiunile de principiu şi funcţie. Evoluţia principiilor şi funcţiilor administraţiei publice .centrale în dependenţă de formele de organizare ale administraţiei publice. Caracterul lor metodologic. Suportul principiilor de organizare şi funcţionare a administraţiei publice centrale. Valorile generale ale democraţiei, tradiţia naţională a administraţiei publice, experienţa ţărilor avansate.

Principiile generale ale administraţiei publice centrale. Principiile speciale ale administraţiei publice centrale vizînd organizarea, conducerea, metodele de activitate.

Funcţiile administraţiei publice centrale în cadrul sistemului social. Clasificarea funcţiilor. Funcţii de pregătire a deciziilor politice, de organizare şi asigurare a executării deciziilor politice. Realizarea funcţiilor de către autorităţile administraţiei publice centrale.

TEMA 17. Sistemul autorităţilor administraţiei publice centrale. Atribuţiile generale ale lor
Preşedintele Republicii Moldova. Instituţionalizarea autorităţii prezidenţiale şi locul ei în sistemul autorităţilor publice. Funcţiile şi atribuţiile instituţiei prezidenţiale. Evoluţia modalităţilor de alegere a şefului statului.

Guvernul ca organ executiv central care exercită conducerea generală a administraţiei publice. Rolul şi locul Guvernului în sistemul organelor administraţiei publice centrale. Funcţiile şi atribuţiile Guvernului. Componenţa Guvernului. Procedura de investitură.

Caracteristica generală a sistemului organelor administraţiei publice centrale de specialitate. Organizarea administraţiei ministeriale. Funcţiile ministerelor. Organizarea administraţiei departamentale. Particularităţile activităţii departamentelor ca organe interramurale ale puterii executive centrale. Organizarea administraţiei extraministeriale şi extradepartamentale. Particularităţile formării şi funcţionării instituţiilor administraţiei publice de specialitate de acest tip.

Caracteristica generală a atribuţiilor organelor administraţiei publice centrale. Direcţiile principale de activitate ale organelor administraţiei publice centrale, particularităţile funcţionării lor în condiţiile democratizării societăţii şi perioadei de tranziţie. Metodele de activitate ale organelor administraţiei publice centrale.

TEMA 18. Sistemul de control în organele administraţiei publice centrale
Esenţa şi misiunile controlului în organele administraţiei publice centrale. Forme şi metode de control în sfera administraţiei publice centrale. Controlul politic, administrativ, judecătoresc. Controlul preventiv, curent, ulterior, inopinant.

Concepţia controlului de stat. Controlul extern al autorităţilor administraţiei publice centrale. Controlul intern al autorităţilor administraţiei publice centrale.

Activitatea organelor speciale de control, modalităţile de efectuare a controlului intern.

Literatura de specialitate

 1. Constituţia Republicii Moldova, Chişinău, 1994.
 2. Declaraţia Suveranităţii RSS Moldova din 23 iunie 1990, Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului RSS Moldova, 1990, nr.8.
 3. Decretul cu privire la puterea de stat din 27 iulie 1990, Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului RSS Moldova, 1990, nr. 8.
 4. Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991, Moldova Suverană,1991, 28 august.
 5. Negru Boris, Coraportul autorităţilor publice, în Administrarea pu Platon M., Roşea S., Roman A., Popescu T. Istoria administraţiei publice din Moldova,Chişinău, 1999, Cap. VII.
 6. Sîmboteanu Aurel, Administraţia publică centrală, Chişinău, 1998.
 7. Sîmboteanu Aurel, Reforma administraţiei publice în Republica Moldova, Chişinău, 2001.
 8. Legea cu privire la Curtea de Conturi din 8 decembrie 1994. Monitorul oficial, 1995, nr.7, 2 februarie.
 9. Alexandru Ioan, Structuri, mecanisme şi instituţii administrative, voi. II, Bucureşti, 1995.
 10. Oroveanu Mihai, Tratat de ştiinţa administraţiei, Bucureşti, 1996.
 11. Orlov Mâria,Belicciu Ş., Drept administrativ, manual, , Chişinău, 2006.
 12. Sîmboteanu Aurel, Controlul-component de reformare a administraţiei publice, Administrarea publică,1997, nr.l.
 13. Vida Ioan, Puterea executivă şi administraţia publică, Bucureşti, 1994.
 14. Negru Boris, Coraportul autorităţilor publice, în Administrarea publică, 1997, nr. 1.
 15. Negru B.,Negru A.,Teoria generală a dreptului,Chişinău,2006.

TEMA 19. Noţiuni generale privind administraţia publică locală
Noţiuni generale privind administraţia publică locală Cadrul legislativ privind organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale. Principiile de bază ale administraţiei publice locale. Autorităţi ale administraţiei publice locale Mijloacele de acţiune ale administraţiei publice locale. Controlul asupra activităţii autorităţii administraţiei publice locale. Controlul asupra activităţii autorităţii administraţiei publice locale

Literatura de specialitate

 1. Constituţia Republicii Moldova, MOLDPRES, Chişinău, 2000.
 2. Legea privind administraţia publică locală din 18 martie 2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 49.
 3. Carta Europeană "Exerciţiul autonom al puterii locale", Strasburg, 1995.
 4. Alexandru Ioan, Administraţia publică, LUMINALEX, Bucureşti, 2001.
 5. Deliu Tudor, Administraţia publică locală, AAP, Chişinău, 1998.
 6. Manda C, Manda C.C. Administraţia publică locală din România, Lumina Lex,Bucureşti, 1999.
 7. Munteanu V. Management public local, TIPO MOLDOVA, Iaşi, 2003.
 8. Grecianii Z., Văzdăuţân V., Arionescu S., Deliu T., Finanţe publice locale, CARTIEP, Chişinău 2001.
 9. Orlov M.Belicciu Ş. "Drept Administrativ" Epigraf, Chişinău, 2006.
 10. Sîmboteanu A. "Administraţia publică centrală", A.A.P., Chişinău. 1998.
 11. Sîmboteanu A. "Reforma administraţiei publice în Republica Moldova", MUSEM, Chişinău.2001.