Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iulie /

Influenţa hipoxiei normobarice asupra sistemului cardiorespirator şi utilizarea rezultatelor acesteia în sanocreatologie


Autor: Caraterzi Galina
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.29 - Sanocreatologie
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Teodor Furdui
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie
Instituţia: Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 iulie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.95 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.93 Mb / în română

Teza

CZU 612.223:574.24 (043.2)

Adobe PDF document 2.98 Mb / în rusă
164 pagini


Cuvinte Cheie

sanocreatologie, trening cu hipoxie normobarică, posibilităţi funcţionale, sistem cardiovascular, sistem respirator, microcirculaţie

Adnotare

Structura tezei: introducere, 5 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 258 de surse, 23 de figuri şi 21 de tabele, 135 de pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

Domeniul cercetării: fiziologia omului şi sanocreatologia sistemelor respirator şi cardiovascular.

Scopul lucrării: studierea influenţei hipoxiei normobarice asupra funcţiilor sistemelor respirator şi cardiovascular și posibilitatea utilizării ei în sanocreatologie.

Obiectivele studiului:


Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată, prin prisma sanocreatologiei, au fost efectuate cercetări ştiinţifice complexe în scopul determinării consecinţelor acţiunii hipoxiei normobarice asupra funcţiei sistemului cardiorespirator, ce au permis de a stabili că la persoanele sănătoase treningul timp de 10 zile cu hipoxie normobarică are efecte diverse asupra nivelului de activitate al acestui sistem, iar metoda poate fi utilizată în sanocreatologie doar în cazurile când se manifestă coordonarea funcţiilor sistemelor respirator şi cardiovascular.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în stabilirea, din punct de vedere al sanocreatologiei, a consecinţelor influenţei hipoxiei normobarice asupra sistemului cardiorespirator, în rezultatul studierii dinamicii capacităţii fizice, productivităţii aerobe, indicilor circulaţiei sanguine, indicilor stabilităţii electrice a cordului, modificării sincrone a funcţiilor sistemelor respirator şi cardiovascular şi modulării circulaţiei sanguine, ceea ce a permis de a evidenţia legităţile principale individuale şi de grup ale restructurării adaptive a sistemului cardiorespirator şi a patului microcirculator în diferite perioade de timp ale treningului hipoxic și argumentarea, în baza acestora, a posibilității şi condiţiilor utilizării hipoxiei normobarice în sanocreatologie.

Semnificaţia teoretică a lucrării rezidă din elucidarea legităţilor modificării funcţiilor sistemului cardiorespirator şi a patului microcirculator în dinamica treningului cu hipoxie normobarică şi argumentarea unui concept nou, conform căruia efectul sanogen al metodei se datorează sincronităţii iniţiale în funcţionarea sistemelor cardiovascular şi respirator.

Valoarea aplicativă a lucrăriieste determinată de prognozarea vectorului acţiunii hipoxiei normobarice asupra sistemului cardiorespirator şi a microcirculaţiei sanguine şi identificarea markerilor sanogenităţii regimului treningului hipoxic. Rezultatele obţinute vor sta la baza elaborării algoritmului treningului hipoxic normobaric în scopul formării şi menţinerii nivelului sanogen al sistemului cardiorespirator.

Implementarea rezultatelor. Rezultatele obţinute sunt implementate în procesul didactic în cadrul Universităţii de Stat din Moldova şi a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Cuprins


1.СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ НОРМО-БАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
 • 1.1. Краткий исторический обзор вопроса
 • 1.2. Нормобарическая гипоксия как метод повышения физиологических возможностей организма
 • 1.3. Нормобарическая гипоксия как метод профилактики и лечения различных заболеваний
 • 1.4. Выводы к главе 1 и постановка задач исследования

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 2.1. Объект исследования и организация исследования 2.2. Методы исследования 2.2.1. Метод нормобарической гипоксии 2.2.2. Пульсометрия и тонометрия 2.2.3. Электрокардиография 2.2.4. Пробы с физической нагрузкой 2.2.5. Метод лазерной допплеровской флоуметрии 2.2.6. Метод статистического анализа 2.3. Выводы к главе 2 3. ВЛИЯНИЕ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ НА ФИЗИОЛОГИ-ЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
 • 3.1. Особенности влияния нормобарической гипоксии на физическую работоспособность, аэробную производительность и показатели кровообращения у отдельных испытуемых
 • 3.2. Изменение физической работоспособности, аэробной производи-тельности и показателей кровообращения под влиянием нормобари-ческой гипоксии, характерное для различных групп испытуемых
 • 3.3. Специфика изменений показателей электрической стабильности сердца под влиянием нормобарической гипоксии
 • 3.4. Изменение системного артериального давления под воздействием нормобарической гипоксии
 • 3.5. Выводы к главе

4. ВЛИЯНИЕ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ НА ФИЗИОЛОГИ-ЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ И СИНХРОН-НОСТЬ ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМОЙ
 • 4.1. Особенности влияния нормобарической гипоксии на функцию респираторной системы у отдельных испытуемых
 • 4.2. Изменение показателей функции дыхательной системы под влия-нием нормобарической гипоксии, характерное для различных групп испытуемых
 • 4.3. Синхронность модификации функции респираторной и сердечно-сосудистой систем при физической нагрузке в процессе нормобаричес-кой гипоксической тренировки
 • 4.4. Выводы к главе 4

5. ВЛИЯНИЕ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ НА КРОВОТОК В СИСТЕМЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
 • 5.1. Изменение параметров микроциркуляции в процессе нормобаричес-кой гипоксической тренировки
 • 5.2. Изменение амплитуд различных диапазонов ЛДФ-граммы в процес-се нормобарической гипоксической тренировки
 • 5.3. Выводы к главе 5

Обсуждение полученных результатов

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ