Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iulie /

Stresul oxidativ la bovine şi combaterea lui


Autor: Cociu Valeriu
Gradul:doctor în medicină veterinară
Specialitatea: 16.00.01 - Terapie veterinara
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Dumitru Holban
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 iulie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document2.45 Mb / în română

Teza

CZU 619:616–092.19–084:636.2

Adobe PDF document 2.65 Mb / în română
163 pagini


Cuvinte Cheie

stres oxidativ, status antioxidant, sindrom de peroxidare, cetoza, Diludină, premix mineralo-vitaminic, Bioplex.

Adnotare

Structura tezei: introducere, 5 capitole, concluzii generale şi recomandări; 142 pagini ale textului de bază cu 44 tabele şi 49 figuri; bibliografia din 194 titluri; 4 anexe. Rezultatele sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studii: Terapie, farmacologie şi toxicologie veterinară. Scopul lucrării: evaluarea sistemului antioxidant la bovine în funcţie de starea fiziologică şi vârsta animalelor (vaci în tranziţie şi debutul lactaţiei; tineret taurin), elucidarea rolului stresului oxidativ în patogeneza unor stări morbide (cetoza, SML), şi aprobarea unor măsuri complexe de optimizare ale statusului antioxidant la vaci şi viţei.

Obiectivele cercetărilor: a) evaluarea particularităţilor statusului antioxidant la vacile sănătoase (perioada de tranziţie şi debutul lactaţiei) şi tineretul taurin, şi elucidarea factorilor de risc în destabilizarea echilibrului “redox”; b) studierea eventualei implicări a stresului oxidativ în patogeneza cetozei şi sindromului de mobilizare a lipidelor la vaci; c) elaborarea şi aprobarea unor modalităţi de optimizare ale parametrilor statusului antioxidant la vaci şi viţei, prin utilizarea substanţelor cu proprietăţi antioxidante de origine naturală şi sintetică.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: s-au obţinut rezultate experimentale, referitoare la evaluarea dinamicii statusului antioxidant la vaci în perioada de tranziţie şi debutul lactaţiei, şi descrierea manifestărilor clinice, hematologice, pato-biochimice şi morfopatologice ale „sindromului de peroxidare”- ca expresie a stresului oxidativ, la vacile cu cetoză.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată rezidă în relevarea rolului sistemului antioxidant ca factor de menţinere a statusului “redox”, la bovine (vaci în tranziţie, în debutul lactaţiei şi tineret taurin în creştere), argumentarea ştiinţifică a implicării stresului oxidativ în patogenia cetozei şi sindromului de mobilizare a lipidelor la vaci, fapt ce a condus spre elaborarea şi aprobarea unor măsuri complexe de optimizare ale statusului antioxidant, prin utilizarea bioelementelor Se, Cu, Zn, Mn, Co, vitaminelor E şi A, metioninei şi antioxidantului sintetic diludină, în vederea menţinerii sănătăţii şi productivităţii înalte.

Importanţa teoretică: studierea particularităţilor sistemului antioxidant la bovine (vaci în perioada de tranziţie şi debutul lactaţiei, şi viţei) şi elucidarea factorilor de risc în declanşarea stresului oxidativ la vaci şi viţei.

Valoarea aplicativă: elaborarea şi aprobarea unor măsuri complexe de optimizare ale statusului antioxidant, prin utilizarea bioelementelor Se, Cu, Zn, Mn, Co, vitaminelor E şi A, metioninei şi antioxidantului sintetic diludină.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: sunt utilizate ca material didactic la studierea disciplinelor de „Fiziopatologie”, „Biochimie clinică” şi „Boli de nutriţie şi metabolism”, incluse în curricula facultăţii de Medicină Veterinară.

Cuprins


1. STRESUL OXIDATIV LA BOVINE, MODALITĂŢI DE EVALUARE ŞI COMBATERE
 • 1.1. Noţiunea de status antioxidant („redox”) şi stres oxidativ
 • 1.2. Componentele sistemului de protecţie antioxidantă şi evaluarea acestuia
 • 1.3. Impactul stresului oxidativ şi modalităţile de prevenire ale acestuia
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Evaluarea statusului antioxidant la vacile sănătoase şi la vacile cu cetoză
 • 2.2. Modalităţi de optimizare ale statusului antioxidant la vaci
 • 2.3. Modalităţi de optimizare ale statusului antioxidant la viţei şi variaţii de vârstă ale acestuia
 • 2.4. Metodele de cercetare şi analiză statistică
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. STRESUL OXIDATIV LA VACILE SĂNĂTOASE ŞI LA VACI BOLNAVE DE CETOZĂ
 • 3.1. Starea clinică, analiza urinei şi examenul anatomo-patologic
 • 3.2. Sistemul cardiovascular
 • 3.3. Indicii eritronului
 • 3.4. Indicii sistemului antioxidant
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. MODALITĂŢI DE OPTIMIZARE ALE STATUSULUI ANTIOXIDANT LA VACI
 • 4.1. Utilizarea antioxidantului sintetic Diludină
 • 4.1.1. Starea clinică şi productivitatea
 • 4.1.2. Profilul metabolic şi indicii eritronului
 • 4.1.3. Indicii sistemului antioxidant
 • 4.2. Utilizarea premixului mineralo-vitaminic
 • 4.2.1. Starea clinică şi productivitatea
 • 4.2.2. Indicii hematologici şi profilul metabolic
 • 4.2.3. Statusul antioxidant
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

5. MODALITĂŢI DE OPTIMIZARE ALE STATUSULUI ANTIOXIDANT LA VIŢEI ŞI VARIAŢII DE VÂRSTĂ ALE ACESTUIA
 • 5.1. Influenţa oligomineralelor în formă anorganică şi organică asupra statusului antioxidant la viţei cu vârsta de 2,5 – 6 luni
 • 5.1.1. Starea clinică, indicii productivi şi indicii hematologici
 • 5.1.2. Statusul antioxidant
 • 5.2. Particularităţile statusului antioxidant la viţei cu vârsta de 1,5-2 luni şi vaci în prima lactaţie
 • 5.2.1. Indicii clinici şi indicii eritronului
 • 5.2.2. Componentele enzimatice ale sistemului antioxidant
 • 5.2.3. Dinamica activităţii anti- şi prooxidante în sânge
 • 5.2.4. Dinamica produselor de peroxidare a lipidelor în sânge
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI