Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Regulamentul cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate


Modificat:

1. Hotărârea Guvernului nr. 576 din 24 mai 2007 ( Monitorul oficial, nr.74-77, 2007, p.54-55)

2. Hotărârea Guvernului nr. 292 din 14 mai 2013

I. Dispoziţii generale

 1. Prezentul Regulament asigură caracterul unitar al recunoaşterii şi echivalării actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute de către cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii (în continuare – solicitant).
 2. Recunoaşterea şi echivalarea diplomelor şi atestatelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică (în continuare - diplome şi atestate) obţinute în străinătate se efectuează de către Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova (în continuare - CNAA).
 3. CNAA recunoaşte şi echivalează numai diplome şi atestate eliberate de organele de stat ale altor ţări abilitate cu dreptul de a conferi grade ştiinţifice şi titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice.
 4. Diplomele şi atestatele obţinute de cetăţenii Republicii Moldova în U.R.S.S. pînă la 27 august 1991 sînt recunoscute după echivalarea şi înregistrarea acestora în CNAA
 5. Se stabileşte că cheltuielile legate de recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică şi de înregistrare a diplomelor şi atestatelor respective le suportă solicitanţii sau organizaţiile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.
 6. Taxele percepute de la solicitanţi sînt stabilite conform Regulamentului privind modul de constituire şi gestionare a mijloacelor speciale ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 481 din 30 mai 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 77 – 79, art. 573).

 7. Echivalarea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice se efectuează de CNAA în conformitate cu actele normative privind conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, a acordurilor bilaterale dintre Republica Moldova şi ţările respective şi în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova.

II. Prezentarea şi examinarea actelor

 1. Pentru recunoaşterea şi echivalarea diplomei sau atestatului solicitantul prezintă personal în CNAA următoarele acte:
  • cererea de recunoaştere şi echivalare a actului de înaltă calificare ştiinţifică sau ştiinţifico-didactică în baza solicitării sau recomandării instituţiei/organizaţiei în care solicitantul pretinde să activeze;
  • copia autentificată notarial a diplomei sau atestatului şi traducerea legalizată a documentului respectiv în limba de stat;
  • copia autentificată notarial a hotărîrii instituţiei care a conferit gradul ştiinţific sau titlul ştiinţific ori ştiinţifico-didactic, în cazul în care această instituţie nu este menţionată în actul respectiv;
  • copia lucrărilor ştiinţifice şi metodico-didactice (xerox) în baza cărora a fost conferit gradul ştiinţific sau titlul ştiinţific/ştiinţifico-didactic;
  • teza de doctorat şi autoreferatul (dacă acesta este prevăzut în ţara respectivă), în cazul recunoaşterii şi echivalării gradelor ştiinţifice;
  • în cazul reatestării, un raport (în două exemplare) privind rezultatele ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în baza cărora a fost conferit gradul ştiinţific sau titlul ştiinţific / ştiinţifico-didactic respectiv;
  • buletinul de identitate sau permisul de şedere;
  • fişa de evidenţă a cadrului ştiinţific;
  • la solicitarea experţilor, alte materiale primare de cercetare, necesare pentru adoptarea unei decizii obiective.

  7.1. În cazul solicitării recunoaşterii şi echivalării gradului ştiinţific de doctor, obţinut în străinătate, cu gradul ştiinţific de doctor habilitat conferit în Republica Moldova dosarul solicitantului va cuprinde:
  • cererea solicitantului sau recomandarea instituţiei/organizaţiei în care solicitantul pretinde să activeze, adresată CNAA, prin care se solicită recunoaşterea şi echivalarea gradului de doctor cu cel de doctor habilitat, conform unui formular tipizat elaborat de către CNAA;
  • diploma care atestă acordarea gradului ştiinţific care urmează a fi supusă echivalării, în original, copia simplă şi traducerea legalizată, cu excepţia limbilor de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană şi rusă);
  • diploma care atestă acordarea primului grad ştiinţific de doctor sau certificatul corespunzător de echivalare (în original, copia simplă şi traducerea legalizată, cu excepţia limbilor de circulaţie internaţională – engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană şi rusă);
  • lista lucrărilor şi copiile lor cu referire la cea de-a doua teză de doctorat, publicate pînă la şi după susţinerea ei, cu autentificările de rigoare efectuate de către instituţia în care activează solicitantul sau cu referinţe electronice, conforme cerinţelor Codului cu privire la ştiinţă şi inovare pentru conferirea gradului ştiinţific de doctor habilitat;
  • alte acte ce certifică competenţa profesională a solicitantului (după caz, la insistenţa solicitantului).
 2. Recunoaşterea şi echivalarea diplomelor şi atestatelor obţinute de solicitanţii (inclusiv de cei care au urmat doctoratul sau postdoctoratul cu destinaţie specială) în statele cu care Republica Moldova:
  • are încheiate acorduri bilaterale privind recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică se efectuează prin intermediul comisiilor de experţi în domeniu sau al celor ad-hoc, desemnate de CNAA;
  • nu are încheiate acorduri bilaterale privind recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică, precum şi a actelor care au fost obţinute fără permisiunea CNAA de a susţine teza de doctorat în ţara respectivă, se efectuează prin reatestarea acestora.
  8.1. Dacă teza de doctorat a fost susţinută într-o ţară unde există doar un singur grad ştiinţific, cel de doctor, iar respectiva diplomă care atestă acordarea gradului ştiinţific de doctor a fost eliberată de către o instituţie din Lista instituţiilor acreditate de agenţii incluse în Registrul European de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Superior şi care se regăseşte în topul celor 150 de universităţi din lume în baza clasamentelor internaţionale oficiale recunoscute:
  • gradul ştiinţific de doctor obţinut de solicitant peste hotare poate fi echivalat cu gradul ştiinţific de doctor în Republica Moldova, prin ordinul CNAA, conform punctului 71 alineatele unu şi doi din prezentul Regulament;
  • gradul ştiinţific de doctor obţinut de solicitant peste hotare poate fi echivalat cu gradul ştiinţific de doctor habilitat conferit în Republica Moldova în condiţiile respectării următoarelor criterii:
  • solicitantul deţine deja un grad ştiinţific de doctor confirmat de CNAA sau are recunoaşterea şi echivalarea unui grad ştiinţific de doctor în acelaşi domeniu ştiinţific obţinut anterior;
  • în perioada de după susţinerea tezei de doctorat în străinătate, solicitantul a continuat să-şi dezvolte direcţia de cercetare, înregistrînd, per ansamblu, către momentul depunerii dosarului la CNAA, setul de rezultate corespunzătoare cerinţelor prevăzute în punctul 71 al prezentului Regulament
 3. Evaluarea se efectuează de către comisiile de experţi în domeniu ale CNAA sau de comisiile de experţi ad-hoc (în cazul în care tezele au fost susţinute la specialităţi pentru care nu există comisii de experţi permanente).

Preşedintele comisiei de experţi face cunoştinţă cu dosarul şi raportul pretendentului şi numeşte doi experţi, din cadrul comisiei, care prezintă avize referitor la corespunderea gradului ştiinţific sau titlului ştiinţific / ştiinţifico-didactic obţinut în străinătate calificării solicitantului.

Reatestarea se desfăşoară în prezenţa solicitantului, care face o comunicare în faţa comisiei de experţi privind rezultatele ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în baza cărora i-a fost conferit gradul ştiinţific sau titlul ştiinţific / ştiinţifico-didactic.

III. Adoptarea deciziilor de recunoaştere şi echivalare a actelor

 1. Comisia de experţi a CNAA. este obligată, în termen de trei luni de la primirea dosarului, să adopte o hotărîre privind recunoaşterea şi echivalarea diplomei sau atestatului respectiv.
 2. Şedinţa comisiei de experţi se consideră deliberativă dacă la ea sînt prezenţi cel puţin 2/3 din numărul membrilor acesteia.

  Decizia comisiei de experţi se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi la şedinţă.

 3. Deciziile comisiilor de experţi privind recunoaşterea şi echivalarea diplomelor şi atestatelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică se aprobă de Comisia de Atestare.
 4. Comisia de Atestare adoptă deciziile comisiilor de experţi privind recunoaşterea şi echivalarea diplomelor şi atestatelor prin vot deschis, cu majoritatea voturilor, dar nu mai puţin de jumătate din numărul total al membrilor Comisiei de Atestare.

  În cazul în care gradul ştiinţific sau titlul ştiinţific / titlul ştiinţifico-didactic nu este recunoscut de către Comisia de Atestare, solicitantului i se aduce la cunoştinţă motivul refuzului în scris în termen de 3 zile din momentul emiterii deciziei respective.

 5. Hotărîrea Comisiei de Atestare poate fi contestată în termen de 30 zile de la data adoptării. Modalitatea de examinare a contestaţiei este stabilită de actele normative ale CNAA ce se referă la conferirea gradelor ştiinţifice şi a titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice.

  În termen de 30 de zile de la adoptarea hotărîrii privind recunoaşterea şi echivalarea actului de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică, CNAA eliberează solicitantului un certificat de recunoaştere şi echivalare. Mostra certificatului de recunoaştere şi echivalare se aprobă şi se eliberează de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare.

  Certificatele de recunoaştere şi echivalare a gradelor ştiinţifice se eliberează după prezentarea adeverinţei ce atestă depunerea tezei de doctorat şi a autoreferatului în fondul Bibliotecii Naţionale.