Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

22.00.04 – Programa examenului de doctorat


Recomandări metodice generale

Scopul studierii disciplinei: formarea unei paradigme interpretative integratoare a fenomenelor, proceselor şi relaţiilor sociale la nivel micro- şi macrosocial.

Sfera de cunoştinţe: identificarea condiţiilor, legităţilor şi perspectivelor de evoluţie a fenomenelor, proceselor şi relaţiilor sociale; delimitarea specificului schimbărilor sociale în contextul realităţii sociale; elucidarea factorilor dezvoltării personalităţii şi a formării conştiinţei şi spiritului civic; identificarea prospectivă a problemelor sociale şi modalităţilor de soluţionare a lor.

Spectrul de abilităţi profesionale: aplicarea metodologiei cercetării sociologice în diagnosticarea problemelor sociale; utilizarea tehnologiilor comunicaţionale ce asigură o relaţionare eficientă între indivizi şi grupuri sociale; elaborarea concluziilor şi recomandărilor de ameliorare a condiţiilor existenţiale din societatea umană.

Conţinutul cursului

Tema 1. Sociologia – teoria generală a vieţii sociale
Cuvinte cheie: Societate, sociabilitate, socium, realitate socială, cadrele vieţii sociale, sociologie, lege, legitate, lege socială, lege sociologică, actor social.

Planul succint al temei: Specificul obiectului de studiu al sociologiei. Noţiunea de social. Legile şi categoriile sociologice. Locul sociologiei în sistemul ştiinţelor socioumane. Structura şi funcţiile ştiinţei sociologice.

Tema 2. Sistemul social
Cuvinte cheie: sistem social, subsistem social, analiza sistemică, analiza funcţională, analiza structurală, schemă logică, model metodologic.

Planul succint al temei: Teoria generală a sistemelor. Modelul metodologic al abordării societăţii ca sistem. Schema logică operaţională a sistemelor sociale. Analiza structurală şi funcţională a sistemului social.

Cuvinte cheie: status social, rol social, structură socială, clase sociale, pături sociale, relaţii sociale, comunităţi etnice, colectiv de muncă, familie. Planul succint al temei: Structura socială – direcţie importantă de cercetare ştiinţei sociologice. Elementele structurii sociale: clase, pături sociale, comunităţi etnice, colectivul de muncă, familia. Statusul şi rolul: tipologia şi dinamica lor. Structura şi relaţiile sociale.

Tema 4. Mobilitatea socială Cuvinte cheie: stratificare/ierarhizare socială, mobilitate socială, mobilitate verticală şi orizontală, poziţie socială.

Planul succint al temei: Sisteme de stratificare socială. Forme de mobilitate socială. Factorii individuali şi obiectivi ai mobilităţii sociale. Tendinţele şi direcţiile mobilităţii sociale în condiţiile actuale. Particularitaţile regionale ale mobilităţii sociale.

Tema 5. Fapte, procese şi relaţii sociale Cuvinte cheie: fapt social, fenomen social, proces social, relaţie socială, integrare socială, spaţiu social, dinamica vieţii sociale.

Planul succint al temei: Delimitări conceptuale ale faptului social. Faptul social în concepţia lui Em.Durkheim. Procesele sociale – componente fundamentale ale realităţii sociale. Tipologia proceselor sociale. Structura, funcţionalitatea, sfera de cuprindere, domeniul în care se desfăşoară procesele sociale. Noţiunea de relaţii sociale. Teorii sociologice despre relaţiile sociale. Relaţii interumane – relaţii sociale. Tipologia relaţiilor sociale.

Tema 6. Socializarea – proces social fundamental Cuvinte cheie: socializare, învăţare socială, agenţi socializatori, dezvoltare cognitivă şi afectivă, socializare anticipativă, socializare concordantă, socializare discordantă, re-socializare.

Planul succint al temei: Teorii ale socializării. Mecanismele socializării. Învăţarea socială şi socializarea. Etapele socializării. Tipuri şi agenţii socializării.

Tema 7. Instituţiile sociale
Cuvinte cheie: instituţie socială, ceată, mulţime, organizaţie, instituţionalizare, familie, stat, instituţie formală, instituţie informală, instituţie totală,

Planul succint al temei: Caracteristicile şi funcţiile instituţiilor sociale. Tipurile de instituţii după rolul lor socio – funcţional: economice, politice, cultural – educative. Familia ca instituţie socială. Instituţiile sociale formale şi neformale. Statul – ansamblu instituţional.

Tema 8. Teoria grupului social
Cuvinte cheie: grup social, grupare socială, comunitate, conflict, coeziune socială echilibru social, solidaritate, sociomerie.

Planul succint al temei: Elemente de definire a grupului social. Geneza grupurilor sociale. Grupuri primare şi secundare. Grupurile interne şi grupurile externe. Grupurile de referinţă şi funcţiile lor. Procesele grupului: comunicare, conflictul, coeziunea. Normele grupului.

Tema 9. Schimbarea socială
Cuvinte cheie: schimbare, schimbare socială, progres social, regres social, evoluţie, transformare, dezvoltare, salt.

Planul succint al temei: Sursele schimbării sociale. Teoriile schimbării sociale. Abordări sociologice privind schimbarea socială. Factori ai schimbării sociale. Mecanismele schimbării sociale.

Tema 10. Populaţia – factor demografic al vieţii sociale
Cuvinte cheie: populaţie, fenomen demografic, politici demografice, natalitate, mortalitate, îmbătrânire demografică, speranţă de viaţă, recensământ.

Planul succint al temei: Dimensiunile populaţiei. Populaţia ca sistem. Căile de influenţă a populaţiei asupra societăţii. Dinamica populaţiei. Componentele schimbării în cadrul populaţiei: fertilitatea, mortalitatea, migraţia. Politici demografice.

Tema 11. Mişcările sociale
Cuvinte cheie: mişcare, mişcare socială, mulţime, comportament colectiv.

Planul succint al temei: Caracteristicile mişcărilor sociale. Geneza mişcărilor sociale. Tipurile de mişcări sociale. Explicaţiile teoretice ale mişcărilor sociale. Mişcările sociale şi schimbarea socială.

Tema 12. Acţiunea socială Cuvinte cheie: acţiune socială, actor social, interacţiune socială, raţionalitate, responsabilitate, eficienţă, eficacitate.

Planul succint al temei: Structura acţiunii sociale. Latura normativă a acţiunii sociale. Tipologia acţiunii sociale. Natura interacţiunii sociale. Perspective teoretice în abordarea interacţiunii. Paradigma sociologiei acţiunii.

Tema 13. Conducerea vieţii sociale Cuvinte cheie: conducere, conducere socială, stil de conducere, metode de conducere, decizie, plan operaţional, planificare, prognoză socială.

Planul succint al temei: Caracteristicile definitorii ale conducerii vieţii sociale. Funcţiile conducerii vieţii sociale. Clasificarea metodelor de conducere. Stiluri de conducere. Eficienţa practicării stilurilor de conducere.

Tema 14. Conflictele sociale Cuvinte cheie: conflict, conflict social, conflict organizaţional, conflict individual, conflict interorganizaţional, greva, dinamica conflictului social.

Planul succint al temei: cauzele, funcţiile şi subiecţii conflictelor sociale. Metoda de reglare a conflictelor. Tipurile şi formele conflictelor sociale. Căile de soluţionare a conflictelor sociale.

Tema 15. Metodologia cercetării sociologice
Cuvinte cheie: metodologie, metodă, tehnică, procedeu, instrument de cercetare, eşantion, ipoteze, program de cercetare, anchetă sociologică, chestionar, interviu sociologic, observaţie sociologică, analiză de conţinut.

Planul succint al temei: Programul de cercetare sociologică. Ipotezele în cercetarea sociologică. Schema operaţională de cercetare sociologică. Metode, tehnici şi procedee de cercetare. Măsurarea în sociologie. Eşantionarea. Analiza şi interpretarea rezultatelor.

Tema 16. Asistenţa socială – activitate de asigurare a funcţionalităţii sociale
Cuvinte cheie: protecţie socială, asistenţă socială, asigurare socială, , beneficiar, deontologie profesională.

Planul succint al temei: Asistenţa socială – ştiinţă multidisciplinară. Funcţiile şi sarcinile asistenţei sociale. Deontologia profesională în asistenţa socială. Devenirea asistenţei sociale în context naţional şi internaţional.

Tema 17. Reţeaua de Asistenţă Socială în Republica Moldova
Cuvinte cheie: servicii sociale, ONG-uri pe problemele sociale.

Planul succint al temei: Cadrul socio-juridic privind funcţionarea sistemului de Asistenţă Socială din Republica Moldova. Rolul ONG-urilor în promovarea serviciilor de Asistenţă Socială.

Tema 18. Dimensiunea paradigmală a Asistenţei Sociale
Cuvinte cheie: paradigmă, ataşament, identitate, îngrijire.

Planul succint al temei: Paradigmele de bază ale Asistenţei Sociale: umanismul, funcţionaliştii, structuralismul radical, umaniştii radicali. Teorii specifice ale Asistenţei Sociale: teoria ataşamentului, teoria participării, teoria identităţii, teoria anxietăţii.

Tema 19. Metodologia Asistenţei Sociale: aspecte teoretice şi practice
Cuvinte cheie: metodologie, metodă, tehnică, instrument de cercetare, anchetă socială, diagnoză socială, prognoză socială.

Planul succint al temei: Metode şi tehnici de lucru în Asistenţa Socială individualizată: ancheta socială, diagnoza socială, consilierea, studiul de caz, istoricul social. Metode şi tehnici în Asistenţa Socială a colectivităţii: referatele sociale şi cercetările de teren.

Tema 20. Protecţia socială – componentă a politicii de stat
Cuvinte cheie: politica socială, modele de politici sociale, bunăstare, statul bunăstării.

Planul succint al temei: Obiectivele politicii sociale. Clasificarea politicilor sociale. Bunăstarea – obiectiv major al politicilor sociale. Statul bunăstării. Modele ale statului bunăstării.

Literatura de specialitate

 1. Achim M. Sociologia americană a grupurilor mici. – Bucureşti, 1970
 2. Andrei P. Sociologia generală. - Iaşi, 1997
 3. Andrei P. Posibilitatea sociologiei ca ştiinţă. – Bucureşti, 1970
 4. Anrei P. Sociologia politicii şi culturii.Opere socilogice. V.2. – Bucureşti, 1975
 5. Bădescu A. Istoria sociologiei. – Galaţi, 1994
 6. Bădina O. Introducere în sociologie. – Cimişlia, 1993
 7. Banciu D. Rădulescu S., Voicu M. Intruducere în sociologia devianţei. – Bucureşti, 1985
 8. Bondrea A. Sociologia culturii. – Bucureşti, 1993
 9. Boudon R. Tratat de sociologie. – Bucureşti, 1997
 10. Bocancea C., Neamţu G. Asistenţa Socială: elemente de teorie şi strategii de mediere. –Iaşi, 1999
 11. Bulgaru M. , Dilion M. Concepte fundamentale ale Asistenţei Sociale. –Chişinău, 2000
 12. Bulgaru M. (coord.) Metode şi tehnici în Asistenţă Socială. –Chiţinău, 2002
 13. Bulgaru M. (coord.) Sociologie (manual), Vol I-II. –Chişinău, 2003
 14. Bulgaru M. (coord.) Aspecte teoretice şi practice ale Asistenţei Sociale. –Chişinău, 2004
 15. Buzărnescu Ş. Istoria doctrinelor sociologice. – Bucureşti, 1995
 16. Buzărnescu Ş. Introducere în sociologia organizaţională şi a conducerii. – Bucureşti, 1995
 17. Cazacu H. Mobilitatea socială. – Bucureşti, 1974
 18. Codul deontologic al sociologilor. – Revista de cercetări sociale, 1994, nr.1
 19. Cosmovici A. (coord.) Metode pentru cunoaşterea personalităţii. – Bucureşti, 1972
 20. Determinarea şi motivarea acţiunii sociale. – Bucureşti, 1991
 21. Dobre A. Cunoaşterea ştiinţifica şi raţionalitartea acţiunii sociale. – Bucureşti, 1986
 22. Dogan M. Sociologie politică. – Bucureşti, 1999
 23. Dumitrescu – Codreanu L. Sistemul sociologic al lui T. Parsons. – Bucureşti, 1995
 24. Durkheim E. Regulile metodei sociologice. – Bucureşti, 1974
 25. Goodman N. Introducere în sociologie. – Bucureşti, 1993
 26. Hălăşan G.Personalitatea umană. – Bucureşti, 1976
 27. Herseni T. Sociologie – teoria generală a vieţii sociale. – Bucureşti, 1982
 28. Ionescu I., Stan D. Elemente de sociologie. – Iaşi, 1999
 29. Mateescu N. Studii de sociologie. Analiza fenomenului social: despre starea de mulţime şi despre instituţia socială. – Bucureşti, 1993
 30. Mihăilescu I. Sociologie generală. – Bucureşti, 2000
 31. Miftode V. (coord.) Dimensiuni ale Asistenţei Sociale. –Botoşani, 1995
 32. Moraru I. Acţiunea socială şi comportamentul individual. – Bucureşti, 1986
 33. Rădulescu S. Homo sociologicus. Raţionalitate şi iraţionalitatea în acţiunea umană. – Bucureşti, 1994
 34. Rădulescu S., Banciu D. Sociologia crimei şi criminalităţii. - Bucureşti, 1996
 35. Ralea M. Introducere în sociologie. – Bucureşti, 1924
 36. Roman T., Simionescu T. Elemente de sociologie. – Bucureşti, 1993
 37. Roth A. Individ şi societate.- Bucureşti, 1976
 38. Stănciulescu E. Teorii sociologice ale educaţiei. – Iaşi, 1997
 39. Sudeţeanu C. Introducere în sociologia lui A. Comte. – Arad, 1932
 40. Szczepanschi J. Noţiuni elementare de sociologie – Bucureşti, 1972
 41. Zamfir C. (coord.) Politici sociale în România. –Bucureşti, 1999
 42. Zastrow Ch. The practice of Social Work. –California, 1992

Bibliografia suplimentară

 1. Allport G. W. Structura şi dezvoltarea personalităţii. – Bucureşti, 1991
 2. Celac S. Probleme globale ale omenirii. – Bucureşti, 1988
 3. Ciobanu – Băcanu M. Cultură şi valori în perioade de tranziţie. – Bucureşti, 1994
 4. Drăgan I. (coord.). Sociologie. Îndrumar teoretic şi practic. – Bucureşti, 1985
 5. Drâmba O. Istoria culturii şi civilizatiei. – Bucureşti, 1985
 6. Elemente de sociologie cu aplicări la cunoaşterea ţării şi a neamului nostru. - Chişinău, 1992
 7. Ene H. Teoria reglării sistemelor sociale. – Bucureşti, 1972
 8. Florea M. Responsabilitatea acţiunii sociale. – Bucureşti, 1976
 9. Golu M. Dinamica personalităţii. – Bucureşti, 1993
 10. Herseni T. Ce este sociologia? – Bucureşti, 1981
 11. Linton R. Fundamentul cultural al personalităţii. – Bucureşti, 1968
 12. Structură socială. Diversificare, diferenţieri, omogenizare. – Bucureşti, 1988
 13. Structurile organizaţionale şi eficienţa acţiunii. – Bucureşti, 1978
 14. Timuş A. Omul, colectivul, societatea. – Chişinău, 1980
 15. Timuş A., Istrati N. Intensificarea aspectului social al proceselor demografice. – Economie şi Sociologie, 1998. nr.2
 16. Toffler A. Consumatorii de cultură. – Bucureşti, 1997
 17. Toynbee A. Oraşele în mişcare. – Bucureşti, 1979
 18. Ungureanu I. Paradigme ale cunoaşterii societăţii. – Bucureşti, 1990
 19. Zamfir E. Cultura relaţiilor interpersonale. – Bucureşti. 1992
 20. Zapan G. Cunoaşterea şi aprecierea obiectivă a personalităţii. - Bucureşti, 1984
 21. Аверин Ю. П. Люди управляют людмьми: модель социологического анализа. -Москва,1996