Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


25.00.02 – Organizarea şi dirijarea în instituţiile administraţiei publice; servicii publice


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se acordă gradul ştiinţific
Politologie, drept

Formula specialităţi
Administrarea publică este domeniul ce ţine de ştiinţele socio-politice şi se ocupă cu studierea abordării fenomenului administrativ coraportat la cel politic şi la cel economic, prin cercetarea structurilor, mecanismelor şi instituţiilor administrative existente în ţară şi peste hotare, în vederea determinării locului şi rolului administraţiei publice în sistemul politic al societăţii.

Direcţiile de cercetare.


Specialităţi adiacente:


Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Realizarea obiectivelor în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 25.00.02 necesită utilizarea unor metode specifice disciplinelor adiacente Istoria doctrinelor politice şi de drept: Drept public; Drept privat;Dreptul penal; Psihologie socială, politică şi juridică; Instituţii şi procese politice; Structura socială, instituţii şi procese sociale; Sociologia conduceri.

Managementul public modern: realizări, perspective are tangenţă cu specialitatea “Management în ramură”.

Principiile de organizare şi funcţionare a serviciilor publice, de modalităţile de gestiune (directă şi concesionată) a serviciilor publice, de planificarea strategică a serviciilor publice, precum şi problemele analizei de marketing a serviciilor publice sînt în corelare cu specialitatea „Management de ramură”.

Problematica relaţiilor publice în instituţiile publice, a formării imaginii autorităţilor publice, a relaţiilor mass-media şi a soluţionării crizelor în procesul de administrare au tangenţă cu specialităţile „Sociologia conducerii” şi „Psihologie socială, politică şi juridică”.

Problemele legate de transparenţă, de corelare şi de aspectele psiho-juridice în activitatea autorităţilor administraţiei publice ţine şi de specialităţile “Psihologie socială şi juridică”.

Aspectele ce vizează ştiinţa despre societate,conducerii societăţii prin intrmediul organizaţiilor, autorităţilor administraţiei publice ţin de specialitatea „Sociologia conducerii”.

Procesul de elaborare şi implementare a politicilor publice se referă şi la specialităţile “Drept public”, “Drept privat”, “Dreptul muncii şi protecţiei sociale”.

Rolul finanţelor publice locale în realizarea misiunii autorităţilor publice locale ţine de specialitatea “Drept public.”

Problemele legate de politica de personal, de soluţionarea unor divergenţe dintre subiecţi şi a cazurilor ce implică raporturile de asigurări sociale, implică multiple tangenţe cu administraţia publică, se referă la specialitatea “Dreptul muncii şi protecţiei sociale”, “Structura socială, instituţii şi procese sociale”.

Probleme referitoare la controlul activităţii autorităţilor administraţiei publice se încadrează în specialităţile “Drept public” şi “Instituţii şi procese politice”.

Majoritatea domeniilor de cercetare privind administraţia publică se intercalează cu specialităţile, “Drept public” , “Drept privat”, „ Drept Penal” “Instituţii şi procese politice”, “Structura socială, instituţii şi procese sociale”.

Tezele de doctorat, elaborate la interferenţa specialităţii Administrare Publică cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la 2 specialităţi cu condiţia includerii în componenţa Consiliului specializat a specialităţii respective.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:

  1. Roman Alexandru, doctor habilitat, profesor universitar, rector
  2. Popovici Corneliu, doctor, conferenţiar universitar, prorector
  3. Romandaş Nicolae, doctor, conferenţiar universitar, şef Catedră Administrare de Stat şi Municipală;
  4. Tatiana Şaptefraţi, doctor, conferenţiar universitar;
  5. Savca Tatiana, magistru în management public, lector superior universitar;
  6. Tudor Deliu, magistru în drept, lector superior universitar.

Recenzenţii: