Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

25.00.02 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Administraţia reprezintă o totalitate de idei, teorii, concepţii, un sistem de cunoştinţe, care presupune o consecutivitate logică de studiere şi însuşire în scopul utilizării lor în activitatea practică de administrare.

Acest sistem conţine problemele ce ţin de caracteristica generală a ştiinţei administraţiei, noţiunii şi obiectului administraţiei publice centrale şi locale, principiile şi funcţiile lor, examinarea condiţiilor organizatorice şi funcţionale ale activităţii organelor puterii executive centrale şi locale, atribuţiilor acestor autorităţi, activităţii personalului încadrat în ele, garanţiilor administraţiei centrale şi locale, responsabilităţilor ei în realizarea propriilor competenţe.

În scopul facilitării studierii disciplinei programul a fost divizat în compartimente. În primul compartiment s-au inclus aspecte privind examinarea problemelor ce ţin de moştenirea istorică în ceea ce priveşte evoluţia instituţională a sistemului politic, social, economic şi cultural nu reprezintă altceva decît realizarea unor sarcini concrete, determinate de necesitatea socială, în condiţii istorice concrete.

Studierea procesului de evoluţie al structurilor şi instituţiilor administrative, sub aspect istoric este determinată de necesitatea cunoaşterii condiţiilor şi cauzelor constituirii acestora, a trăsăturilor generale specifice tuturor structurilor administrative şi a particularităţilor care se cristalizează în diverse ţări.

Conţinutul acestor aspecte reprezintă sistematizarea conceptelor şi practicilor ce ţin de evoluţia istorică a structurilor administrative din antichitate pînă în prezent, atît sub influenţa factorilor interni cît şi externi, care le-au determinat componentele, funcţionalitatea şi viabilitatea pe parcursul istoriei.

Un moment decisiv în fundamentarea specialităţii date este cunoaşterea Teoriei Administraţiei ca fundament teoretic necesar înţelegerii adecvate a fenomenului administrativ, mai ales în ceea ce priveşte raportarea acesteia la fenomenul politic sau la cel economic.

Compartimentul doi se dedică aspectelor privind teoria administraţiei publice, care are la bază studierea şi analiza problemelor generale privind dezvoltarea teoriei şi practicii administraţiei publice ca fundament teoretic absolut necesar înţelegerii corecte a fenomenului administrativ.

Realizarea reformelor în Republica Moldova şi asigurarea unui mediu social – economic decent, echitabil şi stabil pentru populaţie sînt posibile doar în prezenţa unui sistem de administrare contemporan, dezvoltat în baza principiilor ştiinţifice. În acest context, administraţia Publică, cu ambele ei componente (administraţia publică centrală şi administraţia publică locală) va deveni cu adevărat forţa motrice de dezvoltare a societăţii, cînd în societate se vor acumula în de ajuns cunoştinţe ştiinţifice în acest domeniu şi aceste cunoştinţe vor fi aplicate în practică. În această ordine de idei menţionăm, că relaţiile dintre teoria şi practica administraţiei va fi productivă atunci cînd societatea va conştientiza că dreptul de a conduce îl au exclusivitate oamenii competenţi, pregătiţi pentru aceasta din punct de vedere profesional şi moral.

Ca obiective au fost înaintate principiile şi funcţiile organelor administraţiei publice centrale (APC), condiţiile organizatorice şi funcţionale ale activităţii lor, atribuţiile acestor organe, activităţii personalului încadrat în ele, organizarea şi dirijarea in instituţiile administraţiei publice; in serviciile publice, precum şi cu sistemul de control al activităţii administraţiei publice centrale.

De menţionat, că problema funcţionării administraţiei publice este astăzi abordată din multiplele puncte de vedere, dar cert este faptul că administraţia publică îndeplineşte importante funcţii cu caracter politic, legate de existenţa, organizarea şi funcţionarea statului şi a colectivităţilor locale, fără de care nu poate fi concepută societate modernă. Ea e chemată astăzi să devină un instrument de ocrotire a colectivităţilor locale şi în ultimă instanţă a fiecărui membru al societăţii.

Rolul administraţiei publice locale (APL) se schimbă şi va continua să se schimbe, pe măsură ce problemele economice, sociale pe care le întîmpină continuă să crească. Accentul crescînd pus pe seama APL în exercitarea acestui mandat tot mai complex, înseamnă o responsabilitate mare pusă în sarcina aleşilor locali şi a funcţionarilor publici.

În ultimul timp se impune crearea unui nou cadru legal bazat pe valorile spirituale, pe experienţa ţărilor dezvoltate. Schimbarea polilor de decizie impune noi accente în determinarea strategiilor de dezvoltare locală, elaborării noilor politici publice, programelor de dezvoltare socio - economică, ce au drept scop realizarea interesului cetăţeanului în cadrul comunităţii locale, a determinării locului şi rolului lor în cadrul comunităţii naţionale.

Compartimentul APL constă în a distinge noţiunile generale privind administraţia publică locală, locul şi rolul ei în dezvoltarea colectivităţilor locale şi ocrotirii fiecărui membru al comunităţii.

La etapa actuală autorităţile publice sunt solicitate să-şi exercite funcţiile într-o manieră eficientă şi înalt calitativă. Activitatea cotidiană a instituţiilor publice trebuie să fie centrată pe aspectele practice ale prestării serviciilor publice. Rolul cheie în atingerea acestui deziderat revine managerilor care trebuie să direcţioneze cu succes organizaţia publică în corespundere cu misiunea ei şi configuraţia politică la moment. În acest sens însuşirea managementul public sau tehnicilor manageriale performante utilizate în sectorul public ar fortifica viziunea şi abilităţile conducătorilor implicaţi în activităţi practice de soluţionare a problemelor cu care se confruntă colectivităţile locale.

De aceea o atenţie deosebită e necesar de acordat aspectelor ce ţin de obiectul şi metodele de cercetare a managementului serviciilor publice. Locul şi rolul managementului serviciilor publice în sistemul ştiinţelor administrative şi manageriale.

Managementul serviciilor publice şi teoria administraţiei. Managementul serviciilor publice şi dreptul. Managementul serviciilor publice şi managementul public. Managementul serviciilor publice şi managementul resurselor umane. Managementul serviciilor publice şi marketingul.

Esenţa şi conţinutul noţiunii de serviciu. Servicii pure şi servicii combinate. Caracteristicile principale ale serviciilor. Fundamentarea teoretică a serviciilor publice. Abordări ale serviciilor publice în literatura de specialitate. Caracteristicile de bază ale serviciilor publice.

În această ordine de idei scopul programului este consolidarea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor de cercetare şi practice a doctoranzilor şi competitorilor în domeniul administraţiei publice, dezvoltarea facultăţii de analiză şi sinteză integrală a teoriilor şi concepţiilor administrative.

Conţinutul cursului

TEMA I. Istoria administraţiei publice

Introducere în Istoria administraţiei publice. Evoluţia istorică şi suportul juridic a administraţiei publice. Organizarea administrativă a primelor formaţiuni prestatale. Formarea statelor feudale medievale şi constituirea sistemului tradiţional de administrare. Sistemul tradiţional de administrare şi instituţiile de bază.

Administraţia publică locală în Moldova medievală. Sistemul tradiţional de administrare în evul mediu tardiv şi particularităţile evoluţiei sistemului tradiţional de administrare în sec. XIX. Elementele sistemelor străine de administrare, sistemul rusesc de administrare în Transnistria şi Basarabia 1792-1917. Democratizarea sistemului de administrare în Basarabia şi Transnistria 1917-1918. Sistemul de administrare din perioada an.1918-1940, 1941-1944; de tip sovietic de integrare în structurile europene.

Literatura de specialitate

 1. Aramă Elena, Istoria statului şi dreptului, Chişinău 1996.
 2. Boldur Alexandru, Autonomia Basarabiei sub dominaţia rusească 1812-1828, Chişinău 1929.
 3. Cernia Emil, Molcuţ Alexandru, Istoria statului şi dreptului romînesc, ed.Lumina Lex, Bucureşti 1994.
 4. Cocîrlă Pavel, Tîrgurile sau oraşele din Moldova Medievală, Chişinău 1991.
 5. Cornea Sergiu, Administraţia provizorie a Basarabiei 1812-1818, revista Administraţie publică nr.2 1997.
 6. Cornea Sergiu, Realizarea reformelor administrative în anii 60-70 al secolului al XIX-lea etapă finală a procesului de implimentare în Basarabia a sistemului rusesc de administrare, revista Administraţie publică nr.1, Chişinău 2002.
 7. Cornea Sergiu, Redimensionarea structurii administrative a Basarabiei în anii 1816-1818, revista Administraţie publică nr.3, Chişinău 2001.
 8. Ciupciuriuc Angela, Aspecte ale istoriografiei romîneşti privind Basarabia secolului al XIX-lea, revista Administraţie publică nr.2, Chişinău 2000.
 9. Ciupciuriuc Angela, Consecinţele reformei agrare de la 1868 din Basarabia, revista Administraţie publică nr.2, Chişinău 2001.
 10. Grama Dumitru, Lupta romînilor de la răsărit de Prut, în revista Destin romînesc, nr.I, Chişinău 1994.
 11. Niculiţă Aliona, Organizarea administrativă în Basarabia în I jumătate a s.XIX, în revista Administraţie publică nr.2, Chişinău 1995.
 12. Maticescu Olimpiu, Istoria administraţiei romîneşti, ed.Economica, Bucureşti, 2000.
 13. Malcoci Larisa, Rolul lui Ştefan cel Mare în consolidarea statului moldovenesc, revista Administraţie publică nr.3, Chişinău 2002.
 14. Oroveanu Mohai, Istoria dreptului romînesc şi evoluţia instituţiilor constituţionale, ed.Cerma, Bucureşti 1992
 15. Pasat Valeriu, «Трудные страницы истории Молдовы», Moscova 1994
 16. Platon Mihai, Roman Alexandru, Popescu Teodor, Roşca Sergiu, Istoria administraţiei publice în Moldova, Chişinău
 17. Popovschi Valeriu, Drapelul, imnul, şi stema Republicii Moldova, revista Destin romînesc, nr.4, 1994.
 18. Popovici Angela Ţinuturile şi administrarea lor în Moldova medievală, revista Administraţie publică nr.1, Chişinău 2003.
 19. Roman Alexandru, Evoluţia universală a sistemului de administraţie publică, Chişinău 1998.
 20. Roman Alexandru, Jaloanele principale ale administraţiei publice în Moldova, revista Administraţie publică nr.2, Chişinău1996.
 21. Strihan Petre, Satele în Istoria dreptului romînesc, vol.I.
 22. Solovei Rodica, Organizarea administrativă a transnistriei, revista Administraţie publică nr.4, Chişinău 1998.
 23. Furtună Mihai, Constituirea structurilor tradiţionale de administrare în moldova, revista Administraţie publică nr.4, Chişinău 1998.
 24. Oroveanu Mihai, Istoricul organizării administrativ – teritoriale în Romînia în”Organizarea administrativă şi sistematizarea teritoriului Republicii Socialiste Romîne,.” Editura ştiinţifică şi encicl

TEMA II. Teoria administraţiei publice

2. 1. Bazele conceptuale ale teoriei administraţiei. Evoluţia ştiinţei administraţiei
Aspecte conceptuale ale teoriei administrării. Obiectul şi subiectul teoriei administraţiei. Conceptul de administraţie publică şi fenomen administrativ. Esenţa procesului de administrare. Noţiune de sisteme de administrare. Spaţiu de activitate specific administraţiei. Administraţie – tip de activitate umană. Administraţie mod de organizare. Administraţia ca instituţie publică. Abordări ale conceptului de administrare. Necesitatea abordării sistemice a administraţiei publice

Mediul intern şi extern în administraţia publică, influenţa directă şi indirectă a mediului extern în administraţia publică. Scopul şi funcţiile administraţiei publice. Esenţa şi conţinutul principiilor administraţiei publice, principii generale şi principii speciale . Caracteristicile generale ale administraţiei publice. Similarităţi şi deosebiri între administraţia publică şi administraţia privată.

Decizia administrativă ca noţiune cheie în teoria administraţiei publice.
Ştiinţa administraţiei scurt istoric. Tendinţele istorice ale dezvoltării mondiale şi ştiinţa administraţiei. Aspectele administrării şi caracteristica comparativă a formelor de civilizaţie. Suportul istoric şi filosofic al teoriei administraţiei. Filosofia Greciei Antice (Platon, Aristotel) despre conducători şi conducere. Arta conducerii în filosofia lui Konfucius. Principiile conducerii în filosofia conducerii sociale a lui N. Machiaveli. Filozofia formalistă cu privire la organizarea administraţiei. Fondatorii ştiinţei administraţiei şi aportul lor ştiinţific la dezvoltarea ştiinţei administraţiei. Principalele şcoli ştiinţifice de administrare.

Şcoala clasică: Max Weber (1864-1920), teoria birocraţiei; Frederick W. Taylor, (1856-1915) teoria managementului ştiinţific; Henry Fayol (1841-1925), cele 14 principii ale unei conduceri de succes; Luther Gulick şi Lyindal Urwick: conceptul de administrare eficientă şi cele şapte funcţii ale unui executiv eficient; Teoria Elitelor a lui V.Pareto.

Şcoala „Relaţiilor Umane”: D.Mcgregor, P.Bleic, K.Ardjeris. Şcoala „Impirică”: P.Drucher, P.Dăvis, D,Miler. Şcoala „Sistemelor Sociale”: D.Marci, Gh. Saimon. Şcoala „Nouă”: P.Akoff, S.Bir, P.Calman. Conceptul dihotomiei administraţiei şi politicii.

2. 2. Metodologia de organizare şi funcţionare a administraţiei publice.
Noţiune de organizare. Bazele ştiinţifico-metodologice de constituire a formelor organizaţionale de administrare. Structura funcţională şi structura liniară în administraţia publică. Structura mixtă. Structura generală a autorităţilor administraţiei publice. Criteriile de organizare a administraţiei publice în Republica Moldova. Conceptul de descentralizare a administraţiei publice şi formele sale. Reforma administraţiei publice şi impactul ei asupra structurii şi organizării administraţiei publice Principiile administraţiei publice. Tehnologia şi tehnica procesului de administrare. Forme de administrare: forme individuale – autocraţie, absolutism, despotism, tiranie; forme de administrare a poporului – democraţie, ohlocraţie. Tipologia stilurilor de conducere. Teoria conducerii situaţionale a lui P.Hărsi. Metode în administraţia publică (economice, administrativ-organizatorice, sociale şi psihologice etc.). Metodologia şi organizarea controlului în administraţia publică: esenţa şi conţinutul controlului.

2. 3. Raportul dintre administraţia publică şi elementele sistemului social. Asigurarea informaţională a administraţia publică.
Conceptul de relaţii. Relaţii fundamentale. Relaţii derivate. Relaţiile administraţiei publice cu elementele sistemului social (mediul legislativ, juridic, executiv, societatea civilă). Descrierea şi caracteristica tipurilor de relaţii.

Relaţii în cadrul sistemului autorităţilor administraţiei publice. Relaţiile administraţiei publice cu elementele din exteriorul sistemului autorităţilor administraţiei publice. Importanţa relaţiei dintre administraţia publică şi cetăţeni. Relaţiile dintre administraţia publică şi O.N.G.- uri.

Informaţia ca suport fundamental în activitatea autorităţilor administraţiei publice. Informaţia administrativă ca parte componentă a informaţiei sociale. Izvoarele informaţiei administrative. Cerinţele faţă de informaţia administrativă: actualitate, veridicitate, accesibilitate, autenticitate. Organizarea sistemului informaţional în administraţia publică. Forme şi metode de circulaţie a informaţiei în administraţia publică. Caracterul şi volumul informaţiei. Structura informaţiei.

2. 4 Potenţialul uman în administraţia publică. . Eficientizarea administraţiei publice.
Evoluţia, definiţia şi trăsăturile teoriei funcţiei publice. Clasificarea funcţiilor publice.

Personalul în administraţia publică. Funcţionari de carieră. Funcţionari politic.
Scopul şi rolul politicii de personal în administraţia publică. Obiectivele politicii de personal: Recrutarea şi selectarea personalului din administraţia publică. Formarea personalului din administraţia publică. Evaluarea şi promovarea personalului din administraţia publică. Motivarea personalului din administraţia publică. Teoriile motivaţionale. Ierarhia necesităţilor Gestiunea carierei funcţionarilor publici. Conducerea personalului din administraţia publică. Conducătorul şi stilurile de conducere.

Practici internaţionale în activitatea cu personalul din administraţia publică. Funcţionarii publici din Anglia, Statele Unite ale Americii, Germania, Canada, Franţa.

Libertate şi responsabilitate în administraţia publică. Stilului de conducere. Principiul delegării autorităţii şi responsabilităţii. Criteriile eficientizării administraţiei publice. Eficienţa organizării şi funcţionării subiecţilor în administraţia publică. Mecanisme de eficientizare a activităţii autorităţilor administraţiei publice şi a persoanelor oficiale.

Concepţii privind viitorul administraţiei publice. Prospectarea administraţiei publice. Formalizarea administraţiei publice. Conceptul de transformare. Modele de varianţă. De la administraţia naţională la o administraţie europeană.

Literatura de specialitate

 1. G.V. Atamanciuc, Teoria gosudarstvennogo upravlenia, Moscva, 1997
 2. R.J.S.Baker, Administrativ Theories and Public Administration, Hutschinson Co., Londres, 1972
 3. Charles Debbasch, Fonction administrative et missions de l administration, Paris, 1975
 4. I. Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, Bucureşti, 1991.
 5. Ioan Alexandru, Administraţia Publică, LUMINA LEX, 1999.
 6. Ioan Alexandru, Întroducere în teoria administraţiei publice, Ed. Sylvi, Bucureşti, 1997.
 7. Ioan Alexandru, Structuri, mecanisme şi instituţii administrative, vol.I,II, Ed. Siilvy, Bucureşti, 1996.
 8. A. Iorgovan, V. Ghilescu, Drept administrativ şi Ştiinţa administraţiei, TUB, 1989.
 9. C. Lalumiere, A la recherche d une cadre theoretique pour l etude de l administration publique, Paris,1975.
 10. Al. Negoiţă, Consideraţii cu privire la obiectul ştiinţei administraţiei, în Analele” Universităţii Bucureşti, Ştiinţe juridice, 1970.
 11. Al. Negoiţă, Judicioasa stabilire şi buna realizare a sarcinilor administraţiei de stat în contextul ştiinţei administrative, Revista română de drept nr. 7,1971.
 12. M. T. Oroveanu, Organizare şi metode în administraţia de stat, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1978.
 13. M. T. Oroveanu, Cu privire la obiectul ştiinţei administraţiei, în “Studii şi cercetări juridice”, 1971.
 14. Mihail Platon, Întroducere în ştiinţa administraţiei, Chişinău, 1999.
 15. Mihail Platon, Serviciul Public în Republica Moldova, Chişinău, 1997.
 16. Mihail Platon, Teoria şi practica administraţiei publice., Chişinău, 1995.
 17. Gerard Timsit, Teoria administraţiei, Economica, Paris, 1986.
 18. Peter Self, Administrative Theories and Politics, George Allen, 1972.
 19. Elemente de management pentru autorităţile locale, Fundaţia SOROS penru o societate deschisă, Ed. CODECS, 1997.

TEMA III. Administraţia publică locală

Administraţia publică locală în sistemul administraţiei publice din Republica Moldova. Criterii şi moduri de organizare. Autorităţi ale administraţiei publice locale. Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale. Funcţionarea şi controlul activităţii autorităţilor administraţiei publice locale

Literatura de specialitate

 1. Constituţia Republicii Moldova, MOLDPRES, Chişinău, 2004.
 2. Legea privind administraţia publică locală, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 49, 18 martie 2003.
 3. Carta Europeană ”Exerciţiul autonom al puterii locale”,
 4. Legea privind statutul alesului local, Ghidul funcţionarului public L.A.D.O., Chişinău 2000.
 5. Legea Republicii Moldova cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ- teritoriale, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 124-125 din 11.11.1999.
 6. Legea privind finanţele publice locale, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 101-102 din 16.09.1999.
 7. Legea R.S.S.M. cu privire la alegerile de depuaţi pentru sovetele locale de deputaţi ai poporului din R.S.S.M.. “Cartea Moldovenească, Legi”, Chişinău, 1989.
 8. Legea privind administraţia publică locală, Monitorul Oficial nr. 3-4 din 14 ianuarie 1995.
 9. Legea cu privire la alegerile locale, Monitorul Oficial nr. 3-4 din 14 ianuarie 1995.
 10. Legea privind statutul juridic special al Gagauziei (Gagauz-Yeri). Monitorul Oficial nr. 3-4 din 14 ianuarie 1995.
 11. Legea privind organizarea administrativ-teritorială, Monitorul Oficial nr. 16 din 29 ianuarie 2002.
 12. Legea privind modificarea şi completarea Legii nr.186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administraţia publică locală. Monitorul Oficial nr. 16, din 29.01.2002.
 13. Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova. Monitorul Oficial nr. 3-4 din 14 ianuarie 1995.
 14. Legea Republicii Moldova cu privire la petiţionare. Monitorul Oficial nr. 4/47 din 08.09.1994.
 15. Legea privind organizarea administrativ-teritorială a R.M. Monitorul Oficial nr. 16 din 29 ianuarie 2002.
 16. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea concursului pentru Ocuparea funcţiei publice vacante în autorităţile publice, nr. 1038 din 07.11.1997.Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 84-85 din 18.12.1997.
 17. Hotărîrea guvernului Republicii Moldova cu privire la structura şi statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor) nr.688 din 10.16.2003.
 18. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la structura şi statele de personal ale primăriilor satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor) nr. 688 din 10.06.2003.Monitorul Oficial nr. 116-120 / 710 din 13.06.2003.
 19. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la organizarea şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional, nr.689 din 10.06.2003.Monitorul Oficial nr. 116 – 120 / 711 din 13.06.2003.
 20. Hotărîrea Guvrnului Republicii Moldova “Cu privire la oficiile Teritoriale ale Cancelariei de stat” nr. 992 din 12 august, 2003.
 21. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova “ Cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de stat” nr. 922 din 12 august 2003.
 22. Codul Electoral. CUANT, Chişinău – 2003.
 23. Regulamentul provizoriu privind funcţionarea organelor autoadministrării locale ale Republicii Moldova în perioada de tranziţie (pînă la definitivarea împarţirii teritorial – administrative) “Moldova Suverană”, 23 iulie 1991.
 24. Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea prefecturii, A.A.P., Chişinău, 1999.
 25. Ghidul funcţionarului Public (culegere de acte normative) L.A.D.O. Chişinău – 2000.
 26. Codul funciar, “Moldova Suverană”, 04.02.1992.
 27. Alexandru Ioan, Administraţia publică, LUMINALEX, Bucureşti, 2001.
 28. Deliu T. “Administraţia publică locală”. A.A.P.,Chişinău,1998.
 29. Deliu T. “Gestionarea şedinţelor în A.P.L.” A.A.P., Chişinău, 2000.
 30. Didencu V. “Democraţie şi administraţie publică locală” A.A.P.,Chişinău, 1998.
 31. Grecianii Z., Văzdăuţan V., Arionescu S., Deliu T., Finanţe publice locale, CARTIEP, Chişinău 2001.LUMINALEX, Bucureşti, 1999.
 32. Manda C., Manda C.C., Administraţia publică locală din România, LUMINALEX, Bucureşti 1999.
 33. Munteanu V. Management public local, TIPO MOLDOVA, Iaşi, 2003.
 34. Orlov M. “Drept Administrativ” Epigraf, Chişinău, 2001.
 35. Platon M. “Introducere în ştiinţa administraţiei”. A.A.P., Chişinău, 1999.
 36. Platon M., Roşca S., Roman A., Popescu T. “Istoria administraţiei publice din Moldova”. A.A.P. Chişinău, 1999.
 37. Popa V., Munteanu I., Mocanu V., “De la centralism spre descentralizare”, Cartier, Chişinău, 1998.
 38. Sîmboteanu A. “Administraţia publică centrală”. A.A.P., Chişinău 1998.
 39. Sîmboteanu A. “Reforma administraţiei publice în Republica Moldova”, MUSEM, Chişinău. 2001.

TEMA IV. Administraţia publică centrală

Locul , rolul, principiile şi funcţiile administraţiei publice centrale în sistemul autorităţilor publice. Constituirea sistemului actual al administraţiei publice centrale. Preşedintele Republicii Moldova. Guvernul.

Organele administraţiei publice centrale de specialitate. Organizarea şi funcţionarea administraţiei de stat teritoriale.

Literatura de specialitate

 1. Alexandru Ioan, Administraţia publică, Bucureşti, 1999.
 2. Alexandru Ioan, Structuri, mecanisme şi instituţii administrative, vol. I şi II, Bucureşti, 1996.
 3. Bălan Emil, Prefectul şi prefectura în sistemul administraţiei publice, Bucureşti, 1997.
 4. Cojuhari Andrei, Problemele dezvoltării sferei social-culturale, în Administrarea publică, 1995, nr.2.
 5. Constituţia Republicii Moldova, Chişinău, 1994.
 6. Declaraţia Suveranităţii RSS Moldova din 23 iunie 1990, Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului RSS Moldova, 1990, nr.8.
 7. Decretul cu privire la puterea de stat din 27 iulie 1990, Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului RSS Moldova, 1990, nr. 8.
 8. Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991, Moldova Suverană, 1991, 28 august.
 9. Legea cu privire la instituirea funcţiei de Preşedinte al RSS Moldova şi la introducerea unor modificări şi completări în Constituţia RSS Moldova din 3 septembrie 1990, Veştile Sovietului Suprem şi ale Guvernului RSS Moldova, 1990, nr. 8.
 10. Lege cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republici Moldova din 22 septembrie 2000, Monitorul oficial, 2000, 2 noiembrie, nr.139-140.
 11. Negru Boris, Coraportul autorităţilor publice, în Administrarea publică, 1997, nr.
 12. Negru Boris, Autorităţile publice – categorii cheie ale sistemului constituţional, în Administrarea publică, 1994, nr.3.
 13. Orlov Maria, Drept administrativ, Note de curs, partea a II, Chişinău, 2000.
 14. Oroveanu Mihai, Tratat de ştiinţa administraţiei, Bucureşti, 1996.
 15. Postu Ion, Statul de drept: istorie şi contemporaneitate, în Statul de drept şi administraţia publică, Chişinău, 1999.
 16. Platon Mihail, Serviciul public în Republica Moldova, Chişinău, 1997.
 17. Platon M., Roşca S., Roman A., Popescu T. Istoria administraţiei publice din Moldova, Chişinău, 1999, Cap. VII, pag. 387-450.
 18. Platon Mihail, Introducere în ştiinţa administraţiei publice, Chişinău, 1999.
 19. Sîmboteanu Aurel, Controlul – component de reformare a administraţiei publice, Administrarea publică, 1997, nr.1.
 20. Sîmboteanu Aurel, Rolul personalului în realizarea reformei administraţiei publice, Chişinău, AAP, 2001.
 21. Sîmboteanu Aurel, Sistemul de guvernare şi de administraţie publică în Suedia, în Administrarea publică, 2002, nr.2.
 22. Sîmboteanu Aurel, Reforma administraţiei publice în Republica Moldova, Chişinău, 2001.
 23. Sîmboteanu Aurel, Administraţia publică centrală, Chişinău, 1998.
 24. Vida Ioan, Puterea executivă şi administraţia publică, Bucureşti, 1994.

TEMA V. Management public

5. 1. Fundamentele managementului public. Introducere în managementul public.
Rolurile manageriale (H. Mintzberg). Managerul competent. Perspectiva ICMA asupra criteriilor de eficienţă a administraţiei publice. Practici bune în domeniul realizării rolurilor manageriale. Autoevaluarea eficacităţii manageriale. Priorităţi pentru dezvoltarea organizaţională şi personală. Conţinutul şi caracteristicile managementului public. Despre administraţia publică şi necesitatea managementului public.

Necesitatea apariţiei managementului public ca domeniu distinct al ştiinţei managementului. Managementul public ca artă şi profesie.

5. 2. Fundamentele managementului public.
Evoluţia managementului pe plan mondial. Evoluţii şi orientări. Conţinutul managementului public. Definirea managementului public. Caracteristicile managementului public. Principiile şi legităţile specifice managementului public.

5. 3. Funcţiile managementului public. Metode şi tehnici utilizate în managementul public
Funcţia de previziune. Funcţia de organizare-coordonare. Funcţia de administrare. Funcţia de motivare. Funcţia de control-evaluare. Valori fundamentale pentru organizaţiile publice. Metode de organizare şi funcţionare. Metode de execuţie. Metode de investigare.

5. 4. Managerul public şi cultura organizaţională. Managerul public ca agent al schimbării public şi ca strateg vizionar
Explorarea culturii organizaţionale. Dilema paradoxului organizaţional. Rolul managerului în schimbarea culturii instituţiei publice.

Cercetarea acţiunii şi managementul schimbării. Paşii tactici ale managementului schimbării în organizaţie: conştientizare şi viziune; construirea unor relaţii de rezolvare a problemei; identificarea şi analiza problemei; planificarea unui curs al acţiunii; organizaţia şi mobilizarea resurselor; experimentarea, testarea şi reproiectarea; implimentarea; evaluarea impactului. Rolul de agent al schimbării. Responsabilităţile strategului vizionar. Probleme şi oportunităţi. Planificarea strategică din perspectivă istorică. Calităţile unei viziuni de substanţă. Modelul LENS.

5. 5. Managerul public şi dezvoltarea resurselor umane. Managerul public împuternicindu-se pe sine, organizaţia şi comunitatea
Abordarea situaţională pentru dezvoltarea personalului. Managerul situaţional. Procesul de dezvoltare şi stilul managerial. Direcţionarea. Antrenarea. Susţinerea. Delegarea. Puterea şi dezvoltarea personalului.

Definirea domeniului împuternicirii. Mobilizarea: accesoriul împuternicirii. „Teoria lunii” în managementul public. Împuternicire, motivare şi intenţii manageriale. Împuternicirea şi schimbarea în organizaţie. Împuternicirea şi limitele influenţei oficiale, responsabilităţile funcţionarului public. Proiectarea unei intervenţii în organizaţie.

Literatura de specialitate

 1. Constituţia Republicii Moldova, Chişinău, 1994 cu modificări, 2001
 2. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Chişinău, 1998
 3. Legea cu privire la asociaţiile obşteşti , MO, 1991
 4. Legea cu privire la fundaţii, MO nr. 581 - XIV, 30 iulie 1999
 5. Legea cu privire la partide şi alte organizaţii social – politice. Chişinău, 1991
 6. Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, nr. 523 - XIV, 16 iulie 1999
 7. Legea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind funcţionarea consiliilor locale şi judeţene, nr. 554- XIV, 29 iulie 1999
 8. Legea pentru exproprierea pentru cauză de utilitate publică, nr. 488-XIV, 8 iulie 1999
 9. Legea privind finanţele publice locale, 2003
 10. Legea privind statutul alesului local, nr. 768-XIV, 2 februarie 2000
 11. Legea Republicii Moldova cu privire la petiţionare din 19.07.1994
 12. Legea serviciului public, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.61 din 2 noiembrie 1995
 13. Legea privind administraţia publică locală, nr. 123-XV, din 18.03.2003, MO nr. 49 din 19.03.2003
 14. Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, , nr. 764-XV din 27.12.2001, MO nr. 16/53 din 29.01.2002
 15. Harabara, S.Dogotaru, M.Osipov, M.Buhna, Modele de administrare a unităţilor infrastructurii sociale în spaţiul rural, Chişinău, 2003
 16. A.Isachsen, C.Hamilton, Să înţelegem economia de piaţă, European Free Trade Association, Ed. Oscar Print, 1992
 17. Alexandru Ioan, Structuri, mecanisme şi instituţii administrative, Bucureşti, 1993
 18. C.Cooker, International Administration Law and Management Practices in Internaţional Organizations, UNITAR, 1990
 19. Ch. Pollitt, G.Bouckaert, Reforma managementului public, ed. Epigraf, Chişinău, 2004
 20. D.Beetham, Birocraţia, ed. DV Style, Fundaţia Soros pentru o societate deschisă, Bucureşti, 1998
 21. E.Burduş, Gh.Căprărescu, Fundamentele managementului organizaţiei, ed. Economică, Bucureşti, 1999
 22. Elemente de management pentru autorităţile locale, ed. Codecs, Bucureşţti, 1997
 23. Estimarea proporţiilor economiei tenebre şi studierea căilor de reintegrare a ei în economia oficială, Raport al Centrului de Studiere a Problemelor Pieţei, Chişinău, 1996
 24. Gari Johns, Comportament organizaţional, Bucureşti, 1998
 25. Guvernare responsabilă pentru dezvoltare umană, Republica Moldova, Chişinău, 2003
 26. Instruire pentru aleşii locali: rolurile, Fundaţia SOROS, Chişinău, 2002
 27. J.Bryson, Planificarea strategică pentru organizaţii publice şi nonprofit, Ed. ARC, Chişinău, 2002
 28. L.Lynn, managementul public ca artă, ştiinţă şi profesie, ed. ARC, Chişinău, 2004
 29. Managementul de personal, Direcţia pentru Politica de Cadre a Guvernului Republicii Moldova, Proiectul TACIS ED MOL 9602, Chişinău, 1999
 30. Managementul în administraţia publică locală, 2 volume, Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, 2002
 31. O.Nicolescu, management aplicativ, Bucureşti, 1994
 32. O.Nicolescu, Management şi eficienţă, Bucureşti, 1994
 33. P.Druker, Inovaţia şi sistemul antreprenorial, Bucureşti, 1993
 34. P.Druker, managementul rezultativ: luarea deciziilor şi riscurile manageriale, Bucureşti, 1993
 35. V.Mocanu, Standarde în administraţia publică, Politici publice, IDIS Viitorul, Chişinău, 2004
 36. Государственное управление в ХХ1 веке. Концепции, методы и технологии, из. АЛЕКС, Москва, 2003
 37. М. Мескон и др.Основы менеджмента, Москва, 1998
 38. Международный опыт организации и финансирования общего образования, ИЭГ, Москва, 2003
 39. Н. Мэннинг, Н. Парисон, Реформа государственного управления, ВЕСЬ МИР, Москва, 2003
 40. Сh. Demmke, Ch. Ehgel, Continuitate şi schimbare în procesul de integrare europeană, IEAP, Chişinău, 2004

TEMA VI. Managementul serviciilor publice

6. 1. Concepte fundamentale ale managementului serviciilor publice.
Obiectul şi metodele de cercetare a managementului serviciilor publice. Locul şi rolul managementului serviciilor publice în sistemul ştiinţelor administrative şi manageriale.

Managementul serviciilor publice şi teoria administraţiei. Managementul serviciilor publice şi dreptul. Managementul serviciilor publice şi managementul public. Managementul serviciilor publice şi managementul resurselor umane. Managementul serviciilor publice şi marketingul.

Esenţa şi conţinutul noţiunii de serviciu. Servicii pure şi servicii combinate. Caracteristicile principale ale serviciilor. Fundamentarea teoretică a serviciilor publice. Abordări ale serviciilor publice în literatura de specialitate. Caracteristicile de bază ale serviciilor publice.

6. 2. Clasificarea serviciilor publice.
Necesitatea clasificării serviciilor publice. Principalele criterii de clasificare a serviciilor publice. Serviciile publice naţionale şi locale. Serviciile publice administrative şi cele industriale şi comerciale.

Clasificarea serviciilor publice după autorul Victor Mocanu. Ocrotirea ordinii publice şi a securităţii naţionale. Activităţi legate de învăţământ. Servicii de asistenţă socială şi higienă. Activităţi în domeniul artelor şi culturii.

Alte criterii de clasificare a serviciilor publice. Servicii publice monopolizate de stat şi servicii publice delegate. Servicii vitale şi facultative. Servicii publice interne şi extrateritoriale.

6. 3. Organizarea serviciilor publice. Principii de organizare şi funcţionare a serviciilor publice.
Reglementarea normativă a organizării serviciilor publice în Republica Moldova. Principii de organizare şi funcţionare a serviciilor publice. Principiul eficienţei. Principiul echităţii. Principiul descentralizării. Principiul continuităţii. Principiul adaptării. Principiul cuantificării.

Înfiinţarea serviciilor publice. Organizarea activităţii serviciilor publice delegate sectorului privat. Principiul “actului contrar” în desfiinţarea serviciilor publice. Organizarea centralizată a serviciilor publice. Organizarea desconcentrată a serviciilor publice. Organizarea descentralizată în organizarea serviciilor publice.

Organizarea serviciilor publice locale. Rolul autorităţii deliberative şi executive locale în organizarea activităţii serviciilor publice.

6 4. Modalităţi de gestiune a serviciilor publice.
Caracteristica generală a modalităţilor de gestiune a serviciilor publice. Principii legislative de gestionare a serviciilor publice.

Gestiunea directă a serviciilor publice. Avantaje şi dezavantaje. Concesionarea serviciilor publice. Avantaje şi dezavantaje. Servicii publice în regim de franchising.

6. 5. Practica internaţională de organizare şi funcţionare a serviciilor publice.

Fundamentarea teoretică a organizării serviciilor publice în diferite ţări. Modele de organizare. Caracteristica generală.

Modelul autonomiei relative în organizarea şi gestionarea serviciilor publice. Particularităţi. Principii de bază. Avantaje şi dezavantaje. Experienţa scandinavă de organizare a serviciilor publice.

Modelul de agenţie în organizarea şi gestionarea serviciilor publice. Particularităţi. Avantaje şi dezavantaje. Experienţa britanică de organizare a serviciilor publice.

Modelul de interacţiune în organizarea şi gestionarea serviciilor publice. Particularităţi. Avantaje şi dezavantaje. Experienţa americană în domeniu. Problema elaborării modelului propriu de organizare a serviciilor publice în Republica Moldova. Sisteme internaţionale de prestare a serviciilor publice. Serviciile publice şi integrarea europeană.

6. 6. Planificarea strategică a activităţii serviciilor publice.
Caracteristica generală a procesului planificării strategice în domeniul serviciilor publice. Etape de bază ale planificării strategice. Analiza mediului intern şi extern de activitate a serviciilor publice. Analiza celor 7p. Analiza factorilor STEP.

Analiza SWOT a serviciilor publice. Formularea scopului şi obiectivelor. Alegerea strategiilor de implementare. Strategiile de creştere, de descreştere şi de stabilitate în planificarea strategică a activităţii serviciilor publice.

Elaborarea planului de acţiuni. Evaluarea implementării planului strategic.

6. 7. Analiza de marketing a serviciilor publice.
Noţiunea şi particularităţile marketingului serviciilor. Specificul marketingului serviciilor publice. Analiza celor 4 p în marketingul serviciilor publice. Produsul. Preţul. Promovarea. Plasamentul.

Analiza suplimentară a celor 3 p în marketingul serviciilor publice. Personalul. Premisele fizice. Profitul. (pentru serviciile publice concesionate sectorului privat.)

Mixul de marketing. Planul de marketing al serviciilor publice – structură şi conţinut.

Literatura de specialitate


Legi şi alte acte normative:
 1. Constituţia Republicii Moldova, Moldpress, Chişinău, 2006
 2. Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 82-86 din 22 iunie 2002
 3. Legea Republicii Moldova privind administraţia publică locală, nr. 123-XV din 18.03.2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 49 (1142) din 19.03.2003
 4. Legea Republicii Moldova a serviciilor publice de gospodărie comunală, nr. 1402 din 24.10.2002, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 014 din 07.02.2003
 5. Legea Republicii Moldova cu privire la concesiuni nr. 534 din 13.07.95, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 067 din 30.11.95
 6. Legea Republicii Moldova cu privire la franchising, nr. 1335 din 01.10.97, Monitorul Oficial al Republicii Moldova în vigoare 11.12.97
 7. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la concesionarea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1006 din 13.09.2004, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 171 din 17.09.2004
 8. Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Planului de Acţiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană, nr. 356 din 22.04.2005, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 65-66/412 din 29.04.2005
 9. Carta Europeană „Exerciţiul Autonom al Puterii Locale”, Strasbourg, 1985
 10. Principiile Directoare ale Organizării şi Funcţionării Serviciilor Publice în Europa, aprobat de Consiliul de Miniştri al Consiliului Europei prin Recomandarea R(97).

  Bibliografie

 11. Alexandru Ioan, Administraţia publică. Teorii. Realităţi. Perspective, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999
 12. Alexandru Ioan, Matei Lucica, Servicii publice, Editura Economica, Bucureşti, 2000
 13. Alexandru Ioan, Structuri, mecanisme şi instituţii administrative, Editura Sylvi, 1996
 14. Androniceanu Armenia, Management public, Editura Economica, Bucureşti 1999
 15. Colectiv de autori, De la centralism spre descentralizare, Editura Cartier, Chişinău, 1998
 16. Colectiv de autori, Elemente de management pentru autorităţile locale, Editura Codecs, 1997
 17. Colectiv de autori, Ghidul primarului, Editura Arc, Chişinău, 2001
 18. Demian Nadejda, Serviciul public, Editura AAP, Chişinău 1998.
 19. Douay Dominique, Jacob Monique, Defrenne Jacques, Comunităţile locale în sistemul administrativ francez, Editura Fundaţiei Jean Jaures, 1994.
 20. Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, Editura Nemira, Bucureşti, 1996
 21. Mocanu Victor, Descentralizarea serviciilor publice, Chişinău, 1999
 22. Nicola Iordan, Managementul serviciilor publice locale, Editura AllBeck, Bucureşti, 2003
 23. Niculescu Elena, Marketing modern (concepte, tehnici, strategii), Editura Economica, Bucureşti, 2000
 24. Orlov Maria, Drept administrativ, Editura Cartier, Chişinău, 2001
 25. Oroveanu Mihai T., Tratat de ştiinţa administraţiei, Editura Cerma, Bucureşti, 1996
 26. Parlagi Anton, Iftimoaie Cristian, Serviciile publice locale, Editura Economica, Bucureşti, 2001
 27. Profiroiu M., Managementul strategic al colectivităţilor locale, Editura Economica, Bucureşti, 1999
 28. Scholler Heinrich, Stimpt Hans, Kommunale Selbstvervaltung, Bonn, 1995
 29. Ţepordei Aurelia, Metode administrative moderne/ Abordări manageriale ale serviciilor publice, Editura AAP, Chişinău, 2002
 30. В.С. Вильямский, В.М. Дедяев, Муниципальные образования России в условиях рыночной экономики, Moscova, 1996
 31. Выдрин И.В., Кокотов А.Н., Муниципальное право России, Moscova, 1997
 32. Мескон Майкл. Альберт Майкл. Хедоури Франклин, Основы менеджмента, Editura Дело, Moscova, 1995