Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Biotehnologia producerii şi aplicării baculovirusurilor în combaterea Hyphantria cunea Drury


Autor: Stîngaci Aurelia
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 06.01.11 - Protecţia plantelor
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Leonid Voloşciuc
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Instituţia: Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 noiembrie 2019 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.44 Mb / în română

Teza

CZU 632.937.16 (043.2)

Adobe PDF document 5.79 Mb / în română
171 pagini


Cuvinte Cheie

Omida-păroasă-a-dudului, Hyphantria cunea Drury, “Virin ABB-3”, baculovirusuri, VPN, VG, eficacitatea biologică, protecţia plantelor, tehnologia de aplicare

Adnotare

Teza constă din introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 230 titluri, 6 anexe, 129 pagini de text de bază, 39 tabele, 54 figuri. Rezultatele sunt publicate în 36 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: științe biologice.

Scopul lucrării constă în elaborarea, optimizarea unor elemente a procedeelor tehnologice de producere şi aplicare a preparatelor baculovirale în combaterea H.cunea.

Obiectivele lucrării constau în izolarea şi identificarea tulpinilor de virusuri active în combaterea H.cunea; determinarea relaţiilor dintre baculovirusuri (VPN şi VG) şi insecta-gazdă în vederea elaborării procedeelor tehnologice de creştere în masă a larvelor de H.cunea; perfecţionarea procedeelor biotehnologice de producere a biomasei active în vederea elaborării standardului de calitate a preparatului viral pentru combaterea H.cunea; determinarea potențialului baculoviral în limitarea densității populalațiilor de H.cunea în condiții naturale și controlate; elucidarea mecanismelor de declanşare a epizootiilor cauzate de către baculovirusuri.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată în Republica Moldova au fost identificate, izolate și caracterizate 3 tulpini de virusuri active. A fost asigurată rezistenţa baculovirusurilor la acţiunea factorilor abiotici; elaborarea unei metode inovative de transmitere epizootică a baculovirusurilor, creşterea larvelor pe mediu artificial nou şi elaborarea elementelor tehnologice de aplicare a preparatului baculoviral în sistemele de protecţie integrată a plantelor agricole, forestiere şi decorative, care asigură o eficacitate biologică nu mai mică de 91,8 %. Au fost optimizate procedeele tehnologice de producere prin aplicarea în premieră a unui ingredient nou 5% de cărbune activat pentru perfecţionarea matricei preparatului şi sporirea rezistenţei la acţiunea razelor ultraviolete. În primieră s-a identificat un număr de 124 specii de plante ca substrat trofic pentru creșterea larvelor H.cunea în laborator. A fost întocmită o fişă tehnologică pentru combaterea H. cunea cu ajutorul preparatului baculoviral pe teritoriul Republicii Moldova. S-a determinat perioada optimă de păstrare a larvelor infectate cu baculovirusuri în pungi vidate.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în fundamentarea ştiinţifică a capacităţilor baculovirusurilor (VG şi VPN) a H. cunea de a se reproduce în celulele omiziipăroase-a-dudului, ceea ce a condus la evidenţierea şi evaluarea tulpinilor noi de virusuri identificate, fapt care a servit ca suport metodic pentru perfecţionarea tehnologiei de producere a preparatului baculoviral, sporirea eficacităţii biologice, elaborarea strategiei de aplicare a lui. Semnificaţia teoretică. Rezultatele obţinute constituie baza elaborării unor noi elemente tehnologice de obţinere a unui preparat baculoviral, care are o strategie de stopare a răspândirii dăunătorului H. cunea, grație trasmiterii orizontale și verticale a agentului patogen, servind în calitate de filtre specifice, fără a infecta alte specii de insecte.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în perfecţionarea tehnologiei de producere a preparatului viral Virin-ABB-3 ceea ce asigură sporirea calităţii și eficacităţii agentului biologic în sistemele de protecția integrată care constituie baza obţinerii producţiei ecologice şi aplicării.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor științifice au fost implementate în Rezervaţia ştiinţifică „Codrii”, com. Lozova, r-nul Străşeni, gospodăria ţărănească „Oleg Timcu” s. Petrunia, r-nul Glodeni pe suprafaţa de 16 ha.

Cuprins


1. ROLUL INFECŢIILOR VIRALE ÎN REGLAREA DENSITĂŢII POPULAŢIILOR DE INSECTE DĂUNĂTOARE
 • 1.1. Particularităţile de dezvoltare a Omizii-păroase-a-dudului (Hyphantria cunea Drury) şi impactul ei asupra plantelor de cultură
 • 1.2. Strategiile de control a populației H. cunea
 • 1.3. Controlul biologic asupra dăunătorului H. cunea
 • 1.4. Virusurile entomopatogene – reglatori naturali ai densităţii populaţiilor de insecte
 • 1.5. Particularităţile baculovirusurilor – ca agenţi biologici de protectie a plantelor
 • 1.6. Perspectivele înregistrate în domeniul utilizării virusurilor entomopatogene
 • 1.7. Producerea şi aplicarea preparatelor virale comerciale
 • 1.8. Tehnologia de producere şi formularea preparatelor baculovirale

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Locul efectuării experienților staționare și condițiile climaterice 53
 • 2.2. Obiecte de cercetare în condiţii de laborator şi camp 53 2.3. Metode de cercetare 54
 • 2.4. Determinarea numărului de poliedre 60
 • 2.5. Obţinerea biomasei virale 61
3. ELABORAREA MIJLOACELOR BACULOVIRALE PENTRU REDUCEREA DENSITĂŢII POPULAŢIILOR OMIZII PĂROASE A DUDULUI (Hyphantria cunea Drury)
 • 3.1. Evoluţiile şi caracteristicele gradaţiei dăunătorului la culturile decorative, forestiere şi agricole
 • 3.2. Izolarea, identificarea şi determinarea particularităţilor biologice a tulpinilor de baculovirusuri la H.cunea
 • 3.3. Prognoza dezvoltării Omizii-păroase-a-dudului pe teritoriul Republicii Moldova
 • 3.4. Elaborarea procedeelor tehnologice de producere a H. cunea în condiţii controlate
 • 3.5. Elaborarea procedeelor biotehnologice de obţinere a biomasei virale şi constituirea preparatelor biologice de combatere H. cunea
 • 3.6. Particularităţile identificării VPN şi VG a H. cunea prin aplicarea microscopiei optice şi electronice
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3
4. ESTIMAREA EFICACITĂŢII PREPARATULUI VIRAL VIRIN-ABB-3 ÎN COMBATEREA OMIZII-PĂROASE-A-DUDULUI (HYPHANTRIA CUNEA DRURY)
 • 4.1. Determinarea calităţii şi perfecţionarea preparatului viral Virin-ABB-3
 • 4.2. Evidenţierea legităţilor de declanşare a epizotiilor baculovirale la H. cunea
 • 4.3. Testarea preparatului viral în condiţii de câmp pentru limitarea densităţii populaţiei de H. cunea
 • 4.4. Evaluarea şi perfecţionarea metodelor de determinare a calităţii biomasei baculovirale şi a preparatelor biologice
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE