Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


25.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria administraţiei publice


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se acordă gradul ştiinţific
Politologie, istorie.

Formula specialităţi
Administrarea publică este domeniul ce ţine de ştiinţele socio-politice şi se ocupă cu studierea abordării fenomenului administrativ coraportat la cel politic şi la cel economic, prin cercetarea structurilor, mecanismelor şi instituţiilor administrative existente în ţară şi peste hotare, în vederea determinării locului şi rolului administraţiei publice în sistemul politic al societăţii.

Direcţiile de cercetare.


Specialităţi adiacente:


Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Realizarea obiectivelor în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 25.00.01 necesită utilizarea unor metode specifice disciplinelor adiacente: Filozofia (etică); Filosofia socială; Istoria doctrinelor politice; Psihologie politică; Psihologia personalităţii; Structura socială, instituţii şi procese sociale; Sociologia conducerii; Instituţii şi procese politice; Probleme politice ale relaţiilor internaţionale şi ale dezvoltării globale.

Pentru specialitatea administrare publică nu sunt atât de importante metodele disciplinelor adiacente, cât rolul lor în eficientizarea calităţii investigaţiilor prin utilizarea proceselor de interacţiune a administraţiei publice cu aceste disciplini.

Relaţii politico-administrative în societate se referă la specialităţile “Istoria doctrinelor politice” şi “Instituţii şi procese politice”.

Problemele legate de reforma administraţiei publice în contextul ajustării la standardele europene se referă la specialităţile “Probleme politice ale relaţiilor internaţionale şi ale dezvoltării globale” şi “Filosofia socială” şi „Filozofia etică”.

Parteneriatul între administraţia publică şi societatea civilă se încadrează în specialitatea “Structura socială, instituţii şi procese sociale”.

Evoluţia administraţiei publice locale spre autonomia locală se referă la specialităţile “Probleme politice ale relaţiilor internaţionale şi ale dezvoltării globale.”

Problemele legate de transparenţă în activitatea autorităţilor administraţiei publice, de relaţiile cu sistemul politic şi cu societatea civilă, precum şi a relaţiilor în cadrul autorităţilor administraţiei publice la diferite niveluri ţine şi de specialităţile: Psihologie politică; Psihologie socială; Psihologia personalităţii; Sociologia conducerii.

Tezele de doctorat, elaborate la interferenţa specialităţii Administrare Publică cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la 2 specialităţi cu condiţia includerii în componenţa Consiliului specializat a specialităţii respective.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Roman Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar, rector
  2. Popovici Corneliu, doctor, conferenţiar universitar, prorector
  3. Romandaş Nicolae, doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră Administrare de Stat şi Municipală;
  4. Tatiana Şaptefraţi, doctor, conferenţiar universitar;
  5. Savca Tatiana, magistru în management public, lector superior universitar;
  6. Tudor Deliu, magistru în drept, lector superior universitar.

Recenzenţii:

  1. Mihail Platon, doctor habilitat, profesor universitar
  2. Angela Popovici, doctor, conferenţiar universitar, AAP