Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Regulament privind constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de profil


Aprobat prin hotărârea Comisiei de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiintifico-didactice a CNAA
din 21 decembrie 2006 (proces-verbal nr. 7)

Completat şi modificat:
1. Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 03/1-3 din 23 aprilie 2009 (proces verbal nr. 3)

2. Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 06/2-2 din 05 noiembrie 2009 (proces verbal nr.6 )

3. Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT 1/8-1 din 11 februarie 2010

4. Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT-8/1 din 11 noiembrie 2011

5. Hotărârea Comisiei de atestare a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare AT-2/1 din 05 aprilie 2012

  Formularul evaluării tezei de doctor /doctor habilitat de către seminarul ştiinţific de profil / comisia de problemă

 1. Principii de bază
  1. SŞP, fiind un organ al comunităţii ştiinţifice de profil, este un element important al procesului de examinare şi susţinere a tezelor de doctorat.
  2. SŞP se constituie în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate de stat şi a celor de cercetare-dezvoltare la specialităţi pentru care acestea sunt abilitate ca instituţii cu activitate de doctorat (IAD.).
  3. SŞP pot fi constituite pentru cel mult 3 specialităţi ştiinţifice adiacente [modificat in baza Hotărârii nr.AT 2/1 din 05.04.2012], având un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar ştiinţific propuşi de către senatele universitare / consiliile ştiinţifice ale instituţiilor ştiinţifice pe un termen de pînă la 4 ani (dar nu mai mult de un termen). Preşedintele, vicepreşedintele Seminarului ştiinţific de profil trebuie să fie abilitaţi de către CNAA cu dreptul de conducător (consultant) ştiinţific la specialitatea (specialităţile) profilului ştiinţific al seminarului. În funcţia de preşedinte al seminarului sunt promovaţi specialişti de înaltă calificare care deţin, de regulă, gradul ştiinţific de doctor habilitat, au lucrări ştiinţifice în domeniul de referinţă şi se evidenţiază prin competenţă, independenţă şi imparţialitate [completat in baza Hotărârii nr.AT 03/1-3 din 23.04.2009, Hotărârii nr.AT 8/1 din 11.11.2011]
  4. SŞP îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, nr. 259 din 15 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice / ştiinţifico-didactice in Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei de atestare a CNAA din 27 ianuarie 2005 (proces verbal nr. 1), cu modificările şi completările ulterioare şi cu prezentul Regulament. [completat in baza Hotărârii nr.AT 03/1-3 din 23.04.2009]
  5. Activitatea SŞP se desfăşoară pe baze obşteşti şi nu se admite perceperea unor taxe pentru examinarea tezelor de doctorat.

 2. Constituirea SŞP
  1. Componenţa SŞP este propusă de către colectivele catedrelor (facultăţilor), laboratoarelor ce activează în cadrul IAD. Cel puţin 40 la sută din copmponenţa SŞP trebuie să fie formată din angajaţii instituţiei care înfiinţează seminarul ştiinţific.[modificat in baza Hotărârii nr.AT 2/1 din 05.04.2012]Se încurajează includerea specialiştilor din alte instituţii de cercetare şi de învăţământ superior din Republica Moldova şi din străinătate precum şi organizarea unor seminare comune a mai multor I.A.D. Persoanele propuse în calitate de membru al Seminarului ştiinţific de profil trebuie să dispună de cel puţin 3 lucrări ştiinţifice publicate la specialitatea (specialităţile) profilului ştiinţific al Seminarului. [completat in baza Hotărârii nr.AT 8/1 din 11.11.2011]
  2. Componenţa SŞP cuprinde de la 10 până la 30 de membri (inclusiv conducerea seminarului) este aprobată pe un termen de 4 ani [modificat in baza Hotărârii nr.AT 2/1 din 05.04.2012] de senatul universitar / consiliul stiintific al instituţiei, membrii seminarului având drept de vot deliberativ. Decizia senatului universitar sau consiliului ştiinţific al instituţiei despre aprobarea componenţei SŞP este validată prin hotărîrea Comisiei de atestare a CNAA. Comisia de atestare poate modifica sau completa pînă la 1/3 din componenţa nominală a SŞP aprobată de senat sau consiliul ştiinţific al instituţiei. [completrat in baza Hotărârii nr.AT 03/1-3 din 23.04.2009]
  3. SŞP îşi începe activitatea după semnarea hotarîrii Comisiei de atestare privind validarea componenţei nominale a acestuia, de către preşedintele CNAA şi secretarul ştiinţific al CNAA. La şedinţele SŞP pot participa toţi doritorii care manifestă interes pentru teza examinată. [modificat in baza Hotărârii nr.AT 03/1-3 din 23.04.2009]
  4. SŞP are program de lucru stabilit. Ziua săptămânii şi ora începerii şedinţei seminarului sunt afişate în IAD şi aduse la cunoştinţa CNAA (care le afişează pe site-ul său). Agenda şedinţei SŞP se plasează pe site-ul instituţiei cu 10 zile înainte de desfăşurarea şedinţei. [completrat in baza Hotărârii nr.AT 03/1-3 din 23.04.2009]
  5. În cadrul unei şedinţe SŞP poate examina o teza de doctorat. Se admite examinarea a doua teze de doctorat doar în cazul în care acestea ţin de aceeaşi specialitate şi au teme adiacente.
  6. Persoanele cu grad ştiinţific de doctor habilitat pot fi membri a cel mult 3 SŞP, iar persoanele cu grad ştiinţific de doctor pot fi membri a cel mult 2 SŞP. Nu se admite ca una şi aceeaşi persoană să fie aprobată în conducerea a 2 sau 3 SŞP.
  7. Până la 1/3 din componenţa SŞP poate fi formată din persoane care sunt concomitent membri ai altui SŞP la aceeaşi specialitate. În cazul instituirii a două seminare ştiinţifice de profil la specialităţi adiacente se permite, după caz, până la 1/2 din componenţa acestora să fie formată din persoane care fac parte din ambele seminare ştiinţifice de profil.
  8. La specialităţile care nu au seminare ştiinţifice de profil instituite sau, după caz, au numai un seminar ştiinţific de profil, prin hotărârea întemeiată a senatului / consiliului ştiinţific al instituţiei se creează seminare ştiinţifice de profil ad-hoc, care urmează să fie validată prin hotărârea Comisiei de atestare a CNAA.[p. 6,7,8 completrate in baza Hotărârii nr.AT 02/1 din 05.04.2012]

 3. Activitatea SŞP
  1. Conducerea instituţiei în care a fost depusă cererea pretendentului la grad stiintific expediază teza şi dosarul acestuia preşedintelui SŞP Dosarul pretendentului la grad ştiinţific include următoarele acte: 1) extrasul din procesul-verbal al senatului sau consiliului ştiinţific al instituţiei cu privire la aprobarea temei tezei de doctor sau doctor habilitat şi conducătorului (consultantului) ştiinţific; 2) adeverinţa privind susţinerea examenelor de doctorat, în cazul tezelor de doctor; 3) lista lucrărilor ştiinţifice la tema tezei şi originalul sau copiile publicaţiilor reprezentative, semnate de autor şi certificate de secretarul ştiinţific al instituţiei; 4) avizul seminarului unităţii primare de cercetare în cadrul careia a fost elaborată teza(catedră, laborator, secţie, sector). [completrat in baza Hotărârii nr.AT 06/2-2 din 05.11.2009]
  2. Secretarul ştiinţific al seminarului ştiinţific de profil analizează dosarul pretendentului şi după ce se constată că acesta corespunde prevederilor prezentului Regulament, propune preşedintelui examinarea tezei în SŞP. În termen de o lună conducerea SŞP împreună cu membrii seminarului efectuează expertiza prealabilă a tezei, elucidează condiţiile în care aceasta a fost elaborată, convoacă şedinţa seminarului de profil la care se analizează raportul asupra tezei pretendentului la grad ştiinţific. Membrii seminarului ştiinţific de profil nominalizaţi de conducerea SŞP ca experţi examinează teza şi fiecare completează formularul de evaluare a tezei de doctor / doctor habilitat conform modelului aprobat de Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA.[modificat in baza Hotărârii nr.AT 06/2-2 din 05.11.2009]
  3. În cadrul şedinţei SŞP pretendentul la grad ştiinţific prezintă un raport detaliat (30-40 min.) în care:
   • informează asistenţa despre unitatea de cercetare în care a fost elaborată teza; colectivul de cercetători cu care a colaborat; baza tehnico-ştiinţifică utilizată; aportul personal, prezentând (după necesitate) toate materialele ce confirmă autenticitatea şi dreptul de autor al rezultatelor expuse în teză;
   • expune conţinutul tezei, evidenţiind actualitatea, noutatea ştiinţifică, semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării, aprobarea rezultatelor şi locul lor în contextul cercetărilor de profil din ţară şi din lume, concluziile şi recomandările făcute, publicaţiile la tema tezei.
  4. Membrii SŞP examinează materialele tezei, îşi expun imparţial obiecţiile şi părerile referitor la valoarea tezei, precum şi la corespunderea tezei rigorilor cerinţelor regulamentare.În procesul dezbaterilor şi analizei ştiinţifice, ţinând cont de evaluările experţilor care se conţin în formularele prezentate de aceştia, membrii seminarului prezenţi în şedinţă cu o simplă majoritate de voturi se pronunţă asupra valorii tezei în baza criteriilor din Formularul evaluării tezei de doctor /doctor habilitat de către Seminarul ştiinţific de profil, aprobat de Comisia de atestare a cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a CNAA [completat in baza Hotărârii nr.AT 03/1-3 din 05.11.2009]. O teză de doctorat poate fi examinată în câteva şedinţe ale SŞP în funcţie de gradul de finalizare al tezei [completrat in baza Hotărârii nr.AT 03/1-3 din 23.04.2009].
  5. În funcţie de punctajul acumulat pe baza completării Formularului evaluării tezei de doctor /doctor habilitat de către Seminarul ştiinţific de profil, membrii seminarului vor adopta una din următoarele decizii asupra valorii tezei:

   • teza se apreciază ca bună şi se recomandă spre promovare în consiliul ştiinţific / senat, dacă punctajul acumulat este cuprins între 71÷75;
   • teza se apreciază ca bună şi se recomandă spre promovare în consiliul ştiinţific/ senat cu condiţia efectuării de către pretendent a modificărilor necesare şi verificarea acestora de secretarul ştiinţific şi preşedintele seminarului ştiinţific de profil, dacă punctajul acumulat este cuprins între 61-70; .[modificat in baza Hotărârii nr.AT 1/8-1 din 11.02.2010]
   • teza se apreciază la nivel suficient, necesită modificări substanţiale, după care urmează reexaminarea la şedinţa repetată a SŞP, dacă punctajul acumulat este cuprins între 46÷60;
   • teza este executată la limita de jos a cerinţelor, necesită revizuire substanţială, după care urmează reexaminarea începând cu catedra / laboratorul, dacă punctajul acumulat este cuprins între 31÷45;
   • teza este executată sub limita de jos a cerinţelor, necesită refacere totală şi poate fi prezentată spre reexaminare nu mai puţin decât peste un an de zile, începând cu catedra / laboratorul, dacă punctajul acumulat este până la 30. Decizia seminarului ştiinţific de profil se adoptă cu majoritatea simplă (nu mai puţin de 50 la sută plus un vot) de voturi din numărul total de membri ai seminarului care au participat la votare. [completat in baza Hotărârii nr.AT 06/2-2 din 05.11.2009]

  6. În cazul în care teza corespunde tuturor cerinţelor CNAA, SŞP prezintă un demers către senatul universitar / consiliul ştiinţific al instituţiei (la cerere se anexează teza, dosarul pretendentului la grad ştiinţific şi hotărârea seminarului ştiinţific de profil / comisiei de problemă în baza examinării tezei cu lista de prezenţă a membrilor seminarului şi formularul evaluării tezei de doctor /doctor habilitat de către seminarul ştiinţific de profil),[completat in baza Hotărârii nr.AT 06/2-2 din 05.11.2009] în care solicită instituirea C.S.S. pentru evaluarea ei, propunând componenţa nominala a consiliului şi referenţii oficiali.
  7. Hotărârea seminarului ştiinţific de profil / comisiei de problemă în baza examinării tezei de doctor sau doctor habilitat cuprinde:
   • decizia SŞP privind evaluarea tezei potrivit punctului 5 din prezentul Regulament, inclusiv repartizarea voturilor;
   • propunerile referitoare la componenţa nominală a consiliului ştiinţific specializat;
   • propunerile privitoare la referenţii oficiali.
   Hotărârea este semnată de preşedintele şi secretarul ştiinţific al seminarului ştiinţific de profil şi aprobată de conducătorul instituţiei în cadrul căreia activează SŞP. În cazul în care decizia SŞP privind evaluarea tezei a acumulat punctajul între 61-70, preşedintele şi secretarul ştiinţific al seminarului ştiinţific de profil semnează Hotărîrea după ce verifică modificărule efectuate de pretendent. [modificat in baza Hotărârii nr.AT 1/8-1 din 11.02.2010]La hotărâre se anexează lista de prezenţă a membrilor seminarului şi formularul evaluării tezei de doctor / doctor habilitat de către seminarul ştiinţific de profil. Stenograma şedinţei sau după caz a şedinţelor de examinare a tezei de doctor / doctor habilitat se păstrează la secretarul ştiinţific al SŞP.[modificat in baza Hotărârii nr.AT 03/1-3 din 23.04.2009, Hotărârii nr.AT 06/2-2 din 05.11.2009].
  8. Şedinţa SŞP se consideră deliberativă dacă la ea au fost prezenţi cel puţin 2/3 din membrii seminarului şi, după caz, 2-3 reprezentanţi ai instituţiilor în care se efectuează cercetări similare în domeniul tezei, cu drept de vot consultativ. [completat in baza Hotărârii nr.AT 03/1-3 din 23.04.2009]
  9. Dacă SŞP decide că teza examinată este executată la limita de jos a cerinţelor, necesită revizuiresubstanţială, după care urmează reexaminarea începând cu catedra / laboratorul sau teza este executată sub limita de jos a cerinţelor şi necesită refacere totală, ea este remisă autorului însoţită de copiile stenogramei şedinţei seminarului ştiinţific de profil / comisiei de problemă şi a formularului de evaluare a tezei de doctor / doctor habilitat cu motivaţia argumentată în scris. Stenograma şedinţei seminarului ştiinţific de profil / comisiei de problemă şi formularul de evaluare a tezei de doctor / doctor habilitat sunt semnate de preşedintele seminarului şi secretarul ştiinţific, şi este prezentat conducerii IAD în două exemplare, unul din care se expediază CNAA [modificat in baza Hotărârii nr.AT 06/2-2 din 05.11.2009].
  10. În cazul avizului negativ al SŞP, pretendentul la grad ştiinţific poate depune cerere pentru examinarea tezei la o altă instituţie organizatoare de doctorat în cadrul căreia există SŞP la specialitatea respectivă.
  11. SŞP examinează doar teze la specialităţi la care este abilitat de CNAA.
  12. În caz aparte, membrii seminarului pot să-şi exprime opinie specială care se fixează în stenograma şedinţei seminarului ştiinţific de profil / comisiei de problemă.[modificat in baza Hotărârii nr.AT 06/2-2 din 05.11.2009]

 4. Responsabilităţi
  1. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul ştiinţific al SŞP poartă întreaga răspundere pentru activitatea seminarului şi pentru aprecierile date tezelor examinate.
  2. În caz că SŞP promovează teze ce nu corespund prevederilor actelor normative ale CNAA, acesta se dizolvă prin hotărârea Comisiei de atestare după două avertizări.[modificat in baza Hotărârii nr.AT 03/1-3 din 23.04.2009]