Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecţionarea tehnologiei de cultivare a şerlaiului (Salvia sclarea L.)


Autor: Creţu Alexandr
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.09 - Fitotehnie
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Grigore Musteaţă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 ianuarie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 aprilie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Cuvinte Cheie

cultură protectoare, cultură ascunsă, cultură nativă, materie primă, şerlai, tehnologie, ulei volatil.

Adnotare

Lucrarea este alcătuită din introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 197 numiri, anexe 7 (18 tabele), 122 de pagini text de bază, 16 figuri, 38 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: fitotehnie.

Scopul şi obiectivele lucrării. Studiul comparativ al diferitor tehnologii de cultivare a şerlaiului în Moldova pentru evidenţierea metodelor de diminuare a consumurilor în sistemul de îngrijire (în special de muncă manuală), care ar asigura producţii calitative, stabile în timp şi economic acceptabile.

Obiectivele: 1) de studiat indicii principali ai creşterii şi dezvoltării şerlaiului în funcţie de tehnologia de cultivare; 2) de evaluat producţia la şerlai în funcţie de tehnologia de cultivare; 3) de determinat conţinutul şi producţia de ulei volatil la şerlai în funcţie de modul de cultivare, care corelează pozitiv cu conţinutul şi producţia de concret.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: 1) pentru prima dată s-a efectuat un studiu comparativ al eficienţei diferitor tehnologii de cultivare a şerlaiului, inclusiv şi noi propuse, şi evidenţiate cele mai acceptabile economic. 2) au fost propuse şi concretizate noţiunile de „cultură ascunsă dirijată” şi „cultură nativă” la şerlai. 3) în premieră s-a descris faza de înfrăţire la şerlai şi subfazele de butonizare.

Semnificaţia teoretică: S-a evidenţiat interacţiunea factorilor de vegetaţie naturali în dezvoltarea plantelor în culturi ascunse la şerlai. A fost pus accent pe rolul luminii în creşterea şi dezvoltarea şerlaiului în fazele iniţiale, au fost precizate fazele de dezvoltare a şerlaiului, în premieră fiind evidenţiate şi descrise faza înfrăţirii şi subfazele butonizării.

Valoarea aplicativă a lucrării:Rezultatele cercetărilor culturii ascunse dirijate şi native se propun spre implementare, iar în unele gospodării deja se folosesc ca metode de stabilizare în timp a producţiei la şerlai la nivelul de 14 t/ha materie primă. Aceste tehnologii micşorează consumurile de muncă cu 75-77% faţă de cultura pură (Mt).

Sunt perfecţionate şi propuse recomandări de producere, este elaborată fişa tehnologică de cultivare a şerlaiului în cultura ascunsă dirijată şi cultura nativă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Au fost încercate pe suprafeţe de peste 30 ha tehnologiile de cultură nativă şi de cultură ascunsă dirijată în cooperativa „Aroma” din comuna Cobusca, raionul Anenii – Noi, unde s-au confirmat valorile productive şi economice.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI PRIVIND MODUL DE CULTIVARE A ŞERLAIULUI
 • 1.1. Din istoria culturii
 • 1.2. Evoluţia metodelor şi tehnologiilor de cultivare a şerlaiului
 • 1.3. Fundamentarea necesităţii perfecţionării tehnologiei de cultură ascunsă
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. OBIECTE, CONDIŢII ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1 Obiecte de cercetare
 • 2.2. Condiţii de cercetare
  • 2.2.1. Solul
  • 2.2.2. Condiţii meteorologice
 • 2.3. Metode de cercetare

3. INDICII DE CREŞTERE ŞI DEZVOLTARE A PLANTELOR DE ŞERLAI ÎN FUNCŢIE DE TEHNOLOGIA DE CULTIVARE
 • 3.1. Fazele de creştere şi dezvoltare a şerlaiului
 • 3.2. Elementele producţiei la şerlai în cultura pură şi ascunsă
  • 3.2.1. Dinamica desimii plantelor în funcţie de tehnologia de cultivare
  • 3.2.2. Înălţimea plantelor şi elementele de structură ale biomasei la şerlai
  • 3.2.3. Luminozitatea în fazele de creştere intensivă la şerlai
  • 3.2.4. Producţia la orz ca cultură însoţitoare a şerlaiului
  • 3.2.5. Structura fracţionară a plantelor de şerlai la sfârşitul anului I de vegetaţie
  • 3.2.6. Concluzii la capitolul 3.

4. PRODUCŢIA ŞI EFICIENŢA ECONOMICĂ A ŞERLAIULUI ÎN FUNCŢIE DE TEHNOLOGIA DE CULTIVARE
 • 4.1. Producţia de materie primă
 • 4.2. Conţinutul şi producţia de ulei volatil în funcţie de tehnologia de cultivare
 • 4.3. Eficienţa economică a tehnologiilor studiate
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE