Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

13.00.04 – Programa examenului de doctorat


Introducere

Teoria şi metodica culturii fizice este disciplina principală din cadrul învăţământului profesional al specialistului de cultură fizică. Programa pentru examenul de doctorat la disciplina dată include următoarele compartimente de bază:

Conţinutul prezentei programe este orientat spre formarea concepţiilor profesionale ample la specialiştii în domeniul culturii fizice, spre formarea sistemului integrativ al cunoştinţelor profesionale pedagogice de cercetare ştiinţifică.

In procesul de însuşire a tematicii lucrării, candidaţii trebuie să posede

I. Cultura fizica - teoria culturii personalităţii şi societăţii

Tema I. Cultura fizică - tipul atributiv al culturii personalităţii şi societăţii.

 1. Aspecte naturale şi culturale ale esenţei corporale umane.
 2. Formarea premiselor cu privire la apariţia educaţiei fizice în procesul instruirii (învăţământului).
 3. Spiritualitatea culturii fizice.

Tema 2. Caracterul istoric al culturii fizice.

 1. Educaţia fizică în epoca preantică.
 2. Tipul antropologic al culturii fizice în Grecia Antică şi limitatea ei.
 3. Specificul culturii fizice în Roma Antică şi reflectarea acesteia în concepţiile filosofilor antici.
 4. Locul şi rolul culturii fizice în cultura ascetică occidentală a Europei în secolele V-VI. Reflectarea culturii fizice în concepţiile teologilor medievali.
 5. Concepţiile principale ale educaţiei fizice în epoca Renessanse.
 6. Formarea bazelor ştiinţifice - naturale şi pedagogice ale educaţiei fizice în Europa, secolele XIX - XX.
 7. Cultura fizică - cultura specifică a societăţii (capitalistă, sovietică, etc). Bazele ideologice ale culturii fizice.
 8. Probleme ştiinţifico - teoretice ale culturii fizice în cadrul culturii generale umane.

Tema 3. Cultura şi metodologia determinării acesteia.

 1. Apariţia noţiunii „cultura".
 2. Apariţia culturii şi esenţa acesteia.
 3. Filosofii despre cultură: aspect istoric.
 4. Filosofii, sociologii, culturologii despre cultura fizică în cadrul teoriei culturii.

Tema 4. Cultura fizică ca gen de cultură şi de activitate (problemele divirgenţei şi interconexiunii).

 1. Noţiunea „cultura fizică" şi interacţiunea acesteia cultura generala.
 2. Esenţa integrativă a culturii fizice ca gen de cultură.
 3. Cultura fizică ca necesitate a omului şi societăţii (aspect social şi de personalitate al problemei).
 4. Cultura fizică ca valoare.
 5. Cultura corporală: aspect biologic, psihologic, pedagogic şi filosofic.
 6. Teoria şi metodica culturii fizice ca ştiinţă şi disciplină instructivă.
 7. Metodele de cercetare în teoria şi metodica culturii fizice.

Tema 5. Structura şi funcţiile culturii fizice. Metodologia determinării lor.

 1. Structura culturii fizice; determinarea esenţei noţiunilor de bază şi caracteristica anumitor parametri (elementul culturii fizice, componenta, parte şi genul culturii fizice).
 2. Cultura fizică a personalităţii. Conţinutul, forma şi subsistemul culturii fizice al personalităţii.
 3. Cultura fizică a personalităţii la nivelurile: pregătirea fizică, starea de pregătire fizică, perfecţiunea fizică.
 4. Învăţământul de cultură fizică. Componentele de bază ale învăţământului de cultură fizică - instruirea ideomotrică şi educaţia fizică ca părţi componente.
 5. Învăţământul de cultură fizică - pregătirea fizică şi antrenamentul fizic ca părţi componente. Conţinutul, forma, subsistem şi sistem.
 6. Dezvoltarea omului: dezvoltarea fizică în statică şi dinamică. Capacităţile şi calităţile fizice. Conţinutul, forma şi sistemul de dezvoltare.
 7. Mijloacele şi metodele formării culturii fizice a personalităţii.
 8. Formarea calităţilor de personalitate prin practicarea exerciţiilor fizice.

II. Teoria şi metodica educaţiei fizice (învăţământului social de cultură fizică)

Tema 1. Obiectul şi conţinutul teoriei şi metodicii educaţiei fizice.

 1. Teoria şi metodica educaţiei fizice ca disciplină instructivă şi ştiinţifică. Noţiuni de bază.
 2. MetodeIe de cercetare în teoria şi metodica educaţiei fizice.

Tema 2. Educaţia fizică ca fenomen social.

 1. Factorii care condiţionează apariţia şi dezvoltarea educaţiei fizice.
 2. Direcţiile de funcţionare a educaţiei fizice ca fenomen social.
 3. Indicii specifici ai educaţiei fizice. Sistemul de educaţie fizică.

Tema 3. Procesul pedagogic în domeniul educaţiei fizice.

 1. Principiile şi însemnătatea lor în sfera educaţiei fizice. Conţinutul şi caracteristica principiilor metodice ale educaţiei fizice.
 2. Caracteristica principiilor care asigură legităţile specifice de practicare a exerciţiilor fizice.

Tema 4. Mijloacele de bază ale educaţiei fizice.

 1. Noţiune despre mijloace. Exerciţiul fizic analitic - mijlocul principal al educaţiei fizice.
 2. Factorii care determină influenţa exerciţiilor fizice.
 3. Clasificarea, conţinutul şi forma exerciţiilor fizice.
 4. Caracteristica tehnicii a exerciţiilor fizice: aspect dinamic şi cinematic.

Tema 5. Efortul şi odihna - categorii dialectice ale educaţiei fizice.

 1. Caracteristica generală a efortului fizic. Reglarea aspectului exterior al efortului prin variaţia componentelor acesteia.
 2. Aspectul interior al efortului fizic. Odihna între eforturile fizice ca factor de optimizare a influenţelor de antrenament.

Tema 6. Metodele educaţiei fizice.

 1. Noţiuni de bază: „metoda", „procedeu metodic", „metodica", „abordarea metodică", „direcţia metodică".
 2. Clasificarea contemporană a metodelor orientate spre: însuşirea cunoştinţelor, formarea deprinderilor şi priceperilor motrice, perfecţionarea deprinderilor motrice şi dezvoltarea capacităţilor fizice.

Tema 7. Formarea activităţilor motrice.

 1. Concepţii contemporane cu privire la teoria actului motric.
 2. Bazele metodologice ale teoriei de formare a activităţilor motrice. Bazele pedagogice de instruire.
 3. Bazele fiziologice de dirijare acţiunilor motrice. Structura procesului de instruire.
 4. Caracteristica generală a conceptului privind transferul calităţilor (activităţilor).

Tema 8. Caracteristica generală a calităţilor (aptitudinilor) fizice.

 1. Noţiuni generale despre aptitudini fizice şi formale de bază ale manifestării lor.
 2. Legităţile de bază de dezvoltare a aptitudinilor fizice.
 3. Principiile dezvoltării (educării) aptitudinilor fizice.
 4. Calităţile de forţă şi metodica de dezvoltare a lor.
 5. Capacităţile de viteză şi metodica de formare a lor.
 6. Capacităţile de coordonare şi metodica de formare a lor.
 7. Rezistenţa şi metodica de dezvoltare a acesteia.
 8. Supleţea şi metodica de dezvoltare a acesteia.

Tema 9. Formele de bază de organizare a activităţilor de educaţie fizică.

 1. Lecţia ca formă principală de organizare a activităţilor de educaţie fizică: clasificarea, conţinutul şi structura.
 2. Caracteristica generală de organizare a educaţiei fizice în afara orelor de curs.

Tema 10. Planificarea, controlul. evidenţa şi evaluarea în procesul activităţilor de educaţie fizică.

 1. Noţiuni despre planificare. Tipologia şi conţinutul.
 2. Noţiuni despre control şi evidenţă. Cerinţele de bază faţă de control şi evidenţă. Tipologia, conţinutul şi bazele metodice ale controlului şi evidenţei.
 3. Noţiuni despre evaluare. Metodologia evaluării.

Tema 11. Teoria şi metodica învăţământului social de cultură fizică.

 1. Cultura fizică în sistemul educaţiei copiilor de vârstă preşcolară. Specificul metodicii de practicare a exerciţiilor fizice. Formele lecţiilor.
 2. Cultura fizică în sistemul de învăţământ şcolar. Scopul şi sarcinile, formele de organizare a activităţilor de educaţie fizică, conţinutul disciplinei şcolare „educaţia fizică", sistemul de planificare a educaţiei fizice.
 3. Cultura fizică în sistemul învăţământului universitar. Scopul, sarcinile şi orientările principale. Conţinutul şi funcţiile culturii fizice a studenţilor în structura învăţământului profesional. Specificul metodicii de organizare a activităţilor de educaţie fizică în cadrul universităţii.

Tema 12. Specificul culturii fizice pentru maturi.

 1. Factorii şi condiţiile de bază, care determină cultura fizică pentru maturi. Direcţii de pregătire fizică generală şi recreativă ale culturii fizice pentru amatori.

III. Teoria şi metodica sportului

Tema 1. Sportul în sistemul culturii fizice.

 1. Apariţia şi starea actuală a sportului. Funcţiile sociale ale sportului. Clasificarea sportului.
 2. Pregătirea sportivului ca proces multianual.

Tema 2. Teoria şi metodica sportului ca ştiinţă şi disciplină instructivă

 1. Determinarea noţiunilor de bază: „sport", „pregătirea sportivului", „nivel de pregătire", „sistemul de pregătire sportivă", „antrenament sportiv", „stare de antrenament", „forma sportivă".
 2. Teoria sportului ca ştiinţă şi disciplină instructivă. însemnătatea metodologică, gnoseologică şi practică a teoriei sportului. Interconexiunea teoriei sportului cu alte ştiinţe.

Tema 3. Competiţiile sportive " nucleu structural şi funcţional al sportului.

 1. Noţiune de competiţie sportivă. Funcţiile de bază şi specificul competiţiilor sportive. Structura generală a competiţiilor sportive. Rezultatul sportiv - produsul specific şi integral al activităţii competiţionale, criteriile de măsurare şi apreciere a lui.

Tema 4. Antrenamentul sportiv - scopul, sarcinile, principiile generale şi speciale.

 1. Scopul, sarcinile şi trăsăturile caracteristice ale antrenamentului sportiv. Mijloacele de bază ale antrenamentului sportiv. Principiile generale şi speciale ale antrenamentului sportiv.
 2. Metodele specifice ale antrenamentului sportiv. Efort şi odihnă ca aspect specific în formarea, metodelor, tipologia lor.
 3. Bazele metodologice de formare a antrenamentului sportiv.
 4. Structura proceselor de antrenament în cadrul macrociclului de pregătire. Factorii care determină structura şi durata macrociclelor, tipologia macrociclelor.
 5. Variantele structurii, obiectivele de bază, mijloacele şi metodele, specificul dinamicii efortului, coraportul tipologiilor de pregătire pentru faza pregătitoare, competiţională şi de trecere m cadrul macrociclului de antrenament.
 6. Structura procesului de antrenament în cadrul mezociclului. Noţiuni de mezociclu de antrenament, trăsăturile caracteristice şi legităţile de formare a lor. Factorii care condiţionează esenţa structurii mezociclelor. Tipologia mezociclelor în dependenţă de obiectivele specifice ale etapei de pregătire.
 7. Noţiuni despre microciclurile antrenamentelor, trăsăturile caracteristice şi legităţile lor de formare. Factorii ce determină structura şi durata microciclurilor, metodologia formarii microciclurilor. Tipologia microclurilor în dependenţă de obiectivele specifice ale etapei de pregătire. Factorii care determină structura lecţiei de antrenament. Tipologia lecţiilor de antrenament.

Tema 5. Pregătirea sportivului în procesul antrenamentului.

 1. Pregătirea tehnică. Noţiune despre pregătire tehnică a sportivului Scopul,, sarcinile, metodele pregătirii în diferite probe de sport. Etapele, structura şi conţinutul pregătirii tehnice în cadrul ciclului multianual şi anual al antrenamentului.
 2. Pregătirea fizică. Noţiune despre pregătire fizică a sportivului. Rolul acestuia în sportul contemporan. Tipologia, sarcinile şi mijloacele pregătirii fizice.
 3. Pregătirea tactică. Noţiune despre pregătire tactică a sportivului. Tipologia, obiectivele şi mijloacele de pregătire a sportivului. Conţinutul şi metodica elaborării programei tactice de participare a sportivului în competiţie.
 4. Pregătirea psihologică a sportivului. Noţiuni despre pregătirea psihologică a sportivului, tipologia acestuia.
 5. Pregătirea psihologică pentru procesul de antrenament şi competiţie. Metodele psihodiagnosticii în procesul de antrenament sportiv.
 6. Pregătirea intelectuală (teoretică) şi integrală a sportivului. Noţiune despre pregătirea intelectuală şi pregătire integrală a sportivului. Compartimentele de bază ale pregătirii intelectuale ale sportivului. Tipologia, obiectivele şi mijloacele de bază ale pregătirii intelectuale a sportivului la diferite etape de antrenament sportiv.

Tema 6. Planificarea, controlul, evidenţa şi evaluarea în procesul antrenamentului şi pregătirii sportive.

 1. Noţiune de „planificare", „plan", „programă". Esenţa şi funcţia planificării. Tipologia lui. Planificarea multianuală (de perspectivă), anuală, lunară, săptămânală şi operativă. Conţinutul şi metodica planificării.
 2. Controlul în antrenamentul sportiv: scopul, obiectul şi tipologia. Schema organizării complexe. Tipologia indicilor, care se aplică în procesul de control, cerinţele de bază faţă de acestuia.
 3. Noţiune de „dirijare'" în antrenamentul sportiv, grupele de bază ale operaţiunilor, obiectul şi scopul dirijării, tipologia dirijării. Principiul de bază. Schema generală de dirijare în antrenamentul sportiv.
 4. Evidenţa în procesul pregătirii sportive. Însemnătatea evidenţei şi tipologia ei.
 5. Evaluarea în procesul antrenamentului sportiv. Formele de bază de evaluare.

Tema 7. Selecţia şi orientarea sportivului în procesul pregătirii multianuale.

 1. Calificarea selecţiei în sport. Stadiile orientării sportive. Bazele teoretico -metodice ale selecţiei şi orientării sportive.
 2. Interacţiunea între stadiile şi etapele de orientare şi selecţie în procesul pregătirii multianuale.

Tema 8. Prognozarea aptitudinilor sportive în procesul orientării sportive.

 1. Premisele de vârstă ale aptitudinilor sportive. Metodele aprecierii vârstei biologice.
 2. Prognozarea aptitudinilor sportive după caracteristicile morfologice şi calităţile fizice.
 3. Importanţa particularităţilor psihofiziologice în aprecierea şi prognozarea aptitudinilor sportive.
 4. Prognozarea aptitudinilor sportivilor juniori pentru instruire şi sporirea eficacităţii activităţilor instructiv - educative.

IV. Teoria şi metodica culturii fizice recreative şi de asanare (de recuperare).

Tema 1. Bazele generale ale teoriei, metodicii şi organizării culturii fizice recreative şi de asanare.

 1. Noţiuni de bază, scopul, obiectivele şi structura culturii fizice de asanare.
 2. Caracteristica generală a culturii fizice de asanare. Cultura fizică de asanare ca factor întăririi şi menţinerii sănătăţii în structura timpului de muncă şi liber al populaţiei.
 3. Aspecte de organizare ale culturii fizice de asanare. Caracteristica generală a activităţii de organizare şi dirijare în domeniul culturii fizice de asanare. Noţiuni, esenţa, conţinutul metodica formării atitudini active faţa de cultura fizică a personalităţii. Managementul şi marchetingul ca formă de activitate în cadrul culturii fizice de asanare.

Tema 2. Probleme teoretico - metodice ale organizării şi aplicării culturii fizice de producere.

 1. Caracteristica generală a culturii fizice de producere. Metodele analizei profesionale ale orientării şi conţinutului culturii fizice de producere.
 2. Reabilitarea după orele de program. Metodele de apreciere a oboselii lucrătorilor. Activităţile de profilaxie şi reabilitare.
 3. Profilaxia îmbolnăvirilor profesionale. Formele şi mijloacele de bază ale culturii fizice de asanare în profilaxia îmbolnăvirilor profesionale.
 4. Bazele de organizare şi dirijare a activizării culturii fizice în sfera de producere.

Tema 3. Educaţia fizică adaptivă.

 1. Noţiuni de bază. Scopul şi sarcinile. Principiile de bază. Mijloacele, metodele şi asigurarea tehnico - materială a educaţiei fizice adaptive.
 2. Controlul medico - pedagogic în educaţia fizică adaptivă. Formele de bază ale educaţiei fizice adaptive. Educaţia fizică adaptivă la diferite deficienţe ale segmentelor aparatelor şi funcţiilor organismului uman.

Tema 4. Aspecte teoretico - metodice ale culturii fizice recreative şi de asanare.

 1. Caracteristica generală a culturii fizice asanative. Noţiune, structura şi conţinutul. Aspecte metodologice de formare a efortului fizic în procesul practicării exerciţiilor fizice cu orientare recreativ asanativă.
 2. Sportul pentru sănătate. Sisteme de cultură fizică asanativă. Mijloacele netradiţionale de asanare. Metodica aprecierii eficacităţii asanative, economice şi sociale m procesul practicării exerciţiilor fizice.
 3. Tehnologii contemporane ale culturii fizice de asanare în educaţia fizică. Legităţile de bază ce determină tehnologiile culturii fizice de asanare. Clasificarea programelor de fitness. Structura şi conţinutul programelor de fitness. Programele de fitness, bazate pe gimnastica asanativă, pe activitatea motrică cu orientarea de forţă, acva fitness.