Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Modificarea dirijată a temperaturii şi circulaţiei sanguine ale diferitor zone ale corpului prin intermediul respiraţiei forţate si a exerciţiilor statice


Autor: Frunze Rodica
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.29 - Sanocreatologie
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Valentina Ciochină
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie al AŞM
Consultant ştiinţific: Teodor Furdui
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie al AŞM
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 septembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 noiembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document7.44 Mb / în română

Cuvinte Cheie

pattern respirator, hatha yoga, asana, termografie, microcirculaţie

Adnotare

Teză conţine 90 pagini de text de bază si include: introducere, revista literaturii, materiale si metode de cercetare, 3 subcapitole ale investigaţiilor proprii, concluzii si recomandări, bibliografia (231 surse), 11 figuri, 19 tabele si 2 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări stiinţifice.

Domeniul de studiu al tezei - fiziologia umană si sanocreatologia. Scopul si obiectivele tezei - studiul modificării dirijate a temperaturii si circulaţiei sanguine ale diferitor zone somatice prin intermediul respiraţiei forţate si a exerciţiilor statice în scopul evidenţierii metodelor de fortificare a sănătăţii, ce pot fi utilizate în sanocreatologie.

Noutatea si originalitatea stiinţifică: În premieră a fost demonstrat că, independent de tipul de modificare a pattern-ului de respiraţie dirijată executat, microcirculaţia se ameliorează; stabilit că schimbarea temperaturii si circulaţiei sanguine depinde de specificul pattern-ului contracţiilor musculare; determinat numărul de cicluri de respiraţie dirijată necesar pentru apariţia unui efect de ameliorare a microcirculaţiei; obţinute dovezi privind influenţa eterogenă a diverselor pattern-uri de respiraţie dirijată asupra temperaturii corporale.

Semnificaţia teoretică constă în stabilirea legităţilor dependenţei circulaţiei sanguine a diferitor zone ale organismului de tipul si caracterul activităţii dirijate ale sistemelor respirator si locomotor; argumentarea unei opinii noi, conform căreia, prin modificarea dirijată a patternurilor respirator si al activităţii musculare poate fi ameliorată circulaţia sanguină în diferite regiuni somatice, ce lărgeste cunostinţele existente în fiziologie referitor la interrelaţiile diferitor sisteme ale organismului si în sanocreatologie – la zonele corpului în care circulaţia sanguină poate fi ameliorată prin modificarea dirijată a activităţii respiratorii si locomotorii.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în demonstrarea posibilităţii ameliorării microcirculaţiei, modificării temperaturii si circulaţiei sanguine ale diferitor zone somatice prin modificarea dirijată a pattern-ului respirator si al contracţiilor musculare; în evidenţierea numărului de cicluri de respiraţie dirijată, efectuarea cărora provoacă efectul maximal benefic asupra microcirculaţiei, si a pattern-urilor de contracţie musculară ce influenţează coordonat circulaţia sanguină în diferite zone somatice.

Rezultatele vor servi ca bază în rezolvarea uneia din sarcinile actuale ale sanocreatologiei - elaborarea metodelor specifice de modificare a circulaţiei sanguine si temperaturii în diferite zone ale organismului. Rezultatele obţinute sunt implementate în procesul didactic în cadrul Universităţii de Stat din Moldova si a Universităţii Academiei de Stiinţe a RM.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAłIEI PRIVIND INFLUENłA RESPIRAłIEI FORłATE SI EXERCIłIILOR STATICE ASUPRA STĂRII FIZIOLOGICE A ORGANISMULUI
 • 1.1. Conexiunile anatomice si funcţionale ale diferitor organe si sisteme de organe
 • 1.2. Impactul respiraţiei forţate asupra stării fiziologice a organismului
 • 1.3. Impactul exerciţiilor statice asupra funcţiei organelor si sistemelor de organe
 • 1.4. Concluzie la capitolul 1

2. MATERIALE SI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Obiectul de studiu
 • 2.2. Metodele realizării pattern-urilor de respiraţie dirijată
  • 2.2.1. Respiraţia dirijată de tip bhastrika
  • 2.2.2. Respiraţia dirijată de tip kapalabhati
  • 2.2.3. Manipularea abdominală uddyana bandha
 • 2.3. Metodele realizării exerciţiilor statice
  • 2.3.1. Marichyasana
  • 2.3.2. Paschimottanasana
  • 2.3.3. Halasana.
  • 2.3.4. Adhomukhasvanasana
  • 2.3.5. Uttanasana
  • 2.3.6. Bhudjangasana
 • 2.4. Metoda termografiei infrarosii
 • 2.5. Metoda laser doppler flowmetriei
 • 2.6. Metoda analizei statistice
 • 2.7. Concluzie la capitolul 2

3. PARTICULARITĂłILE MODIFICĂRII DIRIJATE A TEMPERATURII SI CIRCULAłIEI SANGUINE ALE DIFERITOR ZONE ALE CORPULUI PRIN INTERMEDIUL RESPIRAłIEI FORłATE SI A EXERCIłIILOR STATICE
 • 3.1. Impactul diferitor pattern-uri de respiraţie dirijată asupra microcirculaţiei în zona somatovegetativă fiziologic activă Kongzui
  • 3.1.1. Influenţa ciclurilor de inspiraţii si expiraţii dirijate (bhastrika)asupra microcirculaţiei în zona somatovegetativă fiziologic activă Kongzui, în dependenţă de numărul acestora
  • 3.1.2. Efectul ciclurilor de expiraţii dirijate efectuate cu fanta glotică întredeschisă si urmate de inspiraţii spontane (kapalabhati)asupra microcirculaţiei în zona somatovegetativă fiziologic activă Kongzui, în dependenţă de numărul acestora
  • 3.1.3. Acţiunea ciclurilor de pauze expiratorii maximale dirijate combinate cu crearea presiunii negative în abdomen si torace si inspiraţii ulterioare spontane (uddyana bandha) asupra microcirculaţiei în zona somatovegetativă fiziologic activă Kongzui, în dependenţă de numărul acestora
 • 3.2. Impactul respiraţiei forţate asupra temperaturii corporale
  • 3.2.1. Consecinţele influenţei ciclurilor de inspiraţii si expiraţii dirijate (bhastrika) asupra temperaturii corpului, în dependenţă de numărul acestora
  • 3.2.2. Efectul ciclurilor de expiraţii dirijate efectuate cu fanta glotică întredeschisă si urmate de inspiraţii spontane (kapalabhati)asupra temperaturii corpului, în dependenţă de numărul acestora
  • 3.2.3. Acţiunea ciclurilor de pauze expiratorii maximale dirijate combinate cu crearea presiunii negative în abdomen si torace si inspiraţii ulterioare spontane (uddyana bandha) asupra temperaturii corpului, în dependenţă de numărul acestora
 • 3.3. Impactul exerciţiilor statice cu diverse pattern-uri de contracţie musculară asupra temperaturii corporale
  • 3.3.1. Influenţa pattern-ului de contracţie musculară al exerciţiului static marichyasana asupra temperaturii corporale
  • 3.3.2. Acţiunea pattern-ului de contracţie musculară al exerciţiului static paschimottanasana asupra temperaturii corporale
  • 3.3.3. Efectul pattern-ului de contracţie musculară al exerciţiului static halasana asupra temperaturii corporale
  • 3.3.4. Impactul pattern-ului de contracţie musculară al exerciţiului static adhomukhasvanasana asupra temperaturii corporale
  • 3.3.5. Consecinţele influenţei pattern-ului de contracţie musculară al exerciţiului static uttanasana asupra temperaturii corporale
  • 3.3.6. Acţiunea pattern-ului de contracţie musculară al exerciţiului static bhudjangasana asupra temperaturii corporale

4. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI PRACTICE