Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Influenţa parametrilor de sursă (Vrancea) şi condiţiilor de sol asupra efectului seismic în Republica Moldova


Autor: Ilie SANDU
Gradul:doctor în Ştiinţe fizice
Specialitatea: 04.00.12 - Geofizică; seismologie; metode geofizice de prospectare şi explorare a zăcămintelor subterane
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Anatol (decedat) Drumea
doctor habilitat, Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Consultant ştiinţific: Vasile Alcaz
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Instituţia: Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 aprilie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 mai 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.75 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Seisme, seismicitate, sursă seismică, magnitudine şi mecanisme focale, soluţie plan-falie, catalog al parametrilor seismici, model de viteze, metoda sumării modale, hazardul seismic deterministic şi neo-deterministic, Vrancea, Republica Moldova (RM)

Adnotare

Cuvinte cheie: Seisme, seismicitate, sursă seismică, magnitudine şi mecanisme focale, soluţie plan-falie, catalog al parametrilor seismici, model de viteze, metoda sumării modale, hazardul seismic deterministic şi neo-deterministic, Vrancea, Republica Moldova (RM).

Domeniul studiului: Geofizică, seismologie

Scopul lucrării: aprofundarea cunoaşterii fenomenului seismic vrâncean: seismicitate, mecanism focal, pentru a evalua impactul seismic cauzat de evenimente puternice regionale în teritoriul RM.

Obiectivele lucrării: consolidarea viziunii integre asupra înţelegerii fenomenului seismic vrâncean, prin analiza şi sinteza rezultatelor disponibile; studiul mecanismului focal al evenimentelor seismice carpatice; evaluarea dimensionalităţii energetice prin studiul relaţiilor de transfer între diferite scări energetice; studiul structurii geofizice regionale şi elaborarea modelului Vrancea - RM; evaluarea impactului seismic local (regiunea de sud a RM, or.Cahul), prin parametrii de mişcare la sol (acc., vit., şi dep.) în abordarea deterministă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Au fost evidenţiate cauzele dispersiei în relaţiile de recurenţă pentru diferite scări de energie (magnitudine). A fost evaluat raportul energetic global-regional (vrâncean), cît şi dinamica acestuia. Au fost sistematizaţi şi ulterior caracterizaţi parametrii de sursă ai seismelor vrâncene. A fost evaluată contribuţia mecanismului focal şi a condiţiilor de teren la manifestarea seismiului la suprafaţă (studiul de caz, or.Cahul). Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în: studiul detaliat al parametrilor de sursă seismică şi a condiţiilor de sol în contextul estimării influenţei lor asupra efectului seismic pe teritoriul RM (studiul de caz, regiunea oraşului Cahul).

Semnificaţia teoretică: A fost prezentată evoluţia conceptuală a înţelegerii fenomenului “cutremur de pămînt”, care încadrează studiul regional în tabloul global al cercetării seismelor. Studiul comparativ al parametrilor de sursă a scos în evidenţă prezenţa fenomenului de dispersie în valorile magnitudinii mb, neglijarea directivităţii emisiei sursei seismice şi consecinţele acesteia.

Valoarea aplicativă: catalogul parametrilor de sursă seismici şi modelul structurii regionale elaborat facilitează studiul hazardului seismic regional prin metode statistic-probabilistice şi tehnici deterministice; metoda neo-deterministă aplicată în lucrare pentru regiunea sudică a RM poate fi ulterior aplicată pentru evaluarea hazardului seismic pe întreg teritoriul ţării în termeni dinamici ai mişcărilor solului; pentru spaţiul de est Carpaţilor Orientali, a fost stabilită constanţa în raport al timpilor de sosire a fazelor undelor S şi P.

Implementarea rezultatelor: Rezultatele au fost aplicate în lucrări de microzonare seismică pentru or. Cahul. Harta microzonării seismice a teritoriului or. Cahul, elaborată inclusiv cu participarea autorului tezei a fost implementată în sistemul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor RM. Prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor RM Nr.87 din 30 mai Harta în cauză a fost pusă în aplicaţie începînd cu 1 iulie 2014.

Cuprins


1. EVOLUŢIA CUNOAŞTERII CUTREMURELOR DE PĂMÎNT DIN REGIUNEA CARPATICĂ PRIN SEISMICITATE, MECANISM FOCAL ŞI HAZARD
 • 1.Metodologia abordării
 • 2. Evoluţia conceptelor în cunoaşterea fenomenului seismic
 • 2.1. Noţiuni şi terminologie: parametrii seismici
 • 2.2. Reprezentarea seismicităţii: distribuţiile parametrilor seismici
 • 2.3. Sistematizarea observaţiei: catalogarea parametrilor seismici
 • 3. Considerente privind cunoaşterea fenomenului seismic din regiunea carpatică
 • 3.1. Seismicitatea regională: perioada clasică (1880-1960) a seismologiei
 • 3.2. Seismicitatea regională: perioada modernă (după anii 1960) a seismologiei
 • 4. Abordarea seismicităţii regionale prin date factologice
 • 4.1. Distribuţia spaţio-temporală (periodicitatea: observabilă şi probabilă)
 • 4.2. Distribuţia spaţio-energetică (cîmpul macroseismic: observabil şi probabil)
 • 4.3. Distribuţia spaţio-cauzală (seismotectonica: observabil şi probabil)
 • 4.4. Identificarea problemei de studiu în contextul cercetării regionale
 • 5. Concluzii la CAP.1

2. STUDIUL PARAMETRILOR DE SURSĂ SEISMICĂ DIN REGIUNEA DE SUD-EST AL ARCULUI CARPATIC.
 • 1. Introducere
 • 2. Mecanismul focal
 • 2.1. Metodologia aplicată în studiul mecanismului de sursă
 • 2.2. Algoritmul de calcul pentru mecanismul de sursă şi analiza comparativă
 • 2.3. Analiza datelor şi rezultatelor
 • 3. Parametrul energetic (magnitudinea)
 • 3.1. Estimarea activităţii seismice globale şi regionale
 • 3.2. Studiul parametrului energetic în baza seismicităţii regionale
 • 4. Concluzii la CAP.2

3. STUDIUL DETERMINISTIC AL HAZARDULUI SEISMIC ÎN TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA PRIN METODA SUMĂRII MODALE
 • 1. Obiectivele studiului
 • 2. Viziunea deterministă asupra hazardului seismic: metoda sumării modale (MSM)
 • 3. Metoda sumării multi-modale (MSM)
 • 3.1.Formalismul teoretic
 • 3.2. Metoda multi-modală: undele Love (SH), într-un semispaţiu stratificat
 • 3.3. Metoda multi-modală: undele Rayleigh (P-SV), într-un semispaţiu stratificat
 • 3.4. Particularităţile sumării modale la modelarea sursei seismice vrâncene
 • 4. Modelul geologico-geofizic pentru sectorul de SV al Republicii Moldova
 • 4.1. Structurile de propagare a undelor seismice pe traseul focar-roca de bază
 • 4.2. Caracteristicile propagării semnalului seismic în baza datelor observabile
 • 4.3. Modelarea structurilor locale: date geologico-geofizice
 • 5. Influienţa condiţiilor de sursă şi de sol asupra parametrilor dinamici
 • 5.1. Rezultatul MSM, în baza valorii maxime ale amplitudini mişcării la sol
 • 5.2. Analiza spectrală a seimogramei sintetice şi înregistrării directe la staţia Cahul
 • 6. Concluzii la CAP.3.