Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Studiul proceselor de adsorbţie a unor substanţe nocive şi elaborarea schemelor tehnologice de epurare a apelor reziduale


Autor: Ţîmbaliuc Nina
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Tudor Lupaşcu
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Chimie
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 noiembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 661.183.2 + 541.183.5: 628.515 + 628.543+628.3

Adobe PDF document 1.27 Mb / în română
121 pagini

Cuvinte Cheie

adsorbţie, cărbuni activi, coloranţi, substanţe tensioactive, derivaţi ai anilinei şi fenolului, ioni a metalelor grele, ape reziduale, epurare, scheme tehnologice.

Adnotare

Teza cuprinde cercetări fundamentale şi aplicate vizând evidenţierea proceselor de sorbţie a unui şir de substanţe nocive: coloranţi textili, substanţe tensioactive, substanţe aromatice şi ioni ai metalelor grele.

S-au efectuat studii vizând adsorbţia substanţelor tensioactive din diferite clase pe cărbuni activi industriali produşi şi importaţi din Federaţia Rusă şi pe cărbuni activi obţinuţi în condiţii pilot şi industrială din materie primă locală anual regenerabilă. S-a stabilit influenţa temperaturii soluţiei asupra acestor procese. Au fost studiate procesele de sorbţie a amestecurilor de substanţe tensioactive şi coloranţi textili din soluţii individuale şi amestecurile acestor poluanţi. S-a stabilit că volumul porilor şi a suprafeţei specifice a cărbunilor utilizaţi în procesul de adsorbţie din soluţii individuale este egal cu suma acestor mărimi în cazul adsorbţiei acestor poluanţi din amestecuri bicomponente.

S-a stabilit că sorbţia ionilor metalelor grele decurge prin două mecanisme şi anume prin schimb cationic şi prin formarea de legături coordinative cu atomii de oxigen din grupările oxidice de pe suprafaţa cărbunilor activi modificaţi. În procesul de sorbţie a ionilor metalelor grele şi substanţelor organice aromatice din amestecurile acestora, componentul 1 se imobilizează datorită grupărilor acide din cărbunii activi oxidaţi, componenta 2 se reţine pe adsorbanţii carbonici datorită interacţiunii cu partea hidrofobă a adsorbantului.

A fost cercetată compoziţia chimică a apelor reziduale provenite de la societatea pe acţiuni Steaua. Au fost testate procedeele de coagulare şi de adsorbţie pentru purificarea apelor în cauză. S-a stabilit că utilizarea procedeului de coagulare, folosind în calitate de coagulant sulfatul de aluminiu în cantitate de 50 mg/l, permite diminuarea încărcăturii organice din apele reziduale reale cu 67%. Aceasta permite de a spori eficacitatea utilizării în faza finală a cărbunilor activi autohtoni. Apa reziduală poate fi purificată până la un aşa grad care ar permite reutilizarea ei în procesele tehnologice economisindu-se apa potabilă din apeduct. Au fost elaborate scheme tehnologice de purificare a apelor reziduale de substanţe tensioactive, coloranţi textili substanţe aromatice şi ioni ai metalelor grele în baza cercetărilor realizate în prezenta teză.

Cuprins


Capitolul 1. Cercetarea proceselor şi mecanismelor de sorbţie a poluanţilor pe cărbuni activi. Elaborarea schemelor tehnologice de tratare a apelor uzate
 • 1.1. Adsorbţia coloranţilor pe cărbuni activi şi influenţa diferitor factori (pH, temperatura, structura adsorbatului) asupra acestui proces
 • 1.2. Adsorbţia substanţelor tensioactive pe cărbuni activi şi influenţa temperaturii,stării STA în soluţie, pH-ului şi structurii adsorbantului asupra acestui proces
 • 1.3. Sorbţia ionilor metalelor grele pe cărbuni activi oxidaţi şi influenţa diferitor factori (pH-ul, temperatura, natura adsorbatului, proprietăţile sorbantului) asupra imobilizării acestora
 • 1.4. Adsorbţia substanţelor aromatice pe cărbuni activi şi influenţa diferitor factori
 • asupra acestui proces
 • 1.5. Tehnologii adsorbţionale de tratare a apelor şi de regenerare a adsorbanţilor epuizaţi

Capitolul II. Materiale şi metode de cercetare
 • 2.1. Natura chimică a sorbaţilor cercetaţi
 • 2.2. Metodele de analiză a substanţelor organice nocive
 • 2.3. Metode de stabilire a parametrilor de structură a adsorbanţilor utilizaţi
 • 2.4. Metode de determinare a indicilor de calitate, a capacităţii de adsorbţie (după iod, albastru de metilen), a volumului sorbtiv a cărbunilor activi

Capitolul III. Studiul proceselor de sorbţie a substanţelor tensioactive şi a coloranţilor pe cărbuni activi din soluţii individuale şi din amestecurile acestora
 • 3.1. Adsorbţia substanţelor tensioactive pe cărbuni activi, influenţa temperaturii asupra acestui proces
 • 3.1.1. Adsorbţia sărurilor cuaternare de amoniu din soluţii apoase pe adsorbanţi carbonici
 • 3.1.2. Adsorbţia substanţelor tensioactive neionice pe adsorbanţi carbonici
 • 3.1.3. Influenţa temperaturii asupra procesului de adsorbţie a substanţelor tensioactive pe adsorbanţi carbonici
 • 3.2. Adsorbţia coloranţilor textili din soluţii apoase pe adsorbanţi carbonici
 • 3.3. Adsorbţia amestecurilor de substanţe tensioactive şi coloranţi pe cărbuni activi

Capitolul IV. Sorbţia substanţelor aromatice, a ionilor metalelor grele din soluţii individuale şi multicomponente. Elaborarea schemelor tehnologice de tratare a apelor reziduale
 • 4.1. Adsorbţia derivaţilor anilinei şi ai fenolului pe cărbuni activi obţinuţi din materie primă vegetală
 • 4.2. Sorbţia ionilor de Cd2+ şi a p-nitrofenolului pe cărbuni activi modificaţi
 • 4.3. Sorbţia ionilor de Pb2+, Cu2+, Fe3+ şi a o-nitroanilinei pe cărbuni activi intacţi şi modificaţi
 • 4.4. Elaborarea schemelor tehnologice de tratare a apelor reziduale