Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / mai /

Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea anumitor riscuri naturale


Autor: Mîndru Galina
Gradul:doctor în Ştiinţe geonomice
Specialitatea: 11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Maria Nedealcov
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ecologie şi Geografie
Instituţia: Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 mai 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 decembrie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.96 Mb / în română
Adobe PDF document1.14 Mb / în engleză

Teza

CZU 911.52:502.6(478)(043.2)

Adobe PDF document 2.99 Mb / în română
145 pagini


Cuvinte Cheie

ploi torențiale, inundații, alunecări de teren, grad de expunere, impact, estimare, risc, hazarduri, Sisteme Informaţionale Geografice, hărți digitale.

Adnotare

Volumul și structura tezei. Teza este alcătuită din: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, 216 surse bibliografie, 107 pagini de text de bază, 39 figuri, 13 tabele, 11 anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 12 lucrări științifice, dintre care 10 publicații fără coautor.

Domeniul de cercetare: 166.02 – protecția mediului ambiant și folosirea rațională a resurselor naturale.

Scopul lucrării constă în estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea anumitor riscuri naturale, precum ploile torenţiale din semestrul cald al anului, inundaţiile declanșate de ele și alunecările de teren. Obiectivele: stabilirea variabilităţii spaţio-temporale a riscurilor studiate pentru perioada 1985-2015; calcularea parametrilor principali a ploilor torențiale din semestrul cald al anului (1997-2015); stabilirea gradației cantitativ-temporale a ploilor torențiale (1985-2015) cu pragurile ≥ 30, ≥ 50, ≥ 100 și ≥ 150 mm căzute în 24 ore și mai puțin); estimarea expunerii teritoriului republicii către manifestarea spaţio-temporală a riscurilor menționate, cu elaborarea unui set de hărţi digitale ce reflectă areale cu diferit grad de expunere faţă de aceste riscuri; elaborarea măsurilor de prevenire, reducere și combatere a efectelor negative a acestor riscuri în corespundere cu gradul de expunere, exprimat de valoarea prejudiciului suportat pentru fiecare risc în parte.

Metodologia cercetării științifice. Studiul de față a fost realizat prin mijloace moderne de lucru, utilizând metode, teste statistice, tehnici SIG, programele statistice - Statgraphics, Instat Plus și ArcGis. Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute reiese din actualitatea temei şi reprezintă în premieră un studiu complex al estimării expunerii teritoriului republicii către manifestarea riscului ploilor torențiale din semestrul cald al anului, inundaţiilor declanşate de ele și alunecărilor de teren în profil administrativteritorial, cu elaborarea unui set de hărți digitale ce reflectă areale cu grad diferit de expunere a teritoriului republicii exprimat de valoarea prejudiciului suportat pentru fiecare risc în parte.

Rezultatele științifice propuse spre susținere: valori ale principalilor parametri a ploilor torențiale din semestrul cald al anului pentru perioada 1997-2015; hărți digitale privind gradul de expunere a teritoriului republicii față de riscul potențial calculat al intensității medii (i) și maxime (I) a ploilor torențiale (1997-2015); hărți digitale privind frecvența ploilor torențiale cu pragurile cantitative ≥ 30 și ≥ 50 mm, precum și harta complexă a repartiției numărului de cazuri cu cantități maxime diurne de precipitații cu pragurile ≥ 30, ≥ 50, ≥ 100 și ≥ 150 mm, căzute în 24 de ore și mai puțin (1985-2015); hărți digitale ce reflectă gradul de expunere a teritoriului republicii față de riscul ploilor torențiale din semestrul cald al anului, inundațiilor declanșate de ele și alunecărilor de teren; harta complexă a expunerii teritoriului la riscurile menționate, cu indicarea cotei-părți la fiecare risc în parte; măsuri concrete de prevenire, reducere și combatere a efectelor negative a riscurilor menționate în corespundere cu gradul de expunere exprimat de valoarea prejudiciului suportat pentru fiecare risc în parte.

Semnificația teoretică a studiului efectuat este determinată de realizarea în premieră a estimării expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea riscurilor studiate în profil administrativteritorial, cu elaborarea unui set de hărţi digitale în baza SIG ce reflectă areale cu grad diferit de expunere a teritoriului republicii faţă de aceste riscuri. Valoarea aplicativă a lucrării. Hărțile digitale elaborate ce reflectă areale cu diferit grad de expunere faţă de riscurile studiate în profil administrativ-teritorial pot fi utilizate în scopul amenajării teritoriului republicii și gestionării eficiente a situațiilor de criză. Măsurile concrete de prevenire, reducere și combatere a efectelor negative a riscurilor menționate au fost elaborate în corespundere cu gradul de expunere exprimat de valoarea prejudiciului suportat pentru fiecare risc în parte.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice obținute sunt utilizate în: elaborarea proiectelor de amenajare a teritoriului și urbanism în cadrul INCP Urbanproiect, certificat cu Act de implementare din 2018; gestionarea eficientă a situațiilor de criză de către IGSU în scopul evitării pierderilor de vieți omenești și diminuării prejudiciilor materiale, certificat cu Act de implementare din 2018; predarea cursurilor de specialitate în instituțiile superioare de învățământ, certificat cu Act de implementare din 2018. 6

Cuprins


1. ANALIZA CERCETĂRILOR PRIVIND EXPUNEREA TERITORIULUI REPUBLICII MOLDOVA CĂTRE MANIFESTAREA ANUMITOR RISCURI NATURALE
 • 1.1. Terminologia utilizată în studiul hazardurilor și riscurile naturale la nivel național și internațional
 • 1.2. Istoricul cercetărilor privind expunerea teritoriului republicii către manifestarea riscului ploilor torențiale, inundațiilor declanșate de ele și alunecărilor de teren
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE INIȚIALE ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Materiale inițiale
 • 2.2. Metode de studiu utilizate
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. ESTIMAREA EXPUNERII TERITORIULUI REPUBLICII MOLDOVA CĂTRE MANIFESTAREA ANUMITOR RISCURI NATURALE
 • 3.1. Estimarea expunerii teritoriului republicii către manifestarea ploilor torenţiale în semestrul cald al anului
 • 3.1.1. Variabilitatea spațio-temporală a precipitațiilor atmosferice din semestrul cald al anului
 • 3.1.2. Parametrii principali a ploilor torențiale în semestrul cald al anului
 • 3.1.3. Estimarea administrativ-teritorială a prejudiciilor cauzate de ploile torențiale în semestrul cald al anului
 • 3.2. Estimarea expunerii teritoriului republicii către manifestarea inundaţiilor declanșate de ploile torențiale în semestrul cald al anului
 • 3.2.1. Particularitățile de manifestare spațio-temporală a inundațiilor declanșate de ploile torențiale în semestrul cald al anului
 • 3.2.2. Estimarea administrativ-teritorială a prejudiciilor inundațiilor declanșate de ploile torențiale în semestrul cald al anului
 • 3.3. Estimarea expunerii teritoriului republicii către manifestarea alunecărilor de teren
 • 3.3.1. Particularitățile de manifestare spațio-temporală a alunecărilor de teren
 • 3.3.2. Estimarea administrativ-teritorială a prejudiciilor alunecărilor de teren
 • 3.4. Estimarea complexă a expunerii teritoriului republicii către manifestarea ploilor torențiale, inundaţiilor declanșate de ele și a alunecărilor de teren
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. DIMINUAREA EFECTELOR RISCURILOR NATURALE ASUPRA MEDIULUI NATURAL ȘI SOCIETĂȚII ÎN CONTEXTUL AMENAJĂRII TERITORIULUI REPUBLICII MOLDOVA
 • 4.1. Măsuri de prevenire, reducere şi combatere a consecințelor negative a ploilor torenţiale și inundaţiilor declanșate de ele asupra societății și mediului natural
 • 4.2. Măsuri de prevenire, reducere şi combatere a consecințelor negative a alunecărilor de teren asupra societății și mediului natural
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV – CANDIDATULUI