Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Retrospectiva si evolutia familiei si natalitatii la gagauzii din Moldova din secolul al XIX-lea - inceputul celui de-al XXI-lea in contextul tendintelor demografice ale contemporaneitatii


Autor: Daradur Natalia
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.01 - Istoria Moldovei (pe perioade)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Stepanida Custreabova
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 octombrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 februarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română
Adobe PDF document0.40 Mb / în rusă

Teza

CZU 94 (478=512.165):314 (043.3)

Adobe PDF document 1.27 Mb / în rusă
155 pagini


Cuvinte Cheie

«piaţă de căsătorie», căsătorie, structură de vîrstă şi gen a societăţii, demografie, componenţa demografică a populaţiei, familie cu puţini copii, familii numeroase, monogamie, populaţie, nuclearizare, recensămîntul populaţiei, fecunditate, natalitate, familie, familie cu număr mediu de membri, „îmbătrînirea populaţiei”, vîrstă de fertilitate

Adnotare

Prezenta lucrare este un rezultat al cercetǎrilor la tema tezei de doctor. Scop al lucrǎrii ne-am determinat cercetarea retrospectivǎ şi evoluţia familiei şi natalitǎţii la găgăuzii din Moldova, de a stabili trǎsǎturile distinctive ale orientǎrilor demografice ale etniei date, cauzele schimbǎrilor lor în contextul tendinţelor demografice ale contemporaneitǎţii şi urmǎrile lor pentru stabilitate social-economicǎ în societate. Izvor pentru realizarea scopului şi obiectivelor lucrǎrii ne-au servit diverse materiale de arhivǎ, datele recensǎmintelor populaţiei şi evidenţei statistice curente din arhivele unor localitǎţi din UTA Gǎgǎuzia, materiale din presa periodicǎ, rezultate ale monitorizǎrilor demografice în rîndurile populaţiei apte reproductivitǎţii realizate de autor, etc. Principiile obiectivismului şi istorismului stau la baza lucrǎrii, este utilizat principiul tratǎrii evenimentelor în complex, aprecierea influenţei factorilor naturali şi sociali asupra mişcǎrii populaţiei în baza metodelor statistice şi matematice.

Teza este o generalizare a cercetǎrii, în care pentru prima datǎ situaţia demograficǎ la etnia gǎgǎuzǎ am analizat-o în retrospectivǎ şi în evoluţie, în contextul tendinţelor demografice ale contemporaneitǎţii, pe fonul situaţiei demografice în Republica Moldova cît şi în statele dezvoltate ale lumii. Mai complet şi mai minuţios am cercetat aspecte demografice propriu zise: dinamica cǎsǎtoriei şi natalitǎţii la etnia gǎgǎuzǎ şi interdependenţa lor; tipologia familiei gǎgǎuzilor; copiii în familia gǎgǎuzǎ; structura de vîrstǎ şi gen a populaţiei gǎgǎuze şi nivelul ei de îmbǎtrînire. În cadrul cercetǎrii, în baza rezultatelor sondajelor sociologice, se încearcǎ o tentativǎ de prognozare a tendinţelor demografice în mediul populaţiei gǎgǎuzilor şi se preconizeazǎ cǎile posibile de soluţionare a problemelor demografice.

În tezǎ am demonstrat evoluţia familiei, natalitǎţii şi altor caracteristici ale etniei gǎgǎuzilor în contextul tendinţelor demografice ale contemporaneitǎţii, ce se exprimǎ în nuclearizarea familiei, în scǎderea numǎrului mediu al membrilor într-o familie şi al numǎrului copiilor, reducerea natalitǎţii şi a sporului natural al populaţiei, îmbǎtrînirea populaţiei. În acelaşi timp factorii etnici şi orientǎrile etnodemografice mai menţin o influenţǎ substanţialǎ asupra acestor procese, determinînd la gǎgǎuzi un nivel mai sporit al cǎsǎtoriilor şi natalitǎţii, o stabilitate a structurii de vîrstǎ şi gen a populaţiei, evidenţiind-o pe fonul celorlalte etnii din Republica Moldova.

Importanţa practico-ştiinţificǎ a lucrǎrii rezidǎ în evidenţierea de noi posibilitǎţii pentru cercetarea demograficǎ a problemelor longevitǎţii vieţii, a tematicii gender a reproductivitǎţii etnice, etnopsihologiei şi studierea orientǎrilor morale la anumite etnii aparte, cît şi în ansamblu pentru stat, în retrospectivǎ şi în condiţiile societǎţii în transformare. Studiind cauzele schimbǎrilor intervenite în procesele demografice avîndu-le în permanentǎ cercetare, putem prognoza, evoluţia lor ulterioarǎ, putem corecta politica demograficǎ a statului.

Cuvinte – cheie: «piaţă de căsătorie», căsătorie, structură de vîrstă şi gen a societăţii, demografie, componenţa demografică a populaţiei, familie cu puţini copii, familii numeroase, monogamie, populaţie, nuclearizare, recensămîntul populaţiei, fecunditate, natalitate, familie, familie cu număr mediu de membri, „îmbătrînirea populaţiei”, vîrstă de fertilitate.

Cuprins